Finanse i rachunkowość Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Finance 2020 program magisterski ALK z zakresu finansów i rachunkowości został sklasyfikowany na 20. miejscu na świecie i jest jedynym z Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji
 • W 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ALK ocenę wyróżniającą za prowadzenie studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Oznacza to realizację tego programu z zastosowaniem ponadprzeciętnych standardów.
 • Absolwenci kierunku uzyskują zwolnienie z 4 egzaminów w ramach zdobywania prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA Association of Chartered Certified Accountants (egzaminy F1-4). Dodatkowo absolwenci, którzy ukończą specjalność rachunkową (rachunkowość i sprawozdawczość finansowa lub audyt i kontrola zarządcza), otrzymają zwolnienia jeszcze z 3 egzaminów (F5, F7-8). Więcej informacji
 • Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci mają możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej. Więcej informacji
 • Uczelnia oferuje również możliwość uzyskania pozostałych zwolnień z egzaminów ACCA: TX i FM w ramach realizacji dodatkowych przedmiotów z akredytowanego programu studiów I stopnia.
 • ALK jest partnerem akademickim CAIA Association zrzeszającym profesjonalistów z zakresu inwestycji alternatywnych. Dzięki tej współpracy studenci Akademii mają możliwość otrzymania specjalnego stypendium, a także dostęp do bogatych baz danych stowarzyszenia.
 • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej. Wykłada u nas m.in. były wicepremier, czterech byłych ministrów finansów, aktualni doradcy Ministra Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, przewodniczący rad nadzorczych banków i dużych korporacji oraz inni znani finansiści, którzy doświadczenie zdobywali w międzynarodowych instytucjach finansowych.
 • Każdego roku goszczą u nas wybitni ekonomiści, w tym laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.
 • Oprócz wykładów w programie studiów występuje dużo konwersatoriów, laboratoriów, ćwiczeń oraz obowiązkowe praktyki zawodowe, często odbywane w znanych korporacjach, stwarzające szanse na podjęcie w nich pracy jeszcze w trakcie studiów. Studenci finansów i rachunkowości odbywają praktyki m.in. w takich firmach, jak: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, PricewaterhouseCooper, L’Oreal, Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Groupon, Mercedes Benz.
 • Studenci korzystają z laboratorium finansowego opartego o technologie Bloomberga. Otrzymują dostęp do pełnego serwisu oraz dodatkowych funkcji edukacyjnych największej agencji informacyjnej na świecie, specjalizującej się w dostarczaniu danych finansowych. Pracują w oparciu o rzeczywiste analizy, wskaźniki i informacje ze wszystkich rynków finansowych na świecie.
 • Studenci kierunku mają możliwość korzystania z narzędzia do gier interaktywnych MobLab, które wspiera nabywanie
  i kształtowanie umiejętności biznesowych, m.in. strategicznego myślenia czy podejmowania decyzji.
 • Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, m.in. w Kole Naukowym Rynków Finansowych „Kapitalni” oraz Kole Naukowym Rachunkowości Finansowej „Audytor”.
 • Duży, rosnący z roku na rok, odsetek studentów uczestniczy w wymianie międzynarodowej. Studenci finansów i rachunkowości wyjeżdżają m.in. do takich renomowanych uczelni, jak:
 • Euromed Management – School of Management and Business – Francja
 • BI Norwegian Business School – Norwegia
 • Catolic University of Portugal – Portugalia
 • SKEMA Business School – Francja
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z finansów i rachunkowości, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
 • Finanse i rachunkowość można studiować także w języku angielskim.
 • Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.
Zobacz, co o studiach sądzą absolwenci

 

Karolina Borowska, absolwentka finansów i rachunkowości oraz prawa

Wybrałam te studia świadomie, z myślą o mojej przyszłej karierze zawodowej. Zaletą studiowania w ALK są zajęcia prowadzone przez wykładowców mających wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, którzy chętnie dzielą się z nami, studentami, swoim doświadczeniem zawodowym. Podczas zajęć miałam możliwość wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, dzięki analizie przypadków zaczerpniętych z życia. Na tej uczelni, prócz teorii, uczy się biznesowego podejścia do zagadnień finansowych. Studia w ALK dają szansę rozwoju i umożliwiają również podjęcie drugiego kierunku. Tak było w moim przypadku – połączyłam studia na kierunku finanse i rachunkowość z kierunkiem prawo. Po studiach nie miałam problemu ze znalezieniem pracy.

 

Paulina Fidurska, absolwentka finansów i rachunkowości

Każdemu polecam studia w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. Dzięki doświadczonym wykładowcom zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie. Co więcej, wykładowcy są praktykami, co zwiększa atrakcyjność zajęć oraz sprawia, że zajęcia nie są nudne. Co mi się najbardziej podobało, to bardzo duży nacisk na języki obce i możliwość zdania certyfikatu LCCI (London Chamber of Commerce and Industry).

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • zasad funkcjonowania globalnych oraz lokalnych instytucji finansowych i prawnych podstaw ich działania
 • projektowania systemów informacyjnych wykorzystywanych w finansach i rachunkowości
 • przeprowadzania trafnej diagnozy zjawisk i procesów występujących w obszarze finansów i rachunkowości
 • norm prawnych, zawodowych, etycznych stosowanych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów
  i rachunkowości
 • sporządzania zaawansowanych raportów finansowych
 • projektowania systemów rachunkowości funkcjonujących w grupach kapitałowych
 • rozwiązywania złożonych problemów rachunkowych związanych m.in. z inwestowaniem oraz pozyskiwaniem i obsługą źródeł finansowania
 • stosowania instrumentów rynku finansowego, zasad ich kreowania i obrotu, a także szacowania ryzyka towarzyszącego operacjom na rynku finansowym oraz zarządzania nim
 • zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych, oceniania i minimalizowania ryzyka występującego
  w działalności bankowej, pozyskiwania i lokowania środków pieniężnych, konstruowania portfeli produktów finansowych
 • efektywnego współpracowania z podmiotami rynku finansowego: emitentami i nabywcami papierów wartościowych, biurami maklerskimi, instytucjami nadzoru nad rynkiem finansowym
 • zarządzania finansami w ścisłej współpracy z księgowością
 • przeprowadzania kontroli i audytu, szacowania korzyści i kosztów wynikających z wdrożenia systemu kontroli i audytu wewnętrznego, a także nowoczesnych sposobów monitorowania systemów kontroli wewnętrznej w organizacji
 • przygotowania planów i budżetów finansowych
 • przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF
 • księgowych systemów komputerowych

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć pracę w:

 • każdej komórce organizacyjnej instytucji lub przedsiębiorstwa, mającej do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, w tym m.in. w departamentach planowania i budżetowania
 • biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego i prawnego, obsługującym korporacje oraz małe firmy, jednostki non profit oraz instytucje finansowe, a także budżetowe
 • banku centralnym, bankach komercyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także w podmiotach z tymi instytucjami współpracujących
 • administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych – w działach nadzoru, kontroli i audytu

Zakresy* 

 • Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Bankowość oraz strategie inwestycyjne
 • Finanse przedsiębiorstw 

* Zakresy zostaną uruchomione pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Finanse i rachunkowość
  • Wnioskowanie statystyczne
  • Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
  • Big Data w finansach i rachunkowości
  • Ekonometria w finansach i rachunkowości
  • Rachunkowość zarządcza
  • Analiza fundamentalna
  • Analiza portfelowa
  • Przygotowanie do zdobycia kwalifikacji zawodowych
  • Metodologia projektu naukowego
  • Komunikacja i negocjacje
  • Wnioskowanie statystyczne
  • Strategia. Finanse. Operacje
  • Konwersatorium w j.angielskim
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE AUDYTU I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W BIZNESIE
 • Audyt śledczy
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
 • Nadzór korporacyjny i etyka
 • Zaawansowane systemy zarządzania ryzykiem
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
 • Pomiar efektywności działania
 • Rachunkowość instrumentów finansowych
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zaawansowana rachunkowość podatkowa
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE BANKOWOŚCI ORAZ STRATEGII INWESTYCYJNYCH
 • Bankowość inwestycyjna
 • Finanse behawioralne
 • Inżynieria finansowa
 • Strategie inwestycyjne
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW
 • Finansowanie firmy
 • Strategiczny controlling finansowy
 • Systemy podatkowe
 • Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2020/21*:

- 5.09 (sobota)

- 18.09 (piątek)

- 25.09 (piątek)

* termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany po złożeniu kompletu dokumentów.

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Przy dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - honorujemy oryginał, odpis lub poświadczone notarialnie kserokopie dokumentów
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Weryfikacja

Po załączeniu skanów dokumentów Komisja Rekrutacyjna weryfikuje aplikację i kwalifikuje do przyjęcia lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu dokumentów w Biurze Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem) oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej podejmowana jest decyzja o przyjęciu.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
6400 (pięć rat po 1300 zł)
II rok studiów
6900 (pięć rat po 1400 zł)
Opłata rekrutacyjna 100
Finanse i rachunkowość - studia niestacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
5400 (pięć rat po 1100 zł)
II rok studiów
5800 (pięć rat po 1180 zł)
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

 

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl