Finanse i rachunkowość Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Finance 2018 program magisterski ALK z zakresu finansów i rachunkowości został sklasyfikowany na 17. miejscu na świecie i jest jedynym z Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji
 • W 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ALK ocenę wyróżniającą za prowadzenie studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Oznacza to realizację tego programu z zastosowaniem ponadprzeciętnych standardów.
 • Absolwenci kierunku uzyskują zwolnienie z 4 egzaminów w ramach zdobywania prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA Association of Chartered Certified Accountants (egzaminy F1-4). Dodatkowo absolwenci, którzy ukończą specjalność rachunkową (rachunkowość i sprawozdawczość finansowa lub audyt i kontrola zarządcza), otrzymają zwolnienia jeszcze z 3 egzaminów (F5, F7-8) Więcej informacji
 • Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci mają możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej Więcej informacji
 • Uczelnia oferuje również możliwość uzyskania pozostałych zwolnień z egazmainów ACCA: TX i FM w ramach realizacji dodatkowych przedmiotów z akredytowanego programu studiów I stopnia
 • ALK jest partnerem akademickim CAIA Association zrzeszającym profesjonalistów z zakresu inwestycji alternatywnych. Dzięki tej współpracy studenci Akademii mają możliwość otrzymania specjalnego stypendium, a także dostęp do bogatych baz danych stowarzyszenia
 • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej. Wykłada u nas m.in. były wicepremier, czterech byłych ministrów finansów, aktualni doradcy Ministra Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, przewodniczący rad nadzorczych banków i dużych korporacji oraz inni znani finansiści, którzy doświadczenie zdobywali w międzynarodowych instytucjach finansowych.
 • Każdego roku goszczą u nas wybitni ekonomiści, w tym laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
 • Oprócz wykładów w programie studiów występuje dużo konwersatoriów, laboratoriów, ćwiczeń oraz obowiązkowe praktyki zawodowe, często odbywane w znanych korporacjach, stwarzające szanse na podjęcie w nich pracy jeszcze w trakcie studiów. Studenci finansów i rachunkowości odbywają praktyki m.in. w takich firmach, jak: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, PricewaterhouseCooper, L’Oreal, Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Groupon, Mercedes Benz.
 • Od października 2019 r. studenci będą korzystać z laboratorium finansowego opartego o technologie Bloomberga. Otrzymają dostęp do pełnego serwisu oraz dodatkowych funkcji edukacyjnych największej agencji informacyjnej na świecie, specjalizującej się w dostarczaniu danych finansowych. Będą więc pracować w oparciu o rzeczywiste analizy, wskaźniki i informacje ze wszystkich rynków finansowych na świecie.
 • Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, m.in. w Kole Naukowym Rynków Finansowych „Kapitalni” oraz Kole Naukowym Rachunkowości Finansowej „Audytor”
 • Duży, rosnący z roku na rok, odsetek studentów uczestniczy w wymianie międzynarodowej. Studenci finansów i rachunkowości wyjeżdżają m.in. do takich renomowanych uczelni, jak:
 • Euromed Management – School of Management and Business – Francja
 • BI Norwegian Business School – Norwegia
 • Catolic University of Portugal – Portugalia
 • SKEMA Business School – Francja
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z finansów i rachunkowości, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
 • Finanse i rachunkowość można studiować także w języku angielskim.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Karolina Borowska, absolwentka finansów i rachunkowości, studentka prawa

Jestem absolwentką kierunku finanse i rachunkowość (z zakresu finansów przedsiębiorstw) w Akademii Leona Koźmińskiego. Wybrałam te studia świadomie, z myślą o mojej przyszłej karierze zawodowej. Zaletą studiowania w ALK są zajęcia prowadzone przez wykładowców mających wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, którzy chętnie dzielą się z nami, studentami, swoim doświadczeniem z życia zawodowego. Podczas zajęć miałam możliwość wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce dzięki analizie przypadków zaczerpniętych z życia. Na tej uczelni, prócz teorii, uczy się biznesowego podejścia do zagadnień finansowych. Studia w ALK dają szansę rozwoju i umożliwiają również podjęcie drugiego kierunku. Tak było w moim przypadku – połączyłam studia na kierunku finanse i rachunkowość z kierunkiem prawo. Po studiach nie miałam problemu ze znalezieniem pracy.

 

Paulina Fidurska, absolwentka finansów i rachunkowości

Każdemu polecam studia w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. Dzięki doświadczonym wykładowcom zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie. Co więcej, wykładowcy są praktykami, co zwiększa atrakcyjność zajęć oraz sprawia, że zajęcia nie są nudne. Co mi się najbardziej podobało, to bardzo duży nacisk na języki obce i możliwość zdania certyfikatu LCCI (London Chamber of Commerce and Industry).

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • zasad funkcjonowania globalnych oraz lokalnych instytucji finansowych i prawnych podstaw ich działania
 • projektowania systemów informacyjnych wykorzystywanych w finansach i rachunkowości
 • przeprowadzania trafnej diagnozy zjawisk i procesów występujących w obszarze finansów i rachunkowości
 • norm prawnych, zawodowych, etycznych stosowanych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów
  i rachunkowości
 • sporządzania zaawansowanych raportów finansowych
 • projektowania systemów rachunkowości funkcjonujących w grupach kapitałowych
 • rozwiązywania złożonych problemów rachunkowych związanych m.in. z inwestowaniem oraz pozyskiwaniem i obsługą źródeł finansowania
 • stosowania instrumentów rynku finansowego, zasad ich kreowania i obrotu, a także szacowania ryzyka towarzyszącego operacjom na rynku finansowym oraz zarządzania nim
 • zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych, oceniania i minimalizowania ryzyka występującego
  w działalności bankowej, pozyskiwania i lokowania środków pieniężnych, konstruowania portfeli produktów finansowych
 • efektywnego współpracowania z podmiotami rynku finansowego: emitentami i nabywcami papierów wartościowych, biurami maklerskimi, instytucjami nadzoru nad rynkiem finansowym
 • zarządzania finansami w ścisłej współpracy z księgowością
 • przeprowadzania kontroli i audytu, szacowania korzyści i kosztów wynikających z wdrożenia systemu kontroli i audytu wewnętrznego, a także nowoczesnych sposobów monitorowania systemów kontroli wewnętrznej w organizacji
 • przygotowania planów i budżetów finansowych
 • przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF
 • księgowych systemów komputerowych

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć pracę w:

 • każdej komórce organizacyjnej instytucji lub przedsiębiorstwa, mającej do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, w tym m.in. w departamentach planowania i budżetowania
 • biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego i prawnego, obsługującym korporacje oraz małe firmy, jednostki non profit oraz instytucje finansowe, a także budżetowe
 • banku centralnym, bankach komercyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także w podmiotach z tymi instytucjami współpracujących
 • administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych – w działach nadzoru, kontroli i audytu

Zakresy* 

 • Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Bankowość oraz strategie inwestycyjne
 • Finanse przedsiębiorstw 

* Zakresy zostaną uruchomione pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Finanse i rachunkowość
  • Wnioskowanie statystyczne
  • Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
  • Big Data
  • Ekonometria w finansach i rachunkowości
  • Rachunkowość zarządcza
  • Analiza fundamentalna
  • Analiza portfelowa
  • Przygotowanie do zdobycia kwalifikacji zawodowych
  • Metodologia badań naukowych
  • Komunikacja i negocjacje
  • Wnioskowanie statystyczne
  • Strategia. Finanse. Operacje
  • Konwersatorium w j.angielskim
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE AUDYTU I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W BIZNESIE
 • Rewizja finansowa
 • Standardy rachunkowości
 • Zaawansowana rachunkowość zarządcza
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Rachunkowość grup kapitałowych
 • Audyt śledczy
 • Zaawansowane systemy zarządzania ryzykiem
 • Nadzór korporacyjny i etyka
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
 • Rewizja finansowa
 • Standardy rachunkowości
 • Zaawansowana rachunkowość zarządcza
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Rachunkowość grup kapitałowych
 • Rachunkowość instrumentów finansowych
 • Zaawansowana rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Pomiar efektywności działania na podstawie informacji rachunkowych
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE BANKOWOŚCI ORAZ STRATEGII INWESTYCYJNYCH
 • Fuzje i przejęcia
 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie finansami w instytucjach kredytowych
 • Innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Inżynieria finansowa
 • Strategie inwestycyjne
 • Bankowość inwestycyjna
 • Finanse behawioralne
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW
 • Fuzje i przejęcia
 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie finansami w instytucjach kredytowych
 • Innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Finansowanie firmy
 • Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
 • Strategiczny controlling finansowy
 • Strategie podatkowe

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2019/2020:

- 10 czerwca

- 12 lipca

- 6 września

- 12 września

- 27 września

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginały do wglądu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpocznie się 6 maja 2019 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Finanse i rachunkowość Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1220 zł)
6000
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 980 zł)
4800
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl