Finanse i rachunkowość Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • W 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ALK ocenę wyróżniającą za prowadzenie studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Oznacza to realizację tego programu z zastosowaniem ponadprzeciętnych standardów.
 • Wszyscy absolwenci kierunku finanse i rachunkowość uzyskują zwolnienia z 4 egzaminów w ramach zdobywania prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA Association of Chartered Certified Accountants (egzaminy AB, MA, FA, LW). Studenci kierunku z zakresu rachunkowości, finansów i skarbowości uzyskują zwolnienia z 2 dodatkowych egzaminów w ramach ACCA (egzaminy TX i FM). Więcej informacji
 • Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci mają możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej. Więcej informacji
 • ALK jest partnerem akademickim Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association zrzeszającej profesjonalistów z zakresu inwestycji alternatywnych. Dzięki tej współpracy studenci trzeciego roku studiów licencjackich mają możliwość otrzymania stypendium znacząco obniżającego koszt uzyskania certyfikatu CAIA oraz dostępu do bogatych baz danych stowarzyszenia.
 • Już na studiach I stopnia oferujemy oczekiwane przez rynek pracy dwa zakresy studiów:
 • rachunkowość, finanse i skarbowość
 • finanse i bankowość
 • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej. Wykłada u nas m.in. były wicepremier, czterech byłych ministrów finansów, aktualni doradcy Ministra Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, przewodniczący rad nadzorczych banków i dużych korporacji oraz inni znani finansiści, którzy doświadczenie zdobywali w międzynarodowych instytucjach finansowych.
 • Każdego roku goszczą u nas wybitni ekonomiści, w tym laureaci Nagrody Nobla
  w dziedzinie ekonomii.
 • Oprócz wykładów w programie studiów występuje dużo konwersatoriów, laboratoriów, ćwiczeń oraz obowiązkowe praktyki zawodowe, często odbywane w znanych korporacjach, stwarzające szanse na podjęcie w nich pracy jeszcze w trakcie studiów. Studenci FiR odbywają praktyki m.in. w takich firmach, jak: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, PricewaterhouseCooper, L’Oreal, Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Groupon, Mercedes Benz.
 • Studenci korzystają z laboratorium finansowego opartego o technologie Bloomberga. Otrzymują dostęp do pełnego serwisu oraz dodatkowych funkcji edukacyjnych największej agencji informacyjnej na świecie, specjalizującej się w dostarczaniu danych finansowych. Pracują w oparciu o rzeczywiste analizy, wskaźniki i informacje ze wszystkich rynków finansowych na świecie.
 • Zajęcia dodatkowe: seminaria, spotkania i warsztaty organizowane z praktykami i rożnego rodzaju organizacjami,
  w tym ACCA, której członkowie sprawują obecnie różnorakie funkcje zarządcze w dużych przedsiębiorstwach
 • Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, m.in. w Kole Naukowym Rynków Finansowych „Kapitalni” oraz Kole Naukowym Rachunkowości Finansowej „Audytor”.
 • Duży, rosnący z roku na rok, odsetek studentów uczestniczy w wymianie międzynarodowej. Dzięki „mobility window” pozwalającemu na realizację części studiów za granicą studenci finansów i rachunkowości mogą wyjechać do około 200 uczelni partnerskich zlokalizowanych zarówno w Europie, jak i poza nią w trakcie V semestru na studiach
   I stopnia.
 • Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z finansów i rachunkowości, a także suplement zawierający informację
  o zakresie ukończonych studiów.
 • Finanse i rachunkowość można studiować także w języku angielskim.
 • Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Jestem studentką drugiego roku finansów i rachunkowości. Studia rozpoczęłam z niewielką wiedzą na temat ekonomii, giełdy czy księgowania. Wszystkiego nauczyłam się od podstaw na zajęciach. Wiedzę teoretyczną z wykładów wykorzystujemy w zadaniach na ćwiczeniach. ALK stwarza nam niesamowite możliwości rozwoju, m.in.: możemy wypróbować Laboratorium Bloomberga, uzyskać pomoc od Biura Karier w sprawie znalezienia praktyk, a także przeglądać najnowsze wiadomości z dziennika "Financial Times".

Weronika Szewczuk, studentka finansów i rachunkowości

 

Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia na wysokim poziomie, która zawdzięcza to doskonałej kadrze wykładowców. Przekazują oni swoją wiedzę w jasny i klarowny sposób. Zawsze skłonni są do dodatkowych rozmów ze studentami, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w danej dziedzinie. Wysoki standard i wyposażenie uczelni na najwyższym poziomie sprawiają, że studiowanie staje się łatwiejsze. Dlatego też uważam, że ALK to dobra decyzja i osobiście polecam wszystkim tę uczelnię.

Rafał Zieliński, student finansów i rachunkowości

 

Uważam studiowanie finansów i rachunkowości w ALK za dobry i perspektywiczny wybór. Na początku studiów przeważają przedmioty teoretyczne (jak np. makroekonomia), jednakże z semestru na semestr dochodzi coraz więcej zajęć praktycznych (jak np. wycena wartości przedsiębiorstwa czy analiza finansowa). Dzięki temu że wykładowcy często są równolegle praktykami, prowadzone przez nich zajęcia są urozmaicone i dostosowane do dzisiejszych realiów rynku pracy.
Wiedza, którą zdobyłem na pierwszym stopniu, przydaje mi się w dalszej nauce na studiach magisterskich oraz na pewno zaprocentuje w trakcie rozwijania mojej kariery w finansach.

Jan Popiołek, absolwent finansów i rachunkowości

Wybrałem kierunek finanse i rachunkowość ze względu na wiązaną z tym kierunkiem przyszłą karierę. Moim celem po ukończeniu studiów jest rozpoczęcie pracy w jednym z banków w Polsce. Poziom kształcenia i kwalifikacje wykładowców w Akademii Leona Koźmińskiego uważam za bardzo wysokie.
Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są w ciekawy sposób. Dostęp do licznych źródeł oraz pomocy naukowych ułatwia przygotowanie do egzaminów. Ponadto Biuro Karier umożliwia znalezienie bardzo przydatnych i wartościowych praktyk.

Michał Popiołek, absolwent finansów i rachunkowości oraz prawa

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • podstawowych mechanizmów ekonomicznych na szczeblu mikro- i makroekonomicznym oraz prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej
 • oceny aktualnej oraz przyszłej kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych
 • przepisów prawa i ich odniesienia do praktyki gospodarczej
 • norm zawodowych i etycznych, stosowanych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów i rachunkowości
 • zasad i standardów rachunkowości, zarówno krajowych, jak i zagranicznych i międzynarodowych
 • księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych i formułowania użytecznych wniosków
 • projektowania efektywnych systemów rachunkowości w każdej jednostce oraz oceny efektywności systemów rachunkowości stosowanych w różnych podmiotach
 • wdrażania sposobów poprawy kondycji finansowej każdej jednostki, jej restrukturyzacji i sanacji
 • dokonywania trafnego wyboru najkorzystniejszych źródeł finansowania działalności
 • identyfikacji rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej, jego pomiaru i zarządzania
 • wyboru odpowiedniej dla danych warunków strategii podatkowej
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć pracę:

 • w każdej komórce organizacyjnej instytucji lub przedsiębiorstwa, mającej do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, w tym m.in. w departamentach planowania i budżetowania
 • w biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego i prawnego, obsługującym korporacje oraz małe firmy, jednostki non profit oraz instytucje finansowe, a także budżetowe
 • w banku centralnym, bankach komercyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także w podmiotach z tymi instytucjami współpracujących
 • w administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych – w działach nadzoru, kontroli i audytu

Zakresy* 

 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość, finanse i skarbowość

* Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Podstawy zarządzania
  • Podstawy prawa
  • Podstawy rachunkowości
  • Etyka w finansach i rachunkowości
  • Informatyka
  • Matematyka
  • Rachunkowość
  • Finanse
  • Makroekonomia
  • Profesjonalna komunikacja
  • Statystyka
  • Mikroekonomia
  • Ekonometria
  • Prawo handlowe
  • Interpretacja sprawozdań finansowych
  • Rachunkowość finansowa
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Analiza finansowa
  • Rynki finansowe
  • Finanse publiczne
  • Bankowość
  • Podstawy rachunkowości zarządczej
  • Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej
  • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  • Symulacyjne gry decyzyjne
  • Marketing
  • Biznesplan
  • Metodologia projektu naukowego
  • Przedmiot do wyboru w j. polskim
  • Konwersatorium w j. angielskim
  • Seminarium licencjackie
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, FINANSÓW I SKARBOWOŚCI
 • Podstawy rachunku kosztów
 • Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
 • Rachunkowość podatkowa
 • Planowanie i budżetowanie
 • Rachunkowość małych firm
 • Laboratorium rachunkowości
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość jednostek non-profit
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE FINANSÓW I BANKOWOŚCI
 • Analiza techniczna
 • Finanse międzynarodowe
 • Ocena wiarygodności kredytowej
 • Optymalizacja podatkowa
 • Planowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Produkty i usługi bankowe
 • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Strategie finansowe
 • Ubezpieczenia
 • Wycena instrumentów finansowych
 • Zarządzanie finansowe w banku
 • Zarządzanie ryzykiem

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe z części pisemnej wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

 

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • oryginał świadectwa dojrzałości (honorujemy także odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną
  w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Zakwalifikowanie do przyjęcia

Po załączeniu skanów wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję dotyczącą zakwalifikowania do przyjęcia.

4

Dostarczenie dokumentów

Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem).

5

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
6400 (pięć rat po 1300 zł)
II rok studiów
6900 (pięć rat po 1400 zł)
III rok studiów
7400 (pięć rat po 1500 zł)
Opłata rekrutacyjna 85
Finanse i rachunkowość - studia niestacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
5400 (pięć rat po 1100 zł)
II rok studiów
5800 (pięć rat po 1180 zł)
III rok studiów
6200 (pięć rat po 1260 zł)
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia