Finanse i rachunkowość Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • W 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ALK ocenę wyróżniającą za prowadzenie studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Oznacza to realizację tego programu z zastosowaniem ponadprzeciętnych standardów.
 • Wszyscy absolwenci kierunku finanse i rachunkowość uzyskują zwolnienia z 4 egzaminów w ramach zdobywania prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA Association of Chartered Certified Accountants (egzaminy F1-F4). Studenci specjalności rachunkowość, finanse i skarbowość uzyskują zwolnienia z 2 dodatkowych egzaminów w ramach ACCA (egzaminy F6 i F9). Więcej informacji
 • Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci  mają możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej. Więcej informacji
 • W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego "Perspektywy" finanse i rachunkowość ALK znajdują się na czwartym miejscu w Polsce.
 • Już na studiach I stopnia oferujemy oczekiwane przez rynek pracy dwie specjalności:
 • rachunkowość, finanse i skarbowość
 • finanse i bankowość
 • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej. Wykłada u nas m.in. były wicepremier, czterech byłych ministrów finansów, aktualni doradcy Ministra Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, przewodniczący rad nadzorczych banków i dużych korporacji oraz inni znani finansiści, którzy doświadczenie zdobywali w międzynarodowych instytucjach finansowych.
 • Każdego roku goszczą u nas wybitni ekonomiści, w tym laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.
 • Oprócz wykładów w programie studiów występuje dużo konwersatoriów, laboratoriów, ćwiczeń oraz obowiązkowe praktyki zawodowe, często odbywane w znanych korporacjach, stwarzające szanse na podjęcie w nich pracy jeszcze w trakcie studiów. Studenci FiR odbywają praktyki m.in. w takich firmach, jak: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, PricewaterhouseCooper, L’Oreal, Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Groupon, Mercedes Benz.
 • Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, m.in. w Kole Naukowym Rynków Finansowych „Kapitalni” oraz Kole Naukowym Rachunkowości Finansowej "Audytor".
 • Duży, rosnący z roku na rok, odsetek studentów uczestniczy w wymianie międzynarodowej. Studenci FiR wyjeżdżają m.in. do takich renomowanych uczelni, jak:
 • Euromed Management – School of Management and Business - Francja
 • BI Norwegian Business School - Norwegia
 • Catolic University of Portugal - Portugalia
 • SKEMA Business School - Francja
 • Finanse i rachunkowość można także studiować w języku angielskim.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

"Uważam studiowanie finansów i rachunkowości w ALK za dobry i perspektywiczny wybór. Na początku studiów przeważają przedmioty teoretyczne (jak np. makroekonomia), jednakże z semestru na semestr dochodzi coraz więcej zajęć praktycznych (jak np. wycena wartości przedsiębiorstwa czy analiza finansowa). Dzięki temu że wykładowcy często są równolegle praktykami, prowadzone przez nich zajęcia są urozmaicone i dostosowane do dzisiejszych realiów rynku pracy.
Wiedza, którą zdobyłem na pierwszym stopniu, przydaje mi się w dalszej nauce na studiach magisterskich oraz na pewno zaprocentuje w trakcie rozwijania mojej kariery w finansach".

Jan Popiołek, absolwent finansów i rachunkowości, student prawa

"Wybrałem kierunek finanse i rachunkowość ze względu na wiązaną z tym kierunkiem przyszłą karierę. Moim celem po ukończeniu studiów jest rozpoczęcie pracy w jednym z banków w Polsce. Poziom kształcenia i kwalifikacje wykładowców w Akademii Leona Koźmińskiego uważam za bardzo wysokie.
Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są w ciekawy sposób. Dostęp do licznych źródeł oraz pomocy naukowych ułatwia przygotowanie do egzaminów. Ponadto Biuro Karier umożliwia znalezienie bardzo przydatnych i wartościowych praktyk".

Michał Popiołek, absolwent finansów i rachunkowości, student prawa

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • podstawowych mechanizmów ekonomicznych na szczeblu mikro- i makroekonomicznym oraz prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej
 • oceny aktualnej oraz przyszłej kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych
 • przepisów prawa i ich odniesienia do praktyki gospodarczej
 • norm zawodowych i etycznych, stosowanych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów i rachunkowości
 • zasad i standardów rachunkowości, zarówno krajowych, jak i zagranicznych i międzynarodowych
 • księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych i formułowania użytecznych wniosków
 • projektowania efektywnych systemów rachunkowości w każdej jednostce oraz oceny efektywności systemów rachunkowości stosowanych w różnych podmiotach
 • wdrażania sposobów poprawy kondycji finansowej każdej jednostki, jej restrukturyzacji i sanacji
 • dokonywania trafnego wyboru najkorzystniejszych źródeł finansowania działalności
 • identyfikacji rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej, jego pomiaru i zarządzania
 • wyboru odpowiedniej dla danych warunków strategii podatkowej
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć pracę:

 • w każdej komórce organizacyjnej instytucji lub przedsiębiorstwa, mającej do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, w tym m.in. w departamentach planowania i budżetowania
 • w biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego i prawnego, obsługującym korporacje oraz małe firmy, jednostki non profit oraz instytucje finansowe, a także budżetowe
 • w banku centralnym, bankach komercyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także w podmiotach z tymi instytucjami współpracujących
 • w administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych – w działach nadzoru, kontroli i audytu

Specjalności* 

 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość, finanse i skarbowość

* Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Podstawy zarządzania
  • Podstawy prawa
  • Podstawy rachunkowości
  • Etyka w finansach i rachunkowości
  • Informatyka
  • Matematyka
  • Rachunkowość
  • Finanse
  • Makroekonomia
  • Profesjonalna komunikacja
  • Statystyka
  • Mikroekonomia
  • Ekonometria
  • Prawo handlowe
  • Interpretacja sprawozdań finansowych
  • Rachunkowość finansowa
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Analiza finansowa
  • Rynki finansowe
  • Finanse publiczne
  • Bankowość
  • Podstawy rachunkowości zarządczej
  • Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej
  • Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  • Symulacyjne gry decyzyjne
  • Marketing
  • Biznesplan
  • Metodologia projektu naukowego
  • Konwersatorium w j. angielskim
  • Seminarium licencjackie
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I SKARBOWOŚĆ
 • Podstawy rachunku kosztów
 • Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
 • Rachunkowość podatkowa
 • Planowanie i budżetowanie
 • Rachunkowość małych firm
 • Laboratorium rachunkowości
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość jednostek non profit
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: FINANSE I BANKOWOŚĆ
 • Finanse międzynarodowe
 • Zarządzanie finansowe w banku
 • Produkty i usługi bankowe
 • Ocena wiarygodności kredytowej
 • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Analiza techniczna
 • Ubezpieczenia
 • Wycena instrumentów finansowych
 • Planowanie i controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego 
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę,  maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 280 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą  możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 280 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację  dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Informacje dodatkowe 

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/128.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna wydaje tego samego dnia decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Finanse i rachunkowość Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1180 zł)
5800
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 900 zł)
4400
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 16 marca, godz. 12:00
 • 13 kwietnia, godz. 12:00
 • 25 maja, godz. 12:00
 • 29 czerwca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 7 września, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Pobierz broszurę: