Konferencja

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - ETYKA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ciągłe doskonalenie?

 

organizowana przez Katedrę Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

7 grudnia (czwartek) 2017, Sala Senatu D-202 w siedzibie Uczelni

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na etyczny wymiar przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności za oferowane innowacje. Na tym forum przedstawione zostaną wyniki badań oraz doświadczenia praktyków przedsiębiorczości. Zwrócona zostanie uwaga na doświadczenia negatywne i konsekwencje lekceważenia kontekstu aksjologicznego przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość definiowana jest przez różnych autorów na wiele sposobów, na ogół jednak panuje zgoda, że jest ona zdolnością przedsiębiorcy do aktywności czyniącej zeń lidera w świecie gospodarki, w szczególności, gdy aktywność ta owocuje korzyściami ekonomicznymi, innowacjami technicznymi bądź społecznymi, a przy tym czynione jest to w dobrej wierze.

Jest to pewien wzorzec do naśladowania, swego rodzaju ideał przywoływany szczególnie w okresie, gdy kryzys finansowy okazał się wynikiem działań tych, którzy stroili się w piórka odpowiedzialnych przedsiębiorców finansowych. Przypomnienie ideału przedsiębiorcy jest ważne, bowiem nie spadek, lecz wzrost, nie strata, lecz korzyść są niezmienniczymi wyróżnikami przedsiębiorczości. Z tego względu etyczność i odpowiedzialność są obecnie ważniejsze aniżeli dawniej jako warunek odzyskania zaufania konsumentów i partnerów biznesowych do przedsiębiorców.

Coraz powszechniej wymaga się, by ludzie kierowali się (a organizacje kierowały się), nie tylko wąsko rozumianym interesem własnym, ale także mieli/miały na uwadze szerszy kontekst społeczny. Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu tworzą atrakcyjne produkty mające nie tyle zaspokoić potrzeby, ile zachęcić konsumentów do ich nabywania kreując nowe potrzeby. Nakłada to na przedsiębiorców odpowiedzialność za skutki nie tylko bezpośrednie, ale także odroczone i uboczne.

Organizatorzy konferencji zapraszają do udziału w niej badaczy i praktyków zachęcając do twórczej dyskusji dotyczącej wartości, odpowiedzialności i etycznego wymiaru przedsiębiorczości oraz innowacji społecznych towarzyszących przedsiębiorczości. Do zobaczenia!

*******

Konferencja „Przedsiębiorczość, Etyka, Odpowiedzialność” kontynuuje tradycję corocznych spotkań poświęconych etyce biznesu a organizowanych przez Centrum Etyki Biznesu (CEBI) i Katedrę Etyki Biznesu ALK.

W związku z połączeniem Katedry Etyki Biznesu z Katedrą Przedsiębiorczości utworzona została Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, która występuje w roli organizatora.

Konferencja dedykowana jest zmarłym niedawno znawcom przedsiębiorczości:

  • Profesorowi Stefanowi Kwiatkowskiemu (1939-2015), współtwórcy Akademii Leona Koźmińskiego, badaczowi przedsiębiorczości intelektualnej.
  • Profesorowi Leo V. Ryanowi, CSV (1927-2016), b. dziekanowi College of Commerce De Paul University w Chicago, który piastował funkcję prezesa Society for Business Ethics.

Byli oni współredaktorami książki Entrepreneurship: Values and Responsability (W.W.Gasparski, L.V.Ryan, S. Kwiatkowski, red., Transaction Publishers 2011), której tematyka współgra z problematyką konferencji. Publikacja ta to 17 tom z serii „Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology” ukazującej się pod auspicjami Towarzystwa Naukowego Prakseologii (aktualnie wydawanej przez wydawnictwo Routledge należące do grupy Taylor & Francis).

*******

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

Komisja Etyki Bankowej przy ZBP

 

 

 

Komisja Etyki KPF