Studia doktoranckie Warszawa, studia doktoranckie prawo, seminarium doktorskie - szkoła doktorska

Metodologia i projektowanie badań naukowych w praktyce – kurs intensywny

Level
Kursy i szkolenia
Duration
1-10 semestrów
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb niestacjonarny,
Tryb hybrydowy,
W weekend

O kursie

Cel kursu

Spotkanie informacyjne

Onlinowe spotkanie informacyjne nt. kursu odbędzie się 26.01 (piątek) o godzinie 18:00.

Link do spotkania

Metodologia i projektowanie badań naukowych w praktyce – kurs intensywny jest kursem zaprojektowanym dla osób, które myślą o karierze naukowej lub chcą poznać warsztat jakim posługują się naukowcy. 

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do samodzielnego projektowania i prowadzenia badań naukowych. Kurs stanowi wprowadzenie do wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych koniecznych do podjęcia i prowadzenia badań naukowych, prezentowania ich wyników w formie publikacji i prezentacji na konferencjach naukowych, oraz przygotowania rozprawy doktorskiej w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse. 

Metodologia i projektowanie badań naukowych w praktyce – kurs intensywny składa się z dwóch modułów.

Moduł 1 (obligatoryjny) składa się z trwającego jeden semestr obligatoryjnego bloku 90h zajęć dydaktycznych stanowiących intensywne wprowadzenie do metodyki projektowania i prowadzenie badań naukowych. Pierwszy moduł kończy się przygotowaniem projektu badawczego, który może się stać podstawą do aplikacji do szkół doktorskich, aplikowania w ramach programu na doktorat wdrożeniowy lub realizacji doktoratu w trybie eksternistycznym. Po ukończeniu modułu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu. 

Moduł 2 (opcjonalny) oferuje uczestnikom możliwość przygotowywania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse pod kierunkiem dedykowanego opiekuna naukowego, z dostępem do infrastruktury oraz wybranych seminariów naukowych oferowanych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Atuty kursu

1
Nabycie kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia badań naukowych

Istotą kursu jest nabycie kompetencji pozwalających na samodzielne projektowanie i prowadzenie badań naukowych. W trakcie kursu każdy uczestnik nabędzie kluczowe twarde i miękkie umiejętności niezbędne w pracy naukowej. Program został zbudowany i jest prowadzony przez naukowców z międzynarodowych doświadczeniem w zakresie prowadzenia badań naukowych.

2
Indywidualne podejście do projektów badawczych

Kluczowym elementem kursu jest praca nad indywidualnym projektem badania naukowego, która pozwala zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności nabywane na zajęciach realizowanych w ramach kursu. W toku realizacji kursu uczestnik ma bezpośredni dostęp do informacji zwrotnych od osób prowadzących i innych uczestników, sugerujących kierunki pracy własnej.

3
Intensywny charakter kursu

Kurs został zaprojektowany w sposób optymalny i zintensyfikowany tak, aby każda godzina zajęciowa wnosiła wartość dodaną w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji badawczych oraz końcowego projektu badania naukowego uczestników. 

4
Dostęp do infrastruktury i kadry badawczej ALK

Akademia Leona Koźmińskiego posiada światowej klasy infrastrukturę badawczą oraz doświadczoną, międzynarodową kadrę naukową. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość dostępu do infrastruktury, kadry oraz wydarzeń naukowych odbywających się na ALK, które pomogą im w realizacji projektów badawczych.

5
Możliwość kontynuacji projektu badawczego w formule eksternistycznej

Po ukończeniu kursu uczestnicy mają możliwość kontynuacji pracy nad własnymi dysertacjami w formule eksternistycznej. W ramach drugiego modułu kursu uczestnicy zostaną objęci indywidualną opieką naukową i dostępem do niezbędnej infrastruktury, która umożliwi im realizację projektów badawczych.

Adresaci kursu

Do udziału w kursie „Metodologia i projektowanie badań naukowych w praktyce – kurs intensywny” zapraszamy osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny dyplom. Adresatami kursu są przede wszystkim:

 • osoby, które myślą o realizacji doktoratu w ramach szkoły doktorskiej, 
 • osoby, które planują aplikowanie w ramach programu na doktorat wdrożeniowy, 
 • kadra menadżerska, doradcy, konsultanci biznesowi, przedsiębiorcy, którzy chcieliby poszerzyć kompetencje w zakresie prowadzenia lub wykorzystania badań naukowych w praktyce biznesowej.  

Uczestnicy kursu będą pracować w dedykowanej grupie nastawionej na rozwój naukowy przy wsparciu naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego, którzy przez cały czas trwania kursu i po jego ukończeniu służą radą, inspiracją i pomocą.

WomenwithlaptopIllustration

Program

Program kursu kładzie nacisk na kluczową wiedzę i kompetencje w zakresie projektowania i prowadzenia badan naukowych. Uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z podstawowymi formami i wymogami realizacji projektów badawczych oraz warsztatem naukowym z uwzględnieniem formułowania problemów, pytań i hipotez badawczych, nowoczesnych metody przeglądu literatury, identyfikowania luki badawczej, projektowania badań naukowych, strategii badawczych oraz gromadzenia i analizy danych ilościowych i jakościowych. Kurs jest uzupełniony o kompetencje w zakresie pisania naukowego, upowszechniania wyników, promocji badań naukowych, a także kwestie praw autorskich i etyki w badaniach naukowych.

Przedmioty wprowadzające

 • Spotkanie informacyjne - Doktorat i projekt naukowy
 • Spotkanie informacyjne - Doktorat wdrożeniowy
 • Onboarding: Wprowadzenie do baz danych, biblioteki i systemów IT

Warsztat naukowy

 • Problem badawczy, pytania, hipotezy
 • Przegląd literatury i luka badawcza
 • Projektowanie badań naukowych
 • Metody ilościowe (strategie badawcze, zbieranie i analiza danych)
 • Metody jakościowe (strategie badawcze, zbieranie i analiza danych)

Kompetencje badacza

 • Pisanie tekstów naukowych (academic writing) i upowszechnianie wyników
 • Promocja działalności naukowej
 • Etyka badań naukowych i prawa autorskie

Projekt końcowy

 • Prezentacje i feedback do projektów badawczych
info

Organizacja zajęć

W ramach Modułu 1 kursu przez jeden semestr uczestnicy biorą udział w interaktywnych zajęciach zespołowych, realizowanych zgodnie z harmonogramem kursu. Zajęcia prowadzone są w języku polskim w wymiarze 90 jednostek zajęciowych trwających 45 minut w semestrze. Ze względu na intensywny charakter kursu uczestnicy mają obowiązek udziału we wszystkich zajęciach. Wybrane zajęcia odbędą się w formie zjazdów stacjonarnych, większość zajęć będzie realizowanych w formule online za pośrednictwem platformy Teams.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00

 • Start kursu: 2 marca 2024 r.
 • Koniec kursu: 15 czerwca 2024 r.

Planowane daty zajęć:

 • 2 – 3 marca Zjazd 1 (osobiście)
 • 16 – 17 marca Zjazd 2 (online) 
 • 13 – 14 kwietnia Zjazd 3 (online) 
 • 27 – 28 kwietnia Zjazd 4 (online) 
 • 11 – 12 maja Zjazd 5 (online)
 • 25 – 26 maja Zjazd 6 (online)
 • 15 czerwca – Zjazd 7 (osobiście) Prezentacja projektów finalnych

W ramach Modułu 2 uczestnicy kursu mają możliwość pracy nad doktoratem w trybie eksternistycznym pod opieką dedykowanego opiekuna naukowego. Opieka naukowa w kolejnych semestrach uwzględnia udział w konsultacjach indywidualnych z opiekunem naukowym w wymiarze 4 godzin w semestrze oraz możliwość korzystania z zasobów Uczelni. Terminy konsultacji indywidualnych, korzystania z zasobów uczelni oraz udziału w wydarzeniach jest uzgadniane w sposób indywidualny za pośrednictwem dedykowanego sekretarza kursu. W ramach Modułu 2 kursu, Uczestnik ma prawo do:

 • korzystania z zasobów biblioteki Uczelni;
 • korzystania z baz naukowych i infrastruktury badawczej Uczelni;
 • uczestniczenia w wybranych seminariach naukowych oferowanych na ALK;
 • indywidualnych konsultacji z Opiekunem naukowym w wymiarze 4 godzin w semestrze 
 • wszczęcia procedury trybu eksternistycznego przygotowania rozprawy doktorskiej

 

Wykładowcy

prof. ALK dr hab. Tomasz Olejniczak

Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu i jakości, profesor ALK w Katedrze Zarządzania. Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny w ALK. Specjalizuje się w teorii organizacji i historii biznesu.

W ramach ALK Prof. Olejniczak pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej, a wcześniej pełnił funkcje Specjalisty ds. Akredytacji Międzynarodowych (2012-2022), Pełnomocnika Rektora ds. Wewnętrznego systemu jakości (2021-2023), oraz członka Komisji Etyki (2022-obecnie).

Stypendysta Japońskiego Ministerstwa Edukacji, Japan Foundation, oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej brał udział w wyjazdach badawczych na The University of Tokyo oraz Bocconi University w Mediolanie. Kierownik grantu badawczego Preludium finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki oraz wykonawca w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Laureat nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagród Rektora ALK za prace badawcze, osiągnięcia dydaktyczne oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz ALK. Autor polskich i międzynarodowych publikacji z zakresu zarządzania międzynarodowego, teorii organizacji i historii biznesu.

dr Elwira Duś-Prieto

Koordynator ds. Programu Doktorat Wdrożeniowy oraz Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego.

Absolwentka studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH na specjalizacji zarządzanie i marketing oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego przy SGH.

Od zawsze związana z marketingiem, zarówno jako wykładowca akademicki prowadząc takie przedmioty jak „Podstawy marketingu”, „Badania marketingowe w praktyce” „Analiza rynku, konkurencji i zachowań konsumenckich czy „Zarządzanie strategiczne”, jak i promotor wielu prac dyplomowych z tego zakresu na poziomie licencjackim i magisterskim oraz autorka publikacji z zakresu marketingu i zarządzania.

Jej zainteresowania badawcze obejmują w szczególności marketing strategiczny, marketing technologiczny oraz zarządzanie marketingowe. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako wykładowca akademicki oraz pełniąc obowiązki administracyjne jako Prodziekan Wydziału Ekonomii, a potem Prorektor ds. studiów licencjackich i magisterskich w PWSBiTK w Warszawie. Wiedzę praktyczną nabywała również jako członek Europejskiego Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspecjalizowanych oraz przedsiębiorca. Współautorka programu studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „Zarządzanie” w PUZiM w Ciechanowie oraz współorganizatorka wielu konferencji naukowych.

dr hab. Paweł Korzyński

Profesor ALK i Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W latach 2011-2013 brał udział w programie badawczym na Harvard Business School. Od 2016 roku współpracuje z INSEAD Business School, gdzie realizuje projekt badawczy dotyczący technostresu.
 
Członek zarządu w agencji doradztwa personalnego PGB Human Resources oraz partnerem w agencji executive search N2Growth (która w rankingu Forbes plasuje się w pierwszej 10tce na świecie). Ma doświadczenie w zakładaniu start-upów w branży HR, takich jak HRplatform.pl (Applicant Tracking System) lub MSplatform (platforma do badań Mystery Shopping).
 
Autorem wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa i profesjonalnych platform społecznościowych w międzynarodowych czasopismach takich, jak International Journal of Manpower, Journal of Managerial Psychology, Business Horizons, European Management Journal, Asia-Pacific Journal of Human Resources, Internet Research and Harvard Business Review. Jest również autorem książki pt. "Przywództwo w erze cyfrowej".

Prof. dr hab. Jerzy Cieślik
prof. dr hab. Jerzy Cieślik

W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce.
Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: "Jak uruchomić własny biznes" oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule.
W 2007 r. Prof. Jerzy Cieślik zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowujący do uruchomienia zajęć dydaktycznych z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości. Pełni funkcję koordynatora ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

dr Anna Pikos

Jest adiunktem w Katedrze Zarządzania w Akade-mii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania ba-dawcze obejmują trzy obszary: historię biznesu, długowieczność organizacyjną i sektor publiczny. Obecnie Anna prowadzi projekt „Czynniki długo-wieczności polskich firm”, w ramach którego bada strategie firm mających ponad 100letnią tradycję. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Archiwów oraz European Business History Association.

dr Miłosz Miszczyński

Kierownika Zakładu Współczesnych Problemów Zarządzania i Pracy w Katedrze Zarządzania ALK. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Obecnie prowadzi grant NCN OPUS 18, w którym analizie poddane są modele miejsc pracy zarządzanych algorytmicznie w różnych branżach.

Jego poprzednie doświadczenia badawcze obejmują badania modeli licencji w branży kreatywnej, badania mobilności globalnych łańcuchów wartości firm technologicznych (m.in. badanie fabryki, która przeniosła się z Niemiec do Rumunii, a później do Chin, finansowane z the Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund); pracę jako badacz (Research Fellow) w brytyjskich uczelniach (University of Oxford, University of Surrey) oraz pracę jako wykonawca w grancie Horyzont 2020 (Music Technology Group, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona).

prof. ALK dr hab. inż. Agnieszka Bezat-Jarzębowska

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu metod ilościowych w języku polskim i angielskim. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności i produktywności przedsiębiorstw oraz systemów gospodarczych. Autorka ponad 100 publikacji, w tym ponad 40 zagranicznych. Wielokrotne staże badawczo-naukowe: University of Queensland (Australia), Fisher College of Business, Ohio State University (USA), ESSEC Business School (Francja), Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), Universität Göttingen, Universität Bonn, Kühne Logistics University Hamburg (Niemcy). Wielokrotna stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz Rządu Francuskiego. Koordynator krajowych i międzynarodowych projektów rozwojowo-badawczych.  

dr Marta Połeć

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendiów Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Zarządzania oraz Etnologii na Uniwersytecie Warszawskim; Zarządzania w dziedzinie nauk humanistycznych, Zarządzania kulturą i mediami, a także Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aktualnie prowadzi projekt pt. „Etnografia organizacji festiwali artystów ulicznych” w ramach konkursu Preludium organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie upowszechniania kultury bada regulacje dla artystów ulicznych w polskich miastach. W latach 2014-2018 kierowała projektem badawczym pt. „Etnografia nieformalnej organizacji artystów ulicznych w Polsce” w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Diamentowy Grant. Należy do międzynarodowej grupy badawczej Street Music Research Unit. Zrealizowała staż naukowy w Institut Mines-Télécom Business School w Évry/ Université Paris-Saclay we Francji. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim nieformalnej organizacji, przedsiębiorczości w obszarze kultury, metodologii badań jakościowych, etnografii, sztuki ulicznej oraz przestrzeni miejskiej.

dr Aneta Pieczka

Adiunkt w Katedrze Zarządzania ALK.Dr Aneta Pieczka jest związana Zzobszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi od 2011 r. jako specjalistka, menedżerka i HR Business Partner.
 
Specjalizuje się w tematyce dotyczącej rozwoju pracowników, budowania zespołów, inkluzywności, zmian organizacyjnych i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w obszarze HR. W 2021 roku obroniła pracę doktorską w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tematyka jej badań dotyczy cyfrowego miejsca pracy i kształtowania warunków pracy pod wpływem technologii cyfrowych. Wykładowczyni akademicka, trenerka kariery. Obecnie Adiunkt w Katedrze Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego i badaczka w projekcie Humans in Digital Logistics.

Zasady rekrutacji

Na kurs „Metodologia i projektowanie badań naukowych w praktyce”. może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny dyplom.

Kandydaci, zainteresowani uczestnictwem w „Metodologia i projektowanie badań naukowych w praktyce – kurs intensywny”, proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego,

dokonania płatności opłaty rekrutacyjnej oraz dołączenie wymaganych dokumentów w terminie do dnia 04.02.2024 r.

 • złożenie wymaganych dokumentów poprzez kompletne wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dołączenie wymaganych załączników oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej

 • pozytywne przejście poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego

 • zawarcie umowy w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych z odbywaniem kursu

 • podanie o przyjęcie na Kurs

 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem lub notarialnie poświadczona kopia

 • Opis zainteresowań badawczych/wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej

 • CV i list motywacyjny

 • Fotografia

 • Opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł należy wpłacić korzystając z opcji dostępnej w formularzu zgłoszeniowym

 • 1 Fotografię o formacie identycznym jak do dowodu osobistego

 • Opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł należy wpłacić korzystając z opcji dostępnej w formularzu zgłoszeniowym

 • Pierwszy etap - Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w „Metodologia i projektowanie badań naukowych w praktyce – kurs intensywny” proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dokonania płatności opłaty rekrutacyjnej oraz dołączenie wymaganych dokumentów.

 • Drugi etap polega na ocenie złożonej w procesie rekrutacyjnym dokumentacji w zakresie spełnienia warunków formalnych. W przypadku braków w dokumentacji, Kandydat zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku o przyjęcie na kurs. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 • Trzeci etap postępowania rekrutacyjnego polega na ocenie predyspozycji badawczych Kandydata na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z pracownikiem naukowym, którego zainteresowania badawcze są zbieżne z profilem zainteresowań badawczych Kandydata.

 • Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Kandydat niezwłocznie otrzymuje informację w sprawie przyjęcia albo decyzję o nieprzyjęciu na Kurs.

  Po uzyskaniu informacji o wpisie na listę uczestników „Metodologia i projektowanie badań naukowych w praktyce – kurs intensywny”, uczestnik Kursu jest zobowiązany do zawarcia umowy z uczelnią i dokonania płatności za pierwszy semestr seminarium w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Rafał Dobosz
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Rafał Dobosz

Opłaty

Opłaty
Rok/Semestr Opłata
Moduł 1 (Semestr I 90h zajęć) 8000,00 zł brutto (stawka zw. VAT)
Moduł 2 (Semestry II - X praca nad dysertacją pod kierunkiem opiekuna naukowego) 4000,00 zł brutto (stawka zw. VAT)