Business Intelligence w finansach - jak efektywnie prowadzić wielowymiarową analizę finansową?

Jednym z efektów rewolucji cyfrowej jest wykładniczy przyrost danych, które przedsiębiorstwa muszą przetwarzać i analizować. Zapotrzebowanie na informacje ciągle rośnie, a przetwarzanie ich jest coraz bardziej złożonym procesem. Ważnym wsparciem w tym zakresie są narzędzia Business Intelligence (BI), które wspomagają podejmowanie decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych. W jaki sposób BI wspiera proces analizy finansowej?

Czym jest Business Intelligence i jakie ma zastosowanie w firmie?

Business Intelligence powstał z konieczności wykorzystywania i uporządkowywania ogromnych ilości danych pochodzących z różnych źródeł. Informacje pozyskiwane są m.in. z serwerów, chmur, firmowych baz danych, wewnętrznych systemów informatycznych, tworząc hurtownie danych. BI wykorzystuje nowoczesne technologie, które automatyzują zbieranie kluczowych informacji, a następnie porządkują je i kategoryzują. Głównym zastosowaniem narzędzi BI są analizy i raportowanie. Raporty prezentują dane w sposób klarowny i zrozumiały, co umożliwia łatwiejsze zarządzanie informacjami, wyciąganie wniosków, monitorowanie postępów w osiąganiu celów oraz dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych.

Systemy Business Intelligence dają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można identyfikować czynniki napędzające rozwój firmy, a następnie monitorować finansowe KPI pod ich kątem. Rozwiązania Business Intelligence pozwalają na analizę korelacji między rentownością a inwestycjami w wielu wymiarach organizacji w celu optymalizacji wzrostu. Podstawowe dane dostępne są głównie w raportach finansowych – rachunku zysków i strat, bilansie oraz rachunku przepływów pieniężnych. Analiza finansowa BI może służyć różnym celom. Przede wszystkim pozwala na ocenę aktualnej kondycji finansowej firmy, a co za tym idzie, podejmowanie trafnych decyzji o przyszłych inwestycjach i projektach.  

Jakie są rodzaje analiz Business Intelligence w finansach?

Business Intelligence w finansach obejmuje różne rodzaje analiz, które pomagają zrozumieć i zarządzać finansami firmy na różnych poziomach. Analitykę biznesową dzieli się w zależności od tego, w jakim celu poszukuje się informacji, w jaki sposób są pozyskiwane dane oraz jaki mają charakter.

Analityka opisowa – służy do opisywania faktów i trendów w danych finansowych. Polega na zbieraniu, organizowaniu i prezentacji danych w sposób czytelny i zrozumiały. Wykorzystuje narzędzia wizualizacji, takie jak wykresy słupkowe, kołowe czy liniowe. Przykładem może być przedstawienie miesięcznych obrotów firmy w skali roku.  

Analityka preskryptywna – dostarcza zaleceń dotyczących działań w celu osiągnięcia określonych rezultatów finansowych. Proces wykorzystuje algorytmy i modele do analizy danych i generowania rekomendacji. Oparta jest na dostępie do danych historycznych oraz regułach biznesowych. Dzięki analizie preskryptywnej system BI może między innymi sugerować zmianę strategii cenowej na podstawie analizy konkurencyjności rynku.

Analityka diagnostyczna – pomaga zrozumieć przyczyny określonych zdarzeń finansowych lub wyników. Analiza danych koncentruje się na identyfikowaniu źródeł problemów lub sukcesów. Często wykorzystuje techniki porównawcze i korelacyjne. Przykładem może być wykrycie spadku rentowności w określonym okresie i identyfikacja czynników, które do tego doprowadziły.

Analityka predykcyjna – używana jest do przewidywania przyszłych wyników finansowych lub tendencji na podstawie danych historycznych. Wykorzystuje techniki statystyczne, uczenie maszynowe i modele matematyczne do prognozowania wyników. Może obejmować analizę czasowych szeregów czy regresję. Przedsiębiorstwa mogą np. przewidywać sprzedaż na kolejny kwartał na podstawie danych sprzedażowych z ostatnich lat.

Analityka kognitywna – wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i przetwarzanie języka naturalnego w celu zrozumienia danych finansowych na głębszym poziomie i wyciągnięcia bardziej złożonych wniosków. Technologie mogą przetwarzać tekst przy zrozumieniu kontekstu, aby analizować dane niestrukturyzowane, takie jak raporty analityczne lub komunikaty. Analityka kognitywna może służyć do analiz opinii klientów wyrażonych w recenzjach produktów w celu zrozumienia ich wpływu na wyniki finansowe firmy.

Każdy rodzaj analizy BI w finansach ma swoje unikalne zastosowanie i pomaga w podejmowaniu decyzji na różnych etapach zarządzania finansami firmy. Wybór odpowiedniego rodzaju analizy zależy od celów biznesowych i dostępnych danych. Specjaliści często korzystają z kilku rodzajów analiz, aby uzyskać kompleksowy obraz sytuacji finansowej firmy.

Business Intelligence – co może wnieść do biznesu?

Wdrożenie Business Intelligence niesie ze sobą wiele korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność zarządzania finansami i osiąganie celów biznesowych. Zaawansowane narzędzia BI pozwalają na szybkie i dokładne przetwarzanie danych, co skraca czas potrzebny na analizę finansów. To z kolei umożliwia bardziej dynamiczne reagowanie na zmiany na rynku i wewnętrzne wyzwania. Automatyzacja procesów raportowania i analizy danych może pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych i administracyjnych, a także zmniejszyć nakład czasu i pracy.  

Dzięki analizie danych finansowych można również identyfikować i zarządzać ryzykiem finansowym, takim jak zmiany kursów walut, zmienne stopy procentowe czy niestabilność rynków. BI pozwala na monitorowanie wyników finansowych w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybkie reagowanie na zmiany i podejmowanie natychmiastowych decyzji. Analiza danych finansowych za pomocą BI może pomóc w identyfikacji obszarów, w których można usprawnić procesy operacyjne lub zmniejszyć koszty.  

Business Intelligence to pojęcie, które obejmuje szerokie spektrum specjalistycznych narzędzi i wiedzy eksperckiej, które w dużym stopniu mogą zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku. Specjaliści i project managerowie powinni posiadać umiejętności analityczne, techniczne oraz zdolności komunikacyjne. Osoby, które chcą uzupełnić profil zawodowy o kluczowe kompetencje zapraszamy do udziału w szkoleniu Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami. Program na celu przekazanie praktycznej wiedzy w obszarze analiz finansowych, metod opłacalności projektów oraz zarządzania finansami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Uczestnicy zajęć nabędą umiejętności przydatne przy zarządzaniu złożonymi projektami oraz programami.

See also