ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE POPRZEZ PORTFELE PROJEKTÓW I PROGRAMY

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego

Level
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Duration
2 months
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb niestacjonarny,
W weekend

O kursie

Skuteczne przygotowanie ze wszystkich dziedzin objętych egzaminem na doradcę podatkowego. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę teoretyczną umożliwiającą udzielenie prawidłowych  odpowiedzi na pytania testowe i otwarte objęte egzaminem, jak również umiejętności niezbędne do sporządzenia pism procesowych, stanowiących rozwiązanie kazusów.

Atuty kursu

 • Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego, uwzględniające aktualny zakres  wymagań egzaminacyjnych wynikających z uchwały nr 16/VII/2021 Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 • Zajęcia z  wykładowcami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz naukowe,  posiadającymi wiedzę i umiejętności w stosowaniu prawa podatkowego, karnego, administracyjnego oraz z zakresu rachunkowości.

Adresaci kursu

Kurs  jest adresowany do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego (zarówno jego części pisemnej, jak i ustnej).

info

Co zyskujesz

 • Analiza problematyki objętej  zakresem przedmiotowym  egzaminu na doradcę podatkowego (zgodnie z wykazem pytań i zadań egzaminacyjnych stanowiących załącznik do uchwały nr 16/VII/2021 Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 26 kwietnia 2021 r.) 
 • Warsztaty ze sporządzania pism procesowych przygotowujące uczestników do części pisemnej egzaminu oraz kształtujące umiejętności niezbędne przy wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego, w szczególności w zakresie pełnienia roli pełnomocnika w postępowaniu podatkowym bądź sądowoadministracyjnym.
 • Możliwość weryfikacji swojej wiedzy w trakcie egzaminu kończącego kurs.

Perspektywa zawodowa

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do  egzaminu na doradcę podatkowego oraz przekazanie umiejętności, wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Program

 • Źródła prawa i jego wykładnia
 • Analiza podatkowa
 • Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
 • Materialne prawo podatkowe
  • Zagadnienia wspólne
  • VAT
  • PIT
  • CIT
  • Akcyza
  • Podatki i opłaty samorządowe
  • Inne
 • Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Procedury podatkowe
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo celne 
 • Prawo dewizowe 
 • Prawo karne skarbowe
 • Organizacja i funkcjonowanie KAS
 • Rachunkowość oraz ewidencja podatkowa 
 • Przepisy o doradztwie podatkowym oraz etyka
 • Sporządzanie pism procesowych - warsztaty

Czas trwania kursu to 156 godzin dydaktycznych.

Course Catalog

Organizacja zajęć

Kurs trwa 1 semestr. Zajęcia odbywać się będą od października 2022 r.

 • soboty- 8.45 - 15.45 
 • niedziele- 8.45 - 15.45 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju szkolenie może się odbyć w for-mule online. Natomiast jeżeli tylko okoliczności na to pozwolą szkolenie zostanie zrealizowane w formule stacjonarnej lub hybrydowej.

Terminy

Start nowej edycji kursu już w styczniu 2023 r.

 

Trenerzy

Trenerzy kursu

prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego w Akademii Leona Koźmińskiego, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawa samorządu terytorialnego, prawa leśnego, ochrony przyrody oraz prawa ochrony środowiska.

dr hab. Celina Nowak

Jest dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz profesorem Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne. Stypendystka rządu francuskiego i włoskiego, a także kilkakrotnie Towarzystwa im. Maxa Plancka (Niemcy). Autorka i redaktorka licznych publikacji naukowych z zakresu polskiego, międzynarodowego i europejskiego prawa karnego. Uczestniczka licznych komparatystycznych projektów badawczych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przestępczości gospodarczej.

dr Renata Dyląg

Pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni funkcję Prodziekana Kolegium Zarządzania odpowiedzialnego za studia I stopnia z zarządzania oraz kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (Wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorką komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska).

dr Tomasz Grabka
dr Tomasz Grabka

Doktor nauk prawnych (Kolegium Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego); magister prawa (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego). 

Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, specjalista w zakresie podatku bankowego. Doświadczenie zdobywał pracując w spółkach doradztwa podatkowego, dziale podatkowym kancelarii prawnej, a następnie w międzynarodowej korporacji (jako „in-house”), gdzie obecnie kieruje pracą zespołu odpowiedzialnego za prawidłowe raportowanie podatku dochodowego (bieżącego oraz odroczonego) spółek z grupy kapitałowej w regionie Europa, Bliski Wschód i Afryka, jak również za bieżące rozliczenia podatkowe w kraju. Posiada doświadczenie zarówno w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i w doradztwie transakcyjnym. 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół opodatkowania sektora bankowego.

dr Rafał Pasternak

Doktor nauk prawnych, Prodziekan Kolegium Prawa ALK oraz starszy wykładowca w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego, Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, autor publikacji z zakresu prawa podatkowe-go, b. pracownik administracji podatkowej.

dr Grażyna Pelewicz
dr Grażyna Pelewicz

Doktor nauk prawnych, urzędnik służby cywilnej,  wieloletnia pracowniczka administracji podatkowej, w tym na stanowisku naczelnika urzędu skarbowego, aktualnie Główny Ekspert Skarbowy w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli. Specjalistka w zakresie prawa oraz po-stępowania podatkowego, autorka bądź współautorka licznych publikacji w niniejszym zakresie. 

jakub szczupakowski
dr Jakub Szczupakowski

Doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Wykładowca w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu Rachunkowości Budżetowej i Finansów Publicznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Prowadzi badania z zakresu prawa podatkowego. Główny ekspert skarbowy ds. orzecznictwa w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego materialnego i procesowego. Twórca triady norm prawnych regulującej proces udzielania przedsiębiorcom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ogólnego i szczegółowego polskiego prawa podatkowego, cen transferowych, rachunkowości podatkowej, teorii podatku oraz prawa pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej.

Zasady naboru

„Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu”

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Kasprzyk Monika kebs
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Kasprzyk

Opłaty

Tabela opłat
Cena szkolenia 3500 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 3150 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na kurs każdy z kandydatów otrzyma INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za kurs. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl