ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE POPRZEZ PORTFELE PROJEKTÓW I PROGRAMY

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego

Level
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Duration
2 months
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb niestacjonarny
W weekend
Contact

O kursie

Skuteczne przygotowanie ze wszystkich dziedzin objętych egzaminem na doradcę podatkowego. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę teoretyczną umożliwiającą udzielenie prawidłowych  odpowiedzi na pytania testowe i otwarte objęte egzaminem, jak również umiejętności niezbędne do sporządzenia pism procesowych, stanowiących rozwiązanie kazusów.

Atuty kursu

 • Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego, uwzględniające aktualny zakres  wymagań egzaminacyjnych wynikających z uchwały nr 16/VII/2021 Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 • Zajęcia z  wykładowcami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz naukowe,  posiadającymi wiedzę i umiejętności w stosowaniu prawa podatkowego, karnego, administracyjnego oraz z zakresu rachunkowości.

Adresaci kursu

Kurs  jest adresowany do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego (zarówno jego części pisemnej, jak i ustnej).

info

Co zyskujesz

 • Analiza problematyki objętej  zakresem przedmiotowym  egzaminu na doradcę podatkowego (zgodnie z wykazem pytań i zadań egzaminacyjnych stanowiących załącznik do uchwały nr 16/VII/2021 Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 26 kwietnia 2021 r.) 
 • Warsztaty ze sporządzania pism procesowych przygotowujące uczestników do części pisemnej egzaminu oraz kształtujące umiejętności niezbędne przy wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego, w szczególności w zakresie pełnienia roli pełnomocnika w postępowaniu podatkowym bądź sądowoadministracyjnym.
 • Możliwość weryfikacji swojej wiedzy w trakcie egzaminu kończącego kurs.

Perspektywa zawodowa

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do  egzaminu na doradcę podatkowego oraz przekazanie umiejętności, wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Program

 • Źródła prawa i jego wykładnia
 • Analiza podatkowa
 • Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
 • Materialne prawo podatkowe
  • Zagadnienia wspólne
  • VAT
  • PIT
  • CIT
  • Akcyza
  • Podatki i opłaty samorządowe
  • Inne
 • Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
  • Procedury podatkowe
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo celne 
 • Prawo dewizowe 
 • Prawo karne skarbowe
 • Organizacja i funkcjonowanie KAS
 • Rachunkowość oraz ewidencja podatkowa 
 • Przepisy o doradztwie podatkowym oraz etyka
 • Sporządzanie pism procesowych - warsztaty

Czas trwania kursu to 156 godzin dydaktycznych.

Course Catalog

Organizacja zajęć

Kurs trwa 1 semestr. Zajęcia odbywać się będą od marca do czerwca.

 • soboty- 8.45 - 15.45 
 • niedziele- 8.45 - 15.45 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju szkolenie może się odbyć w for-mule online. Natomiast jeżeli tylko okoliczności na to pozwolą szkolenie zostanie zrealizowane w formule stacjonarnej lub hybrydowej.

Terminy

Start nowej edycji kursu już w marcu.

Trenerzy

Trenerzy kursu

prof. ALK dr hab. Robert Zieliński

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, doradca podatkowy (nr 14032). Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny w ALK. Specjalizuje się w prawie finansowym i prawie podatkowym. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Uczestnik wyjazdów badawczych do European University Institute (2015, 2016), International Bureau of Fiscal Documentation (2012, 2016) oraz University of Barcelona (2018). Główny wykonawca w projekcie NCN - Potrzeba nowego modelu systemu opodatkowania dochodów w Polsce (2012-2016). Prowadzi zajęcia z prawa finansów publicznych, prawa podatkowego w działalności gospodarczej osób fizycznych, prawa podatkowego w obrocie gospodarczym, prawa podatkowego przedsiębiorców oraz seminaria dyplomowe z prawa podatkowego. Wykładowca na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich. Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz European Association of Tax Law Professors (EATLP).

prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego w Akademii Leona Koźmińskiego, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawa samorządu terytorialnego, prawa leśnego, ochrony przyrody oraz prawa ochrony środowiska.

prof. ALK dr hab. Celina Nowak

Jest dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz profesorem Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne. Stypendystka rządu francuskiego i włoskiego, a także kilkakrotnie Towarzystwa im. Maxa Plancka (Niemcy). Autorka i redaktorka licznych publikacji naukowych z zakresu polskiego, międzynarodowego i europejskiego prawa karnego. Uczestniczka licznych komparatystycznych projektów badawczych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przestępczości gospodarczej.

prof. ALK dr Renata Dyląg

Pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni funkcję Prodziekana Kolegium Zarządzania odpowiedzialnego za studia I stopnia z zarządzania oraz kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (Wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorką komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska).

dr Tomasz Grabka
dr Tomasz Grabka

Doktor nauk prawnych (Kolegium Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego); magister prawa (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego). 

Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, specjalista w zakresie podatku bankowego. Doświadczenie zdobywał pracując w spółkach doradztwa podatkowego, dziale podatkowym kancelarii prawnej, a następnie w międzynarodowej korporacji (jako „in-house”), gdzie obecnie kieruje pracą zespołu odpowiedzialnego za prawidłowe raportowanie podatku dochodowego (bieżącego oraz odroczonego) spółek z grupy kapitałowej w regionie Europa, Bliski Wschód i Afryka, jak również za bieżące rozliczenia podatkowe w kraju. Posiada doświadczenie zarówno w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i w doradztwie transakcyjnym. 

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół opodatkowania sektora bankowego.

dr Rafał Pasternak

Doktor nauk prawnych, Prodziekan Kolegium Prawa ALK oraz starszy wykładowca w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego, Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, autor publikacji z zakresu prawa podatkowe-go, b. pracownik administracji podatkowej.

dr Grażyna Pelewicz
dr Grażyna Pelewicz

Doktor nauk prawnych, urzędnik służby cywilnej,  wieloletnia pracowniczka administracji podatkowej, w tym na stanowisku naczelnika urzędu skarbowego, aktualnie Główny Ekspert Skarbowy w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli. Specjalistka w zakresie prawa oraz po-stępowania podatkowego, autorka bądź współautorka licznych publikacji w niniejszym zakresie. 

jakub szczupakowski
dr Jakub Szczupakowski

Doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Wykładowca w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu Rachunkowości Budżetowej i Finansów Publicznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Prowadzi badania z zakresu prawa podatkowego. Główny ekspert skarbowy ds. orzecznictwa w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego materialnego i procesowego. Twórca triady norm prawnych regulującej proces udzielania przedsiębiorcom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ogólnego i szczegółowego polskiego prawa podatkowego, cen transferowych, rachunkowości podatkowej, teorii podatku oraz prawa pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej.

Zasady naboru

Zasady rekrutacji
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Kasprzyk Monika kebs
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Kasprzyk

Opłaty

Tabela opłat
Cena szkolenia 3500 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 3150 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na kurs każdy z kandydatów otrzyma INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za kurs. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl