Zarządzanie transportem lądowym w okresie transformacji cyfrowej

Zarządzanie transportem i spedycją w okresie transformacji cyfrowej

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
Tryb niestacjonarny

O kierunku

Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Nasze studia w swoich założeniach mają pozwolić uczestnikom nabycie nowych umiejętności w kontekście zrozumienia znaczenia i roli transportu w gospodarce sieciowej i zarządzania transportem na bardzo dynamicznym i konkurencyjnym rynku pracy jakim  jest rynek  usług transportowych i działalność podmiotów w transporcie lądowym. Osiągnięcie założonych szczegółowych efektów kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie w transporcie lądowym” pozwoli na teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania transportem drogowym i kolejowym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zastosowania nowoczesnych technologii i warunków zapewnienia efektywnego działania  w przedsiębiorstwach i organizacjach transportu drogowego i kolejowe

a) Cel główny: Celem głównym studiów jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym w transporcie drogowym, kolejowym i intermodalnym oraz rozumienia roli transportu lądowego we współczesnej działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportowych w usieciowionej gospodarce

b) Cele szczegółowe:

 • Zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie reguł i zasad zarządzania transportem   w gospodarce opartej na nowoczesnych technologiach
 • Wzmocnienie pozycji absolwenta na rynku pracy w sektorze transportu, bądź jej podjęcie na stanowiskach menedżera lub specjalisty w zakresie zarządzania w biznesie transportowym w sektorze  państwowym, prywatnym, pozarządowym oraz przy prowadzenia własnej firmy np. transportowej;
 • Wyposażenie słuchacza studiów w wiedzę i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce z następujących obszarów: zarządzania, ekonomiki, bezpieczeństwa, logistyki transportu, podstaw i regulacji prawnych w obszarze transportowym, wykorzystania nowych technologii w transporcie. Słuchacz pozna nowoczesną wiedzę o organizacjach funkcjonujących i zajmujących się procesami zarządczymi w podmiotach transportowych.
 • Umożliwienie poznania i posługiwania się przez słuchacza w praktyce najbardziej popularnymi, znanymi każdemu menedżerowi, specjaliście i transportowcowi pojęciami oraz narzędziami umożliwiającymi podejmowanie decyzji kształtujących prawidłowe funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w podstawowych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem transportowym a także zidentyfikować i ocenić ryzyko tych działań. Słuchacz w trakcie toku studiów pozna metody, procedury i narzędzia przygotowania do efektywnego zarządzania procesami transportowymi w przedsiębiorstwie transportowym w transporcie drogowym i kolejowym; 
 • Doskonalenie u słuchacza umiejętności komunikacji, stosowania instrumentów marketingowych w praktyce działań rynkowych 
 • Ugruntowywanie wiedzy słuchacza studiów i umiejętności z zakresu działań i procedur w aspekcie dokumentacyjnym w procesie zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie itd. 
 • Kształtowanie odpowiednich etycznych postaw i wspieranie słuchacza w rozwoju prawidłowych postaw tak, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach szczególnie w zakresie np.  wdrażania w praktyce zasad profilaktyki bezpieczeństwa i zachowań   proekologicznych ramach zrównoważonych łańcuchów transportowych w   transporcie

Patronaty merytoryczne

Minister dr Alvin Gajadhur Główny Inspektor transportu drogowego

Dr inż. Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

 

Adresaci

 • Pracownicy chcący nabyć nowych umiejętności w zakresie transportu;
 • Kandydaci chcący pracować w branży transportowej w zagadnieniach związanych z zarządzaniem transportem w warunkach gospodarki cyfrowej;
 • Pracownicy sektora transportu lądowego - drogowego i kolejowego, intermodalnego
 • Osoby chcące pogłębić i rozszerzyć wiedzę z zakresie zagadnień zarządzania transportem lądowym.
info

Kierownik studiów

dr Mirosław Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „ Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, Certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT) -The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu. 
Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarządzania, adiunkt Katedry Marketingu, Kierownik Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie Zarządzania logistyką,  Zarządzania zakupami, Zarządzania transportem i spedycją, Zarządzania łańcuchem dostaw – dedykowane dla Firm. Opiekun naukowy certyfikowanych studiów magisterskich w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki , transportu i zakupów. 
Były wieloletni menedżer sektora transportu, Były Vice Prezes UTK, Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.

Korzyści

 • Wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy TSL poprzez poznanie nowych rozwiązań w zakresie nowych trendów i cyfryzacji w transporcie lądowym
 • Pozyskanie  wiedzy w zakresie  rozwiązań  związanych z nowym modelami biznesowymi w transporcie samochodowym, kolejowym i intermodalnym
 • Pozyskanie nowoczesnej  wiedzy w zakresie  bezpieczeństwa, cyber bezpieczeństwa  i  interoperacyjności w transporcie 
 • Zrozumienie roli nowoczesnego technologicznie transportu w  ramach koncepcji 4.0. 

Program

Ramowy program studiów

BLOK OGÓLNY

 • Podstawy  Zarządzania i  marketingu  w przedsiębiorstwie transportowym

 • Polityka transportowa UE w zakresie transportu lądowego 
 • Transformacja cyfrowa i gospodarka 4.0
 • Współczesne zagadnienia ekonomiki transportu i logistyki
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w transporcie – wyzwania ekologiczne i społeczne
 • Menedżerska gra logistyczno-transportowa
 • Egzamin testowy po bloku bez gry Prof. ALK dr M. Antonowicz

BLOK I Zagadnienia Specjalistyczne -Transport Drogowy

 • Rynek drogowych przewozów towarowych – organizacja i struktura
 • Zarządzanie ciągłością działania i cyberbezpieczeństwo w transporcie drogowym
 • Prawno -organizacyjne aspekty funkcjonowania transportu drogowego
 • Technologie i modele biznesowe w transporcie drogowym 
 • Transport drogowy w erze cyfrowej gospodarki 4.0
 • Bezpieczeństwo i  w transporcie drogowym
 • Egzamin testowy po bloku I  

BLOK II Zagadnienia Specjalistyczne - Transport Kolejowy

 • Rynek kolejowych przewozów towarowych -organizacja i struktura 
 • Prawno -organizacyjne aspekty funkcjonowania transportu kolejowego 
 • Technologie i modele biznesowe w transporcie kolejowym
 • Cyfryzacja w transporcie kolejowym 
 • Bezpieczeństwo i Interoperacyjność transporcie kolejowym
 • Egzamin testowy po bloku II 

Blok III Zagadnienia Specjalistyczne  Transport Intermodalny

 • Rynek i Modele biznesowe funkcjonowania transportu intermodalnego
 • Technologie transportu intermodalnego
 • Cyfryzacja  i automatyzacja w przewozach intermodalnych 
 • Egzamin testowy po bloku III
Course Catalog

Organizacja zajęć

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 3 realizowane stacjonarnie, 9 w formule on-line)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty: 8.45 – 17.30 
 • niedziele: 8.45 – 15.45

Planowane terminy zjazdów

wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. ALK dr Mirosław Antonowicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT) -The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Trener Biznesu. Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki , transportu i zakupów. Wieloletni menedżer sektora transportu, były wiceprezes UTK, członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego w KIG. Obecnie Członek Zarządu PKP S.A, Wiceprzewodniczący RN PKP CARGO LOGISTICS, przewodniczący RN PKP LHS, członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, członek Rady ds. Transportu Kolejowego przy Prezesie UTK. Autor i współautor  wielu ekspertyz i analiz, koncepcji doradczych, programów restrukturyzacyjnych funkcji działów i całych organizacji, a także artykułów naukowych.

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Nadzorczej TakeTask.pl, Fundacji mBanku. Rzecznik ds. etyki pracujący dla różnych przedsiębiorstw.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej”, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, UN Global Compact Polska, Sieci Sensownego Biznesu.

mgr Przemysław Ciszak
alk
Mariusz Brzozowski
mgr Katarzyna Nosalska
Tomasz Lachowicz
Tomasz Lachowicz

Dyrektor Przedstawicielstwa PKP S.A. w Brukseli, akredytowany przedstawiciel Grupy PKP przy instytucjach unijnych; ekspert i koordynator NATO ds. transportu kolejowego, członek Komitetu Doradczego ‘Rail Forum Europe’ w Parlamencie Europejskim. Ekspert Europejskiej Akademii Kadr.
W 2002 r. otwierał i z sukcesami kieruje pierwszym przedstawicielstwem polskiej firmy w Brukseli, które w 2015 r. zostało uznane przez Biuro Analiz Sejmowych za najlepsze biuro polskiego biznesu w stolicy Belgii. Przedstawicielstwo skutecznie reprezentuje w Brukseli interesy spółek PKP i odpowiada za relacje z instytucjami unijnymi oraz organizacjami publiczno-prywatnymi w Belgii. Ekspert w dziedzinie polityki transportowej UE, funduszy unijnych, lobbingu, procesu decyzyjnego w UE oraz projektów unijnych.

Ukończył z wyróżnieniem studia MBA; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego oraz podyplomowych studiów menadżerskich z zarządzania  w gospodarce na SGH. W trakcie studiów pracował  w sektorze prywatnym na stanowisku kierowniczym (1995-2001). W 2001 roku rozpoczął pracę w Biurze Zarządu Centrali PKP SA, w 2002 r. odbył staż zawodowy w Brukseli w organizacji CER - Community of European Railways and Infrastructure Managers. Stypendysta rządu flamandzkiego.

logo
dr Paweł Trębicki

Dyrektor Zarządzający IKEA na USA, Kanadę i Meksyk

Katarzyna Piechowska-Strumik
dr inż. Katarzyna Piechowska-Strumik

Katarzyna Piechowska-Strumik - dyrektor ds. wsparcia członkowskiego w organizacji pracodawców Transport i 
Logistyka Polska. Odpowiedzialna za koordynowanie i realizację działań na rzecz członków związku, wspierając ich 
w zakresie doradztwa, zapewniając im odpowiednią wiedzę o aktualnej sytuacji prawnej, ekonomicznej oraz 
współpracę z polskimi i zagranicznymi pełnomocnikami procesowymi, kancelariami prawnymi i ekspertami, z 
organizacjami międzynarodowymi, zagranicznymi i krajowymi, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 
pracodawców branży transportu drogowego i logistyki, w zakresie niezbędnym dla wsparcia członkowskiego oraz z 
organami Unii Europejskiej, organami EKG ONZ, krajowymi organami administracji publicznej oraz z innymi krajowymi 
organami państwa w zakresie niezbędnym dla wsparcia członkowskiego.

Kilkunaste doświadczenie zawodowe zdobywała w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego na stanowiskach 
Naczelnika Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej, Zastępcy Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego i Zastępcy 
Dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora. Posiada wiedze z zakresu szeroko rozumianego transportu drogowego i 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemów administracyjnych kontroli przewozu ładunku w Europie oraz 
najlepszych praktyk UE w zakresie kontroli transportu drogowego. Współautor załącznika III Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej 
zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii. Brała udział w procesie wdrażania 
systemu oceny ryzyka w przedsiębiorstwach w Polsce, jak również w zapewnieniu operacyjności systemu Transport 
Documentation System (TDS).

Zdobyte dotychczas umiejętności zawodowe są związane bezpośrednio z nawiązywanie i rozwijaniem współpracy 
międzynarodowej, m.in. wynikającej z członkostwa w organizacji międzynarodowej Europejska Kontrola Drogowa 
(Euro Contrôle Route, ECR), zrzeszającej służby kontrolne transportu drogowego państw europejskich. 
W latach 2010–2017 Przewodnicząca grupy roboczej ECR-HARMONIE oraz członek Komitetu Wykonawczego ECR.

W ramach struktur ECR zajmowała się ujednolicaniem procedur stosowanych podczas kontroli drogowych, 
transpozycję i interpretacją przepisów europejskich regulacji prawnych, wysokościami kar w państwach członkowskich 
ECR, dążąc przy tym do stosowania najlepszych praktyk w zakresie działań kontrolnych w transporcie drogowym, w 
szczególności dla zagwarantowania jednolitego podejścia.

Podczas swoje ścieżki zawodowej odpowiedzialna także za koordynowanie współpracy z instytucjami Unii Europejskiej 
w zakresie transportu drogowego – m.in. uczestnictwo w pracach poszczególnych komitetów i grupach roboczych 
instytucji unijnych w zakresie transportu drogowego, udział w procesach legislacyjnych krajowym i wspólnotowym w 
zakresie transportu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pozyskiwaniem jak również zarządzaniem 
projektami unijnym. W roku 2016 pełniła funkcję Młodszego Kierownika Projektu współpracy bliźniaczej na rzecz 
Ukrainy UA/50 “Support to Improving the Safety of Multimodal Dangerous Goods Transport in Ukraine”.
W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Claude Bernad Lyon we Francji oraz 
Politechnice Gdańskiej

logo
Maciej Wroński

Dyrektor ZPTiLP

Davidson Renata
Renata Davidson

ISO 22301 Master
ISO 22301 Lead Implementer
ISO 22301 Lead Auditor
ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager
ISO 28000 Provisional Implementer

Renata Davidson – zajmuje się tematyką zarządzania ciągłością od ponad 20 lat. Wówczas jako 
pierwsza osoba w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskała tytuł Associate Business 
Continuity Professional (ABCP) przyznawany przez Disaster Recovery Institute International. 
Kierowała projektami budowy planów ciągłości działania w wielu instytucjach finansowych 
(bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych), firmach z sektora telekomunikacyjnego 
i przemysłowego. W roku 1999, p. Renata doradzała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w zakresie opracowania Narodowego Planu Działania w związku z Problemem 
Roku 2000. Piastowała też funkcję eksperta w zakresie zarządzania ciągłością działania przy 
Ministerstwie Infrastruktury.

Posiada najwyższy poziom certyfikacji potwierdzony certyfikatem ISO 22301 Master wydanym
przez Professional Evaluation & Certification Board i akredytowanym przez International 
Accreditation Forum, Inc.

Pani Renata jest autorką wielu artykułów poświęconych tematyce zarządzania ciągłością 
działania i zarządzania ryzykiem. Jest także współautorką kompendium “Informatyka 
Gospodarcza” w zakresie rozdziału poświęconemu zarządzaniu ciągłością działania oraz 
poradnika dla szkół "Sytuacje kryzysowe w szkole" – publikacji wydanej we współpracy 
z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli pod auspicjami Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

Renata Davidson jest także doświadczoną trenerką i wykładowczynią. W swej 
dotychczasowej karierze przeprowadziła wiele szkoleń, wykładów i warsztatów 
poświęconych tematyce zarządzania ciągłości działania. Chętnie uczestniczy w konferencjach
branżowych

logo
prof. IK dr hab Marek Pawlik
Marek Jabłoński
prof. dr hab. Marek Jabłonski

Prezes zarządu, udziałowiec renomowanej firmy OTTIMA plus sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach założonej w 1999 roku. Wiceprezes zarządu Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wykładowca akademicki i profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Absolwent Technikum Kolejowego w Sosnowcu, o specjalności Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym, Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, specjalność Inżynieria Ruchu. Absolwent wielu studiów podyplomowych oraz kursów branżowych. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu.

Doświadczony ekspert branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz utrzymania taboru i infrastruktury kolejowej. 

Autor wielu analiz i ekspertyz technicznych i ekonomicznych w transporcie kolejowym. Kierownik Akredytowanej Jednostki Inspekcyjnej (ASBO) OTTIMA plus sp. z o.o. w zakresie oceny bezpieczeństwa oraz inspektor w obszarze bezpiecznej integracji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Członek Komitetu Technicznego (Technical Committee of the Cooperation of CSM Assessment Bodies – ASBO Cooperation) nadzorowanego przez Europejską Agencję Kolejową z siedzibą w Valenciennes, we Francji. Członek Kapituły międzynarodowego konkursu w zakresie innowacji kolejowych – ERCI Innovation Awards w ramach Europejskiej Sieci Klastrów – European Railway Clusters Initiative. Doświadczony szkoleniowiec, kierownik i wykonawca wielu projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz transportu kolejowego. Wieloletni audytor wiodący Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania w obszarze transportu. Współinicjator i współzałożyciel pierwszego w Polsce klastra kolejowego – Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Aktywny Członek Europejskiej Sieci Klastrów – ERCI ‒ European Railway Clusters Initiative.

Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz kierownik ponad tysiąca projektów realizowanych dla branży kolejowej. Autor licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej w prestiżowych wydawnictwach, m.in. Taylor & Francis Group - Routledge, Palgrave Macmillan, Cambridge Scholar Publishing, Nova Publishers, IGI Global. Autor wielu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu. Współautor serii monografii naukowych o tematyce kolejowej: „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” (wyróżnionej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w IV Edycji Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”) oraz „Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi”, „Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Czynnik ludzki i organizacyjny” oraz publikacji naukowej wydanej w języku angielskim pt. „Railway Safety Culture Model. Theory and Practical Implications”, “Mechanizmy zapewnienia zgodności technicznej i bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym”. Prelegent wielu konferencji i kongresów naukowych i branżowych. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowych i biznesowych.

Adam Jabłoński
prof. WSB dr hab. inż. Adam Jabłoński

Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach założonej w 1999 roku. Prezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach, jedynego klastra z Polski, który znajduje się w gronie członków założycieli Unikatowego Europejskiego Stowarzyszenia Klastrów Kolejowych (ERCI) zarejestrowanego z siedzibą w Brukseli. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Wykładowca Akademicki, Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Absolwent wielu studiów podyplomowych oraz kursów branżowych. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu.

Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz kierownik lub członek zespołów projektowych dla ponad 2000 projektów eksperckich i doradczych w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Autor licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej w prestiżowych wydawnictwach, m.in. Taylor & Francis Group - Routledge, Palgrave Macmillan, Springer Nature, Cambridge Scholar Publishing, Nova Publishers, IGI Global. Autor wielu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o światowym zasięgu z wysokim wskaźnikiem Impact Factor, m.in.  Sustainability, Energies, International Journal of Environmental Research and Public Health.

Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami w tym modeli biznesu, zarządzania wartością, zarządzania wynikami, mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu, Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw (Value Based Management).

Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych modeli biznesu, w tym szczególnie cyfrowych modeli biznesu, zagadnieniach funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zasad tworzenia i wdrażania strategii i cyberbezpieczeństwa w organizacji.

logo
dr Jakub Majewski
logo
Henryk Zelaskiewicz

Przewodniczący Krajowej Sekcji Intermodalnej Stowarzyszenia Inżynierów i Technik Komunikacji RP

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

I edycja  -  rekrutacja trwa do 15 września 2024 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 r.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Kanclerz Agata KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agata Kanclerz

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 3 400 zł każda) 6 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 3060 zł każda) 6 120 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 6 300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl