FAQ - rekrutacja

Rekrutacja na studia - najczęściej zadawane pytania

W jakich godzinach otwarte jest Biuro Rekrutacji?

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:30 oraz w soboty w godz. 10:00-14:00, i znajduje się w pokoju D/128.

Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:30 i znajduje się w pokoju D/126.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Kontakt do Biura Rekrutacji:

tel. 22 519 22 22

 • Biuro Rekrutacji na studia w języku polskim - rekrutacja@kozminski.edu.pl
 • Biuro Rekrutacji na studia w języku polskim (kandydaci z zagranicy) - question@kozminski.edu.pl
 • Biuro Rekrutacji na studia w języku angielskim - admission@kozminski.edu.pl
IllustrationShapes

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Ostatecznym terminem zakończenia rekrutacji jest 27 września (studia w języku angielskim) oraz 30 września (studia w języku polskim).

 • Założenie konta oraz wypełnienie aplikacji na studia w Systemie Rekrtuacyjnym (w przypadku studiów w języku polskim zapisu będzie można dokonać od 6 maja 2024)
 • Dostarczenie dokumentów osobiście lub listownie do Biura Rekrutacji
 • Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek
 • Rozmowa kwalifikacyjna dla części kandydatów na studia II stopnia
 • Podpisanie umowy ws. wysokości i warunków wnoszenia opłat za studia
 • Wniesienie pierwszej opłaty czesnego za studia

Jeśli spełnione zostaną warunki przyjęcia i kandydat przedstawi wszystkie wymagane dokumenty (dostarczy je osobiście lub listownie do Biura Rekrutacji), Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o wpisaniu na listę studentów. Informacja o zakwalifikowaniu przekazywana jest w ciagu kilku najbliższych dni od dnia dostarczenia dokumentów, zwykle jeszcze tego samego dnia.

Część kandydatów na studia II stopnia odbywa wcześniej rozmowę kwalifikacyjną, wyniki której kandydat pozna jeszcze tego samego dnia.

 • świadectwo dojrzałości (należy dostarczyć oryginał lub odpis lub kopię poświadczoną notarialnie),
 • formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem oraz skanami dokumentów (wypełniony w całości - online) dostępny TUTAJ,
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (w przypadku, gdy płatność nie została dokonana przez formularz zgłoszeniowy),

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa.*
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - egzamin w formie zdalnej.

* jeżeli wymagane

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich wraz z suplementem lub zaświadczenie o odbytej obronie w przypadku osób, którym jeszcze nie wydano dyplomu (należy dostarczyć oryginał lub odpis lub kopię poświadczoną notarialnie),
 • formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem oraz skanami dokumentów (wypełniony w całości - online) dostępny TUTAJ,
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (w przypadku, gdy płatność nie została dokonana przez formularz zgłoszeniowy) - nie dotyczy absolwentów ALK,

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa.*
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) lub potwierdzenie  znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - egzamin w formie zdalnej.

* jeżeli wymagane

Na naszej uczelni można wybrać jeden najbardziej preferowany kierunek (dotyczy to również języka studiów).

Do momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu zmiany kierunku można dokonać samodzielnie poprzez system rekrutacyjny. Po przyjęciu chęć zmiany kierunku lub języka studiów należy zgłosić mailowo do Biura Rekrutacji.

Przelicznik dotyczy kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (prawo)

Przelicznik punktów nowej matury (wydawanej po 2005 r.):

 • Poziom podstawowy: wynik w % mnożymy przez 1.5,
 • Poziom rozszerzony (z wyjątkiem matematyki) : wynik w % mnożymy przez 2,
 • Poziom dwujęzyczny: wynik w % mnożymy przez 2.5,
 • Poziom rozszerzony z matematyki: wynik w % mnożymy przez 3.

Przelicznik punktów matury IB (matury międzynarodowej):

 • poziom podstawowy (standard level):
  • 7 = 150 punktów
  • 6 = 130 punktów
  • 5 = 120 punktów
  • 4 = 90 punktów
  • 3 = 50 punktów
 • poziom zaawansowany (higher level):
  • 7 = 200 punktów
  • 6 = 180 punktów
  • 5 = 150 punktów
  • 4 = 120 punktów
  • 3 = 70 punktów 

Pod uwagę bierzemy 3 dowolne, różne przedmioty z egzaminów pisemnych. Minimalna liczba punktów pozwalająca na przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim - 300 pkt.

Minimalna liczba punktów pozwalająca na przyjęcie na studia dwukierunkowe Prawo i Finanse - 380 pkt.

Minimalna liczba punktów pozwalająca na przyjęcie na studia stacjonarne w języku angielskim - 350 pkt.

Tegoroczni maturzyści i maturzystki mogą wypełnić aplikację na studia już od początku rekrutacji. Wypełniając zgłoszenie, należy skorzystać ze specjalnej opcji „Zaznacz, jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa dojrzałości.", która umożliwi uzupełnienie aplikacji z pominięciem informacji dotyczących świadectwa dojrzałości.

Po otrzymaniu świadectwa zaloguj się do swojego konta w systemie rekrutacyjnym. Przejdź do sekcji Ukończona szkoła średnia, odznacz opcję „Zaznacz, jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa dojrzałości." i wprowadź brakujące dane. Pamiętaj koniecznie o załączeniu skanów dokumentów w sekcji Dokumenty. Na koniec sprawdź poprawność wszystkich danych w formularzu i zatwierdź ją, przechodząc do sekcji Weryfikacja zgłoszenia.

Uzupełnienie i zatweirdzenie aplikacji w systemie jest konieczne, aby otrzymać informację o zakwalifikowaniu na studia.

Dziekanat Kolegium Zarządzania, Finansów i Ekonomii:  LINK

Dziekanat Kolegium Prawa: LINK

Dziekanat Kozminski Interntional Bussines School (studia w języku angielskim): LINK

Nazwa banku: PEKAO S.A. II O/Warszawa

Numer rachunku bankowego: 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Jeśli uiszczasz opłatę rekrutacyjną przelewem tradycyjnym, prosimy o przesłanie potiwerdzenia opłaty na adres Biura Rekrutacji.

Nie, ale na terenie uczelni znajduje się urząd pocztowy, gdzie można uiścić opłatę. Poczta czynna jest w godzinach:

 • poniedziałek-czwartek: 12:00 - 18:00,
 • piątek: 14:00 - 20:00.

W procesie rekrutacji nie uwzględniamy wyników z części ustnej egzaminu maturalnego. Pod uwagę bierzemy tylko egzaminy pisemne.

 • studia stacjonarne:

zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na uczelni.

 • studia niestacjonarne:

zajęcia odbywają się na uczelni zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

 • studia niestacjonarne online:

zajęcia prowadzone są w formie online, z wyjątkiem dwóch zjazdów semestrze, gdy zajęcia mają miejsce na uczelni.

Zajęcia realizowane online: czwartki i piątki (od godz. 17.00) oraz w soboty i wybrane niedziele (od godz. 8.30).

Zajęcia realizowane na uczelni: piątek (od godz. 17.00); sobota i niedziela (od 8.30)

Nie, na etapie rekrutacji nie wymagamy dokumentów związanych ze stanem zdrowia.

Kandydaci posiadający status studenta nie wypełniają formularza zgłoszeniowego. Całości formalności związanych z przeniesieniem dopełniają przez odpowiedni dziekanat:

 • Dziekanat Kolegium Zarządzania, Finansów i Ekonomii:  LINK
 • Dziekanat Kolegium Prawa: LINK
 • Dziekanat Kozminski Interntional Bussines School (studia w języku angielskim): LINK

Informacja dotyczy kandydatów z innych uczelni, którzy:

 • nie posiadają statusu studenta (zrezygnowały z obecnych studiów lub otrzymały decyzję o skreśleniu)
 • studiowały na kierunku zbliżonym do podejmowanego w Akademii Leona Koźmińskiego
 • uzyskały większość wymaganych zaliczeń w semestrze

Proces rekrutacji jest zbliżony do procesu przyjęcia kandydatów rozpoczynających studia od początku. Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć:

 • wniosek (dostępny w Biurze Rekrutacji),
 • kartę przebiegu studiów (poświadczona przez dziekanat dotychczasowej uczelni),
 • sylabusy do zrealizowanych przedmiotów

Maksymalny termin na dostarczenie dokumentów - 10 września br.

Po zakończeniu procesu rekrutacji, dokumentacja przekazywana jest do Dziekana, który informuje o numerze semestru, na który student zostaje wpisany oraz o różnicach programowych.

Absolwenci i absolwentki ALK są:

 • zobowiązani do dostarczenia takich samych dokumentów jak pozostali kandydaci
 • zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej
 • objęci ulgą 15% w opłatach czesnego, jeżeli ukończyli studia I stopnia lub jednolite magisterskie i aplikują na studia II stopnia (ulgę należy pomniejszyć samodzielnie w momencie dokonywania płatności)

Osoby, które kiedykolwiek były studentami Akademii (zrezygnowały lub otrzymały decyzję o skreśleniu) i chciałby dokonać wznowienia lub ponownego zapisu na studia, nie wypełniają formularza zgłoszeniowego. W wymienionych przypadkach prosimy o kontakt z właściwym Dziekanatem:

 • Dziekanat Kolegium Zarządzania, Finansów i Ekonomii:  LINK
 • Dziekanat Kolegium Prawa: LINK
 • Dziekanat Kozminski Interntional Bussines School (studia w języku angielskim): LINK

Rekrutacja online

Osoby, które zdecydowały się na wypełnienie formularza przed otrzymaniem świadectwa dojrzałości prosimy o pozostawienie aplikacji na ostatnim etapie. Aplikację będzie można przesłać do weryfikacji po uzupełnieniu danych dotyczących szkoły średniej oraz po wprowadzeniu wyników maturalnych.

Należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów - osobiście lub listownie. Oryginały dokumentów przesłane pocztą zostaną zwrócone na adres do korespondencji podany w formularzu zgłoszeniowym niezwłocznie po ich zweryfkowaniu przez Biuro Rekrutacji.

Tegoroczni maturzyści i maturzystki oraz osoby, które dokonują zapisu na studia przed ich ukończeniem, powinny uzupełnić aplikację na studia przed dostarczeniem dokumentów.

Zaloguj się do swojego konta w systemie rekrutacyjnym, anuluj utworzoną wcześniej aplikację, a następnie utwórz nową aplikację.

Większość danych zostanie automatycznie umieszczona w nowej aplikacji. Prosimy jednak o ich sprawdzenie przed jej zatwierdzeniem.

Jeśli jesteś osobą, która otrzymała już informację o zakwalifikowaniu, w celu zmiany kierunku skontaktuj się mailowo z właściwym Biurem Rekutacji. W wiadomości zamieść informację o kierunku, stopniu studiów oraz formie studiów, które chcesz podjąć.

Prosimy o kontakt mailowy z właściwym Biurem Rekrutacji z informacją jakie dane powinny zostać zmienione.

Tegoroczni maturzyści i tegoroczne maturzystki, którzy zdecydowali się na wypełnienie formularza zgłoszeniowego przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości nie muszą dostarczać żadnych dokumentów. Po jego otrzymaniu powinni wrócić do swojego zgłoszenia i uzupełnić brakujące dane (sekcja Ukończona szkoła średnia) oraz zamieścić skan dokumentów (sekcja Dokumenty).

Upewnij się, że format i rozmiar zdjęcia jest zgodny z podanym opisem.

Dodanie zdjęcia do aplikacji jest krokiem obowiązkowym. Prosimy pamiętać o załączeniu zdjęcia spełniającego w możliwie największym stopniu wymogi zdjęcia dowodowego.