Zarządzanie firmą studia, zarządzanie przedsiębiorstwem studia podyplomowe

Zarządzanie w małej i średniej firmie

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z istotnymi obszarami działalności małej i średniej firmy,  przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Dostarczymy interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do złożenia własnej firmy, jej prowadzenia i rozwoju. 

Adresaci studiów

Program został przygotowany z myślą o tych, którzy prowadzą lub planują rozpocząć własną działalność gospodarczą, zarządzających oraz pracownikach małych i średnich firm.  Studia są dedykowane tym wszystkim, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

figury

Koordynator merytoryczny

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego.

Co zyskujesz

Po ukończeniu studiów zdobędziesz wiedzę na temat 

 • roli współczesnego przedsiębiorcy, umiejącego identyfikować i skutecznie wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe, zakładać własną firmę, wprowadzać innowacje, samodzielnie opracowywać i wdrażać biznes plany, skutecznie pozyskiwać środki finansowe na rozwój firmy oraz tworzyć zespół i sprawnie nim kierować. Studia przygotowują Cię również do pełnienia funkcji menedżera w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa
 • właściwych procedur postępowania  w sytuacjach kryzysowych 
 • rozwiązywania problemów biznesowych w każdym obszarze przedsiębiorstwa 

Program

 • Zajęcia integracyjne 

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 

 • Trendy w zarządzaniu MŚP 

 • Diagnostyka organizacji 

 • Narzędzia analizy strategicznej 

 • Turkusowa organizacja 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi MŚP 

 • Zarządzanie innowacjami w MŚP 

 • Zarządzanie sobą w czasie 

 • Zarządzanie procesami w MŚP 

 • Zarządzanie ryzykiem w MŚP 

 • Negocjacje i komunikowanie się w biznesie 

 • Strategie marketingowe w MŚP 

 • Rola mediów społecznościowych 

 • Rachunkowość  finansowa i zarządcza w MŚP 

 • Finanse w działalności MŚP 

 • Egzamin 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198 * (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wszystkie tematy będą realizowane w formie mini wykładów, studiów przypadków lub ćwiczeń. W trakcie zajęć następuje też bezpośrednie lub pośrednie odniesienie wykonywanych aktywności do kontekstu funkcjonowania uczestników.

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 2-4 realizowanych w formule on-line)

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:  soboty - 8.45 - 15.45 lub do 17.30

niedziele - 8.45 - 15.45 

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

wkrótce

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Jan Dąbrowski

Wieloletni doradca i przedsiębiorca, Prezes Zarządu Kozminski Business Hub – spółki celowej Akademii Leona Koźmińskiego, której głównym zadaniem jest wsparcie studentów i społeczności ALK w rozwoju przedsięwzięć biznesowych.

Główne obszary wiedzy praktycznej: analiza strategiczna i tworzenie strategii, zarządzanie procesami i projektami organizacyjnymi, zarządzanie zmianą. 

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego.

dr Małgorzata Kucharczyk

Doktor ekonomii. Pracownik Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości (ACCA; CIMA) oraz Koordynator programu pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na studiach realizowanych w języku angielskim. Współprowadząca i współtworząca zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. 
Specjalista do spraw rachunkowości finansowej, zarządczej oraz rewizji finansowej. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych oraz podyplomowych, obejmujących tematykę zarówno rachunkowości finansowej (stopień podstawowy oraz rozszerzony, wraz z zagadnieniami specjalistycznymi z zakresu grup kapitałowych oraz instrumentów finansowych), jak i rachunkowości zarządczej. 
Prowadzi badania z zakresu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz procesów standaryzacji regulacji rachunkowych. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współautorka oraz redaktor podręczników akademickich.

dr Błażej Podgórski

Trener, konsultant szkoleń specjalistycznych (głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, rynków finansowych w tym rynków kapitałowych), wykładowca akademicki, praktyk biznesu. Jego zainteresowania skupiają się na trzech obszarach: rynkach kapitałowych, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. W praktyce zawodowej (gospodarczej) zajmuje się doradztwem dla przedsięwzięć na wczesnym etapie istnienia (m.in. w ramach projektu Przedsiębiorcy w Sektorach Kreatywnych), oceną projektów inwestycyjnych (branży Automotive, Energetycznej), szacowaniem ryzyka finansowego (m.in. uczestnictwo w przygotowaniu programu oceny ryzyka małych i średnich przedsiębiorstw dla PKO Banku Polskiego). Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych, takich jak: „Financial Internet Quarterly”, „Central European Management Journal”, „Finance Research Letters” oraz podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym” (Wydawnictwo Naukowe PWN). 

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

V edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2023r. planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji to październik 2023 roku.* 

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich treści zawartych podczas studiów. Egzaminy odbywają się po zakończeniu każdego bloku. Dodatkowo wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do każdego bloku wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister, odpis dyplomu doktorskiego) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3 600 zł każda) 7 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 240 zł każda ) 6 480 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 6 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.