Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
26 November
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krystiana Kowalewskiego

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669).

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr. Krystiana Kowalewskiego.

Obrona odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 15:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej: Europejski rynek przewozów pasażerskich po implementacji IV pakietu kolejowego. Studium porównawcze.

Promotor:

  • prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UwB dr hab. Anna Piszcz z Uniwersytetu w Białymstoku
  • prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa z Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. dr hab. Marek Szydło z Uniwersytetu Wrocławskiego

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki Prawne

Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams
TUTAJ