studenci_prawo

Prawo zatrudnienia

Level
Studia II stopnia
Duration
2 lata
Language
PL
Obtained title
Magister
Mode
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
04.05.2023

O kierunku

Cel studiów

Prawo zatrudnienia to studia o profilu praktycznym stawiające na specjalistyczną wiedzę i wykształcenie praktycznych umiejętności zwiększających możliwości zdobycia satysfakcjonującego zatrudnienia absolwenta na rynku pracy. W efekcie celem studiów jest przygotowanie absolwentów do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu.  

Interdyscyplinarna formuła studiów, harmonijnie łącząca teorię z praktyką, umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa podatkowego, w tym m.in.: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, zasiłków chorobowych, rozliczania świadczeń pracowniczych oraz dokonywania rozliczeń, m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi. 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia – prawo zatrudnienia, tytuł zawodowy magistra. 

Studia realizowane są wyłącznie w trybie niestacjonarnym (zaocznym). 

Atuty kierunku

1
Studia o profilu praktycznym

Studia prawo zatrudnienia to kierunek o profilu praktycznym stawiający na specjalistyczną wiedzę i wykształcenie praktycznych umiejętności zwiększających możliwości zdobycia satysfakcjonującego zatrudnienia absolwenta na rynku pracy. 

2
Interdyscyplinarna formuła

Interdyscyplinarna formuła studiów, harmonijnie łącząca teorię z praktyką, umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa podatkowego, w  tym m.in.: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, zasiłków chorobowych, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokonywania rozliczeń, m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi.  

3
Program uwzględniający zapotrzebowanie rynku pracy

Konstrukcja programu uwzględniająca potrzeby rynku pracy zakłada wyposażenie absolwentów kierunku w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do zastosowania w pracy zawodowej w obszarze zatrudnienia.

Gwarantuje ona w szczególności: nabycie umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia, prowadzenia i retencji dokumentacji kadrowej, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych, zarządzania personelem oraz realizacji innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie komunikacji społecznej niezbędnej w stosunkach pracy, psychologii pracy, stosowania technik negocjacyjnych i koncyliacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów.

4
Przygotowanie do zawodu

Specjalista wykształcony w ramach studiów :

- zna i wykorzystuje w procesach obsługi kadrowej i płacowej instrumenty z obszaru prawa, zarządzania, nowoczesnych technologii, zwłaszcza elektronizacji

- jest specjalistą posiadającym wysokie umiejętności informacyjne, poznawcze i społeczne niezbędne dla prawidłowego prowadzania procesów zatrudniania w gospodarce

- ma przygotowanie do profesjonalnego funkcjonowania w jednostkach zajmujących się rekrutacją, prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej, zarówno w administracji publicznej działających, jak i sektorze prywatnym 

- posiada świadomość potrzeby kształcenia się w celu bieżącego poznawania następujących zmian w obszarze prawnym i technologicznym

5
Praktyczne zajęcia

Zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formule praktycznej (konwersatoria, ćwiczenia z elementami warsztatowymi) przez specjalistów posiadających rozległe doświadczenie zawodowe w obszarze stosowania prawa zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, pracy w działach HR, obsługi kadrowo-płacowej i innych. 

6
Znakomita kadra

Wykładowcy to uznani pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego i innych uczelni, cenieni eksperci i specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym w pracy w inspekcjach nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnicy z kancelarii prawnych zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktycy z firm specjalizujących się w obsłudze kadrowo-płacowej, a także specjaliści z zakresu komunikacji społecznej i psychologii biznesu.

7
Współpraca z praktykami biznesu

Partnerzy kierunku tworzą Radę Konsultacyjną, która czuwa nad kształtowaniem programu studiów, wnosząc cenny wkład w postaci wiedzy i doświadczenia w obszarze HR i praktyki biznesowej. Przedstawiciele naszych partnerów prowadzą również zajęcia, w ramach których studenci mają możliwość zetknięcia się z praktyką i zyskać wartościowe umiejętności przydatne w karierze zawodowej. 

8
Wspieramy rozwój studentów

Studenci prawa zatrudnienia mają możliwość realizacji swoich pasji i rozwijania zainteresowań zawodowych w studenckich kołach naukowych oraz uczestnictwa w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa ALK. 

9
Dyplom

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia – prawo zatrudnienia, tytuł zawodowy magistra, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów. 

Partnerzy kierunku

Adresaci studiów

Studia na kierunku prawo zatrudnienia o profilu praktycznym są skierowane do: 

 • absolwentów z dyplomem co najmniej licencjata, w szczególności tych, którzy spełniają wymogi minimum programowego dotyczącego zajęć kierunkowych dla obszaru nauk społecznych

 • osób pracujących lub planujących podjąć pracę jako specjaliści w działach kadrowo-płacowych, HR, zarządzania personelem itp.

 • zainteresowanych uzyskaniem wyższego wykształcenia drugiego stopnia i tytułu zawodowego magistra na kierunku studiów prawo zatrudnienia

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.  

WomenwithlaptopIllustration

Zobacz film o kierunku

Słowo od kierownika studiów

dr Arleta Nerka

Konkurencja na polskim rynku pracy z roku na rok staje się trudniejsza. Dlatego celem studiów na kierunku prawo zatrudnienia w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyposażenie absolwenta w takie umiejętności, by mógł swobodnie posługiwać się nabytą wiedzą niezależnie od tempa zmian prawa i otoczenia gospodarczego. 

Program studiów przygotowany został z myślą o oczekiwaniach pracodawców, którzy potrzebują wysokiej klasy specjalistów, aby odnaleźć się w meandrach prawa pracy, zminimalizować ryzyko związane z zatrudnianiem pracownika oraz stworzyć stabilny zespół kadrowy będący filarem przedsiębiorstwa. 

Program uwzględnia również różnorodność oczekiwań studenta, który może dokonać wyboru zajęć zgodnie ze swymi zainteresowaniami, a prowadzenie ich przez doskonałych wykładowców, uznanych specjalistów, praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym, zapewnia szerokie uwzględnienie praktyki. 

Zapraszamy na nasze studia!

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • tworzenia, prowadzenia i retencji dokumentacji kadrowej, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych, zarządzania personelem oraz realizacji innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników

 • instrumentów z obszaru prawa, zarządzania, nowoczesnych technologii, zwłaszcza elektronizacji, wykorzystywanych w procesach obsługi kadrowej i płacowej

 • prawidłowego prowadzania procesów zatrudniania w gospodarce

 • profesjonalnego funkcjonowania w jednostkach zajmujących się rekrutacją, prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej, zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym

 • komunikacji społecznej niezbędnej w stosunkach pracy, psychologii pracy, stosowania technik negocjacyjnych i koncyliacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy w charakterze specjalisty do spraw: 

 • analiz kadrowych i płacowych

 • polityki kadrowej

 • kadr i płac

 • zarządzania personelem i wynagrodzenia

 • personalnych

 • rekrutacji i procedur selekcyjnych na stanowiskach kierowniczych i zarządzających w zakresie zasobów ludzkich

Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy w działach kadr i płac, jednostkach lub komórkach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych w każdej jednostce organizacyjnej administracji publicznej, instytucji, przedsiębiorstwie zatrudniającej pracowników, w sektorze małych i średnich przedsiębiorców w zakresie specjalistycznej obsługi procesów kadrowo-płacowych, w biurach pośrednictwa pracy, agencjach zatrudnienia. 

Program

Ramowy program studiów

Od studentów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (B2) z uwagi na część zajęć konwersatoryjnych(12h) prowadzonych w języku angielskim oraz przygotowywane w języku angielskim materiały do zajęć.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Prawo stosunku pracy 
 • Prawo umów 
 • Podstawy zatrudnienia pracowniczego 
 • Czas pracy 
 • Systemy wynagradzania 
 • Prawo ubezpieczeń społecznych 
 • Informatyczne systemy kadrowe i płacowe 
 • Komunikacja społeczna w zatrudnieniu 
 • Podatkowe aspekty zatrudnienia 
 • Postępowanie w sprawach kadrowo-płacowych 
 • Prawo antydyskryminacyjne 
 • Prawo ochrony danych osobowych 
 • Zarządzanie personelem 
 • Zbiorowe prawo pracy 
 • Procesowe prawo pracy 
 • Prawna odpowiedzialność w stosunkach pracy 
 • Praktyka zawodowa 
 • Seminarium magisterskie 

 

 PRZEDMIOTY DO WYBORU: 

 • Przekształcenia organizacyjne pracodawcy 
 • Prawo pracy w grupach kapitałowych 
 • Zatrudnienie cudzoziemców 
 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych 
 • Administracja pracy 
 • Kompetencje miękkie w stosunkach pracy 
 • Kontrola podatkowa i celno-skarbowa 
 • Kontrola pracownika 
 • Kształtowanie umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu 
 • Nowoczesne technologie w zatrudnieniu 
 • Obowiązki płatnika składek 
 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych 
 • Prawo ochrony pracy 
 • Prawo urzędnicze 
 • Procedury rekrutacyjne 
 • Psychologia pracy 
 • Służbowe stosunki zatrudnienia 
 • Ustrój organów nadzoru w prawie pracy 
 • Zakaz konkurencji w prawie pracy 
 • Zatrudnienie subsydiowane 

 

 PRZEDMIOTY DO WYBORU W J. ANGIELSKIM: 

 • European Labour Law 

 • EU Anti-Discrimination Law 

 • From commencement to termination of employment – selected aspects of employment relationship from the perspective of European employment law

figury

Organizacja zajęć

 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota (od godz. 8.30), niedziela (od godz. 8.30)

W realizacji programu kształcenia na kierunku są wykorzystywane następujące metody uczenia się: 

 • metody podające (nabywanie umiejętności przez przyswajanie przekazywanej wiedzy)

 • metody problemowe (nabywanie umiejętności przez odkrywanie na podstawie wiedzy nabytej w drodze przekazu i wiedzy przyswojonej w ramach samodzielnej pracy własnej)

 • metody praktyczne (nabywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie)

 • metody aktywizujące

Wskazane metody kształcenia realizowane są przy wykorzystaniu następujących form dydaktycznych: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia. W trakcie wskazanych zajęć są stosowane interaktywne sposoby nauczania z wykorzystaniem elementów jak dyskusja, rozwiązywanie kazusów, praca w grupie, projekty indywidualne, projekty grupowe, prezentacje multimedialne, przygotowywanie i prezentacja referatów. Inspirowane przez wykładowcę zaangażowanie i aktywność studenta podczas zajęć pozwala na osiągnięcie w ramach realizowanego przedmiotu zamierzonych kierunkowych efektów kształcenia.  

Ćwiczenia ponadto koncentrują się na budowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poprzez rozwiązywanie zadań, studiów przypadku, interakcję z wykładowcą i pozostałymi studentami. Konwersatoria zastosowano w dydaktyce zajęć wymagających zarówno elementów wykładowych, jak i ćwiczeń. Seminarium magisterskie oraz praktyki uzupełniają metody dydaktyczne, pozwalające na rozwinięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez pracę własną studenta i interakcję z osobami nadzorującymi i współpracownikami.  

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy; prelegentka wielu konferencji naukowych i wydarzeń biznesowych poświęconych problematyce zatrudnienia i ochrony danych osobowych.

Trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach: prawo pracy, kadry i płace, ochrona danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych, polityka Compliance w organizacji, zarządzanie organizacjami. 

dr hab. Monika Latos-Miłkowska

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa ALK. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii Ochrona interesu pracodawcy. Współautorka komentarza do kodeksu pracy pod red. prof. Ludwika Florka, autorka komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Współautorka Systemu Prawa Pracy pod redakcją prof. dr hab. K.W. Barana. 

Specjalizuje się w problematyce restrukturyzacji zakładów pracy, ochrony trwałości stosunku pracy, zbiorowego prawa pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy.

Doradca w procedurach zwolnień grupowych, łączeniu zakładów pracy, negocjowaniu zakładowych źródeł prawa pracy (układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), rokowaniach w sporach zbiorowych.

Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec. 

dr Magdalena Kuba

Ekspert z zakresu prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych, doktor prawa.

Adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze szkoleń, doradztwa i konsultacji w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych; autor licznych opinii i ekspertyz dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych.

Realizuje procesy wdrażania standardów prawa pracy i ochrony danych osobowych w różnego typu organizacjach, w tym przeprowadza audyty i przygotowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy i ochrony danych osobowych, w tym pierwszego na rynku polskim kompleksowego komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych wyróżnionego nagrodą Forum Prawa Mediów Elektronicznych (E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.) RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018).

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, za pracę doktorską pt. „Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy” (Warszawa 2014) otrzymała Nagrodę I Stopnia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

dr Łukasz Sztych

Doktor nauk prawnych; ekspert prawa pracy; odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Doświadczony wykładowca z wieloletnim stażem; praktyk na co dzień zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu prawnej ochrony pracy. 

prof. ALK dr hab. Jan Chmielewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego w Akademii Leona Koźmińskiego, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawa samorządu terytorialnego, prawa leśnego, ochrony przyrody oraz prawa ochrony środowiska.

dr Agata Miętek

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykłada prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i prawo imigracyjne. Łączy nauczanie w Akademii Leona Koźmińskiego z pracą w kancelarii prawnej, gdzie kieruje zespołem prawa pracy, w ramach którego doradza w sprawach dotyczących indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Ma doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących zwolnienia grupowe oraz przejścia zakładów pracy. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy. Jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy, w tym monografii pt. „Swoboda umów oraz jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy”, wydanej w 2019 r. nakładem wydawnictwa C.H. Beck.

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem wraz z dołączonymi skanami dokumentów

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) – nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

 

1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 4 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2023/2024:

 • 07.09.2023
 • 13.09.2023  
5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów prawo zatrudnienia, tytuł zawodowy magistra.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Starszy specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Ewelina Przywrzej

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2023/2024 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 6 400 zł 7 100 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 300 zł 5 x 1 440 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: