Prakseologia 

no news in this list.

About the Journal 

Established in 1962, „Prakseologia” [Praxiology] is a noted scholarly journal in its field in Poland. For the first four years it appeared under the name of “Materiały prakseologiczne” [Praxeological Materials]. It offers space for debate about the efficiency and the ethics of action and for presentation of scientific research - both in terms of philosophy and applied sciences. Among the latter, a special emphasis is placed on the theory of organization and management, which has been the subject of our reflection since the early stage of the Journal. This reflection has been subsequently enriched with ethical considerations; as a result, business ethics is now a significant part of the Journal's content.
“Prakseologia” publishes quality papers on advanced theoretical issues as well as those presenting empirical work stemming from traditional and cutting-edge research, which display novel substantive and methodological approaches. The journal also includes sections devoted to discussion, polemics and book reviews.

"Prakseologia"  appears on the list of Polish and foreign scientific journals led by the Minister of Science and Higher Education for the parametric evaluation of the scientific units with the allocated number of points 20.

Starting with March 2012, “Prakseologia” is published in cooperation of The Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, and The Leon Koźmiński Academy.

Current issue content: 161/2019

 


 

 

 

 

 

ARTYKUŁY

Tadeusz Kowalik Systemowe źródła obecnego kryzysu światowego

Marcin Piątkowski Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość

 

Grzegorz Grzeszczyk Efektywna implementacja środków ADR szansą dla tradycyjnego postępowania sądowo-administracyjnego

Małgorzata Kucharczyk Organizacja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych

 

Agnieszka Dłutek, Agnieszka Zasikowska Model pozafinansowej oceny kapitału intelektualnego jednostek badawczo-rozwojowych

Piotr Mikołajewski Skuteczne zarządzanie – ale co z jego metodą? Czy dziś potrzeba nam 8 metod?

 

MISCELLANEA

Witold Morawski Strategia racjonalistyczna i jej ograniczenia w badaniach polskiej transformacji – uwagi na marginesie książki A.K. Koźmińskiego How It All Happened. Esseys In Political Economy of Transition

Jolanta Tkaczyk, Svetlana Gudkova Przegląd czasopism

Artykuły

 

Grzegorz W. Kołodko Światowy kryzys i jego implikacje dla Polski

Łukasz Sułkowski O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania

Wojciech Gasparski Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu

Mieczysław Dobija Zarządzanie transakcjami walutowymi w warunkach fluktuacji kursu

Tomasz Zalega Praca zdalna a społeczeństwo informacyjne

Waldemar Walczak Orientacja na cele w zarządzaniu projektami

Piotr Tarka Specyfika rynku młodzieżowego jako obszaru celowych i ukierunkowanych oddziaływań w strategiach firm fonograficznych

Bogusław Balza Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Miscellanea

 

Krzysztof Jackowicz, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

Artykuły


Tadeusz Winkler-Drews
Fuzje giełd – giełda fuzji

Anna Zorska Changes in the Innovation Activity of Transnational Corporations. Implications for Poland

Urszula Świerczyńska-Kaczor Interakcja konsument-przedsiębiorstwo w trójwymiarowym Internecie. Wyniki badania użytkowników Second Life

Dorota Dobija O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości

Monika Sak-Skowron Sieci, sieci medyczne i efekty sieciowe w służbie zdrowia

Katarzyna Kolasa Jak prowadzić analizy farmakoekonomiczne – czego nas uczą doświadczenia innych krajów?

Przemysław Jończyk Instytucjonalizacja sektora opieki zdrowotnej w Polsce

Dominika Wojtowicz Determinanty sprawności instytucji samorządowych – w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego

Tomasz Lewandowski Mała elektrownia wodna – inwestycja celu publicznego

Miscellanea

Ewa Kwiatkowska, Svetlana Gudkova Przegląd czasopism

ARTYKUŁY

 

Bogdan Nogalski Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw

Oskar Kowalewski Kryzysy finansowe a udział zagranicznych podmiotów w sektorze bankowym

Katarzyna Stabryła Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej

Benedykt Puczkowski  Economic differentiation of Poland and the United Kingdom measured with the Knowledge Economy Index (KEI) in comparison with the G7 countries

Beata Radzka Nowy i stary instytucjonalizm. Spotkanie socjologii i ekonomii

Justyna Przychodzeń, Wojciech Przychodzeń  Szara strefa a nierówności dochodowe w gospodarkach posocjalistycznych

Barbara Kucharczyk Czy jednolite globalne standardy przyczynią się do wzrostu bogactwa społeczeństw, a zatem ich większego dobrobytu?

Przemysław Hensel Kultura i reformowanie sektora publicznego

Patrycja Ilasz-Kłoda Instytucjonalizacja bezpiecznego obrotu elektronicznego w Polsce

 

MISCELLANEA

Krzysztof Jackowicz, Svetlana Gudkova Przegląd czasopism

Issue Summary