Interorganizational governance: the trust-control perspective

Interorganizational governance: the trust-control perspective

Principal Investigator
Wiedza
prof. Dominika Latusek-Jurczak
Overall budget
Koszty
382769 PLN
Project duration
01.10.2021 – 30.09.2024
Funded by
Koszty
National Science Centre, 2020/37/B/HS4/02940

Aim of the project

The application of appropriate governance mechanisms can prevent many problems in cooperation or alleviate their effects. The current state of knowledge indicates that trust is one of the most important mechanisms of such governance. The literature abounds in descriptions of the advantages of trust, although there are also some indications that it may sometimes have a dark side in business relationships.

Therefore, it is pointed out that trust can be an effective tool for managing cooperation only if it is accompanied by properly designed and applied control mechanisms. Both trust and control are an irremovable part of the reality of organizing. Despite the key role of both trust and control in the management of inter-organizational relations, we still do not fully understand what the relationship between trust and control in inter-company relations looks like.

In this research project, we try to fill this gap with unique field research conducted in Poland with the support of foreign researchers - experts in the field of research on trust and control in the management of inter-organizational cooperation. In the project, we plan to run three interrelated types of research.

The first of them will be an extensive quantitative study among Polish business entities implementing  cooperation strategies. The second is an in-depth qualitative research case study, which allows us to gain insight into the relationship between trust and control by looking at specific management practices. The  third is a methodological study focused on the creation of proprietary research tools that can then be  used in other projects.

Project impact

We believe that the results of our research project will be interesting not only for scientists, but also for business practitioners pursuing their goals in cooperation with partners, as well as for the wider public.

Kierownik projektu 

pt.: ”Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli”

ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta/tki

Konkurs na stypendium odbywa się w ramach projektu pt. „Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2020/37/B/HS4/02940 (OPUS 19) kierowanego przez prof. dr hab. Dominikę Latusek-Jurczak.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Wymagania podstawowe (weryfikowane na podstawie przedstawionych dokumentów)

 • Dyplom magistra związany z obszarem nauk o zarządzaniu,
 • Status uczestnika studiów doktoranckich lub status doktoranta w szkole doktorskiej,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie badań.

Pozostałe wymagania (weryfikowane na podstawie, informacji zawartych w CV, przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej)

 • Doświadczenie w realizacji projektów w ramach współpracy z partnerami biznesowymi;
 • Umiejętności analityczne w zakresie badań ilościowych i jakościowych;
 • Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy badań jakościowych i ilościowych lub jasny plan nabycia tych umiejętności do 1.04.2022;
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z komunikacją z firmami pozwalająca na samodzielne prowadzenie kontaktów z podmiotami badanymi w imieniu zespołu badawczego;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość mechanizmów popularyzacji nauki i współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Zadania wykonywane na stanowisku: 

 • Realizacja badań empirycznych Ilościowych (ankiety) oraz jakościowych (wywiady i obserwacje);
 • Analiza danych ilościowych i jakościowych wraz z zespołem badawczym;
 • Upowszechnianie wyników projektu poprzez wystąpienia konferencyjne i teksty naukowe: udział w przygotowywaniu publikacji i prezentacji, w szczególności obejmujący redakcje tekstów i opracowywanie bibliograficzne tekstów;
 • Wspieranie pozostałych członków zespołu projektowego w zakresie obsługi bieżących działań projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe (umowa stypendialna) na okres 2 lat,
 • wynagrodzenie w wysokości 2500,00 zł/msc,
 • Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się 01.02.2022 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. CV w jęz. polskim lub angielskim - ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianym kandydatom: dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo recenzowanych prac naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych), informacji o uczestnictwie w projektach badawczych, uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach oraz odbytych praktyk i staży;
 2. Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra;
 3. Kopia zaświadczenia o posiadaniu statusu uczestnika/czki studiów doktoranckich lub statusu doktoranta/tki w szkole doktorskiej;
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomości języka angielskiego (np. uzyskany certyfikat, ukończone studia w j. angielskim, lub informacje o projektach realizowanych w języku angielskim)
 5. Podpisane oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (link do pobrania)
 6. Inne dokumenty poświadczające doświadczenie i umiejętności wymienione w wymaganiach (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.)

Złożenie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia wniosku o stypendium w trakcie oceny formalnej.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 29.11.2021 r.

Możliwe formy dostarczenia dokumentów:

W formie elektronicznej skany dokumentów (preferowany PDF) należy przesłać na adres email: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Konkurs na stypendium NCN - Opus 19”

Można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, Biuro Badań Naukowych i Rozwoju Kadr ul. Jagiellońska 57/59, pok. A220, 03-301 Warszawa.

Informacje dodatkowe:

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych przez kandydata, przeprowadzenia rozmowy z kandydatami, jak również zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia, przed terminem składania podań, należy kierować do kierownika projektu: prof. dr hab. Dominiki Latusek-Jurczak, email:  latusek@kozminski.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do dnia  22.12.2021 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Od decyzji Komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie. 

 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konkursu (nr 1/944/2021) na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w projekcie badawczym „Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi: perspektywa zaufania i kontroli” (nr 2020/37/B/HS4/02940) ogłoszonego przez Kierownik projektu prof. dr hab. Dominikę Latusek-Jurczak, wybrana została Pani Agnieszka Padzik-Wołos.

Serdecznie gratulujemy.

Prof. Dominika Latusek-Jurczak

Profesor dr hab., wykładowca ALK, Autorka wielu publikacji z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu, Stanford Visiting Scholar