Impact of financial support to SMEs on their performance during the coronavirus pandemics in selected European countries

Impact of financial support to SMEs on their performance during the coronavirus pandemics in selected European countries

Principal Investigator
Wiedza
prof. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
Overall budget
Koszty
700 574 PLN
Project duration
01.09.2022 - 31.08.2025
Funded by
Koszty
National Science Centre 2021/41/B/HS4/03586 OPUS

Currently, the world is being swept by the pandemics caused by the coronavirus disease. Many economies struggle as a result. It has been estimated that around 70% of European small and medium-sized enterprises have experienced revenue reductions in 2020 due to the pandemics. Moreover, the majority of SMEs had to limit their activities and have experienced a revenue decrease of more than 50% compared to the same period of the last year. In April 2020, Poland has adopted the so-called Financial Shield (which is a part of the AntiCrisis Shield) – a program of financial support for enterprises of different sizes from the Polish Development Fund. It is aimed at counteracting the negative consequences of the lockdown and sustaining the liquidity of the firms. The Financial Shield takes the form of repayable advances up to 75% of which may be forgiven under certain conditions. The highest share of the Financial Shield is aimed at small and medium-sized enterprises – they will receive PLN 50 billion of state support which is half of the Financial Shield’s fund. Micro firms will receive PLN 25 billion. At the same time, a similar program was adopted in France. It is called the “French Solidarity Fund” and is directed to micro, small, and medium-sized enterprises suffering losses due to lockdown measures. The Polish and French schemes have a couple of common conditions that make them unique among the financial support programs adopted by other countries: first of all, they are directed at micro, small, and medium-sized firms; second of all, they take the form of repayable advances and subsidies/direct grants to companies; and third of all, the main eligibility criteria for a firm to apply for the funding is that the turnover drop due to the lockdown measures should be at least 25% in Poland and 50 70% in France. The third condition makes Polish and French support schemes unique as no other country in Europe has adopted similar programs throughout their territories.

To qualify for the programs the micro firms and SMEs must have a turnover drop of at least 25% in Poland and 50% in France comparing to the previous month. This design allows for the comparison between the firms receiving financial support and those that do not receive it. The aim of this research, therefore, is to estimate the effects of the subsidy programs for micro firms and SMEs in Poland and France. The main research question of this study is: what are the effects of the subsidy programs for micro, small, and mediumsized enterprises? And in particular: what are the effects of these programs on the liquidity and financial performance of the micro firms and SMEs?

There are several reasons why this research will evaluate the financial support programs directed towards micro firms and SMEs. Firstly, it is estimated that the financial gap generated by the COVID-19 crisis in the micro firms and SMEs sector is responsible for more than 50% of the GDP drop in Poland and France in 2020. Secondly, micro firms and SMEs are responsible for the lion’s share of GDP and employment in Poland and France, hence, their bankruptcies would have a devastating effect on the economies. Therefore, it is crucial to understand the effects of the support schemes provided by the Government during the crisis to be able to prepare properly for future downturns and learn from this experience. Thirdly, the nature of these subsidy programs is very unique because direct business subsidies are generally very rarely given under the rules of the European Common Market.

The proposed research will be the first study of the nationwide liquidity subsidies programs available to micro firms and SMEs under crisis conditions. The research results will be extremely important for policymakers in Poland, France, and internationally and will have the following policy-making implications: understanding of the effects of the subsidies directed at supporting liquidity of the firms during the crisis; estimation of the effects of the subsidy on liquidity and firms’ performance; evaluation of the efficiency of the threshold mechanism in the firms’ selection process – is the 25%/50% turnover drop threshold efficient? Understanding which firms and in what way benefitted from the subsidy – is there a differential effect of the subsidy depending on the size of the company? Moreover, the proposed research results will be of particular importance for micro-firms and SMEs. Provided they are the recipients of the subsidy, they need to understand what effects they can expect from this form of public support. This research will be able to estimate the causal effects of the subsidy on firms’ liquidity and financial performance and, therefore, decisionmakers within the firm will be able to use this information when deciding if to apply for such subsidies in the future weighing all pros and cons. Finally, the project will also bring value to society. The devastating effect of the coronavirus crisis, disproportionally hurting micro, small and medium-sized businesses that form the lion’s share of the economy, makes their financial stability and access to the liquidity of paramount importance to society. Therefore, it is highly important that public support schemes are assessed and their effects evaluated before the next crisis comes around.

 Kierownik projektu

pt.: „Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich”

ogłasza konkurs na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stypendium naukowe NCN odbywa się w ramach projektu pt.: „Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2021/41/B/HS4/03586 (w ramach konkursu OPUS 21).

Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, pod kierownictwem dr hab. Anety Hryckiewicz-Gontaczyk ma na celu oszacowanie efektów programów dotacyjnych dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP w Polsce oraz Francji. Główne pytanie badawcze to: jakie są skutki programów dotacyjnych w ramach Polskiej Tarczy Finansowej i Funduszu Solidarności Francuskiej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? A w szczególności: jaki jest wpływ tych programów na płynność i wyniki finansowe mikroprzedsiębiorstw i MŚP?

 

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Wykształcenie związane z ekonometrią finansową/ekonomią/finansami lub pokrewne;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1,
 • Posiadanie statusu:
  • studenta pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub
  • uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub
  • doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • Umiejętności w zakresie metod statystycznych i ekonometrycznych na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym, w tym znajomość analizy danych panelowych, szeregów czasowych i programów do analizy danych (Stata, R, lub Python),

Dodatkowo mile widziana znajomość języka francuskiego na poziomie minimum B1.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Wsparcie zespołu badawczego na wszystkich etapach prac,
 • Zbieranie danych, tworzenie baz danych i planu zarządzania danymi,
 • Analiza statystyczna oraz przygotowanie modeli ekonometrycznych,
 • Wykonywanie prostych analiz opisowych,
 • Przeprowadzanie przeglądu literatury,
 • Upowszechnianie wyników badań, przygotowywanie publikacji naukowych;
 • Udział w konferencjach i prezentacje referatów podczas warsztatów badawczych,
 • Współpraca z Kierownikiem projektu;
 • Inne prace zlecone przez Kierownika projektu

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty;
 • uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe NCN, wypłacane Stypendyście/stce na podstawie umowy stypendialnej, planowany okres zatrudnienia od grudnia 2022 (lub najszybciej możliwie po tym terminie) na 30 miesięcy
 • Maksymalna wysokość stypendium przewidziana w projekcie wynosi 2000 zł / miesięcznie

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 31.10.2022r. na adres e-mailowy nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Stypendium naukowe (wsparcie MŚP w czasie pandemii)”

Wymagane dokumenty:

 • CV w jęz. polskim lub angielskim, uwzględniające: dorobek naukowy kandydata (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, konferencjach); kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym (w tym informacje o poziomie znajomości języka angielskiego)
 • skan ważnej legitymacji lub kopia zaświadczenia (nie starszego niż 3 miesiące) o posiadaniu statusu studenta, uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej
 • mile widziane dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie i umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.)

Złożenie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia w trakcie oceny formalnej.

Informacje dodatkowe:

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki.

Ocena kandydata/ki zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny wskazane w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia, można kierować do dr Olhy Zadorozhnej, na adres email: ozadorozhna@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do dnia 30.11.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Od decyzji Komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

 

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w  ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

Załącznik 1 – Obowiązek informacyjny RODO

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym „Wpływ wsparcia finansowego dla MŚP na ich wyniki finansowe w czasie pandemii koronawirusa w wybranych krajach europejskich”, nie został rozstrzygnięty i nie wyłoniono osoby na stanowisko stypendysty.

Prof. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

An economist and expert in corporal finance and bank services, a lecturer at Goethe University in Frankfurt, a visiting lecturer at IESEG Business School in Paris, Lille and University of Florence. She’s an author to numerous scientific articles and monographs issued in prestigious journals listed in Journal Citation Reports. 

Recent publications:
F. Allen, A. Hryckiewicz, O. Kowalewski, G. Tümer-Alkan, Transmission of financial shocks in loan and deposit markets: Role of interbank borrowing and market monitoring, Journal of Financial Stability
A. Hryckiewicz, What do we know about the impact of government interventions in the banking sector? An assessment of various bailout programs on bank behavior, Journal of Banking and Finance
A. Hryckiewicz, O. Kowalewski, Economic determinates, financial crisis and entry modes of foreign banks into emerging markets, Emerging Markets Review

PhD Olha Zadorozhna