Information card 

PhD
ANNA BŁACHNIO-PARZYCH

Department of Criminal Law

PhD ANNA BŁACHNIO-PARZYCH

CV
Research area:
 • substantive criminal law
 • criminal procedural law
 • comparative law
 • European criminal law
Scholarships/ / Awards:
2016
scientific scholarship (Max Planck Institute).
2014
Outstanding Scientific Achievement Award (The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences).
2014
scientific scholarship (Max Planck Institute).
2014
scientific scholarship (Herbert Smith Freehills Visitor Scheme programme) (University of Cambidge).
2012
scientific scholarship (Max Planck Institute).
Publications
Articles in scientific journals:
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), The Concurrent and the Consecutive sentences in the English Criminal Law, STUDIA PRAWNICZE (PAN), 2, s.157-170
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2015), Anti-Social Behaviour Order (ASBO) w prawie angielskim - istota, przesłanki, charakter odpowiedzialności, PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.46-58
 • BŁACHNIO-PARZYCH A., HUDZIK M. (2015), Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13.9.2012 r., II AKa 129/12 (zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary a roszczenie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania), PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.136-141
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2015), Glosa do postanowienia SN z 10 lipca 2013 r., II KK 20/13 [o oszustwie polegającym na utworzeniu podmiotu gospodarczego w celu zwrotu nadpłaconego VAT], PALESTRA, 1-2, s.127-132
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), The Use of Inside Information. Judgment of the European Court of Justice of 23 December 2009, Case C-45/08, Spector Photo Group, Chris Van Raemdonck v. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, The European Criminal Law Assiociations’ Forum (EUCRIM), 4, s.136-140
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 2012 r., II Ako 128/12, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s.353-356
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Sankcja karna a sankcja administracyjna jako środek przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi w wybranych krajach europejskich, STUDIA PRAWNICZE (PAN), 1, s.165-186
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Wykorzystanie informacji poufnej i manipulacja na rynku – nowe projekty Komisji Europejskiej mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom na rynku, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.24-31
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), The Nature of Responsibility of an Undertaking in Antitrust Proceedings and the Concept of ‘Criminal Charge’ in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 5(6), s.35-55
Monographs:
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • Jakubowska-Hara J., BŁACHNIO-PARZYCH A., KUCZYŃSKA H., KOSONOGA J. (2013), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Ksiega jubileuszowa Prof. Jana Skupińskiego, Warsaw, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2011), Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Warsaw, WOLTERS KLUWER
Chapter in monographs:
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przepisy o karach pieniężnych in: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, Warsaw, CH BECK, s.-
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przestępstwa przeciwko obowiązkom informacyjnym in: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, Warsaw, CH BECK, s.-
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przestępstwa doprowadzenia BFG do straty in: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, Warsaw, CH BECK, s.-
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przepisy karne in: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Paweł Wajda, Magdalena Szczepańska, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.1430-1443
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), Zasada ne bis in idem a odpowiedzialność w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów in: Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, Wojciech Jasiński, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.57-84
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), The EU legislation on financial markets against market manipulation and its implementation in Polish law in: EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods, J.B. Banach-Gutierrez, Ch. Harding, New York, ROUTLEDGE, s.233-244
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Przepisy karne, Dział X (artykuły: 178,179,180,181,182,183,184) in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warsaw, CH BECK, s.1327-1350
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), The Concept of Defining and Combating Market Manipulation in Existing and Proposed EU legislation in: Regulating Corporate Criminal Liability, D. Brodowski; M. Espinoza de los Monteros della Parra; K. Tiedemann; J. Vogel, Springer International Publishing, s.145-157
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Komentarz do art. 172 i 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowym in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warsaw, CH BECK, s.1315-1320
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Przepisy karne in: Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, Marek Wierzbowski, Paweł Wajda, Warsaw, CH BECK, s.712-717
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Zakaz manipulacji, Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (artykuły: 39, 40, 41, 42) in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warsaw, CH BECK, s.708-731
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Przepisy intertemporalne ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego in: Wielka Nowelizacja procedury karnej, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warsaw, Sąd Najwyższy, s.175-184
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Odpowiedzialność karna z tytułu udaremnienia lub utrudnienia kontroli in: Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, M. Pawelczyk, R. Stankiewicz, Warsaw, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, s.13-29
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Karnoprawna ocena wystawienia tzw. fikcyjnej faktury VAT in: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Prof. Jana Skupińskiego, Jolanta Jakubowska-Hara, Anna Błachnio-Parzych, Hanna Kuczyńska, Jacek Kosonoga, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.225-233
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Komentarz do art. 172 i 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowym in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warsaw, CH BECK, s.1590-1595
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (Art. 6) in: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Andrzej Wróbel, Warsaw, CH BECK, s.194-217
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Przepisy karne, Dział X (artykuły: 178,179,180,181,182,183,184) in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warsaw, CH BECK, s.1602-1631
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Zakaz manipulacji, Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (artykuły: 39, 40, 41, 42) in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Warsaw, CH BECK, s.868-897
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej (Rozdział XV) in: Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego. Tom 10, Robert Zawłocki, Warsaw, CH BECK, s.W. Włodyka
Scientific Activities
National projects:
 • 2014.02.20–2016.07.19 Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej
Participation in conferences:
 • Otwarte Seminarium z Filozofii Prawa Karnego, 2016
 • Między prawem administracyjnym a prawem karnym. Standardy rzetelności postępowania w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, 2015
 • Quasi-criminal enforcement mechanisms in Europe: Disentangling historical origins and concepts, 2015
 • EU Criminal Law and Crime Policy, 2014
 • Kierunki rozwoju prawa karnego w perspektywie międzynarodowej i europejskiej, 2014
 • EU Criminal Law and Crime Policy, 2013
 • Corporate Criminal Liability, 2013
 • International Conference of Experts on the Exchange of Current Criminological Knowledge and Criminal Policy Experience Regarding Selected Criminal Sanction, 2012
Membership in organizations:
2014.01
, Scientific Society of Penal Law
2014.01
, S. Batavia Polish Criminological Society
2007.01
, International Association of Penal Law (AIDP)
2007.01
, Research Society of European Law
Additional Information
Consultancy: