Information card 

PhD
EWA POPŁAWSKA

Division of Constitutional Law

PhD EWA POPŁAWSKA

CV
History of scientific positions:
2008–2012
Visiting Professor., Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych, Cardinal Stefan Wyszyński University
2001–2008
Visiting Professor., Katedra Prawa Konstytucyjnego, Cardinal Stefan Wyszyński University
1983–1993
Research assistand/Senior assistant/Lecturer, Department of Constitutional Law and European Research; Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences
Performed academic and organizational function:
2001.01–2002.12
, Polish President
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2012
Corvinus University of Budapest, Hungary
2011
The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Poland
2010
Corvinus University of Budapest, Hungary
2008
Hidalgo Center for Advanced Studies, Mexico
2000
University of Split, Croatia
Internships:
2005
University of Toronto, Canada
2004
University of Edinburgh, Scotland
2001
Max- Planck Institut, Germany
1999
The Swiss Institute of Comparative Law, Switzerland
1997
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Espanola
1995
, Switzerland
1994
Ritsumeikan University, Japan
1993
European University Institute, Italy
1987
Universite Rene Descartes (Paris V), France
Scholarships/ / Awards:
2010
Dean of the Faculty of Law and Administration.
2008
Dean of the Faculty of Law and Administration.
2007
Dean of the Faculty of Law and Administration.
2006
Dean of the Faculty of Law and Administration.
2005
Dean of the Faculty of Law and Administration.
2004
Dean of the Faculty of Law and Administration.
2003
Dean of the Faculty of Law and Administration.
2003
Prize for the book.
2002
Dean of the Faculty of Law and Administration's award.
2000
honorable Mention.
1993
The III prize in the competition of “Państwo i Prawo” monthly for the best doctoral and habilitation dissertations.
Publications
Articles in scientific journals:
 • POPŁAWSKA E. (2014), Issues of sovereignty in Poland, Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás, 1, s.4-20
 • POPŁAWSKA E. (2014), Principle of the Separation and Balance of Powers in Marocco in Light of the Constitution of 29 July 2011, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XXXI, s.373-382
 • POPŁAWSKA E. (2014), Gender Mainstreaming in the French Legislation. Constitutional Basics and Selected Examples, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, 22, s.683-694
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POPŁAWSKA E. (2008), Constitution-making in Poland. Some reflections on popular involvement, ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA SPLIT, 2, s.279-286
 • POPŁAWSKA E. (2007), Rola parlamentów narodowych w UE - aspiracje a rzeczywistość, STUDIA PRAWNICZE, 2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (2004), Procedura ustawodawcza w Senacie a jakość prawa. Wybrane problemy, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (2004), Subsydiarność a suwerenność, WOKÓŁ WSPÓŁCZESNOŚCI, 1, s.122-144
 • POPŁAWSKA E. (2004), Kompetencje i procedury postępowania w Senacie w zakresie rozpatrywania projektów aktów prawa, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (2002), Słownik pojęć europejskich: COSAC: Conférence des Organes spécialisés dans des affaires communautaires, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 3, s.128-144
 • POPŁAWSKA E. (2002), Zasada pomocniczości (subsydiarności) w Europejskiej Karcie Samorządu, SAMORZĄD TERYTORIALNY, 1-2, s.106-113
 • POPŁAWSKA E. (2002), Kiedy zaginął człowiek. Problemy prawne, JURYSTA, 11-12, s.39-42
 • POPŁAWSKA E. (2001), Opinia o parlamentarnym trybie ratyfikacji statutu międzynarodowego Trybunału Karnego, PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1998), Instytucja Ombudsmana europejskiego, STUDIA EUROPEJSKIE, 4, s.27-44
 • POPŁAWSKA E. (1998), Słownik pojęć europejskich: Ombudsman Unii Europejskiej, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 1-2, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1998), Złe zarządzanie przez instytucje Wspólnoty Europejskiej, JURYSTA, 12, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1997), Słownik pojęć europejskich: zasada subsydiarności, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 1, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1995), Gwarancje praw człowieka w świetle integracji europejskiej, JURYSTA, 3, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1995), Konstytucyjna zasada rządow przedstawicielskich, JURYSTA, 5, s.11-14
 • POPŁAWSKA E. (1995), Reforma Najwyższej Rady Sądownictwa we Francji, JURYSTA, 6, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1994), Rozdział religii od państwa w Japonii, JURYSTA, 11, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1991), Prezydent V Republiki Francuskiej a władza sądownicza, ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU BADANIA PRAWA SĄDOWEGO, 30, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1991), Odpowiedzialność Prezydenta V Republiki Francuskiej, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.71-80
Editing of monographs:
 • POPŁAWSKA E., (2000), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warsaw
Monographs:
 • POPŁAWSKA E., KRUK M. (2002), Parlamenty a integracja europejska, Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • POPŁAWSKA E. (2000), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warsaw, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
 • POPŁAWSKA E. (2000), Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • POPŁAWSKA E. (1997), Dobro wspólne, władza, korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym, Warsaw, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH
 • POPŁAWSKA E. (1995), The National Constitutions and European Integration, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • POPŁAWSKA E. (1995), Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE
Chapter in monographs:
 • POPŁAWSKA E. (2014), Voting rights of foreigners in Poland in: Integration of immigrants into the political community of the Visegrad Group, Ivan Halász, Budapeszt, NKE Szolgáltató Kft., s.95-106
 • POPŁAWSKA E. (2014), The Internationalization of Constitutional Law and the Constitutionalization of International Law. A Hand full of Reflection in: The Law of International Organizations and the Challenges of the Contemporary World. The Jubilee Book dedicated to Professor Genowefa Grabowska, Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka, Bydgoszcz-Katowice, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s.14-22
 • POPŁAWSKA E. (2014), President of the Polish Republic Constitutional System in: The Institution of the President of Poland and Italy, Joanna Kielin-Maziarz, Jan Wawrzyniak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.219-233
 • POPŁAWSKA E. (2014), The Division of Power in France. Prolegomena in: The Constitution - Government - Parliament. The jubilee book of Professor Jerzy Ciemniewski, Piotr Radziewicz, Jan Wawrzyniak, Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.260-272
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • POPŁAWSKA E. (2012), Organy i procedura stanowienia prawa wspólnotowego oraz udział w niej państw narodowych in: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Kruk M., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.159-187
 • POPŁAWSKA E. (2009), Francja jako państwo zdecentralizowane w świetle reformy konstytucji z 2003 roku in: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Wawrzyniak J., Laskowska M., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.279-285
 • POPŁAWSKA E. (2008), Czy zmieniać konstytucję? in: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w krajowych porządkach prawnych Polski i Francji, Granat M., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.159-168
 • POPŁAWSKA E. (2008), Wpływ obywateli w tworzenie konstytucji. Kilka refleksji na podstawie polskich doświadczeń in: W trosce o rodzinęKsięga pamiątkowa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej, Białecki M., Warsaw, CH BECK, s.373-383
 • POPŁAWSKA E. (2008), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej in: Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Grabowska S, Grabowski R., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.382-390
 • POPŁAWSKA E., Halasz I. (2007), Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Węgrzech in: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Grabowska S., Grabowski R., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.282-292
 • POPŁAWSKA E. (2007), Zasada pomocniczości (subsydiarności) w Kanadzie? in: Ustroje - doktryny - instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, Mikuli P., Czajowski J., Karp J., Kuca G., Kulig A., Opałek A., Kraków, Wydawnictwo UJ, s.285-298
 • POPŁAWSKA E. (2005), Europejskie konpetencje Parlamentu Szkockiego in: Współczesne problemy europejskiej przestrzeni prawnej. Księga dla uczczenia 70 urodzin prof. dr. hab. Eugeniusz Piontka, Łazowski A., Ostrihansky R., Kraków, ZAKAMYCZE, s.113-132
 • POPŁAWSKA E. (2005), Standardy jakości tworzenia prawa w Unii Europejskiej in: Polska w Unii Europejskiej, Kruk M., Wawrzyniak J., Kraków, ZAKAMYCZE, s.71-88
 • POPŁAWSKA E. (2005), Lepsze prawo - wyzwanie do Senatu in: Tryb ustawodawczy a jakość prawa, Wawrzyniak J., Warsaw, WYDAWNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.113-132
 • POPŁAWSKA E. (2003), Konwent o roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej in: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : doświadczenia i inspiracje, Szmyt A., Garlicki L., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.220-230
 • POPŁAWSKA E. (2002), Tenno - doktryna, prawo, praktyka. Instytucja cesarza w perspektywie reform konstytucji Japonii in: Konstytucja i władza we współczesnym świecie: doktryna, prawo, praktyka : prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Kruk M., Trzciński J., Wawrzyniak J., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.329-339
 • POPŁAWSKA E. (2002), Potrzeba stworzenia mechanizmu gwarantującego udział Sejmu, Senatu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych in: Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo - konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Barcz J., Warsaw, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.106-113
 • POPŁAWSKA E. (2000), Zasada pomocniczości jako zasada konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej in: Europeizacja praea krajowego, Mik C., Toruń, TNOIK TORUŃ, s.-
 • POPŁAWSKA E. (1998), Zasada subsydiarności (pomocniczości) in: Konstytucja RP. Zasady podstawowe, Sokolewicz W., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.188-202
 • POPŁAWSKA E. (1998), Zasada rządów przedstawicielskich oraz formy demokracji bezpośredniej in: Konstytucja RP. Zasady podstawowe, Sokolewicz W., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.123-145
 • POPŁAWSKA E. (1996), Wpływ zasady subsydiarności na polskie reformy ustrojowe in: Subsydiarność: wyzwanie dla integracji europejskiej, Milczarek D., Warsaw, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.132-156
 • POPŁAWSKA E. (1992), Prezydent V Republiki Francuskiej jako strażnik konstytucji in: Prawo na zachodzie, Wołpiuk W.J., Warszawa/Wrocław, OSSOLINEUM, s.139-156
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2010, Editorial Advisory Board, Pro Publico Bono. A Budapesti Corvinius Egyetem Közigazagatástudományi Karának folyóirata
Participation in conferences:
 • 59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego: Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP: Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 2017
 • Systems of Protection of Human Rights in Europe and in Australia and Oceania. Universal Context - Regional Specific - Implementation's Conditioning, 2017
 • Legal Pluralism vs. Notion of Law, 2017
 • Enforcing the Common Values in the European Union? Recent Experience from Poland, 2016
 • Foreign policy in Visengard Countries, 2016
 • Metamorphoses of Law in Central Europe V. New wonderful world or island?, 2016
 • Electoral legislation and political system in Central Europe, 2016
 • Constitutional Changes in Central Europe after the Crisis in 2008, 2016
 • Polish constitutional and electoral law, 2015
 • How the law reacts to the news?, 2015
 • Metamorphoses of the Law in Central Europe IV, 2014
 • International Association of Constitutional Law, IACL, 2014
 • , 2013
 • Aktualne problemy konstytucyjne Polski i Włoch, 2012
Membership in organizations:
2014.06–2018.06
2013.10
2012.01
, CORECEL – The Committee for the Research of Central and Eastern European Law
2004.01
, Foundation for the Promotion of European Law
2001.01
, Department of Latin American Constitutional Law in Buenos Aires
2001.01
, Polish company constitutional law
1996.01–2001.01
, The Open Society Institute
1995.01
, The Polish European Community Studies’ Associatio
1987.01
, Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique
Additional Information
Consultancy:
Sejm of the Republic of Poland
Committee of Experts on the European Union Convention
A group of experts Centre for Constitutionalism and Legal Culture Institute for Public Affairs. Development expertise to the Constitutional Committee of the National Assembly
Membership in internal committees and academic organizations:
2001.01–2002.12
, Polish President