Information card 

PhD
MARZENA DYJAKOWSKA

Department of Theory, Philosophy and History of Law

PhD MARZENA DYJAKOWSKA

CV
History of scientific positions:
2017
Associate Professor, Department of Theory, Philosophy and History of Law, Kozminski University
2012–2017
Associate Professor, Department of History of Law and the State, Kozminski University
2010
Associate Professor, Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, The John Paul II Catholic University of Lublin
2001–2010
Visiting Professor., Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin
1992–2001
Research Assistant, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin
Research area:
 • general history
 • the Law of Inheritance
 • Roman law
 • Family Law
Publications
Articles in scientific journals:
 • DYJAKOWSKA M. (2016), Działalność naukowo-dydaktyczna Profesora Józefa Mazurkiewicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, 3, s.249-260
 • DYJAKOWSKA M. (2015), ‘Superficies’: The Roman Origins of the Right to Build upon a Plot of Land, ZESZYTY PRAWNICZE, 15.3, s.5-32
 • DYJAKOWSKA M. (2014), Martial status registration in Austrian Partition, METRYKA. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO, 1, s.15-32
 • DYJAKOWSKA M. (2014), Orbitas omni fugienda nisu - Publius Papinius Statius' Remarks on Roman Family, STUDIA PRAWNICZE KUL, 1 (57), s.7-22
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DYJAKOWSKA M. (2013), Implementation of the principle of the separation of powers in march constitution of Poland, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 6, s.27-47
 • DYJAKOWSKA M. (2013), The martial status in the Duchy of Warsaw and Congress Poland, METRYKA. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO, 1, s.17-41
 • DYJAKOWSKA M. (2013), Privilegium odiosum: about the importance of context in the translation of legal terminology, ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, 8, s.149-162
 • DYJAKOWSKA M. (2012), Registration of civil status in pre-partition Poland, METRYKA. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO, 1/2012, s.19-42
 • DYJAKOWSKA M. (2012), Subsidiary application of the Roman law in pre-partion Poland on the example of the crime of lese-majesty, TEKA KOMISJI PRAWNICZEJ PAN, 5, s.60-87
 • DYJAKOWSKA M. (2012), Fund Collection through Litigation by the State Treasury in the Roman Empire (with Special Reference to the First Three Centuries A.D.), STUDIA CERANEA. JOURNAL OF THE WALDEMAR CERAN RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY AND CULTURE OF THE MEDITERRANEAN AREA AND SOUTHEAST EUROPE, 2, s.27-44
 • DYJAKOWSKA M. (2011), Damnatio memoriae’ a Kind of Penalty for Repressing the Memory of the Public Enemy, ZESZYTY PRAWNICZE, 11.4, s.139-160
 • DYJAKOWSKA M. (2007), Crimen laesae maiestatis divinae w literaturze XVII wieku, STUDIA PRAWNOUSTROJOWE, 7, s.41-60
 • DYJAKOWSKA M. (2006), Postępowanie w sprawach o crimen maiestatis w okresie republiki rzymskiej, ZESZYTY PRAWNICZE, 6.1., s.27-46
 • DYJAKOWSKA M. (2001), The Publications of the Professors of Zamość Academy on Roman Law in the Eighteenth Century, ORBIS IURIS ROMANI, 6, s.29-46
 • DYJAKOWSKA M. (2001), Wyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej (1594-1784), STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO, 3, s.51-76
 • DYJAKOWSKA M. (1999), Rozprawa doktorska Walentego Macieja Teppera z zakresu rzymskiego prawa spadkowego, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 9, s.5-42
 • DYJAKOWSKA M. (1993), Prawne aspekty Relegacji Owidiusza, FOLIA SOCIETATIS SCIENTIARUM LUBLINENSIS, 34, s.61-72
Monographs:
 • DYJAKOWSKA M. (2000), Roman Law in the University of Zamosc in XVIII century, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
Chapter in monographs:
 • DYJAKOWSKA M. (2008), Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na wniosek małżonka w świetle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 17.06.2004 r. in: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, Płoskiego T., Krzywkowskiej J., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.329-342
 • DYJAKOWSKA M. (2008), Historia ustroju i prawa w KUL w okresie międzywojennym in: Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej, Pyter M., Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne, s.343-361
 • DYJAKOWSKA M., Ćwikła L. (2008), Katedra Historii Państwa i Prawa in: Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Dębiński A., Ganczar M., Jóźwiak S., Kawałko A., Kruszewska - Gagoś M., Witczak H., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.45-68
 • DYJAKOWSKA M. (2008), Ewolucja poglądów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII wieku. in: Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, Dębiński A., Jońca M., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.71-99
 • DYJAKOWSKA M. (2007), in: Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, Dębiński A., Wójcik M., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.73-93
 • DYJAKOWSKA M. (2007), Zabytki starożytnego i chrześcijańskiego Rzymu in: Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa. Na szlaku do wiecznego miasta, Szczot E., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.185-224
 • DYJAKOWSKA M. (2007), Msza św. w Grotach Watykańskich przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II in: Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa. Na szlaku do wiecznego miasta, Szczot E., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.235-238
 • DYJAKOWSKA M. (2006), Procesy chrześcijan w świetle korespondencji Pliniusza Młodszego in: Cuius regio eius religio? Zjazd historyków państwa i prawa, Lublin 20-23 IX 2006 r., Górski G., Ćwikła L., Lipska M., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.25-40
 • DYJAKOWSKA M. (2006), Kara konfiskaty majątku za crimen laesae maiestatis in: Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno - historyczne, Bogacz D., Tkaczuk M., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.601-614
 • DYJAKOWSKA M. (2005), Crimen laesae maiestatis jako przykład wpływów prawa rzymskiego na prawo karne Polski przedrozbiorowej. Stan badań i postulaty in: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, Dębiński A., Wójcik M., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.65-75
 • DYJAKOWSKA M. (2005), Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie in: Kobieta a przestępstwo obrazy majestatu, Kowalski H., Kuryłowicz M., Lublin, UMCS, s.70-82
 • DYJAKOWSKA M. (2003), in: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie - idee - prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15-18 września 2002 roku, Lityński A., FiedorczykP., Białystok, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, s.211-230
 • DYJAKOWSKA M. (2001), Publiusz Owidiusz Nazo wobec przestępstw obyczajowych w epoce Augusta in: Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, Kuryłowicz M., Lublin, UMCS, s.41-45
 • DYJAKOWSKA M. (2001), Prawo rzymskie w poezji Publiusza Owidiusza Nazona in: Honeste vivere… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Gajda E., Sokala A., Toruń, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, s.39-69
 • DYJAKOWSKA M. (2000), Badania porównawcze nad Corpus Iuris Civilis i ustawodawstwami obcymi w pracach profesorów Akademii Zamojskiej in: Starożytne kodyfikacje prawa, Dębiński A., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.153-186
 • DYJAKOWSKA M. (2000), Promocje doktorskie z obojga praw w Akademii Zamojskiej in: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, Dębiński A., Szczot E., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.103-119
 • DYJAKOWSKA M. (1996), Uwagi Marka Tulliusza Cycerona o karze śmierci in: Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Kowalski H., Kuryłowicz M., Lublin, UMCS, s.59-66
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2014, Standing reviewer, Roczniki Nauk Prawnych KUL
 • 2014, Deputy Editor-in-chief, Roczniki Humanistyczne, zeszyt "Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka"
 • 2014, Editorial Advisory Board, Roczniki Nauk Prawnych KUL
 • 2013, Standing reviewer, BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE
 • 2013, Standing reviewer, Studia Prawniczo - Ekonomiczne
Ph.D. Mentor:
 • 2014 Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w świetle wybranych źródeł polskich do roku 1320 Doktorant: Artur Lis
Participation in conferences:
 • , 2015
 • , 2015
 • , 2015
Membership in organizations:
2015
2015
, Towarzystwo Naukowe KUL (in Polish)
1993
, Committee on Legal Sciences, Polish Academy of Sciences