Information card 

PhD
PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

Department of Civil Law

PhD PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

CV
Internships:
1999
Max Planck Institute for Comparativ and International Private Law, Niemcy
2007
Max Planck Institute for Comparativ and International Private Law, Niemcy
Publications
Articles in scientific journals:
 • DRAPAŁA P. (2018), Glosa do wyroku SN z 27 kwietnia 2017 r., II CSK 323/13, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.121-127
 • DRAPAŁA P. (2016), Glosa do wyroku SN z dnia 21 sierpnia 2014 r., IV CSK 733/13, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.123-129
 • DRAPAŁA P. (2015), Glosa do wyroku SN z dnia 24 stycznia 2013 r., V CSK 133/12, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.133-139
 • DRAPAŁA P. (2015), Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1, s.3-11
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2014), FIDIC standard forms of contracts versus provisions of the Civil Code, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.53-77
 • DRAPAŁA P. (2013), Alleged attorney as the negotiorum gestor, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.17-30
 • DRAPAŁA P. (2013), Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym-analiza krytyczna, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 7, s.27-34
 • DRAPAŁA P. (2013), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.07.2012, III CZP 39/12, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.133-138
 • DRAPAŁA P. (2012), The application of the institution of Managing Another's Affairs without Mandate in Company Law, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 5, s.24-34
 • DRAPAŁA P. (2012), Legal consequences of the assumption of dept one of joint and several debtors-commentary on Supreme Court judgment of 07.10.2010 r. (IV CSK 220/10), GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH, 3 (152), s.23-28
 • DRAPAŁA P. (2012), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 06.10.2010, II CSK 210/10, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s.310-317
 • DRAPAŁA P. (2012), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.12.2010, I CSK 114/10, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.119-124
 • DRAPAŁA P. (2012), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20.01.2010, III CZP 125/09, PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.121-126
 • DRAPAŁA P. (2010), Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym (art. 6491 - art. 649 5 k.c.), PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.13-21
 • DRAPAŁA P. (2009), Glosa do wyroku SN z 15.02.2007 r. III CSK 372/06, [dotyczy umowy z art. 392 k.c. w której dłużnikiem jest poręczyciel], ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s.230-237
 • DRAPAŁA P. (2009), Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 29.04.2008 r. III CZP 6/08,, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.458 - 467
 • DRAPAŁA P. (2007), Glosa do wyroku SN z 23.03.2006 r. IV CSK 89/05,, PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.122 - 127
 • DRAPAŁA P. (2007), Glosa do uchwały SN z 28.06.2006 r. III CZP 36/06, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7/8, s.530 - 536
 • DRAPAŁA P. (2007), Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 30.09.2005 r. III CZP 50/05, PAŃSTWO I PRAWO, 3, s.139 - 144
 • DRAPAŁA P. (2006), Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 26.01.2005 r. III CZP 42/04, PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.153 - 160
 • DRAPAŁA P. (2006), Glosa do wyroku SN z 19.11.2004 r. II CK 129/04, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.90 - 93
 • DRAPAŁA P. (2006), Wola prowadzenia cudzej sprawy jako przesłanka negotiorum gestio, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.88-95
 • DRAPAŁA P. (2005), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2004, IV CK 522/03, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.419 - 425
 • DRAPAŁA P. (2004), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2003, III CZP 37/03, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.117 - 121
 • DRAPAŁA P. (2003), Umowa o roboty budowlane po nowelizacji kodeksu cywilnego, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s.10 - 15
 • DRAPAŁA P. (2003), Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s.37 - 42
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2002, IV CKN 672/00, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.122 - 126
 • DRAPAŁA P. (2003), Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.), PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.55-64
 • DRAPAŁA P. (2003), Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.28 - 41
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku SN z 17 kwietnia 2002, IV CKN 985/00, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7 – 8, s.415 - 418
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2002, III CKN 495/00, PRZEGLĄD SĄDOWY, 11 – 12, s.153 - 159
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 marca 2001, V CKN 769/00, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 2, s.48 – 51
 • DRAPAŁA P. (2003), Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.), PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.16 - 33
 • DRAPAŁA P. (2002), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2000, III CKN 599/98, PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.115 - 121
 • DRAPAŁA P. (2002), Wybrane problemy cywilnoprawne w transakcjach typu asset deal i share deal, MONITOR PRAWNICZY, 23, s.10 - 16
 • DRAPAŁA P. (2002), Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 9, s.35 - 42
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwolnienie z długu (art. 508 k.c.), PRZEGLĄD SĄDOWY, 7 – 8, s.113 - 128
 • DRAPAŁA P. (2002), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2001, V CKN 500/00, PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.117 - 122
 • DRAPAŁA P. (2002), Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu, PAŃSTWO I PRAWO, 4, s.49 - 58
 • DRAPAŁA P. (2002), Czynność prawna „z samym sobą” (art. 108 k.c.), PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.52- 62
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwalniające przejęcie długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, MONITOR PRAWNICZY, 10, s.441 - 447
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwalniające przejęcie długu a zabezpieczenia wierzytelności, MONITOR PRAWNICZY, 1, s.15 - 21
 • DRAPAŁA P. (2001), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2000, IV CKN 197/2000, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.106 – 110
 • DRAPAŁA P. (2001), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 listopada 1999, II CKN 565/98, PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.152 - 156
 • DRAPAŁA P. (2001), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 1999, I CKN 262/98, RADCA PRAWNY, 1, s.139 - 143
 • DRAPAŁA P. (2000), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 marca 1999, II CKN 24/98, PRZEGLĄD SĄDOWY, 7-8, s.168 - 176
 • DRAPAŁA P. (2000), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 listopada 1998, I CKN 653/98, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 4, s.41 - 45
 • DRAPAŁA P. (1999), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 czerwca 1998, II CKN 825/97, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.45 - 47
 • DRAPAŁA P. (1998), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 1997, II CKN 57/96, PRZEGLĄD SĄDOWY, 11-12, s.175 - 183
 • DRAPAŁA P. (1997), Hipoteki bankowe, MONITOR PRAWNICZY, 5, s.193 - 197
 • DRAPAŁA P. (1997), Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 lipca 1995, I Acr 78/95, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLKIEJ, 7-8, s.211 - 215
 • DRAPAŁA P. (1996), Ustanowienie hipoteki przymusowej, REJENT, 9, s.62 - 73
Monographs:
 • DRAPAŁA P. (2016), Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy), CH BECK
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2010), Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna, CH BECK
 • DRAPAŁA P. (2006), Umowy odnoszące się do osób trzecich, C.H.BECK
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwalniające przejęcie długu, C.H.BECK
Chapter in monographs:
 • DRAPAŁA P. (2018), Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia in: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, J. Rajski, C.H. BECK, s.651-769
 • DRAPAŁA P. (2017), Umowa o dzieło in: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Tom IV, J. Gudowski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.649-888
 • DRAPAŁA P. (2017), Zlecenie in: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, J. Gudowski, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.51-163
 • DRAPAŁA P. (2017), Profesjonalne poszukiwanie cudzych spatkobierców jako prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.779-788
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2013), TYTUŁ XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia in: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Księga trzecia. Część 2., J. Gudowski, LEXIS-NEXIS, s.617-644
 • DRAPAŁA P. (2013), Umowne prawo odstąpienia od umowy in: System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, Łękowska E., CH BECK, s.1102-1124
 • DRAPAŁA P. (2013), Odstępne in: System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, Łętowska E., CH BECK, s.1125-1170
 • DRAPAŁA P. (2013), Tytuł XV. Umowa o dzieło in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2., J. Gudowski, LEXIS-NEXIS, s.212-291
 • DRAPAŁA P. (2013), TYTUŁ XVI. Umowa o roboty budowlane in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., j. Gudowski, LEXIS-NEXIS, s.292-386
 • DRAPAŁA P. (2013), Tytuł XXI. Zlecenie in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., J. Gudowski, LEXIS-NEXIS, s.557-616
 • DRAPAŁA P. (2013), Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 KC) in: System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, Łętowska E., CH BECK, s.1005-1022
 • DRAPAŁA P. (2010), Przejęcie długu in: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. Suplement, Olejniczuk A., CH BECK, s.219-289
 • DRAPAŁA P. (2010), Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia (art. 490 k.c.) - krytyczna analiza obowiązujących regulacji kodeksowych na tle prawno porównawczym in: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, Gniewek E., Machnikowski, P., CH BECK, s.61-70
 • DRAPAŁA P. (2008), Wpływ klauzul salwatoryjnych na ocenę skutków nieważności części czynności prawnej in: Europeizacja Prawa Prywatnego - Księga pamiątkowa II Zjazdu Cywilistów, Pazdan, M. Popiołek, W. Rott-Pietrzyk, E. Szpunar, M., WOLTERS KLUWER, s.167-179
 • DRAPAŁA P. (2006), Umowy odnoszące się do osób trzecich in: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, Łętowska E., CH BECK, s.805-906
 • DRAPAŁA P. (2006), Dodatkowe zastrzeżenia umowne in: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, Łetowska E., CH BECK, s.907-936
Scientific Activities
Projects:
 • 2014–2014 Umowa o roboty budowlane - analiza empiryczna orzecznictwa sądów powszechnych na tle wypowiedzi doktryny prawa cywilnego
Publication of reviews:
 • DRAPAŁA P., (1997), Przewłaszczenie na zabezpieczenie, PRAWO BANKOWE wydawca: C.H.BECK, strony: 93-96
Participation in conferences:
 • Audyt roszczeń - w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, 2016
 • VI National Congress Cywilistów, 2016
 • V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, 2014
 • Spotkanie Naukowe Cywilistów, 2013
 • Arbitraż a osoby trzecie- konferencja naukowa, 2012
 • Arbitraż krajowy na tle standardów międzynarodowych, 2012
 • III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, 2008
Membership in organizations:
2015
, ICC Poland: the Polish National Committee of the ICC
2014
, Permanent Court of Arbitration at the Polish-German Chamber of Industry and Commerce
2011
, German Arbitration Association
2011
, Komitet Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
2010
, Deutsch Polnische Juristen Vereinigung
2010
, Polish Arbitration Association
Additional Information
Consultancy:
Zespół Problemowy ds. umów o świadczenie usług przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
Zespół Problemowy ds. regulacji wielości wierzycieli i dłużników przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa C