Information card 

PhD
PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

Department of Civil and Labour Law

PhD PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

CV
History of scientific positions:
2017
Associate Professor, Department of Civil and Labour Law, Kozminski University
2011–2017
Associate Professor, Department of Civil Law, Kozminski University
2001–2011
Assistant Professor, Nicolaus Copernicus University
1995–2001
Research Assistant, Nicolaus Copernicus University
Internships:
1999
Max Planck Institute for Comparativ and International Private Law, Germany
2007
Max Planck Institute for Comparativ and International Private Law, Germany
Publications
Articles in scientific journals:
 • DRAPAŁA P. (2018), Glosa do wyroku SN z 27 kwietnia 2017 r., II CSK 323/13, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.121-127
 • DRAPAŁA P. (2016), Glosa do wyroku SN z dnia 21 sierpnia 2014 r., IV CSK 733/13, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.123-129
 • DRAPAŁA P. (2015), Glosa do wyroku SN z dnia 24 stycznia 2013 r., V CSK 133/12, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.133-139
 • DRAPAŁA P. (2015), Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1, s.3-11
 • DRAPAŁA P. (2014), FIDIC standard forms of contracts versus provisions of the Civil Code, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.53-77
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2013), Alleged attorney as the negotiorum gestor, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.17-30
 • DRAPAŁA P. (2013), Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym-analiza krytyczna, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 7, s.27-34
 • DRAPAŁA P. (2013), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.07.2012, III CZP 39/12, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.133-138
 • DRAPAŁA P. (2012), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 06.10.2010, II CSK 210/10, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s.310-317
 • DRAPAŁA P. (2012), The application of the institution of Managing Another's Affairs without Mandate in Company Law, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 5, s.24-34
 • DRAPAŁA P. (2012), Legal consequences of the assumption of dept one of joint and several debtors-commentary on Supreme Court judgment of 07.10.2010 r. (IV CSK 220/10), GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH, 3 (152), s.23-28
 • DRAPAŁA P. (2012), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20.01.2010, III CZP 125/09, PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.121-126
 • DRAPAŁA P. (2012), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.12.2010, I CSK 114/10, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.119-124
 • DRAPAŁA P. (2010), Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym (art. 6491 - art. 649 5 k.c.), PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.13-21
 • DRAPAŁA P. (2009), Glosa do wyroku SN z 15.02.2007 r. III CSK 372/06, [dotyczy umowy z art. 392 k.c. w której dłużnikiem jest poręczyciel], ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s.230-237
 • DRAPAŁA P. (2009), Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 29.04.2008 r. III CZP 6/08,, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.458 - 467
 • DRAPAŁA P. (2007), Glosa do uchwały SN z 28.06.2006 r. III CZP 36/06, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7/8, s.530 - 536
 • DRAPAŁA P. (2007), Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 30.09.2005 r. III CZP 50/05, PAŃSTWO I PRAWO, 3, s.139 - 144
 • DRAPAŁA P. (2007), Glosa do wyroku SN z 23.03.2006 r. IV CSK 89/05,, PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.122 - 127
 • DRAPAŁA P. (2006), Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 26.01.2005 r. III CZP 42/04, PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.153 - 160
 • DRAPAŁA P. (2006), Glosa do wyroku SN z 19.11.2004 r. II CK 129/04, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.90 - 93
 • DRAPAŁA P. (2006), Wola prowadzenia cudzej sprawy jako przesłanka negotiorum gestio, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.88-95
 • DRAPAŁA P. (2005), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2004, IV CK 522/03, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.419 - 425
 • DRAPAŁA P. (2004), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2003, III CZP 37/03, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.117 - 121
 • DRAPAŁA P. (2003), Umowa o roboty budowlane po nowelizacji kodeksu cywilnego, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s.10 - 15
 • DRAPAŁA P. (2003), Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.), PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.55-64
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2002, IV CKN 672/00, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.122 - 126
 • DRAPAŁA P. (2003), Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.28 - 41
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2002, III CKN 495/00, PRZEGLĄD SĄDOWY, 11 – 12, s.153 - 159
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku SN z 17 kwietnia 2002, IV CKN 985/00, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7 – 8, s.415 - 418
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 marca 2001, V CKN 769/00, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 2, s.48 – 51
 • DRAPAŁA P. (2003), Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.), PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.16 - 33
 • DRAPAŁA P. (2003), Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s.37 - 42
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwalniające przejęcie długu a zabezpieczenia wierzytelności, MONITOR PRAWNICZY, 1, s.15 - 21
 • DRAPAŁA P. (2002), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2000, III CKN 599/98, PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.115 - 121
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwalniające przejęcie długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, MONITOR PRAWNICZY, 10, s.441 - 447
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwolnienie z długu (art. 508 k.c.), PRZEGLĄD SĄDOWY, 7 – 8, s.113 - 128
 • DRAPAŁA P. (2002), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2001, V CKN 500/00, PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.117 - 122
 • DRAPAŁA P. (2002), Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu, PAŃSTWO I PRAWO, 4, s.49 - 58
 • DRAPAŁA P. (2002), Czynność prawna „z samym sobą” (art. 108 k.c.), PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.52- 62
 • DRAPAŁA P. (2002), Wybrane problemy cywilnoprawne w transakcjach typu asset deal i share deal, MONITOR PRAWNICZY, 23, s.10 - 16
 • DRAPAŁA P. (2002), Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 9, s.35 - 42
 • DRAPAŁA P. (2001), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2000, IV CKN 197/2000, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.106 – 110
 • DRAPAŁA P. (2001), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 listopada 1999, II CKN 565/98, PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.152 - 156
 • DRAPAŁA P. (2001), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 1999, I CKN 262/98, RADCA PRAWNY, 1, s.139 - 143
 • DRAPAŁA P. (2000), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 listopada 1998, I CKN 653/98, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 4, s.41 - 45
 • DRAPAŁA P. (2000), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 marca 1999, II CKN 24/98, PRZEGLĄD SĄDOWY, 7-8, s.168 - 176
 • DRAPAŁA P. (1999), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 czerwca 1998, II CKN 825/97, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.45 - 47
 • DRAPAŁA P. (1998), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 1997, II CKN 57/96, PRZEGLĄD SĄDOWY, 11-12, s.175 - 183
 • DRAPAŁA P. (1997), Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 lipca 1995, I Acr 78/95, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLKIEJ, 7-8, s.211 - 215
 • DRAPAŁA P. (1997), Hipoteki bankowe, MONITOR PRAWNICZY, 5, s.193 - 197
 • DRAPAŁA P. (1996), Ustanowienie hipoteki przymusowej, REJENT, 9, s.62 - 73
Monographs:
 • DRAPAŁA P. (2016), Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy), CH BECK
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2010), Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna, Warsaw, CH BECK
 • DRAPAŁA P. (2006), Umowy odnoszące się do osób trzecich, Warsaw, C.H.BECK
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwalniające przejęcie długu, Warsaw, C.H.BECK
Chapter in monographs:
 • DRAPAŁA P. (2018), Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia in: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, J. Rajski, Warsaw, C.H. BECK, s.651-769
 • DRAPAŁA P. (2017), Umowa o dzieło in: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Tom IV, J. Gudowski, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.649-888
 • DRAPAŁA P. (2017), Profesjonalne poszukiwanie cudzych spatkobierców jako prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.779-788
 • DRAPAŁA P. (2017), Zlecenie in: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, J. Gudowski, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.51-163
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2013), TYTUŁ XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia in: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Księga trzecia. Część 2., J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.617-644
 • DRAPAŁA P. (2013), Tytuł XV. Umowa o dzieło in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2., J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.212-291
 • DRAPAŁA P. (2013), TYTUŁ XVI. Umowa o roboty budowlane in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., j. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.292-386
 • DRAPAŁA P. (2013), Tytuł XXI. Zlecenie in: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., J. Gudowski, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.557-616
 • DRAPAŁA P. (2013), Umowne prawo odstąpienia od umowy in: System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, Łękowska E., Warsaw, CH BECK, s.1102-1124
 • DRAPAŁA P. (2013), Odstępne in: System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, Łętowska E., Warsaw, CH BECK, s.1125-1170
 • DRAPAŁA P. (2013), Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 KC) in: System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, Łętowska E., Warsaw, CH BECK, s.1005-1022
 • DRAPAŁA P. (2010), Przejęcie długu in: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. Suplement, Olejniczuk A., Warsaw, CH BECK, s.219-289
 • DRAPAŁA P. (2010), Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia (art. 490 k.c.) - krytyczna analiza obowiązujących regulacji kodeksowych na tle prawno porównawczym in: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, Gniewek E., Machnikowski, P., Warsaw, CH BECK, s.61-70
 • DRAPAŁA P. (2008), Wpływ klauzul salwatoryjnych na ocenę skutków nieważności części czynności prawnej in: Europeizacja Prawa Prywatnego - Księga pamiątkowa II Zjazdu Cywilistów, Pazdan, M. Popiołek, W. Rott-Pietrzyk, E. Szpunar, M., Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.167-179
 • DRAPAŁA P. (2006), Umowy odnoszące się do osób trzecich in: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, Łętowska E., Warsaw, CH BECK, s.805-906
 • DRAPAŁA P. (2006), Dodatkowe zastrzeżenia umowne in: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, Łetowska E., Warsaw, CH BECK, s.907-936
Scientific Activities
Projects:
 • 2014–2014 Umowa o roboty budowlane - analiza empiryczna orzecznictwa sądów powszechnych na tle wypowiedzi doktryny prawa cywilnego
Publication of reviews:
 • DRAPAŁA P., (1997), Przewłaszczenie na zabezpieczenie, PRAWO BANKOWE wydawca: C.H.BECK, strony: 93-96
Participation in conferences:
 • Audyt roszczeń - w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, 2016
 • VI National Congress Cywilistów, 2016
 • V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, 2014
 • Spotkanie Naukowe Cywilistów, 2013
 • Arbitraż a osoby trzecie- konferencja naukowa, 2012
 • Arbitraż krajowy na tle standardów międzynarodowych, 2012
 • III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, 2008
Membership in organizations:
2015
, ICC Poland: the Polish National Committee of the ICC
2014
, Permanent Court of Arbitration at the Polish-German Chamber of Industry and Commerce
2011
, German Arbitration Association
2011
, Komitet Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
2010
, Deutsch Polnische Juristen Vereinigung
2010
, Polish Arbitration Association
Additional Information
Consultancy:
Zespół Problemowy ds. umów o świadczenie usług przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
Zespół Problemowy ds. regulacji wielości wierzycieli i dłużników przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa C
Membership in internal committees and academic organizations:
2017
-, Kozminski University, Warsaw
2015
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw, Research Coordinator
2013
Faculty Development Board, Kozminski University, Member
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2011–2012
Doctoral and habilitation Procedure Committee, Leon Koźminski University, Member