Information card 

PhD TERESA WYKA

PhD
TERESA WYKA

Department of Civil and Labour Law

PhD TERESA WYKA

CV
History of scientific positions:
2017
Associate Professor, Department of Civil and Labour Law, Kozminski University
2011–2017
Associate Professor, Department of Labour Law, Kozminski University
2008–2011
Associate Professor, Department of Private Law, Kozminski University
1983–2003
Assistant Professor, University of Lodz
1975–1983
Research Assistant, University of Lodz
1975
Associate Professor, University of Lodz
Research area:
 • labor law
 • civil law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2009
University of Lodz, Poland
2009
University of Work Safety Management in Katowice, Poland
2009
Regional Science Association, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • WYKA T. (2011), W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy - o roli encyklili Laborem exercens Jana Pawła II, MONITOR PRAWA PRACY, 9/2011, s.454-458
 • WYKA T. (2007), Idee Haliny Krahelskiej ciągle aktualne, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA, 9, s.---
 • WYKA T. (2007), Zmieniać stereotypy, wywiad z. prof. T. Wyką, PRZYJACIEL PRZY PRACY, 1, s.---
 • WYKA T. (2005), Mobbing w świetle polskiego prawa pracy, SZTUKA LECZENIA, 3-4, s.---
 • WYKA T. (2004), Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w znowelizowanym kodeksie pracy., PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 1, s.-
 • WYKA T. (2003), Kilka uwag na temat ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy prasy., PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 7, s.-
Editing of monographs:
 • WYKA T., NERKA A., (red.), (2012), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warsaw
 • WYKA T., SZMIDT C., (red.), (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warsaw
Monographs:
 • WYKA T., NERKA A. (2017), Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WYKA T., SZMIDT C. (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warsaw, POLTEXT
 • WYKA T., NERKA A. (2012), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WYKA T., NERKA A. (2009), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warsaw, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK
 • WYKA T. (2003), Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warsaw, DIFIN
Chapter in monographs:
 • WYKA T. (2014), Rozdział X. Kompetencje związków zawodowych, punkt 10.3. Kompetencje związków zawodowych w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników in: System prawa pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy, Krzysztof W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.468-494
 • WYKA T. (2014), Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy - komentarz do artykułów 207–237 in: Kodeks pracy. Komentarz, Krzysztof W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.1131-1255
 • WYKA T. (2014), O znaczeniu etycznego pojmowania pracy dla przyszłości. prawa pracy - na kanwie encykliki Laborem exercens in: Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, A. Reda - Ciszewska, M. Włodarczyk, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.21-29
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WYKA T. (2013), Sytuacja stron stosunku pracy w związku z ochroną danych medycznych dotyczących pracownika in: Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego, M. Królikowska - Olczak, Łódź, WYDAWNICTWO SERIA, s.133-160
 • WYKA T. (2013), Znaczenie prawa o układach zbiorowych pracy dla pozaukładowych porozumień zbiorowych in: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania, G. Uścińska, Warsaw, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.139-147
 • WYKA T. (2012), Labour Code in the system of protection of employees` personal data in: Internet. Prawno – informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, G. Szpor, W.R. Wiewiórowski, Warsaw, C.H. BECK, s.59-69
 • WYKA T. (2012), Ochrona zdrowia i życia jako zadanie związku zawodowego in: Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Z. Hajn, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.383-397
 • WYKA T. (2012), Komentarz do działu dziesiątego i trzynastego Kodeksu pracy in: Kodeks pracy. Komentarz, K.W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1041 – 1167, 1359 – 1366
 • WYKA T. (2012), Podstawowa zasada prawa pracy dotycząca zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zasady bhp in: Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga Pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.393-399
 • WYKA T. (2012), Propozycje zmian w prawie pracy w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika i pracownika in: Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Teresa Wyka, Arleta Nerka, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.130-144
 • WYKA T. (2012), Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.123-140
 • WYKA T. (2011), Przedmiot, przesłanki oraz charakter odpowiedzialności pracodawcy w sferze bhp in: Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Kubot Z., Kuczyński T., Warsaw, DIFIN, s.343-358
 • WYKA T. (2010), Pojęcie systemu prawa i kryteria jego wewnętrznego podziału in: Zarys systemu prawa pracy. T. I Część ogólna, Krzysztof W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.139-160
 • WYKA T. (2010), Od bezpieczeństwa socjalnego w stronę bezpieczeństwa osobowego - o zmianach w kodeksie pracy in: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Sobczyk A., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.105-117
 • WYKA T. (2010), Prewencyjna kontrola zdrowia pracownika - przesłanki, skutki, granice in: Kontrola zdrowia pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne, Góral Z., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.53-69
 • WYKA T. (2010), Miejsce prawa pracy w systemie prawa polskiego in: Zarys systemu prawa pracy. T. I Część ogólna, Baran K. W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.139-159
 • WYKA T. (2009), Granice pozyskiwania danych osobowych dotyczących zdrowia pracownika in: Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Wyka T., Nerka A., Warsaw, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK, s.58-101
 • WYKA T. (2009), Prawo pracownika do powództwa (roszczenia) o ustalenie stosunku prawnego lub prawa in: Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Góral Z., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.429-448
 • WYKA T. (2007), Partycypacja pracownicza w świetle nauczania Jana Pawła II in: Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Góral Z., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.---
 • WYKA T. (2007), Uprawnienia indywidualne i zbiorowe pracowników w świetle nauczania Jana Pawła II in: Praca - dobro indywidualne i społeczne, Węgrzyniak A., Katowice, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH, s.---
 • WYKA T. (2007), Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek -uwagi de lege ferenda in: Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa pracy. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, Stelina J., Wypych-Śywicka A., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.---
 • WYKA T. (2004), Refleksje na temat niektórych skutków przemian własnościowych po stronie pracodawców. in: Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, Skolnicki K., Winiarski K., Częstochowa, AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA, s.-
 • WYKA T. (2003), L’adaptation du droit du travail polonais au droit communautaire (de l’ Union Europeenne)en matiere d’hygiene te de securite du travail in: Influence du dront communautaire surle dront interne. Cas de la France et de la Pologne, Buy M., Lewandowski H., Warsaw, DIFIN, s.-
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2016, Reviewer, MONITOR PRAWA PRACY
Ph.D. Mentor:
 • 2012 Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym Doktorant: mgr Marcin Mielczarek
 • 2009 Wykorzystanie metody karnej dla ochrony dóbr indywidualnego i zbiorowego prawa pracy Doktorant: mgr Lidia Pawlak
Publication of reviews:
 • WYKA T., (2006), review: Prawo pracy K. W. Baran. B. Ćwiertniak, L. Mitrus. A. Sobczyk, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE wydawca: UNIWERSYTET ŁÓDZKI, strony: Nr XXIII
Participation in conferences:
 • Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych pracodawcy, 2014
 • Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy, 2013
 • Znaczenie porozumień ramowych partnerów społecznych działających na poziomie Unii Europejskiej dla polskiego porządku prawnego, 2012
 • Przedstawicielstwo związkowe w zakładzie pracy, 2011
 • Bezpieczeństwo w Internecie, 2011
 • Praktyka stosowania prawa pracy w świetle orzecznictwa sądowego, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • W 30-lecie encykliki Laborem exercens, 2011
 • Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian, 2011
 • , 2011
 • Granice ochrony danych osobowych pracowników, 2008
 • Kontrola zdrowia pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne, 2008
Membership in organizations:
2011
, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012
, University of Lodz
2011
, University of Lodz
2011–2015
, Kozminski University, Deputy-Chairman
2011–2015
, Kozminski University, Member
2011
, Kozminski University
2011
, Kozminski University
2011
, Kozminski University
2011
, Kozminski University
2010–2017
-, Kozminski University
2010–2015
, Kozminski University, Member
2005
, University of Lodz