Information card 

PhD TERESA WYKA

PhD
TERESA WYKA

Department of Civil and Labour Law

PhD TERESA WYKA

CV
History of scientific positions:
1983–2003
Assistant Professor, University of Lodz
1975–1983
Research Assistant, University of Lodz
1975
Associate Professor, University of Lodz
Performed academic and organizational function:
2012.09
, University of Lodz
2011.10
, University of Lodz
2011.10–2015.08
, Kozminski University
2011.10–2015.08
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2010.11–2017.11
-, Kozminski University
2010.06–2015.08
, Kozminski University
2005.10
, University of Lodz
Research area:
 • labor law
 • civil law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2009
University of Lodz, Poland
2009
University of Work Safety Management in Katowice, Poland
2009
Regional Science Association, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • WYKA T. (2011), W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy - o roli encyklili Laborem exercens Jana Pawła II, MONITOR PRAWA PRACY, 9/2011, s.454-458
 • WYKA T. (2007), Idee Haliny Krahelskiej ciągle aktualne, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA, 9, s.---
 • WYKA T. (2007), Zmieniać stereotypy, wywiad z. prof. T. Wyką, PRZYJACIEL PRZY PRACY, 1, s.---
 • WYKA T. (2005), Mobbing w świetle polskiego prawa pracy, SZTUKA LECZENIA, 3-4, s.---
 • WYKA T. (2004), Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w znowelizowanym kodeksie pracy., PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 1, s.-
 • WYKA T. (2003), Kilka uwag na temat ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy prasy., PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 7, s.-
Editing of monographs:
 • WYKA T., NERKA A., (red.), (2012), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warsaw
 • WYKA T., SZMIDT C., (red.), (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warsaw
Monographs:
 • WYKA T., SZMIDT C. (2012), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warsaw, POLTEXT
 • WYKA T., NERKA A. (2012), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WYKA T., NERKA A. (2009), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warsaw, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK
 • WYKA T. (2003), Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warsaw, DIFIN
Chapter in monographs:
 • WYKA T. (2014), Rozdział X. Kompetencje związków zawodowych, punkt 10.3. Kompetencje związków zawodowych w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników in: System prawa pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy, Krzysztof W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.468-494
 • WYKA T. (2014), Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy - komentarz do artykułów 207–237 in: Kodeks pracy. Komentarz, Krzysztof W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.1131-1255
 • WYKA T. (2014), O znaczeniu etycznego pojmowania pracy dla przyszłości. prawa pracy - na kanwie encykliki Laborem exercens in: Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, A. Reda - Ciszewska, M. Włodarczyk, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.21-29
 • WYKA T. (2013), Sytuacja stron stosunku pracy w związku z ochroną danych medycznych dotyczących pracownika in: Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego, M. Królikowska - Olczak, Łódź, WYDAWNICTWO SERIA, s.133-160
 • WYKA T. (2013), Znaczenie prawa o układach zbiorowych pracy dla pozaukładowych porozumień zbiorowych in: Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania, G. Uścińska, Warsaw, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.139-147
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WYKA T. (2012), Labour Code in the system of protection of employees` personal data in: Internet. Prawno – informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, G. Szpor, W.R. Wiewiórowski, Warsaw, C.H. BECK, s.59-69
 • WYKA T. (2012), Ochrona zdrowia i życia jako zadanie związku zawodowego in: Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Z. Hajn, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.383-397
 • WYKA T. (2012), Komentarz do działu dziesiątego i trzynastego Kodeksu pracy in: Kodeks pracy. Komentarz, K.W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1041 – 1167, 1359 – 1366
 • WYKA T. (2012), Podstawowa zasada prawa pracy dotycząca zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zasady bhp in: Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga Pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, M. Seweryński, J. Stelina, Gdańsk, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.393-399
 • WYKA T. (2012), Propozycje zmian w prawie pracy w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika i pracownika in: Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Teresa Wyka, Arleta Nerka, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.130-144
 • WYKA T. (2012), Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.123-140
 • WYKA T. (2011), Przedmiot, przesłanki oraz charakter odpowiedzialności pracodawcy w sferze bhp in: Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Kubot Z., Kuczyński T., Warsaw, DIFIN, s.343-358
 • WYKA T. (2010), Pojęcie systemu prawa i kryteria jego wewnętrznego podziału in: Zarys systemu prawa pracy. T. I Część ogólna, Krzysztof W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.139-160
 • WYKA T. (2010), Od bezpieczeństwa socjalnego w stronę bezpieczeństwa osobowego - o zmianach w kodeksie pracy in: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Sobczyk A., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.105-117
 • WYKA T. (2010), Prewencyjna kontrola zdrowia pracownika - przesłanki, skutki, granice in: Kontrola zdrowia pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne, Góral Z., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.53-69
 • WYKA T. (2010), Miejsce prawa pracy w systemie prawa polskiego in: Zarys systemu prawa pracy. T. I Część ogólna, Baran K. W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.139-159
 • WYKA T. (2009), Granice pozyskiwania danych osobowych dotyczących zdrowia pracownika in: Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Wyka T., Nerka A., Warsaw, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK, s.58-101
 • WYKA T. (2009), Prawo pracownika do powództwa (roszczenia) o ustalenie stosunku prawnego lub prawa in: Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Góral Z., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.429-448
 • WYKA T. (2007), Partycypacja pracownicza w świetle nauczania Jana Pawła II in: Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Góral Z., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.---
 • WYKA T. (2007), Uprawnienia indywidualne i zbiorowe pracowników w świetle nauczania Jana Pawła II in: Praca - dobro indywidualne i społeczne, Węgrzyniak A., Katowice, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH, s.---
 • WYKA T. (2007), Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek -uwagi de lege ferenda in: Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa pracy. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Urszuli Jackowiak, Stelina J., Wypych-Śywicka A., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.---
 • WYKA T. (2004), Refleksje na temat niektórych skutków przemian własnościowych po stronie pracodawców. in: Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, Skolnicki K., Winiarski K., Częstochowa, AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA, s.-
 • WYKA T. (2003), L’adaptation du droit du travail polonais au droit communautaire (de l’ Union Europeenne)en matiere d’hygiene te de securite du travail in: Influence du dront communautaire surle dront interne. Cas de la France et de la Pologne, Buy M., Lewandowski H., Warsaw, DIFIN, s.-
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2016, Reviewer, MONITOR PRAWA PRACY
Ph.D. Mentor:
 • 2012 Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym Doktorant: mgr Marcin Mielczarek
 • 2009 Wykorzystanie metody karnej dla ochrony dóbr indywidualnego i zbiorowego prawa pracy Doktorant: mgr Lidia Pawlak
Publication of reviews:
 • WYKA T., (2006), review: Prawo pracy K. W. Baran. B. Ćwiertniak, L. Mitrus. A. Sobczyk, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE wydawca: UNIWERSYTET ŁÓDZKI, strony: Nr XXIII
Participation in conferences:
 • Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych pracodawcy, 2014
 • Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy, 2013
 • Znaczenie porozumień ramowych partnerów społecznych działających na poziomie Unii Europejskiej dla polskiego porządku prawnego, 2012
 • Przedstawicielstwo związkowe w zakładzie pracy, 2011
 • Bezpieczeństwo w Internecie, 2011
 • Praktyka stosowania prawa pracy w świetle orzecznictwa sądowego, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • W 30-lecie encykliki Laborem exercens, 2011
 • Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian, 2011
 • , 2011
 • Granice ochrony danych osobowych pracowników, 2008
 • Kontrola zdrowia pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne, 2008
Membership in organizations:
2011.01
, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012.09
, University of Lodz
2011.10
, University of Lodz
2011.10–2015.08
, Kozminski University, Deputy-Chairman
2011.10–2015.08
, Kozminski University, Member
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2011.10
, Kozminski University
2010.11–2017.11
-, Kozminski University
2010.06–2015.08
, Kozminski University, Member
2005.10
, University of Lodz