Information card 

PhD
AGNIESZKA GRZELAK

Department of International Law and European Union Law

PhD AGNIESZKA GRZELAK

CV
Research area:
 • institutions and principles of the EU
 • privacy policy
 • EU law
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • police and judicial cooperation in criminal matters in the EU
Internships:
2008
European University Institute - Florence, Italy, Italy
2003
General Secretariat of the EU Council, Belgia
2000
Universiteit Instelling Antwerpen, Belgia
Scholarships/ / Awards:
2016
Distinction in the competion for the best monography on european studies.
2009
Individual award of the Rector of Warsaw School of Economics.
2007
"Państwo i Prawo" XLII Competition.
2001
Luminarz Polish competition.
2001
Ist prize in Ritterman competition for the best Master thesis in 1999/2000.
Publications
Articles in scientific journals:
 • GRZELAK A., Sakowicz A. (2020), Wymóg niezależności sądu krajowego jako element skutecznej ochrony sądowej (uwagi na tle wyroku TS z 19.11.2019 r. dla polskiego wymiaru sprawiedliwości), PAŃSTWO I PRAWO, 5/2020, s.59-77
 • GRZELAK A. (2019), Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, 38, s.209-228
 • GRZELAK A. (2018), Mutual trust as the basis for judicial cooperation in criminal matters in the EU (reference for a preliminary ruling in case C-216/18 PPU Celmer), PAŃSTWO I PRAWO, 10/2018, s.50-66
 • GRZELAK A. (2018), The European Union's Legal Framework for Strengthening the Rule of Law: Comments on the European Commission's Proposal of 20 December 2017, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s.213-230
 • GRZELAK A., Wróblewski M. (2017), Independence of the supervisory authority in Directive 2016/680/EU: challenges for the national legislator, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5 (140), s.11-17
 • GRZELAK A. (2017), Trybunał Sprawiedliwości ponownie o relacji między koniecznością zwalczania przestępczości a prawem do prywatności - glosa do wyroku TS z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB oraz C-698/15 Watson, Brice, Lewis, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.31-36
 • GRZELAK A. (2016), LAW ON COUNTER-TERRORISM MEASURES ON THE NECCESITY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCNecceCON THE NECESSITY OF ITS ADOPTION – ON THE NECESSITY OF ITS ADOPTION, KWARTALNIK NAUKOWY OAP UW "E-POLITIKON", XX, s.50-70
 • GRZELAK A. (2016), Czy obywatelstwo UE ogranicza możliwość ekstradycji do państw trzecich?- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2016 r. w sprawie C-182/15 Petruhhin, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s.29-34
 • GRZELAK A. (2016), Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union, PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, 107, s.129-143
 • GRZELAK A. (2016), Data Retention Saga Continues: Decision of the Polish Constitutional Tribunal of 30 July 2014 in Case K 23/11, EUROPEAN PUBLIC LAW, 3, s.475-488
 • GRZELAK A. (2015), European Prosecution Service - will it become reality?, KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 4, s.77-102
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRZELAK A. (2014), European organs of personal data protection - reform of the system and new challenges, Studia z polityki publicznej, 4, s.87-108
 • GRZELAK A. (2014), Draft on personal data protection regulation - will it bring us the uniform and coherent system?, KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 4, s.93-127
 • GRZELAK A. (2014), BOrder between effective fight with crime and right to privacy and personal data protection - comment on C-293/12 DRI case, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 7, s.45-52
 • GRZELAK A. (2014), Statute of limitations of sexual crimes in the law of the European Union, BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 15, s.55-70
 • GRZELAK A. (2014), Scrutiny of the European Commission's legislative proposals by national parliaments - example of COM(2012) 10 on data protection in cooperation in criminal matters, Online Papers on Parliamentary Democracy, 1, s.1-24
 • GRZELAK A. (2013), Legal aspects and consequences of UK opt-out from AFSJ, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s.11-19
 • GRZELAK A. (2012), ECJ Judgment in Case C-123/08 Dominic Wolzenburg, POLISH REVIEW OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, s.191-205
 • GRZELAK A. (2012), Draft rules on personal data protection in criminal matters in the EU - next step on the wau towards surveillance society?, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11, s.20-28
 • GRZELAK A., Łacny J. (2011), Control of subsidiarity principle in the national parliaments - first experience, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 4, s.11-42
 • GRZELAK A. (2011), Reinstating control on the internal borders of the EU - proposals of the European Commission, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 11, s.67-76
 • GRZELAK A., Sadowski W. (2010), Poland in the European Legal Area, THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 2, s.96-110
 • GRZELAK A. (2009), Reform of the preliminary questions procedure in the IIIrd pillar of the European Union, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 17, s.133-155
 • GRZELAK A. (2009), Comment on the judgment of the Constitutional Court of 18 February 2009 (Kp 3/08), PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.205-215
 • GRZELAK A. (2009), Police and judicial cooperation in criminal matters in the European Union. New institutional aspects., PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 7-8, s.16-20
 • GRZELAK A. (2008), Funkcjonowanie Europolu i Eurojustu. Doświadczenia Polski, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3/4, s.71-87
 • GRZELAK A. (2008), Łączenie mandatu poselskiego z przynależnością do koła łowieckiego oraz sprawowaniem funkcji prezesa koła łowieckiego, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 2, s.111-114
 • GRZELAK A. (2008), The Reform of the Area of Freedom, Security and Justice in view of the Provisions of the Treaty of Lisbon, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 11, s.157-178
 • GRZELAK A. (2008), W sprawie pytania prawnego, dotyczącego art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (sygn. akt P 50/07), ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.220-230
 • GRZELAK A. (2008), Przyjęcie i wydatkowanie darowizny przez biuro poselskie, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.136-138
 • GRZELAK A. (2008), Włączenie Konwencji z Prum w ramy prawne Unii Europejskiej - kosekwencje dla polskiego ustawodawcy, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 15, s.455-478
 • GRZELAK A. (2008), W sprawie wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Trakt, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3/4, s.220-235
 • GRZELAK A. (2008), Finansowanie z budżetu przeznaczonego na biuro poselskie kosztów przejazdu i pobytu poza granicami Polski, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.133-135
 • GRZELAK A. (2008), Incorporation of the Prum convention in the legal framework of the European Union - consequences for the Polish legislator, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 15, s.455-478
 • GRZELAK A. (2007), Warunki, które musi spełnić Polska w związku z przystąpieniem do strefy Schengen, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.271-273
 • GRZELAK A. (2007), Traktat z Lizbony. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.122-140
 • GRZELAK A. (2007), Competences of the Court of Justice in the iiird pillar, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.10-18
 • GRZELAK A. (2007), Kompetencje ETS w III filarze UE, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.10-18
Monographs:
 • BARCZ J., GRZELAK A., Szyndlauer R. (2020), Rule of Law problem in Poland in the light of European Commission documents 2016-2017, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa
 • GRZELAK A., Łakomiec K., Sandecka K. (2019), Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze, Wolters Kluwer Polska
 • GRZELAK A. (2019), Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz., Wydawnictwo C.H. Beck
 • GRZELAK A., Kozik P., Kozieł K., Wróblewski M., Banyś T., Gorzko P. (2018), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wydanie I, MUST READ MEDIA
 • GRZELAK A. (2015), Personal data protection in the area of EU Member States cooperation in the fight against crime. Towards European standard., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRZELAK A. (2012), European criminal law, Wyd. C.H. Beck
 • GRZELAK A., Ostropolski T. (2011), COoperation of justice in criminal matters and police cooperation, Europrawo
 • BARCZ J., GRZELAK A., Mapkto M., Siwek A. (2009), Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, UKIE
 • GRZELAK A., Ostropolski T. (2009), Police and judicial cooperation in criminal matters, Instytut Wydawniczy EuroPrawo
 • GRZELAK A. (2009), The European Union on the Way towards the Area of Freedom, Security and Justice, Centrum Europejskie Natolin
 • GRZELAK A. (2008), Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne, Wydawnictwo Sejmowe
 • GRZELAK A. (2002), European Union and criminal law, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Chapter in monographs:
 • GRZELAK A. (2020), Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce w okresie dialogu politycznego 2015–2017. Ocena Komisji Europejskiej in: Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres „dialogu politycznego” 2016–2017, J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlaue, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, s.15-35
 • GRZELAK A. (2019), Rang und Wirkung der EMRK in der polnischen Rechtsordnung in: Die Europäische Menschenrechtskonvention – Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten, M. Wyrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, s.43-59
 • GRZELAK A. (2019), Miejsce i znaczenie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w polskim porządku prawnym in: Europejska Konwencja Praw Człowieka – teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji, M. Wyrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, s.59-43
 • GRZELAK A. (2019), Kadrowa reforma Sądu Najwyższego jako odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości – próba nieudana in: Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Wolters Kluwer Polska, s.156-181
 • GRZELAK A. (2019), Obowiązek współpracy administratora danych z organem nadzorczym w świetle przepisów RODO i dyrektywy 2016/680 in: Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, M. A. Mielczarek, T. Wyka, Wolters Kluwer Polska, s.45-58
 • GRZELAK A., Wróblewski M. (2019), Inspektor ochrony danych osobowych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości in: Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, M. A. Mielczarek, T. Wyka, Wolters Kluwer Polska, s.163-187
 • GRZELAK A. (2018), Main problems of the safeguarding the rule of law in Poland in the opinion of the European Commission in: European Commission's motion with regard to the rule of law procedure in Poland based on Article 7 TEU. Political and legal framework., J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, s.57-72
 • GRZELAK A. (2018), Poland's answer on the fourth recommendation of the European Commission on the rule of law in: Judicial mechanisms of the safeguarding of the rule of law in Poland in the light of the latest jurisprudence of the Court of Justice of the EU., Jan Barcz, Anna Zawidzka-Łojek, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, s.107-136
 • GRZELAK A. (2018), Directive 2016/680 (police directive) - its goals, rules and problems with implementation in: Transborder collection of information and its use on the example of the cooperation of Polish and German police, A. Ligocka, M. Małolepszy, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s.115-126
 • GRZELAK A. (2018), Does the register of the webpages offering illegal gambling breach the human rights? in: National regulation of gambling in the light of the European Union, A. Sołtys, M. Taborowski, Wolters Kluwer Polska, s.307-326
 • GRZELAK A. (2018), Die Richtlinie (EU) 2016/680 (sog. Polizeirichtlinie) - ihre Ziele, Grundsätze und Probleme bei der Umsetzung in nationales Recht in: Die grenzüberschreitende Informationsgewinnung und -verwertung am Beispiel der Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Strafverfolgungsbehörden, A. Ligocka, M. Małolepszy, M. Soine, Logos Verlag Berlin, s.105-118
 • GRZELAK A. (2018), Współpraca między organami ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych - nadchodzące wyzwania prawne in: Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral, Wolters Kluwer, s.63-80
 • GRZELAK A. (2017), Main goals of the GDPR in: GDPR. Selected problems, T. Osiej, M. Kawecki, Wydawnictwo C.H. Beck, s.11-24
 • GRZELAK A., Miksa K. (2016), 99/5000The issue of IVF (in vitro) in the activities of the Ombudsman in: , A. Białek M. Wróblewski, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELKSICH, s.109-126
 • GRZELAK A. (2016), Personal Data Protection and Fight Against Crime – Howto Find the Right Balance? Some Remarks Based on Current Legislative Agendaof the European Union and the Council of Europe in: New Challengesfor International Organizations, Joanna Nowakowska-Małusecka, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.209-218
 • GRZELAK A. (2016), Personal data protection of victims of crimes in the law of the European Union in: European Union as the guarantor and promotor of the fundamental rights, D. Kornobis-Romanowska, Currenda, s.187-209
 • GRZELAK A. (2015), Right to be forgotten - two tribunals, different positions? in: European Union and international law, L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek, Oficyna Wydawnicza Zimowit, s.103-113
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRZELAK A. (2010), Creation of the European area of judiciary in criminal matters in: European judicial area, A. Frąckowiak-Adamska, R. Grzeszczak, Uniwersytet Wrocławski, s.251-268
 • GRZELAK A. (2010), Tworzenie europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach karnych - dotychczasowe osiągnięcia i problemy in: Europejska Przestrzeń Sądowa, Adamska-Frąckowiak A., Grzeszczak R., Uniwersytet Wrocławski, s.-
 • GRZELAK A. (2008), Aspekty prawnej jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (interpretacja art. 35 ust. 1-4 TUE) in: Postępowanie Prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Jan Barcz, PWN LEXISNEXIS, s.19-42
 • GRZELAK A. (2008), Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych in: Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze 2008, A. Łazowski, Wolters Kluwer Polska, s.1395-1481
 • GRZELAK A. (2008), General remarks on the basis of the EAW Framework Decision – framework decision as a legal instrument and constitutional problems in: The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, P. Hofmański, A. Górski, C.H.BECK, s.125-135
 • GRZELAK A. (2007), Znaczenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości WE wydawanych w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE in: Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Barcz J., PWN LEXISNEXIS, s.102-126
 • GRZELAK A. (2007), Współpraca instytucjonalna w sprawach karnych na przykładzie Eurojustu i Europejskiej Sieci Sądowej – problemy teoretyczne i praktyczne in: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, W. Czapliński, A. Wróbel, C.H.BECK, s.201-226
 • GRZELAK A. (2007), Wzmacnianie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w obszarze współpracy w sprawach karnych jako czynnik integrujący Unię Europejską in: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, K. Żukrowska, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.391-412
 • GRZELAK A. (2006), 4 opinie w publikacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu: Opinia prawna o projektach ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego; Opinia prawna o dopuszczalności ograniczenia ... in: Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V kadencji, „Przed pierwszym czytaniem”, M. Królikowski i in., Wydawnictwo Sejmowe, s.22-24, 47-50, 59-66, 67-70,
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Data protection criminal matters - the framework of the directive 2016/680, 2018
 • Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny, 2017
 • Information Forum in Public Administration, 2017
 • Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego, 2017
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka – teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji, 2017
 • REGIONAL CONFERENCE ON LEGISLATIVE INITIATIVES AND COALITION BUILDING IN LAWMAKING, 2017
 • European Judicial Area, 2008
 • Polska w Europie - Schengen; prowadzenie warsztatów w ramach Dni Schumana, 2008
Membership in organizations:
2015
, Prof. Hołda Association
2009–2010
2002–2016
, Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego (in Polish)
2002–2016
, Polish Association of European Law
Additional Information
Consultancy:
Albania parliament
Kosovo parliament
Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu