Information card 

PhD
AGNIESZKA GRZELAK

Department of International Law and European Union Law

PhD AGNIESZKA GRZELAK

CV
History of scientific positions:
2016
Associate Professor, Department of International and European Community Law, Kozminski University, Warsaw
2007
Assistant Professor, European Law Department, Warsaw School of Economics in Warsaw
Research area:
 • privacy policy
 • institutions and principles of the EU
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • EU law
 • police and judicial cooperation in criminal matters in the EU
Internships:
2008
European University Institute - Florence, Italy, Italy
2003
General Secretariat of the EU Council, Belgium
2000
Universiteit Instelling Antwerpen, Belgium
Scholarships/ / Awards:
2016
Distinction in the competion for the best monography on european studies.
2009
Individual award of the Rector of Warsaw School of Economics.
2007
"Państwo i Prawo" XLII Competition.
2001
Luminarz Polish competition.
2001
Ist prize in Ritterman competition for the best Master thesis in 1999/2000.
Publications
Articles in scientific journals:
 • GRZELAK A. (2018), Mutual trust as the basis for judicial cooperation in criminal matters in the EU (reference for a preliminary ruling in case C-216/18 PPU Celmer), PAŃSTWO I PRAWO, 10/2018, s.50-66
 • GRZELAK A. (2018), The European Union's Legal Framework for Strengthening the Rule of Law: Comments on the European Commission's Proposal of 20 December 2017, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s.213-230
 • GRZELAK A., Wróblewski M. (2017), Independence of the supervisory authority in Directive 2016/680/EU: challenges for the national legislator, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5 (140), s.11-17
 • GRZELAK A. (2017), Trybunał Sprawiedliwości ponownie o relacji między koniecznością zwalczania przestępczości a prawem do prywatności - glosa do wyroku TS z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB oraz C-698/15 Watson, Brice, Lewis, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.31-36
 • GRZELAK A. (2016), Czy obywatelstwo UE ogranicza możliwość ekstradycji do państw trzecich?- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2016 r. w sprawie C-182/15 Petruhhin, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s.29-34
 • GRZELAK A. (2016), Data Retention Saga Continues: Decision of the Polish Constitutional Tribunal of 30 July 2014 in Case K 23/11, EUROPEAN PUBLIC LAW, 3, s.475-488
 • GRZELAK A. (2016), LAW ON COUNTER-TERRORISM MEASURES ON THE NECCESITY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCNecceCON THE NECESSITY OF ITS ADOPTION – ON THE NECESSITY OF ITS ADOPTION, KWARTALNIK NAUKOWY OAP UW "E-POLITIKON", XX, s.50-70
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRZELAK A. (2008), W sprawie pytania prawnego, dotyczącego art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (sygn. akt P 50/07), ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.220-230
 • GRZELAK A. (2008), Przyjęcie i wydatkowanie darowizny przez biuro poselskie, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.136-138
 • GRZELAK A. (2008), The Reform of the Area of Freedom, Security and Justice in view of the Provisions of the Treaty of Lisbon, YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 11, s.157-178
 • GRZELAK A. (2008), Włączenie Konwencji z Prum w ramy prawne Unii Europejskiej - kosekwencje dla polskiego ustawodawcy, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 15, s.455-478
 • GRZELAK A. (2008), Funkcjonowanie Europolu i Eurojustu. Doświadczenia Polski, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3/4, s.71-87
 • GRZELAK A. (2008), W sprawie wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Trakt, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3/4, s.220-235
 • GRZELAK A. (2008), Łączenie mandatu poselskiego z przynależnością do koła łowieckiego oraz sprawowaniem funkcji prezesa koła łowieckiego, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 2, s.111-114
 • GRZELAK A. (2008), Finansowanie z budżetu przeznaczonego na biuro poselskie kosztów przejazdu i pobytu poza granicami Polski, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.133-135
 • GRZELAK A. (2007), Kompetencje ETS w III filarze UE, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.10-18
 • GRZELAK A. (2007), Warunki, które musi spełnić Polska w związku z przystąpieniem do strefy Schengen, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s.271-273
 • GRZELAK A. (2007), Traktat z Lizbony. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.122-140
Monographs:
 • BARCZ J., GRZELAK A., Mapkto M., Siwek A. (2009), Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, Warsaw, UKIE
 • GRZELAK A. (2008), Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne, Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • GRZELAK A. (2002), European Union and criminal law, Warsaw, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Chapter in monographs:
 • GRZELAK A. (2018), Współpraca między organami ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych - nadchodzące wyzwania prawne in: Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.63-80
 • GRZELAK A. (2016), Personal data protection of victims of crimes in the law of the European Union in: European Union as the guarantor and promotor of the fundamental rights, D. Kornobis-Romanowska, Sopot, Currenda, s.187-209
 • GRZELAK A., Miksa K. (2016), 99/5000The issue of IVF (in vitro) in the activities of the Ombudsman in: , A. Białek M. Wróblewski, BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELKSICH, s.109-126
 • GRZELAK A. (2016), Personal Data Protection and Fight Against Crime – Howto Find the Right Balance? Some Remarks Based on Current Legislative Agendaof the European Union and the Council of Europe in: New Challengesfor International Organizations, Joanna Nowakowska-Małusecka, Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.209-218
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GRZELAK A. (2010), Tworzenie europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach karnych - dotychczasowe osiągnięcia i problemy in: Europejska Przestrzeń Sądowa, Adamska-Frąckowiak A., Grzeszczak R., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.-
 • GRZELAK A. (2008), Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych in: Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze 2008, A. Łazowski, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1395-1481
 • GRZELAK A. (2008), General remarks on the basis of the EAW Framework Decision – framework decision as a legal instrument and constitutional problems in: The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, P. Hofmański, A. Górski, Warsaw, C.H.BECK, s.125-135
 • GRZELAK A. (2008), Aspekty prawnej jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (interpretacja art. 35 ust. 1-4 TUE) in: Postępowanie Prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Jan Barcz, Warsaw, PWN LEXISNEXIS, s.19-42
 • GRZELAK A. (2007), Znaczenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości WE wydawanych w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE in: Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Barcz J., Warsaw, PWN LEXISNEXIS, s.102-126
 • GRZELAK A. (2007), Współpraca instytucjonalna w sprawach karnych na przykładzie Eurojustu i Europejskiej Sieci Sądowej – problemy teoretyczne i praktyczne in: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, W. Czapliński, A. Wróbel, Warsaw, C.H.BECK, s.201-226
 • GRZELAK A. (2007), Wzmacnianie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w obszarze współpracy w sprawach karnych jako czynnik integrujący Unię Europejską in: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, K. Żukrowska, Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.391-412
 • GRZELAK A. (2006), 4 opinie w publikacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu: Opinia prawna o projektach ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego; Opinia prawna o dopuszczalności ograniczenia ... in: Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V kadencji, „Przed pierwszym czytaniem”, M. Królikowski i in., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.22-24, 47-50, 59-66, 67-70,
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2017, Academic co-editor of journal Europejski Przegląd Sądowy No 5 (140), EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY
 • 2016, Member of the Program Council, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 • 2010, Member of the Program Council, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH
Participation in conferences:
 • Data protection criminal matters - the framework of the directive 2016/680, 2018
 • Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny, 2017
 • Information Forum in Public Administration, 2017
 • Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego, 2017
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka – teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji, 2017
 • REGIONAL CONFERENCE ON LEGISLATIVE INITIATIVES AND COALITION BUILDING IN LAWMAKING, 2017
 • European Judicial Area, 2008
 • Polska w Europie - Schengen; prowadzenie warsztatów w ramach Dni Schumana, 2008
Membership in organizations:
2015
, Prof. Hołda Association
2009–2010
2002–2016
, Research Society of European Law
2002–2016
, Polish Association of European Law
Additional Information
Consultancy:
Albania parliament
Kosovo parliament
Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu