Information card 

PhD
JOANNA KIELIN-MAZIARZ

Division of Constitutional Law

PhD JOANNA KIELIN-MAZIARZ

CV
Research area:
 • environmental policy
 • human rights
 • constitutional law
 • EU law
Publications
Articles in scientific journals:
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2014), REACH regulation in the light of precautionary principle, PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 2, s.161-183
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2014), The New Directive on the Energy Efficiency, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 5, s.2-7
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), Green Public Procurement as a tool for realisation of the UE Sustainable Consumption and Production Action Plan, STUDIA PRAWNICZE KUL, 3(55), s.57-73
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), Environmental Management and Sustainable Development, TRANSFORMACJE, 3-4 (78-79), s.250-259
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), Problems and Challenges in the EU sustainable Consumption and Production Action Plan, International Journal of Public Law and Policy, 3, s.276-286
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), Recenzja: Kodeks wyborczy - wstępna ocena. red. K. Skotnicki, STUDIA WYBORCZE, 13, s.79-87
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), The Understanding of the Principle of Sustainable Development in International Law, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, s.9-28
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2011), New EMAS III regulation, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10 (760), s.23-29
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Indemnification public officials in light of the jurisprudence of the Constitutional Court, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, 81, s.43-65
 • KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), Realizacja konstytucyjnego obowiązku ochrony praw konsumentów, PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.261-272
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Realizacja koncepcji najlepszych dostępnych technik w prawie wspólnotowym, PRAWO I ŚRODOWISKO, 2 (62)/10, s.75-81
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Nowe rozporządzenie w sprawie wspólnotowego oznakowania ekologicznego, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 8, s.12-22
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2009), Funkcjonowanie systemu EMAS w Unii Europejskiej, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 7/8(61/62), s.111-120
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2006), System EMAS oraz zasady jego wdrażania, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, 1, s.67-75
Editing of monographs:
 • KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J., (red.), (2014), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Warsaw
Monographs:
 • KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J. (2014), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), Sustainable Development Concept in the EU Law, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
 • WAWRZYNIAK J., KIELIN-MAZIARZ J. (2011), Wokół Konstytucji. Pisma Wybrane. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Sokolewicza, WOLTERS KLUWER
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Environmental Management as an Exemplification of the European Union Law Principles, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Chapter in monographs:
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2017), Can the EU Sustainable Consumptionand Production Action Plan Realizethe Sustainable Development Principle? in: TECHNOLOGY- SOCIETY- SUSTAINABILITY, Zacher L., SPRINGER, s.309-321
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2014), Does the conception of sustainable development limit the freedom of business activity? in: Economic activity in protected areas, R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik, WYDAWNICTWO KUL, s.69-85
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2013), Election Code – the procedure for voting by a proxy in: The evolution of representative democracy in the countries of Central and Eastern Europe, Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, WSEI, s.147-159
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), Prawo do swobodnego tworzenia zrzeszeń w świetle wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - negatywna wolność zrzeszania się in: EFEKTYWNOŚĆ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA OBSZARY ANALIZY SKUTECZNOŚCI EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA, Jerzy Jaskiernia, Adam Marszałek, s.105-117
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), Environmental Law in: Law, Governance and World Order, Sylvia Kierkegaard, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, s.236-246
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2012), Konstytucyjna ochrona organizacji społecznych - kilka uwag in: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Jerzego Jaskierni, K. Spryszak, R. Czarny, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.767-775
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2011), The principle of sustainable development in the EU LAW in: Decade of Harmonization in the Law of Environmental Protection, M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, KUL, s.63-81
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2011), Konstytucyjna zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości in: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom 1: Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, J. Jaskiernia, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.590-606
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (wybrane aspekty) in: Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia wydziału prawa wyższej szkoły menadżerskiej w Legnicy, N.Szczęch, WYŻSZA SZKOŁA MENEDŹERSKA, s.79-90
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Wpływ Rady Europy na standardy ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej in: Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989 - 2009, Jaskiernia J., ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.398-412
 • KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), The Principle of Equality as a Basis for Constitutional Complaint in: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.117-130
 • KIELIN-MAZIARZ J. (2010), Bezpieczeństo ekologiczne w ramach relizacji europejskiej i polskiej polityki ochrony środowiska in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.239-268
 • KIELIN-MAZIARZ J., Kasperek A. (2010), Teaching legal subjects at school in: The competence of a teacher of vocational subjects, Pankowska D., Sokołowska-Dzioba T., Wydawnictwo UMCS, s.120-135
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Działalność Gospodarcza Na Obszarach Chronionych, 2013
 • III Konferencja Sieci Zrównoważonego Rozwoju Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, 2013
 • The institution of the President in Poland and in Italy, 2013
 • Technology- Society-Sustainability, 2012
 • Seminarium interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 2011
 • 6th Dubrovnik Conference on Sustain6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy , Water and Environment Systems, 2011
 • Effectiveness of the European System of Protection of Human Rights, 2011
 • Ochrona Praw Kobiet we Współczesnym Świecie, 2010
 • Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 2009
Membership in organizations:
2012
2011
, International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
2009
2009
, Polish company constitutional law