Information card 

Prof.
JÓZEF OKOLSKI

Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law

Prof. JÓZEF OKOLSKI

CV
History of scientific positions:
2017
Senior Lecturer, Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law, Kozminski University
2010–2017
Full Professor, Department of Commercial Law, Kozminski University
2009–2010
Full Professor, Department of Private Law, Kozminski University
1995
Full Professor, University of Warsaw
1977–1995
Associate Professor, University of Warsaw
1971–1977
Assistant Professor, University of Warsaw
1962–1971
Research Assistant, University of Warsaw
Publications
Articles in scientific journals:
 • OKOLSKI J., GĘBUSIA I. (2013), Challenging Resolutions of a Supervisory Board in a Joint Stock Company de lege lata and de lege ferenda, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.537-561
 • GĘBUSIA I., OKOLSKI J. (2013), Poszukiwanie nowych metod wykładni oświadczeń woli w prawie spółek, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s.4-10
Monographs:
 • OKOLSKI J. (2008), Prawo handlowe, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
Chapter in monographs:
 • GĘBUSIA I., OKOLSKI J. (2013), Wykładnia oświadczeń woli w prawie spółek in: Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, S.Lewandowski, H. Machińska, J.Petzel, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.29-48
 • OKOLSKI J., Szyszka M. (2010), The Principle of Equal Treatment of Shareholders in Polish Company Law in: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol III. Equality, Hoff W., Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.241-252
 • OKOLSKI J., Szyszka M. (2009), Zasada bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w prawie spółek handlowych in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.357-372
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Member of the Scientific Counsil, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO
Ph.D. Mentor:
 • 2014 Skutki czynności prawnej rzekomego piastuna zarządu spółki kapitałowej Doktorant: Uziębło Filip
 • 2014 Ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych w procesie łączenia się spółek akcyjnych Doktorant: Marta Mackiewicz
 • 2014 Zasada pacta sunt servanda w umowach o roboty budowlane Doktorant: Łukasz Żabik
 • 2012 Pozycja prawna zarządu i członka zarządu spółek kapitałowych Doktorant: Agata Gburzyńska-Dulewicz
 • 2009 Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych Doktorant: Maciej Pannert
 • 2009 Umowy losowe w polskim prawie Doktorant: Adam Wiśniewski
 • 2009 Wadliwe uchwały zgromadzeń w spółkach kapitałowych. Uchwały nieważne i uchwały nieistniejące Doktorant: Marcin Tofel
 • 2006 Umorzenie akcji Doktorant: Artur Nowacki
Participation in conferences:
 • Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, 2013
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2010–2017
-, Kozminski University
1993–1999
, University of Warsaw
1990–1993
, Warsaw University