Information card 

PhD ROBERT ZIELIŃSKI

PhD
ROBERT ZIELIŃSKI

Division of Financial and Tax Law

PhD ROBERT ZIELIŃSKI

CV
Research area:
 • public finance
 • Tax Law
Internships:
2018
Barcelona University, Hiszpania
2015
European University Institute, Włochy
2016
European University Institute, Włochy
2016
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Holandia
2012
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Holandia
Scholarships/ / Awards:
2020
-.
2015
-.
2014
-.
2012
-.
2012
-.
2011
-.
2011
-.
2010
-.
2010
-.
2009
-.
2008
-.
2007
-.
Publications
Articles in scientific journals:
 • ZIELIŃSKI R. (2019), Functions of Taxes in the Legal and Financial Doctrine and Their Significance for the Practice of Tax Law Making, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, s.115-130
 • ZIELIŃSKI R. (2019), Issues of the statute of limitations on additional fees for parking vehicles in the paid parking zone in case law of administrative courts, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10, s.1
 • ZIELIŃSKI R. (2017), Research and Development Allowance as a Development Instrument of Entrepreneurs in Poland, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 6, s.525-533
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Ewolucja zasad ryczałtowego opodatkowania dochodów osób fizycznych, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3/2016, s.187-209
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Instruments of personalisation of taxes in the structure of personal income tax, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, VOL. L, 1, s.701-710
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZIELIŃSKI R. (2014), Glosa do wyroku 7 sędziów NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.375-385
 • ZIELIŃSKI R. (2013), Glosa do wyroku NSA z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s.195-199
 • ZIELIŃSKI R. (2013), Taxation of Clergymen Revenues from Pastoral Services – an Attempt of Estimation, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3(122), s.98-113
 • ZIELIŃSKI R. (2013), Tax Deductible Expenses from the Business Activity of Natural Persons as an Impediment to the Development of Entrepreneurs in Poland - Selected Problems, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.283-302
 • ZIELIŃSKI R. (2012), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2011?r., II FSK 2059/09, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 4, s.263-266
 • ZIELIŃSKI R. (2009), Sprawozdanie z Konferencji Nauka finansów publicznych i prawa finansowego - dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny, 5-7 V 2008), PAŃSTWO I PRAWO, 1, s.122-123
 • ZIELIŃSKI R. (2009), The concept of income tax, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.48-56
 • ZIELIŃSKI R. (2008), The advantages and disadvantages of simplified forms of taxation on income generated by natural personsfrom business activity, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s.95-107
Editing of monographs:
 • Münnich M., ZIELIŃSKI R., Zdunek A., Kucia-Guściora B., (red.), (2016), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, Lublin, KUL Publishing House
Monographs:
 • ZIELIŃSKI R. (2019), Personalisation in the personal income tax system in Poland, WOLTERS KLUWER
 • ZIELIŃSKI R., Zdunek A., Münnich M., Kucia-Guściora B. (2018), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, WYDAWNICTWO KUL
 • Münnich M., ZIELIŃSKI R., Zdunek A., Kucia-Guściora B. (2016), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, WYDAWNICTWO KUL
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZIELIŃSKI R. (2012), Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej, OFICYNA PRAWA POLSKIEGO
Chapter in monographs:
 • ZIELIŃSKI R. (2019), Ability-to-pay principle and the structure of Personal Income Tax in Poland (Selected issues) in: European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, G. Hulkó, R. Vybíral, Dialóg Campus, s.539-647
 • ZIELIŃSKI R. (2017), Ulga prorodzinna w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe, Zdunek A., Münnich M., Kucia-Guściora B., WYDAWNICTWO KUL, s.167-182
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej in: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, WYDAWNICTWO KUL, s.189-226
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Zakres i kierunki reformy systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej - wybrane aspekty in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński, WYDAWNICTWO KUL, s.101-111
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Istota i ewolucja pojęcia dochodu podatkowego oraz modele jego opodatkowania in: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, WYDAWNICTWO KUL, s.21-43
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Zasady obciążenia przychodów osób duchownych z posługi duszpasterskiej oraz propozycje ich zmian in: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, WYDAWNICTWO KUL, s.109-118
 • ZIELIŃSKI R., POMORSKA A., MUDRECKI A., Kandut K., Matysek G., Wójtowicz K. (2016), Główne kierunki niezbędnych zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce in: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, WYDAWNICTWO KUL, s.331-342
 • ZIELIŃSKI R. (2016), Komentarz do art. 86, 86a, 87 i 88 ustawy o finansach publicznych in: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Mikos-Sitek Agnieszka, Bucholski Rafał, BeckOK, SIP Legalis, s.wersja elektroniczna
 • ZIELIŃSKI R. (2015), The system for taxation on incomes generated by natural persons from non-agricultural business activity in Poland in: System of Financial Law - System of Tax Law: Conference Proceedings, M. Radvan, MASARYK UNIVERSITY, s.143-162
 • ZIELIŃSKI R. (2015), Ulga z tytułu wychowywania dzieci – preferencja czy sankcja podatkowa? in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym, A. Zdunek, M. Münnich, B. Kucia-Guściora, WYDAWNICTWO KUL, s.333-344
 • ZIELIŃSKI R. (2015), Principle of justice of taxation as an instrument of preventing the evasion of taxes illustrated by the legal construction of the polish personal income tax in: Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, Vladimir Babčák, Anna Románová, Ivana Vojníková, PAVOL JOZEF SAFARIK UNIVERSITY IN KOSICE, s.399-412
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZIELIŃSKI R. (2014), The latest rulings of the Supreme Administrative Court on the qualification of costs of food and beverage services incurred during business meetings at restaurants as tax deductible expenses in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, M. Münnich, A.Zdunek, M. Duda, WYDAWNICTWO KUL, s.321-337
 • ZIELIŃSKI R. (2014), Tax allowance for purchasing new technologies - assessment of legal construction. De lege ferenda postulates in: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Z. Ofiarski, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.641-649
 • ZIELIŃSKI R. (2013), Wybrane problemy opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej in: 'Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Ireneusz Mirek, Tomasz Nowak, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.458-466
 • ZIELIŃSKI R. (2013), Tax credit - theory and practice of use in: Problems of application of tax law in Central and Eastern European countries, A.N.Kostukov, Izdatielstwo Omskowo Gosudarstwiennowo Uniwersiteta, s.337-344
 • ZIELIŃSKI R. (2012), The Standards of Fiscal Jurisdication in Poland of Case Law of the Constitutional Tribunal in: Public Finances – Administrative Autonomies, G. Hulkó, A. Patyi, Győr, Universitas-Győr Nonprofit Kft., s.809-817
 • ZIELIŃSKI R. (2012), The Rules of Levying Simplified Forms of Taxation on Incomes Generated by Natural Persons from the Non-agricultural Business Activity in Poland – Author’s Assessment in: Public Finances and Tax Law. Yearbook. Vol 3. Preferences in Financial Law and Economics of the Countries of Central and Eastern Europe, M. Karasjeva (Sentsova), Voronezh, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu, s.144-153
 • ZIELIŃSKI R. (2012), Optymalizacja zobowiązań podatkowych w świetle konstrukcji prawnej uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, M. Münnich, A.Zdunek, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.95-108
 • ZIELIŃSKI R. (2011), Controversy over models of personal income tax in: The issues of the contemporary Polish law, Doczekalska A., POLTEXT, s.224-246
 • ZIELIŃSKI R. (2011), Potrzeba reformy uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w świetle pogłębiającego się deficytu budżetowego w Polsce in: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, A. Pomorskiej, J. Szołno-Koguc, WOLTERS KLUWER, s.344 - 355
 • ZIELIŃSKI R. (2010), Dilemmas around the concept and the scope of the lump sum tax in: Public tributes. Financial law for the challenges of the 21st century, Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T., CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.97-103
 • ZIELIŃSKI R. (2010), The Principle of Equality of Taxation and the Structure of the Simplified Personal Income Taxation. Selected Issues in: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.403-414
 • ZIELIŃSKI R. (2010), Tworzenie prawa podatkowego w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego in: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, x, TEMIDA2, s.108-118
 • ZIELIŃSKI R. (2010), Główne problemy w systemie opodatkowania działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców w Polsce in: Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, E. Ruśkowski, I. Zawerucha, x, TEMIDA2, s.452-458
 • ZIELIŃSKI R. (2010), The Fiscal Efficiency of Simplified Forms of Taxation on Incomes Generated by Natural Persons in Poland in: Current issues of finance and financial law from theviewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in thecountries of Central and Eastern Europe after 2010.Collection of Papers from the IX th International Scientific Conference, Boháč R., LEGES, s.877-888
 • ZIELIŃSKI R. (2009), The assessment of the use of the Structural Funds by NGOs in Poland in 2004-06. Opportunities for the future in: The main challenges and problems of the public finance system, Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.293-302
Scientific Activities
Projects:
 • 2012–2016 The necessity of a new income tax model in Poland
Participation in conferences:
 • W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego - 2019, 2019
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania, 2018
 • Sprawiedliwość podatkowa i jej realizacja w polskim systemie podatkowym, 2017
 • Potrzeba zmian w systemie opodatkowania dochodów w Polsce, 2016
 • XXV lat odrodzonego samorządu terytorialnego, 2015
 • -, 2015
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i propozycje zmian, 2015
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym, 2014
 • , 2013
 • Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, 2012
Membership in organizations:
2007
, Information and Organization Center for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe
Additional Information
Consultancy:
Kozminski University