Information card 

PhD ANNA PUDŁO-JAREMEK

PhD
ANNA PUDŁO-JAREMEK

Department of International Law and European Union Law

PhD ANNA PUDŁO-JAREMEK

CV
Research area:
 • European law
 • international law
 • EU law
Internships:
2009
University of Vienna, Austria
2012
Loyola University Chicago School of Law’s, Stany Zjednoczone
2009
Central European University, Węgry
2008
European University Institute, Włochy
2009
European University Institute, Włochy
2012
European University Institute - Florence, Italy, Italy
Scholarships/ / Awards:
2012
Nagroda Rektora ALK za działalność badawczą w 2011 r..
2012
stypendium naukowe MNiSW dla wybitnego młodego naukowca (Minister of Science and Higher Education).
2011
Nagroda Rektora ALK za działalność publikacyjną w 2010 r..
2010
Nagroda Rektora ALK za działalność publikacyjną w 2009 r..
Publications
Articles in scientific journals:
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2020), Prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation in eu law after the judgement of the cjeu in the Egenberger case, ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA, 2 (XX), s.61-74
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2019), Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA, RAP 2019, 2 (XIX), s.49-61
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2017), The nature of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation in eu law- Part 1, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, Nr 1 (151), s.61-67
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2016), The prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation in the universal system of human rights protection, OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, 4, s.1-15
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2016), Differentiation of the legal basis of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3/2016, s.91–117
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2016), The nature of the prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation in EU law, ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA, XVI (1), s.45-56
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2015), The European Function of National Parliaments of the Member States of the European Union, PRZEGLĄD SEJMOWY, 1 (126), s.13-26
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2014), Rules for elections to the European Parliament, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 1, s.59-64
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2014), Cooperation between the Polish Constitutional Court and the European Courts (the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union), SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.83-104
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2014), Non-discrimination of transgender people in the light of European law, Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka, XIV, s.27 - 40
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2013), The Test Procedure of the Subsidiarity Principle in the Polish Parliament, Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka, XIII, s.27-37
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2013), Problems arising from the case law of the ECtHR and the ECJ and national courts Constitutional, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, 1, s.93-106
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2013), Commentary to the judgment of the Court of Justice of the European Union of February 26, 2013 in Aklagaren v. Hans Akerberg Fransson (Case C-617/10), PRZEGLĄD SEJMOWY, 5(118), s.163-168
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2013), Glosa do wyroku TSUE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Pringle (nr C-370/12), PRZEGLĄD SEJMOWY, 3, s.150-153
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2012), Parlamenty Narodowe Państw UE a kryzys strefy Euro, WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 4, s.37-42
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2012), Wybrane aspekty prawne umowy ACTA, EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s.33-36
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2011), Cykl konferencji dotyczących sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.59-62
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2011), Umocnienie statusu Senatu RP na podstawie Traktatu z Lizbony, PRZEGLĄD SEJMOWY, 6 (107), s.47-60
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2010), A new role of the Polish Senate’s European Union Affairs Committee in European Integration, EUROPEAN PUBLIC LAW, 2, s.223-230
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2010), Zasada praktycznej efektywności prawa UE w orzeczeniu ETS w sprawie „Filipiaka”, PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 4, s.19-21
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2009), Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno – ustrojowe (Sprawozdanie z konferencji naukowej, Warszawa, 26 maja 2009 r.);, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.3
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2009), Bułgaria i Rumuni w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego (Sprawozdanie z konferencji naukowej, Warszawa, 13 marca 2009 r.), PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.3
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2009), The role of the Polish Senate's European Union Affairs Committee in EU affairs, KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPER, 5, s.47-55
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2009), Drugie izby parlamentów państw członkowskich w postanowieniach Traktatu z Lizbony, PRZEGLĄD LEGISLACYJNY, 1/2, s.60-73
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2008), Nadanie charakteru prawnego Karcie Praw Podstawowych na mocy Traktatu z Lizbony. Znaczenie dla umocnienia ochrony jednostki w UE (Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej; Warszawa, 14 marca 2008 r.), PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.-
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2008), What is the Role of the Polish Senate's European Union Affairs Committee in European Integration?, HUMANITAS JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 2, s.20-30
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2008), Wprowadzenie, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 3, s.7-10
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2008), Traktat z Lizbony - aspekty prawne i polityczne. Wyzwania dla Polski, PAŃSTWO I PRAWO, 7(749), s.116-117
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2008), Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej. Aspekty prawa instytucjonalnego i materialnego (Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej), PAŃSTWO I PRAWO, -, s.-
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2008), Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, DE DOCTRINA EUROPEA; ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EUROPEISTYKI, 2(5), s.-
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2007), Wpływ Planu Legislacyjnego i Pracy komisji Europejskiej na przejrzystość procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, DE DOCTRINA EUROPEA; ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EUROPEISTYKI, 4(7), s.49-58
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2007), Rola Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych, WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 12(181), s.48-54
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2006), Rola Senatu RP w sprawach integracyjnych, DE DOCTRINA EUROPEA; ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EUROPEISTYKI, 3(6), s.---
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2005), Czas na wielkie zmiany - Konstytucja dla wszystkich, EDUKACJA PRAWNICZA, 1(67), s.---
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2005), Zewnętrzne granice Unii Europejskiej, FUNDUSZE EUROPEJSKIE, 4, s.---
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2005), Europejska polityka sąsiedztwa w kontekście stosunków z Ukrainą, EURO 25, 4, s.---
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2005), Proces decyzyjny w instytucjach UE - część 1, EURO 25, 2, s.---
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2005), Proces decyzyjny w instytucjach UE - część 2, EURO 25, 3, s.---
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2004), Traktat Konstytucyjny UE, EURO 25, 1, s.---
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2004), Prezydencja irlandzka, INTEGRACJA EUROPEJSKA, 3, s.---
Monographs:
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2014), Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, ELIPSA
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2011), The role of the second chambers of the national parliaments in EU affairs in the light of national and EU regulations, Instytut Wydawniczy Euro Prawo
 • PUDŁO-JAREMEK A., NOWAK B., Gromnicka E., Dąbrowska P., Łukasz G. (2010), Swobodny przepływu towarów, Instytut Wydawniczy EuroPrawo
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2010), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Część II, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2010), Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć I, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • BARCZ J., PUDŁO-JAREMEK A. (2009), Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć II, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2009), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Część II, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji., KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Chapter in monographs:
 • PUDŁO-JAREMEK A., GRUSZCZYŃSKI Ł. (2019), Regulating e-cigarettes at the EU level in: THE REGULATION OF E-CIGARETTES. International, European and National Challenges, Ł. Gruszczyński, Edward Elgar Publishing, s.150-174
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2018), The normative nature of the prohibition of discrimination in EU law on grounds of sexual orientation and national law in: Two decades of the Constitution of the Republic of Poland. Experiences and challenges, M. Haczkowska, H. Duszko-Jakimko, Politechnika Opolska, s.67-77
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2018), Charakter normatywny zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie międzynarodowym publicznym in: Prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość, Cała -Wacinkiewicz E., Wydawnictwo C.H. Beck, s.527-540
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2016), Anforderungen des EU-Rechts in Bezug auf die sexuelle Orientierung in: „Sexuelle Orientierung“ als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?, Claus Dieter Classen/Dagmar Richter/Bernard Łukan´ko (Hrsg.), Tubingen, Mohr Siebeck Tübingen, s.28-40
 • PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2015), The Polish Parliament and EU Affairs in: The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Olivier Rozenberg, Julie Smith, Wolfang Wessels, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.594-612
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2015), Problem of sexual orientation in EU law in: The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, The 3rd International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, ŽILINA, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina x_1, s.204-208
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2015), Problem of the scope of discrimination based on sexual orientation in EU law in: The European Union and the Public International Law, L. Brodowski i D. Kuźniar - Kwiatek, Uniwersytet Rzeszowski, s.287-295
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2013), Konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej in: Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, Filip Tereszkiewicz, Kancelaria Prezydenta RP, s.19-35
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2012), Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej in: Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Barcz J., Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s.IX 172 - IX 194
 • NOWAK B., PUDŁO-JAREMEK A. (2012), Unia celna. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego in: Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, A Zawidzka-Łojek R. Grzeszczak, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s.3 - 15
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2012), Procedury kładki: Aspekty Konstytucyjnoprawne in: Rewizja Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (Praktyka, problemy prawne i proceduralne), Jan Barcz, ELIPSA, s.129 – 142
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2012), Parlamenty państw członkowskich UE wobec Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego in: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, K. Opolski i J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s.67-74
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2012), The impact of the Treaty of Lisbon on the position of the Second Chamber (Senate) of the Republic of Poland in the Polish national legal system in: Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference, EIIC 2012, Ing. Michal Mokryš, Ing. Anton Lieskovský, Ph.D, Zilina, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilinax_2, s.339-343
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2011), Wpływ unijnych regulacji na rolę Senatu RP w latach 2004-2010 in: Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Uni Europejskiej, Biernat S., Dudzik S., OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.39-62
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2011), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z prawem Unii Europejskiej in: Europa przedsiębiorców, Brodecki Z., LEXIS-NEXIS, s.371-375
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2011), Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej in: Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Jan Barcz, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, s.s. IX – 165 – 184
 • PUDŁO-JAREMEK A., NOWAK B., Dąbrowska P., Gromnicka E., Łabińska E. (2011), Swoboda przepływu towarów w unijnym rynku wewnętrznym in: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej/Swoboda przepływu towarów, Jan Barcz/P. Dąbrowska, E. Gromnicka, Ł. Gruszczyński, B. Nowak, A. Pudło, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, s.376-396
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2010), Tourism in: Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne, Barcz J., Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s.232-244
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2010), Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej in: Ustrój Unii Europejskiej, Barcz J., Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s.165-184
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2010), Swoboda przepływu towarów w unijnym rynku wewnętrznym in: Swobodny przepływ towarów, Dąbrowska P., Gromnicka E., Gruszczyński Ł., Nowak B.i Pudło A. (red.), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s.1-19
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2010), Equality of Parliamentary Chambers in EU Matters under the Treaty of Lisbon in: The Critique of Law Independent Legal Studies (Equality), Hoff W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.287–300
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2009), Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami UE in: Ustrój Unii Europejskiej, Barcz J., Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s.165 – 180
 • PUDŁO-JAREMEK A. (2009), Udział Sejmu i Senatu w zarządzaniu sprawami Unii Europejskiej in: Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Barcz J., Instytut Wydawniczy EuroPrawo, s.156-170
 • PUDŁO-JAREMEK A., WARDYN Ł. (2009), Droga Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej in: Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, Barcz J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.19-60
Scientific Activities
Projects:
 • 2009–2010 Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji unijnych
 • 2013–2016 Erasmus academic network on Parliamentary Democracy in Europe (PADEMIA)
 • 2012–2014 Palgrave Handbook of National Parliaments and the EU
 • 2011–2012 Implementacja reform wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony w odniesieniu do roli parlamentów
Publication of reviews:
 • PUDŁO-JAREMEK A., (2008), review: National Parliaments within the Enlarged European Union. From Victims of Integration to Competitive Actors? John O'Brennan, Tapio Raunio, PRZEGLĄD SEJMOWY wydawca: Wydawnictwo Sejmowe, strony: 265-267
Participation in conferences:
 • 23rd International Conference of Europeanists, 2016
 • , 2015
 • Systems of protection of human rights: the European and azjatyckieInspiracja universal - cultural factors - barriers to execution, 2015
 • Rola parlamentów narodowych w sprawach UE ze szczególnym uwzględnieniem procedury poszanowania zasady pomocniczości, 2014
 • XVIII Festiwal Nauki w Warszawie, 2014
 • First Annual Conference of the ERASMUS Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe – PADEMIA, 2014
 • Sytuacja prawna pracownika transseksualnego, 2014
 • Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata, 2014
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 - Czy warto uczestniczyć?, 2014
 • 3d International Annual Conference Macroeconomic Policy in Times of Crisis, 2013
 • National Parliaments in the EU: The Performance of Multilevel Democracy in Europe., 2013
 • Constitutional Law Colloquium 2012 November 2 & 3, 2012, 2012
 • Granice swobody orzekania w prawie międzynarodowym i europejskim, 2012
 • Perspectives of Economic and Monetary Integration in the World Economy. Where is Eurozone heading for?, 2012
 • Electronic International Interdisciplinary Conference 2012, 2012
 • Rewizja traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony: problemy teoretyczne i praktyczne, 2012
 • Znaczenie porozumień ramowych partnerów społecznych działających na poziomie Unii Europejskiej dla polskiego porządku prawnego, 2012
 • Parlamentarny wymiar Prezydencji Polski w Radzie UE, 2011
 • Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach UE, 2011
Membership in organizations:
2002–2004
, Committee for European Integration
Additional Information
Social activities:
2012
Ministry of Foreign Affaires,
2002–2003
Committee for European Integration,
2002–2003
"TAK w referendum" and R.Schuman Found,
Consultancy:
Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr
Wydawnictwo C.H. Beck
Kancelaria Prezydenta RP