Information card 

Prof. LECH PAPRZYCKI

Prof.
LECH PAPRZYCKI

Department of Criminal Law

Prof. LECH PAPRZYCKI

CV
History of scientific positions:
2014
Full Professor, Department of Criminal Law, Kozminski University
2007–2014
Associate Professor, Department of Penal Law, Kozminski University
1990
Assistant Professor, The Institute of Crime Problems in Warsaw
Research area:
 • European law
 • criminal Law
 • criminal proceedings
Publications
Articles in scientific journals:
 • PAPRZYCKI L. (2011), , CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.255-264
 • PAPRZYCKI L. (2010), Forensic psychology in the XXI century vis-a-vis the law and criminal trials in Poland, PROBLEMS OF FORENSIC SCIENCES / Z ZAGADNIEŃ NAUK SĄDOWYCH, 81, s.28-40
 • PAPRZYCKI L. (2009), Przypomnienie oczywistości, PARAGRAF NA DRODZE, 5/2009, s.19-27
 • PAPRZYCKI L. (2009), Zawsze winny jest człowiek, PARAGRAF NA DRODZE, 7/2009, s.42-50
 • PAPRZYCKI L. (2009), Szczególna kombinacja wypadku w środowisku wodnym i powietrznym, PARAGRAF NA DRODZE, 8/2009, s.42-51
 • PAPRZYCKI L. (2009), Prawnokarna ochrona życia i zdrowia istoty ludzkiej, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 7-8, s.38-54
 • PAPRZYCKI L. (2009), Motocykliści - nowe zagrożenie dla ruchu drogowego, PARAGRAF NA DRODZE, 10/2009, s.42-53
 • PAPRZYCKI L. (2009), On turning left-for the last time, PARAGRAF NA DRODZE, 11/09, s.43-53
 • PAPRZYCKI L. (2009), Pośredni sprawca wypadku drogowego, PARAGRAF NA DRODZE, 12/2009, s.35-46
 • PAPRZYCKI L. (2009), An actual but indirect perpetrator of a road accident, Paragraf Na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego, 12, s.35-46
 • PAPRZYCKI L. (2009), A dispute between experts is ultimately settled by the court, PARAGRAF NA DRODZE, 1/2009, s.32-44
 • PAPRZYCKI L. (2009), Prokurator Europejski - organ europejskiego postepowania karnego, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 3-4/2009, s.57-68
 • PAPRZYCKI L. (2009), Psychiatryczno-neurologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia - zagadnienia prawne, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 1-2/2009, s.9-21
 • PAPRZYCKI L. (2009), Zawinił lekarz - poszkodowany pieszy - uniewinniony kierowca, PARAGRAF NA DRODZE, 3/2009, s.---
 • PAPRZYCKI L. (2009), The medical expert was at fault, the pedestrian was the injured party and the driver was acquitted, PARAGRAF NA DRODZE, 3, s.34-43
 • PAPRZYCKI L. (2009), Sprawa o wypadek drogowy z oskarżenia osoby pokrzywdzonej, PARAGRAF NA DRODZE, 4/2009, s.27-38
 • PAPRZYCKI L. (2009), Dowód z badania DNA w sprawach dotyczących wypadków drogowych, PARAGRAF NA DRODZE, 6/2009, s.30-38
 • PAPRZYCKI L. (2009), Przewidywalne zagrożenie to grupa pieszych, czy pojedyncze osoby z tej grupy?, PARAGRAF NA DRODZE, 9/2009, s.19-31
 • PAPRZYCKI L. (2008), Wypadek drogowy kierowcy rajdowego, PARAGRAF NA DRODZE, 7, s.30-44
 • PAPRZYCKI L. (2008), Rajdowy manewr obronny na drodze publicznej, PARAGRAF NA DRODZE, 9, s.---
 • PAPRZYCKI L. (2008), Model kasacji w polskiej procedurze karnej, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 7/8, s.9-22
 • PAPRZYCKI L. (2008), Instytucja świadka koronnego i świadka icognito w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 5/6, s.22 - 43
 • PAPRZYCKI L. (2008), Tymczasowe aresztowanie zawinione przez biegłego, PARAGRAF NA DRODZE, 11, s.---
 • PAPRZYCKI L. (2008), Wypadek drogowy na wodzie, PARAGRAF NA DRODZE, 8, s.34-44
 • PAPRZYCKI L. (2008), Spowodowanie wypadku komunikacyjnego w obronie koniecznej, PARAGRAF NA DRODZE, 5, s.31-39
 • PAPRZYCKI L. (2008), Zwielokrotniony obowiązek szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowania, PARAGRAF NA DRODZE, 6, s.48-59
 • PAPRZYCKI L. (2008), Oczekiwanie na odprawę przed przejściem granicznym to postój, czy zatrzymanie?, PARAGRAF NA DRODZE, 12, s.30-39
 • PAPRZYCKI L. (2008), Surfer - deska surfingowa- mały statek żeglugi śródlądowej, PARAGRAF NA DRODZE, -, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2007), Granice ochrony życia, aspekt konstytucyjny, konwencyjny i prawno - karny zarys problematyki, FORUM IURIDICUM, -, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2007), Granice prawnokarnej ochrony życia i zdrowia człowieka na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 paździenika 2006r. I KZP 18/06, MEDYCYNA I PRAWO, ---, s.---
 • PAPRZYCKI L. (2007), Przyszłość europejskiego prawa karnego, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 9-10, s.43-62
 • PAPRZYCKI L. (2007), Problematyka procesowa przestępstw komputerowych w kodeksie postepowania karnego z 1997 r. po nowelizacji w 2003r., STUDIA PRAWNICZE, 4, s.125-128
 • PAPRZYCKI L. (2006), Biegły musi rozważyć wszystkie możliwe wersje wypadku, PARAGRAF NA DRODZE, 11, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), Die Europaischen Strafsachen, SCHRIFTEN ZUM STRAFRECHT, -, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), Kolizja bez poczucia winy uczestników, PARAGRAF NA DRODZE, 3, s.42
 • PAPRZYCKI L. (2006), W opinii biegłego każde słowo jest ważne, PARAGRAF NA DRODZE, 7, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2006 r. IV KK 416/05, PARAGRAF NA DRODZE, 8, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), Tachografolog i współczesne technologie dowodowe, PARAGRAF NA DRODZE, 1, s.26
 • PAPRZYCKI L. (2006), Opinie w zasadzie niepotrzebne, PARAGRAF NA DRODZE, 2, s.47
 • PAPRZYCKI L. (2006), Oszustwa informatyczne własciwe i niewłaściwe a nielegalne wykorzystywanie dialerów, STUDIA PRAWNICZE, 4, s.123-124
 • PAPRZYCKI L. (2005), Prof. Dr hab. Andrzej Wąsek (1943 - 2003). W drugą rocznię śmierci. Szpalty pamięci, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, -, s.302-307
 • PAPRZYCKI L. (2005), Warunki nocne w ciągu dnia, PARAGRAF NA DRODZE, -, s.49
 • PAPRZYCKI L. (2005), Corpus Juris 2000 - wersja florencka z 1999 r. a polski kodeks postępowania karnego. Problem harmonizacji, PRZEGLĄD PRAWA KARNEGO, -, s.23-39
 • PAPRZYCKI L. (2005), Alternatywa kary śmierci, FORUM IURIDICUM, 4/2005, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2005), Adwokat Kazimierz Cyprian Ujazdowski (1898 - 2003), PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, -, s.307-311
 • PAPRZYCKI L. (2005), Kiedy nic nie można ustalić, PARAGRAF NA DRODZE, -, s.44
 • PAPRZYCKI L. (2005), Nieudolna próba wprowadzenia sądu w błąd, PARAGRAF NA DRODZE, -, s.11
 • PAPRZYCKI L. (2004), Przede wszystkim klarowność (Dotyczy udziału sędziego w konkretnej sprawie)., GAZETA SĄDOWA, 10-11, s.5-7
 • PAPRZYCKI L. (2003), Przedmiot opiniowania psychiatrycznego i psychologicznego w postępowaniu karnym, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, -, s.203-214
 • PAPRZYCKI L. (2003), Prawo do prywatności a media, PRAWO DO PRYWATNOŚCI A MEDIA., -, s.35-38
 • PAPRZYCKI L. (2003), Przewlekłość postępowania – standard stosowania tymczasowego aresztowania, BIULETYN, 3, s.83-87
 • PAPRZYCKI L. (2003), Przedmiot opiniowania psychiatrycznego i psychologicznego w postępowaniu karnym - wybrane zagadnienia, GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, -, s.203-214
Editing of monographs:
 • PAPRZYCKI L., (2016), System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Wydanie II,
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J., (red.), (2012), Contemporary challanges of criminal law and procedure, Warsaw
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J., (red.), (2011), Zagadnienia prawa dowodowego, Warsaw
Monographs:
 • PAPRZYCKI L. (2016), System Prawa Karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Wydanie II, CH BECK
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2014), Wielka Nowelizacja procesu karnego, Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2014), Z zagadnień prawa i procesu karnego, Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2012), Contemporary challanges of criminal law and procedure, Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2011), Zagadnienia prawa dowodowego, Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Gardocki L., Godyń J. (2010), Dialog między sądami a trybunałami, Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J., Gardocki L. (2009), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • PAPRZYCKI L., Steinborn S., GRAJEWSKI J. (2006), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków, KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE
 • PAPRZYCKI L., Steinborn S., GRAJEWSKI J. (2006), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków, KANTOR WYDAWNICZY ZAKAMYCZE
 • PAPRZYCKI L. (2006), Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym, Amsterdam, INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH
 • PAPRZYCKI L. (2006), Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno - psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, Kraków, INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH
Chapter in monographs:
 • PAPRZYCKI L. (2017), Wykorzystanie opinii prywatnej w postępowaniu w przedmiocie ubezwłasnowolnienia in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.422-430
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PAPRZYCKI L. (2013), Środek zabezpieczający umieszczenia w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne (art.95 k.k.) - sens czy bezsens instytucji in: The Problems of Criminal Justice Enforcement. Jubilee Book for Professor Jan Skupinski, A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, -, WOLTERS KLUWER, s.134-145
 • PAPRZYCKI L. (2011), Cooperation of national prosecutors, investigation agencies and judical authorities with the EU institutions in subidy cases in: Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues, Nowak C., Warsaw, LEX, s.111-122
 • PAPRZYCKI L. (2009), Granice ochrony życia nienarodzonego w systemie polskiego prawa karnego in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.291-308
 • PAPRZYCKI L. (2008), Rzetelność postępowania przyspieszonego in: Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Gerecka-Żołyńska A., Górecki P., Paluszkiewicz H., Wiliński P., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.295-305
 • PAPRZYCKI L. (2008), Dobro wymiaru sprawiedliwości - art. 37 pkp in: Reforma prawa karnego - propozycje i komentarze. Księga jubileuszowa prof. Barbary Kunickiej-Michalskiej, Jakubowska-Hara J., Nowak C., Skupiński J., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.391-404
 • PAPRZYCKI L. (2007), Iudex inhabilis i iudex suspectus w polskim prawie karnym - po latach in: Problemy stosowania prawa sądowego.Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Nowikowski I., Lublin, UMCS, s.389-400
 • PAPRZYCKI L. (2007), Europejskie sprawy karne in: Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech - podstawy konstytucyjnoprawne, Szwarc A.J., Joerden J.C., Poznań, WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, s.69-83
 • PAPRZYCKI L. (2007), Wstęp in: Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, Szymaniak A., Ciepiela W., Poznań, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA, s.9-12
 • PAPRZYCKI L. (2007), Badania poligraficzne w postępowaniu karnym de lege lata i de lege ferenda in: Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. 10. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Gaberle, Krajewski K., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.261-277
 • PAPRZYCKI L. (2006), Badania poligraficzne w postępowaniu karnym de lege lata i de lege ferenda in: Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Gaberle, Gaberle A., Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), Le caracte`re équitable de la procédure pénale polonaise a` la lumie`re du dispositif de témoin anonyme et du témoin repenti in: Melanges en L’honneur de Pierre-Henri Bolle, -, Ithaca, UNIVERITE DE NEUCHATEL, s.-
 • PAPRZYCKI L. (2006), Myśląc o karze śmierci w jesieni życia in: Księga Jubileuszowa Pani Profesor Alicji Grześkowiak, -, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.113 - 128
 • PAPRZYCKI L. (2006), Przyszłość europejskiego – unijnego prawa karnego in: Księga Jubileuszowa Instytutu Nauk Prawnych PAN, -, Warsaw, PAN - KOMITET NAUK PRAWNYCH, s.621 - 629
 • PAPRZYCKI L., Steinborn S. (2006), Komentarz (T. I, s. 138-191, 251-278, 325-779, 925-1196, T. II s. 362-423, 438-455, 1011-1064) in: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Grajewski J., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.362-423
 • PAPRZYCKI L. (2005), Europejskie - wspólnotowe prawo karne z polskiej perspektywy in: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Leszczyński L., Skrętowicz E., Hołda Z., Lublin, UMCS, s.465-482
 • PAPRZYCKI L. (2005), Kolokwium poświęcone pamięci prof. A. Wąska in: Księga poświęcona profesorowi dr hab. Andrzejowi Wąskowi, Leszczyński K., Warsaw, UMCS, s.---
 • PAPRZYCKI L. (2005), Zeznania świadka anonimowego i świadka koronnego w rzetelnym procesie karnym in: Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, terroryzm - w ujęciu praktycznym, Pływaczewski E.W., Kraków, ZAKAMYCZE, s.475-492
 • PAPRZYCKI L. (2004), Przedstawienie zagadnień prawnych Sądowi Najwyższemu, Trybunałowi Konstytucyjnemu i Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości in: Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga Pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, Marek A., Toruń, TNOIK, s.299-314
 • PAPRZYCKI L. (2003), Oczywista bezzasadność i oczywista zasadność kasacji in: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci profesora Kazimierza Marszała, Hofmański P., Zgryzek K., Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.314-333
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • PAPRZYCKI L., (2009), review: Zabójczynie i zabójcy Z. Majchrzyk, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, strony: nr 11-12/2009
 • PAPRZYCKI L., (2009), recenzja: Psychologia w postępowaniu karnym J. K. Gierowski, T. Jaśkiewicz Obydzińska, M. Najda, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: LEXIS-NEXIS, strony: ---
 • PAPRZYCKI L., (2009), recenzja: Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego R. Hauser, J. Trzciński, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: LEXIS-NEXIS, strony: nr 5-6/2009, s. 212-217
 • PAPRZYCKI L., (2007), review: Zgubna szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: -
 • PAPRZYCKI L., (2007), review: Historia prawa kryminalnego, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: -
 • PAPRZYCKI L., (2006), review: Sądy w Konstytucji i w praktyce, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: 104-107
 • PAPRZYCKI L., (2006), review: Sądy w Konstytucji i w praktyce. Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: 104-107
 • PAPRZYCKI L., (2006), review: Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, PAŃSTWO I PRAWO wydawca: WOLTERS KLUWER POLSKA, strony: 104-107
 • PAPRZYCKI L., (2006), review: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, PRZEGLĄD SĄDOWY wydawca: LEXIS-NEXIS, strony: 100-103
 • PAPRZYCKI L., (2005), review: Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komentarz, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 185-187
 • PAPRZYCKI L., (2005), review: Zbrodnia jako kategoria przestępstwa. Studium prawno-karne i polityczno-kryminalne, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 187-190
 • PAPRZYCKI L., (2005), review: Kodeks Karny. Komentarz, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 154-158
 • PAPRZYCKI L., (2005), review: Ochrona porządku prawnego w Siłach Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przeszłość - teraźniejszość - perspektywy, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 204-206
Participation in conferences:
 • , 2015
 • , 2014
 • X Forum Prawniczo-Medyczne, 2007
 • II Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej „Oczekiwania prawa wobec psychiatrii sądowej”, 2007
 • Zgon-problematyka prawna i etyczna, 2007
Membership in organizations:
1997–2007
, Research Society of European Law
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University, Chairman
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member
2009–2015
Ph. D. In Law Academic Board, Kozminski University, Member