Information card 

PhD
MAGDALENA OLCZYK

Department of Civil and Labour Law

PhD MAGDALENA OLCZYK

CV
History of scientific positions:
2018
associate professor, Department of Civil and Labour Law, Kozminski University
2017–2018
Assistant Professor, Department of Civil and Labour Law, Kozminski University
2007–2017
Assistant Professor, Department of Penal Law, Kozminski University
Research area:
 • civil law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2006
School of Polish and European Law, Ternopil National Economic University, Ukraine
Internships:
2007
Barcelona University, Espanola
2008
Castilla la Mancha University, Espanola
Scholarships/ / Awards:
2013
Honoured for Justice.
Publications
Articles in scientific journals:
 • OLCZYK M. (2016), Success fee as unfair term in the contracts for legal services concluded with an advocate or legal counsel - admissibility of control of remuneration terms, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.25-60
 • OLCZYK M. (2016), Commentary to Resolution of the Supreme Court - Civil Chamber of 21 October 2015 , III CZP 70/15, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.939-945
 • OLCZYK M. (2015), The gloss to the Supreme Court judgement, PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.135-143
 • OLCZYK M. (2014), The legal position of parties of lease contract of a social apartment in case of sale of the leased property to a third party that is not a local government entity, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.35-52
 • OLCZYK M. (2014), Gloss to the judgment of the Supreme Court from 13.12.2012, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.773-781
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2013), Mutual payments netween the parties after the consumer's withdrawal according to the Directive 2011/83/EU, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.25-30
 • OLCZYK M. (2013), Non-performance of the contractual obligation and available remedies in draft reform of the Spanish Civil Code of 2009, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1, s.23-40
 • OLCZYK M. (2012), Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 kwietnia 2011 r. III CZP 7/11, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s.641-651
 • OLCZYK M. (2007), Zagadnienia kodyfikacyjne prawa konsumenckiego w prawie hiszpańskim, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s.117-135
 • OLCZYK M. (2004), Problematyka kaucji mieszkaniowej, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s.5-22
 • OLCZYK M. (2003), Prywatne prawo bankowe w Hiszpanii, PRAWO BANKOWE, 12, s.93-103
Monographs:
 • OLCZYK M. (2015), Legal status of former parts of lease contract, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2008), Najem lokalu mieszkalnego, -, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), Sprzedaż konsumencka, Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), Najem lokalu mieszkalnego, Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy . Kodekspostepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Warsaw, LEX
 • OLCZYK M. (2004), Komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 805/2004 z 21kwietnia 2004 dotyczącego Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (komentarz do art. 5, 6, 8, 11, 12-9, 20, 21, 22, 23), Warsaw, LEX
 • OLCZYK M. (2004), Komentarz do z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych prawkonsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produktniebezpieczny (Dz.U. nr 116, poz. 1204), Houston, LEX
 • OLCZYK M. (2003), Komentarz do ustawy z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U.03.113.1069), Houston, LEX
 • OLCZYK M. (2003), Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z dnia14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.03.49.408), Houston, LEX
 • OLCZYK M., ZOLL F. (2003), Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz, Warsaw, ABC WARSZAWA
Chapter in monographs:
 • OLCZYK M. (2017), Przedawnienie roszczeń o zapłatę należności za usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.887-899
 • OLCZYK M. (2015), Court activities in the consumer cases in the light of lack of information on right to withdraw in: Consumer rights act, D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warsaw, C.H.BECK, s.215-228
 • OLCZYK M. (2015), Legal aspects of using the premises after the lease contract was finished in: Actual problems of law of obligation, A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.547-560
 • OLCZYK M. (2014), Organization of legal and citizenly counseling in: System of legal and civic counseling., dr Marta Janina Skrodzka, Warsaw, C.H.BECK, s.17-48
 • OLCZYK M. (2014), The legal status of the persons with disabilities in Spain after ratification of the convention on the rights of the persons with disabilities in: The rights of the persons with intelectual disability., Dorota Pudzianowska, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.104-126
 • OLCZYK M. (2014), Legal aspects of marital status of transgender people in the light of activity of Human Rights Defender in: Social, psycho, legal and medical aspects of transgender, A. M. Kłonkowska; K. Bojarska, Gdańsk, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.141-162
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2013), Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych - uwagi po 15 latach funkcjonowania poradni prawnych w Polsce in: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna.Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.811-820
 • OLCZYK M. (2007), rozdział VII pkt. 2 tezy 2-20; rozdział IX, X pkt 1 tezy 3, 10-18, pkt. 2, pkt. 3 tezy 2-18 in: Umowy deweloperskie, ---, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • OLCZYK M. (2006), Rozdział I pkt.14-15; rozdział III pkt.3 tezy 4-30; rozdział IV pkt.1-8; rozdział V pkt.1-3 in: Obrót wierzytelnościami, Zoll F., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.---
 • OLCZYK M. (2005), Erbrecht i Familienrecht in: Einführung in das polnische Recht, Liebscher M., Zoll F., Warsaw, CH BECK, s.327-336 i 337-349
 • OLCZYK M. (2005), komentarz do art. 96-98 in: Prawo bankowe. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 92A-194, Zoll F., Kraków, ZAKAMYCZE, s.119-155; 360-363
 • OLCZYK M. (2004), Rozdział XI in: Sprzedaż, ---, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.257-289
 • OLCZYK M. (2004), Rozdział I in: Sprzedaż, xxx, Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.11-18
Scientific Activities
Projects:
 • 2009–2010 The Perspectives of the Europeanization of the law of succession
 • 2013–2014 Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce
Participation in conferences:
 • Konsekwencje prawne wypowiedzi w mediach elektronicznych - stan prawny i środki pomocy prawnej poszkodowanym, 2017
 • Conference on Civil Law, 2016
 • Law Clinics and Access to Justice, 2016
 • Polish-Spanish economic cooparation - legal aspects, 2015
 • First Congress of Legal and Civic Aid, 2015
 • Conference on Civil Law, 2014
 • 50 years of Civil Code., 2014
 • Re-privatization- do we really need the legal regulation, 2014
 • The legal, medical and social aspects of transgender people, 2012
 • Konferencja ekspercka Ubezwłasnowolnienie jako bariera dla ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, 2012
 • Nauczanie kliniczne w systemie edukacji prawniczej, 2011
Membership in organizations:
2006
, THE DISTRICT CHAMBER OF SOLICITORS IN LUBLIN
Additional Information
Consultancy:
Helsinki Foundation for Human Rights
Polish-German Centre for Banking Law, JU
Ombudsman
Membership in internal committees and academic organizations:
2012–2013
, Leon Koźminski University
2011–2015
Student Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2011–2012
, ALK
2007
, Kozminski University
2006
, Kozminski University