Information card 

PhD
MAGDALENA OLCZYK

Department of Civil Law

PhD MAGDALENA OLCZYK

CV
Research area:
 • civil law
Internships:
2007
Barcelona University, Hiszpania
2008
Castilla la Mancha University, Hiszpania
Scholarships/ / Awards:
2013
Honoured for Justice.
Publications
Articles in scientific journals:
 • OLCZYK M. (2016), Success fee as unfair term in the contracts for legal services concluded with an advocate or legal counsel - admissibility of control of remuneration terms, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.25-60
 • OLCZYK M. (2016), Commentary to Resolution of the Supreme Court - Civil Chamber of 21 October 2015 , III CZP 70/15, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.939-945
 • OLCZYK M. (2015), The gloss to the Supreme Court judgement, PAŃSTWO I PRAWO, 9, s.135-143
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2014), The legal position of parties of lease contract of a social apartment in case of sale of the leased property to a third party that is not a local government entity, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.35-52
 • OLCZYK M. (2014), Gloss to the judgment of the Supreme Court from 13.12.2012, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.773-781
 • OLCZYK M. (2013), Mutual payments netween the parties after the consumer's withdrawal according to the Directive 2011/83/EU, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.25-30
 • OLCZYK M. (2013), Non-performance of the contractual obligation and available remedies in draft reform of the Spanish Civil Code of 2009, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1, s.23-40
 • OLCZYK M. (2012), Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 kwietnia 2011 r. III CZP 7/11, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s.641-651
 • OLCZYK M. (2007), Zagadnienia kodyfikacyjne prawa konsumenckiego w prawie hiszpańskim, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s.117-135
 • OLCZYK M. (2004), Problematyka kaucji mieszkaniowej, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3-4, s.5-22
 • OLCZYK M. (2003), Prywatne prawo bankowe w Hiszpanii, PRAWO BANKOWE, 12, s.93-103
Monographs:
 • OLCZYK M. (2015), Legal status of former parts of lease contract, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2008), Najem lokalu mieszkalnego, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), Sprzedaż konsumencka, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2006), Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy . Kodekspostepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, LEX
 • OLCZYK M. (2006), Najem lokalu mieszkalnego, LEXIS-NEXIS
 • OLCZYK M. (2004), Komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 805/2004 z 21kwietnia 2004 dotyczącego Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (komentarz do art. 5, 6, 8, 11, 12-9, 20, 21, 22, 23), LEX
 • OLCZYK M. (2004), Komentarz do z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych prawkonsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produktniebezpieczny (Dz.U. nr 116, poz. 1204), LEX
 • OLCZYK M. (2003), Komentarz do ustawy z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U.03.113.1069), LEX
 • OLCZYK M. (2003), Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego, zmienionych ustawą z dnia14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.03.49.408), LEX
 • OLCZYK M., ZOLL F. (2003), Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz, ABC WARSZAWA
Chapter in monographs:
 • OLCZYK M. (2017), Przedawnienie roszczeń o zapłatę należności za usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.887-899
 • OLCZYK M. (2015), Court activities in the consumer cases in the light of lack of information on right to withdraw in: Consumer rights act, D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, C.H.BECK, s.215-228
 • OLCZYK M. (2015), Legal aspects of using the premises after the lease contract was finished in: Actual problems of law of obligation, A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.547-560
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLCZYK M. (2014), Legal aspects of marital status of transgender people in the light of activity of Human Rights Defender in: Social, psycho, legal and medical aspects of transgender, A. M. Kłonkowska; K. Bojarska, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.141-162
 • OLCZYK M. (2014), Organization of legal and citizenly counseling in: System of legal and civic counseling., dr Marta Janina Skrodzka, C.H.BECK, s.17-48
 • OLCZYK M. (2014), The legal status of the persons with disabilities in Spain after ratification of the convention on the rights of the persons with disabilities in: The rights of the persons with intelectual disability., Dorota Pudzianowska, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.104-126
 • OLCZYK M. (2013), Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych - uwagi po 15 latach funkcjonowania poradni prawnych w Polsce in: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna.Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.811-820
 • OLCZYK M. (2007), rozdział VII pkt. 2 tezy 2-20; rozdział IX, X pkt 1 tezy 3, 10-18, pkt. 2, pkt. 3 tezy 2-18 in: Umowy deweloperskie, ---, LEXIS-NEXIS, s.---
 • OLCZYK M. (2006), Rozdział I pkt.14-15; rozdział III pkt.3 tezy 4-30; rozdział IV pkt.1-8; rozdział V pkt.1-3 in: Obrót wierzytelnościami, Zoll F., LEXIS-NEXIS, s.---
 • OLCZYK M. (2005), Erbrecht i Familienrecht in: Einführung in das polnische Recht, Liebscher M., Zoll F., CH BECK, s.327-336 i 337-349
 • OLCZYK M. (2005), komentarz do art. 96-98 in: Prawo bankowe. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 92A-194, Zoll F., ZAKAMYCZE, s.119-155; 360-363
 • OLCZYK M. (2004), Rozdział I in: Sprzedaż, xxx, LEXIS-NEXIS, s.11-18
 • OLCZYK M. (2004), Rozdział XI in: Sprzedaż, ---, LEXIS-NEXIS, s.257-289
Scientific Activities
Projects:
 • 2009–2010 The Perspectives of the Europeanization of the law of succession
 • 2013–2014 Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce
Participation in conferences:
 • Konsekwencje prawne wypowiedzi w mediach elektronicznych - stan prawny i środki pomocy prawnej poszkodowanym, 2017
 • Conference on Civil Law, 2016
 • Law Clinics and Access to Justice, 2016
 • Polish-Spanish economic cooparation - legal aspects, 2015
 • First Congress of Legal and Civic Aid, 2015
 • Conference on Civil Law, 2014
 • 50 years of Civil Code., 2014
 • Re-privatization- do we really need the legal regulation, 2014
 • The legal, medical and social aspects of transgender people, 2012
 • Konferencja ekspercka Ubezwłasnowolnienie jako bariera dla ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, 2012
 • Nauczanie kliniczne w systemie edukacji prawniczej, 2011
Membership in organizations:
2006
, THE DISTRICT CHAMBER OF SOLICITORS IN LUBLIN
Additional Information
Consultancy:
Helsinki Foundation for Human Rights
Polish-German Centre for Banking Law, JU
Ombudsman