Information card 

PhD
PAWEŁ DĄBROWSKI

Department of Administration Law and Administration Commercial Law

PhD PAWEŁ DĄBROWSKI

CV
Research area:
 • EU administration
 • European legal culture
 • legislation
 • administrative proceedings
 • human rights
 • law
 • Administrative law
 • constitutional law
 • Migration and asylum law
 • EU law
 • interpretation theory
Internships:
2007
-, ---
2007
-, ---
2007
-, ---
Scholarships/ / Awards:
2016
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
Publications
Articles in scientific journals:
 • DĄBROWSKI P. (2019), Inadmissibility of Refusing a Foreigner Entry into the Territory of Poland without Explanation Whether the Foreigner Declares Intention to Apply for International Protection. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 20 September 2018, II OSK 1025/18, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s.125-153
 • DĄBROWSKI P. (2016), Commentary to judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 7 October 2015, VIII SA/Wa 155/15, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s.1149-1158
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DĄBROWSKI P. (2012), Glossary to the sentence of Main Administrative Court II OSK 936/10, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6/2012, s.377-382
 • DĄBROWSKI P., BURZYŃSKA M. (2012), The hindrances of administrative execution from banking accounts and deposits, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11(773), s.21-30
 • DĄBROWSKI P. (2011), he Legal Character of the Visa Decision In the Light of the EU Visa Code, Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego, 1 (27), s.23-48
 • DĄBROWSKI P. (2010), The concept of right to administrative appeal - source, essence and limits, CASUS, 57, s.29-34
 • DĄBROWSKI P. (2007), Cudzoziemiec niepożądany jako kategoria prawna, BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 4, s.131-141
Monographs:
 • Dańczak P., Chrościelewski W., Chlebny J., DĄBROWSKI P., Rogala R. (2015), The Law of Aliens. Commentary, C.H. BECK
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DĄBROWSKI P. (2014), The Forced Labour of Aliens in Poland - Analysis of Phenomenon in Selected Immigrant Groups, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • DĄBROWSKI P. (2011), The Undesirable Alien in Polish Aliens Law, Uniwersytet Warszawski
 • DĄBROWSKI P. (2008), Komentarz do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • DĄBROWSKI P., Niedziałkowski K. (2007), Analiza porównawcza modeli polityki migracyjnej na przykładzie wybranych państw, OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI UW
Chapter in monographs:
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Art.127-139. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.408-418
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany. Art.348-359. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.777-808
 • DĄBROWSKI P. (2015), Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi. Art.170-180. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.494-500
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art.140-141. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.419-422
 • DĄBROWSKI P. (2015), Postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców. Art.394-409. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.839-866
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zmiany w przepisach obowiązujących. Art.466-506. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.953-953
 • DĄBROWSKI P. (2015), The Considertation of an Appeal in Visa Proceedings in: Polish Consular Law in area of transition, Wojciech Burek, Paweł Czubik, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s.88-100
 • DĄBROWSKI P. (2015), Cofanie i unieważnienie wiz. Art. 90-97. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.335-346
 • DĄBROWSKI P. (2015), Przedłużanie wiz. Art.82-89. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.323-334
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Art.114-126. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.387-407
 • DĄBROWSKI P. (2015), Pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców. Art.410-427. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.867-885
 • DĄBROWSKI P. (2015), Przepisy karne. Art.464-465. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.949-952
 • DĄBROWSKI P. (2015), Przepisy przejściowe i końcowe. Art.507-522. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.953-970
 • DĄBROWSKI P. (2015), Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu. Art.299-347. Komentarz in: Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny, Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Paweł Dąbrowski, Rafał Rogala, C.H. BECK, s.668-776
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DĄBROWSKI P. (2013), The changes of aims the law of aliens and legal results of these proceses in: The Influence of Civilization Transformations on Administrative Law and Public Administration., P. J.Suwaj, KJ. Zimmermann, LEX, s.800-813
 • DĄBROWSKI P. (2013), 'Readmission Expulsion' - controversies about new institution of alien law in: The Legal Status of Alien in International Law. The Implications in Law of EU and Domestic Law, O. Łachacz, J. Galster, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.266-282
 • DĄBROWSKI P. (2012), Non-devolution of remedies in administrative proceeding and actual lawmaker's motives in: The quality of administrative law, prof D.R. Kijowski, dr A. Miruć, dr A. Suławko-Karetko, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.611-631
 • Jagielski J., DĄBROWSKI P. (2012), Specjalny status prawny in: Prawo administracyjne materialne, Redakcja Merytoryczna Serii: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, WYDAWNICTWO C. H. BECK, s.479-502
 • DĄBROWSKI P. (2011), Granice prawa do odwołania administracyjnego w świetle Konstytucji RP in: Samorządowe Kolegia Odwoławcze - przeszłość i przyszłość, Sieniawska K., WYDAWNICTWO PROMO, s.151-166
 • DĄBROWSKI P. (2009), The notion of tribunal according to European Court of Justice and status of self-government appeals boards in: Self-government appeals boards as guarantee of right to good administration, Sieniawska K., MUNICIPIUM, s.368-375
 • DĄBROWSKI P. (2009), The Independency of Appeal Body in Refugee Procedure – Review of Concepts in Polish and European Perspective in: Ten Years of Refugee Board, Rzeplińsk I., KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW, s.45-56
 • DĄBROWSKI P. (2008), Samozatrudnienie cudzoziemców w Polsce in: Czy Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, Grabowska - Lusińska I., Żylicz A., Ośrodek Badań nad Migracjami, s.70 - 77
 • DĄBROWSKI P. (2004), Special Challenges of Asylum-seekers In the Context of EU-Enlargement” in: Building Regional Partnerships to Fight Trafficking in Persons in the Context of EU Enlargement, ---, International Organization for Migration, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2011–2011 The independency of Authority in Sistemic Administrative Law
Participation in conferences:
 • Congress Departments of Administrative Law and Procedure Aksjologia administrative law, 2016
 • The Rights of Migrants in Practice, 2012
 • Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych, 2011
 • The Researchs of Migration in Poland: state of art, Directions and Methods, 2011
 • Local Appeal Boards: past and future, 2010
 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, 2009
 • 10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, 2008
Membership in organizations:
2005
, Board for Refugees
Additional Information
Consultancy:
Kancelaria Prezydenta RP
Ombudsman