Information card 

Prof. LECH ZACHER

Prof.
LECH ZACHER

Department of Social Sciences

Prof. LECH ZACHER

CV
History of scientific positions:
1999–2002
Full Professor, University of Silesia in Katowice
1996–2002
Associate Professor, Faculty of Radio and Television, University of Silesia in Katowice
1987–1995
Full Professor, Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1984–1987
Lecturer, Faculty of Management, Polish Academy of Sciences
1974–1983
Lecturer, Faculty of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
1972–1973
Assistant Professor, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
1968–1969
Senior Assistant, Institute of Finance, Institute of Finance
1965–1968
Assistant, Senior Assistant, Faculty of Political Economy, University of Warsaw
Performed academic and organizational function:
2011.11–2015.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2011.10
, University Of Natural Sciences And Humanities in Siedlce
2009.05
Appeal Recruitment Committee, Kozminski University
2001.10
-, Kozminski University
2000.01–2002.12
International Studies Association, -
2000.01–2000.12
Institute of Public Administration, -
2000.01
"Polska 2000 Plus" Commitee, Polish Academy of Sciences
2000.01
International Sociological Association,
1992.01
"Transformacje" Foundation,
Research area:
 • globalization
 • ecology
 • Internet culture
 • science studies
 • environmental policy
 • environmental protection
 • Information Society
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2011
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
2009
Freie Universitat Berlin, Germany
2002
Research Centre for Social Sciences, Germany
Internships:
2014
Institute for Advanced Studies on Science Technology and Society", Austria
2011
Institute for Advanced Studies on Science Technology and Society", Austria
2010
Institute for Advanced Studies on Science Technology and Society", Austria
Scholarships/ / Awards:
2011
Military University of Technology Award.
Series of lectures:
1977
-, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • ZACHER L. (2016), TECHNOLOGY- VALUES- SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Some Reflections on Changing Relations,Meanings and Social Practices), Transformacje Pismo interdyscyplinarne, 1-2 (88-89), s.154-171
 • ZACHER L. (2015), Technologization of man and marketization of his activities and culture of the future, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 85, s.617-641
 • ZACHER L. (2013), Reconfigurations in the World System - Between the Old Driving Forces and New Networks, TRANSFORMACJE, 3-4 (78-79), s.182-198
 • ZACHER L. (2013), Transformations of the World and people (An Attempt at Recognition and Interpretation), TRANSFORMACJE, 1-2 (76-77), s.2-44
 • ZACHER L. (2013), Marketing w perspektywie granic wzrostu, zasobów naturalnych i etyki odpowiedzialności, HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.53-60
 • ZACHER L. (2013), Modelowanie społeczeństwa wiedzy (czynniki, konteksty, perspektywy), PROBLEMY NOWOCZESNEJ EDUKACJI, Tom II-III, s.15-32
 • ZACHER L. (2013), Transformations and prospects information societies, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 32, s.534-551
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZACHER L. (2012), Wyłanianie się nowego ładu międzynarodowego, DIALOG EDUKACYJNY, 3-4, s.6-8
 • ZACHER L. (2012), Society, Market and Technology Nexus as Contexts of ICT Policies and Applications: Some Issues and Reflections, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND HUMAN DEVELOPMENT, 3, s.32-42
 • ZACHER L. (2011), Wymiary dyskursu ekologicznego - przegląd problemów i wybranej literatury, PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, nr 2, s.83-92
 • ZACHER L. (2011), Present and Future Education Development, TRANSFORMACJE, 3-4, s.140-172
 • ZACHER L. (2011), Toward an Information - Communication Equity : Challenge for the 21st Century, TRANSFORMACJE, 3-4, s.238-258
 • ZACHER L. (2009), Socio-cultural Context of E-Government Readiness, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND HUMAN DEVELOPMENT, 1(2), s.94-109
 • ZACHER L. (2008), Czarne scenariusze przyszłości, PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, 1(17), s.120-130
 • ZACHER L., Białobłocki T. (2008), Towards a more economically effective e-government: the case of the transitional economy in Poland, TEORIE VEDY, XXX/1, s.125-141
 • ZACHER L. (2008), Sustainable Development - Utopia or Real Possibility?, PROBLEMY EKOROZWOJU (PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT), 3(2), s.63-68
 • ZACHER L. (2008), Relations between Technology and Society (As seen in Eastern Europe), TRANSFORMACJE, Special Issue 2006-2007, s.238-248
 • ZACHER L., Karpiński A. (2008), Czy Polska ma szanse na zwiększenie innowacyjności swej gospodarki i nauki?, OLYMPUS, 2 (6), s.45-59
 • ZACHER L. (2008), On Crises and Sustainability - Toward Crisisology, TRANSFORMACJE, Special Issue 2005-2007, s.141-157
 • ZACHER L. (2007), Nowe życie gospodarcze, NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE, 21/453, s.21-23
 • ZACHER L. (2007), Relacja pomiędzy technologią a społeczeństwem (na przykładzie Europy Wschodniej), TRANSFORMACJE, Special Issue 2006-2007, s.238-248
 • ZACHER L. (2007), Obszary konfliktów w działalności inwestycyjnej, OLYMPUS, 1, s.88-98
 • ZACHER L. (2006), Gospodarka - społeczeństwo - wiedza - Ewolucja cywilizacyjna - efekt rynku - strategia polityki, CYWILIZACJA I POLITYKA, 4, s.27-51
 • ZACHER L. (2006), Twórcze wyzwanie, COMPUTERWORLD, 33, s.38-40
 • ZACHER L. (2006), E-gospodarka, NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE, 24/432, s.5-9
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ZACHER L. (2006), Szkoły biznesu a edukacja na rzecz trwałego rozwoju, EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 1(29), s.189
 • ZACHER L. (2006), Powiększona przestrzeń społeczna w nowych kontekstach i uwarunkowaniach techniczno - kulturowych, TRANSFORMACJE, 1-4, s.35-54
 • ZACHER L. (2006), Co-existence of sciences (from mono to post-disciplinarity), TEORIE VEDY, 3, s.123-148
 • ZACHER L. (2006), Social Sciences and Humanities in the Integrating Europe - Building Potential for Knowledge - Based Society, DIALOGUE AND UNIVERSALISM, 3-4, s.149-158
 • ZACHER L. (2006), Rewitalizacja progresywna (rekonfiguracja, sieciowość, modernizacja), PRACE I MATERIAŁY IFGN, TOM XCVI, s.17-26
 • ZACHER L. (2005), Transformacje społeczeństw ludzkich w dobie uinformacyjnienia i globalizacji (ludzie, technika, przestrzeń), CYWILIZACJA I POLITYKA, 3, s.47-72
 • ZACHER L. (2005), Wyłanianie się społeczeństwa informacyjnego ( nowe komponenty, struktury, mechanizmy, cechy), PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(7), s.19-31
 • ZACHER L. (2005), Przyszłość myślenia strategicznego w społeczeństwie opartym na wiedzy, PRZYSZŁOŚĆ - ŚWIAT, EUROPA, POLSKA, 2, s.51-68
 • ZACHER L. (2005), Wdrażanie koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.15-18
 • ZACHER L. (2005), Dystrybucja władzy i wpływów współcześnie (realia versus modele pożądane), ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH, 8, s.375-394
 • ZACHER L. (2005), Kryzysy i ich badanie a trwały rozwój, TRANSFORMACJE, 1-4, s.118-132
 • ZACHER L. (2005), Technika - człowiek: niesymetryczna ko-ewolucja, SZKICE HUMANISTYCZNE, 3-4, s.47-66
 • ZACHER L. (2004), Biznes a zrównoważony i trwały rozwój. Perspektywa umiarkowanie sceptyczna, PRAKSEOLOGIA, 144, s.105-116
 • ZACHER L. (2004), Rozwój zrównoważony i trwały jako wyzwanie dla biznesu, PROBLEMY EKOLOGII, 5, s.219-224
 • ZACHER L. (2004), Globalizacja jako zagadnienie interdyscyplinarne, EKONOMICZNE I I SPOŁECZNE ASPEKTY GLOBALIZACJI. MATERIAŁY I PRACE INSTYTUTU FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI NARODOWEJ, XC, s.93-109
 • ZACHER L. (2004), Nauki społeczne i humanistyczne w rozszerzeniu i integracji Europy - Polityka w nauce i na rzecz nauki, ZESZYTY EUROPEJSKIE, 22, s.20-27
 • ZACHER L. (2004), Globalization: Rationaliries and Irrationalities, DIALOGUE AND UNIVERSALISM, 4, s.107-120
 • ZACHER L. (2003), Wyzwania dla polityki, rządzenia i demokracji na przełomie tysiącleci, ZESZYTY EUROPEJSKIE, 20, s.29-48
 • ZACHER L. (2003), Czy erozja zaufania? Nowe czynniki, sytuacje i konteksty, PRAKSEOLOGIA, 143, s.73-86
 • ZACHER L. (2003), Integracja versus globalizacja. Zbieżności i niezbieżności, ROCZNIK NAUK POLITYCZNYCH, 1, s.11-24
 • ZACHER L. (2002), Integration vs Globalization: Convergencies, Divergencies, INTERNATIONAL STUDIES, 1, s.131-148
 • ZACHER L. (2002), Globalization - Some Non- and Supraeconomic Aspects, DIALOGUE AND UNIVERSALISM, 6-7, s.57-68
 • ZACHER L. (2002), Social Dimensions and Aspects of the New Economy, EMERGO, Spring 2002, s.11-23
 • ZACHER L. (2000), The New Economy as an Interaction of Technology, Economy and Society, EMERGO. JOURNAL OF TRANSFORMING ECONOMIES AND SOCIETIES, 4, Autumn 2000, s.38-53
 • ZACHER L. (2000), The Emerging Information Society (Some questions on theory and practice), DIALOGUE AND UNIVERSALISM, 9-10, s.83-97
 • ZACHER L. (1999), The Way Towards a Knowledge Society - Some Barriers not only for Countries in Transition, VEDA, TECHNIKA, SPOLECNOST, 1-2, s.41-53
 • ZACHER L. (1996), Nauka a dociekanie prawdy - refleksje krytyczne, TRANSFORMACJE, 1-2, s.46
 • ZACHER L. (1992), Od totalitaryzmu do demokracji - czyli zmiana paradygmatu sterowania społecznego, TRANSFORMACJE, 1-2, s.41-47
 • ZACHER L. (1988), Społeczne i polityczne uwarunkowania postępu technicznego, PRASA TECHNICZNA, 1, s.2-5
 • ZACHER L. (1988), Telekomunikacja a perspektywy społeczeństwa informacyjnego, MATERIAŁY KRAJOWEGO SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI '88, -, s.50-54
 • ZACHER L. (1988), Rewolucja elektroniczna jako wyzwanie strategiczne dla gospodarek i społeczeństw, PRASA TECHNICZNA, 2, s.2-4
 • ZACHER L. (1988), Prognoza ekologicznych uwarunkowań i skutków działalności techniczno-gospodarczej, SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU, cz. I, s.438-445
 • ZACHER L. (1988), Zarządzanie procesami innowacyjnymi a czynnik ludzki, PRAKSEOLOGIA, 101, s.301-325
 • ZACHER L. (1988), Biotechnologia jako przedmiot ewaluacji i polityki, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 3-4, s.651-661
 • ZACHER L. (1987), Kultura naukowa i techniczna, OŚWIATA I WYCHOWANIE, 40, s.13-15
 • ZACHER L. (1987), Wyzwania i dylematy cywilizacji technicznej, PRASA TECHNICZNA, 2, s.-
 • ZACHER L. (1987), Technika i społeczeństwo, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 2, s.-
 • ZACHER L. (1987), Technokratyzm, OŚWIATA I WYCHOWANIE, 32, s.-
 • ZACHER L. (1987), Wyzwania i problemy rozwoju biotechnologii, GOSPODARKA PLANOWA, 7-8, s.299-302
 • ZACHER L. (1987), Rewolucja informacyjna - niektóre kontrowersje i wyzwania, PRASA TECHNICZNA, 3, s.4-6
 • ZACHER L. (1987), O wizjach i kształtowaniu przyszłości, PRASA TECHNICZNA, 4, s.3-5
 • ZACHER L. (1987), Innowacyjność w układach lokalnych (wstępne rozważania metodologiczne), ZESZYTY HISTORYCZNO-POLITYCZNE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO, 4, s.42-56
 • ZACHER L. (1986), Determinanty i uwarunkowania porozumienia, ZESZYTY HISTORYCZNO-POLITYCZNE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO, 3, s.86-90
 • ZACHER L. (1986), Technika i społeczeństwo, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 44, s.-
 • ZACHER L. (1986), Komu komputer służy najlepiej?, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 39, s.-
 • ZACHER L. (1986), Społeczne wizje rewolucji informacyjnej, PRASA TECHNICZNA, 3, s.2-8
 • ZACHER L. (1986), Technika i społeczeństwo, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 46, s.-
 • ZACHER L. (1986), O postępie naukowo-technicznym, NOWE DROGI, 4, s.32-37
 • ZACHER L. (1986), Strategia analiz ewaluacyjnych techniki (II), MECHANIK, 5, s.239-241
 • ZACHER L. (1986), Istota i specyfika badań ewaluacyjnych techniki (I), MECHANIK, 4, s.195-197
 • ZACHER L. (1986), Refleksje o racji stanu w uwarunkowaniach cywilizacji technicznej, ZESZYTY HISTORYCZNO-POLITYCZNE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO, 4, s.84-102
 • ZACHER L. (1986), Metodologia badań porównawczych nad luką technologiczną - uwarunkowania i słabości, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 2, s.259-268
 • ZACHER L. (1986), Technika i społeczeństwo, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 45, s.-
 • ZACHER L. (1985), Tendencje polityki naukowo-technicznej krajów OECD w latach osiemdziesiątych, CINTE, 16, s.-
 • ZACHER L. (1985), Kontrowersje wokół przyszłości cywilizacji technicznej, OŚWIATA I WYCHOWANIE, 21, s.29-36
 • ZACHER L. (1985), Postęp naukowo-techniczny a związki zawodowe (z doświadczeń niektórych krajów zachodnich), ZESZYTY HISTORYCZNO-POLITYCZNE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO, 4, s.41-60
 • ZACHER L. (1984), Cywilizacja techniczna jako przedmiot edukacji, STUDIA FILOZOFICZNE, 8-9, s.227-238
 • ZACHER L. (1984), Uwagi i dialektyce i podejściu systemowym w badaniu postępu technicznego i jego następstw, PRAKSEOLOGIA, 2/90, s.149-164
 • ZACHER L. (1984), W poszukiwaniu ludzkich kryteriów techniki, MIESIĘCZNIK LITERACKI, 11-12, s.175-181
 • ZACHER L. (1983), Środowisko człowieka w cywilizacji technicznej, CZŁOWIEK I ŚWIATOPOGLĄD, 3, s.93-103
 • ZACHER L. (1983), Polityka naukowo-techniczna a ruch związkowy. Doświadczenia i potrzeby, ZESZYTY HISTORYCZNO-POLITYCZNE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO, 1/36, s.49-58
 • ZACHER L. (1983), Instytucjonalizacja wartościowania techniki i oceny działań w środowisku (doświadczenia polskie), Z DZIEJÓW ROZWOJU PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH, 4, s.95-112
 • ZACHER L. (1983), Humanistyczne zadania nauki i techniki (cz. I Nauka, cz. II Technika), OŚWIATA I WYCHOWANIE, 17, s.10-21, 22-35
 • ZACHER L. (1983), Kultura techniczna w wymiarze intelektualno-świadomościowym, PRACE Z NAUK SPOŁECZNYCH UŚ, -, s.90-100
 • ZACHER L. (1983), Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach w krajach OECD, CINTE, 25, s.-
 • ZACHER L. (1982), Rozwój techniki a ochrona środowiska w Polsce, ZESZYTY HISTORYCZNO-POLITYCZNE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO, 3-4/34-35, s.39-51
 • ZACHER L. (1982), Związki techniki ze związkami, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 4, s.31-34
 • ZACHER L. (1982), Dylematy w dobrobycie, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 17, s.-
 • ZACHER L. (1982), Związki atomu ze związkami, PRZEGLĄD TECHNICZNY, 20, s.33-34
 • ZACHER L. (1982), Ewaluacja techniki w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, CINTE, 1, s.-
 • ZACHER L. (1981), Racjonalność technicznych działań ludzi, STUDIA FILOZOFICZNE, 7-8, s.101-108
 • ZACHER L. (1981), Subiektywne aspekty jakości życia, ZESZYTY HISTORYCZNO-POLITYCZNE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO, 30, s.34-45
 • ZACHER L. (1981), Technika i społeczeństwo jako przedmiot badań w Polsce, STUDIA FILOZOFICZNE, 1, s.137-147
 • ZACHER L. (1981), Służby informacyjno-doradcze i studialne w USA, CINTE, 18, s.-
 • ZACHER L. (1981), Ku demokratyzacji wyborów technicznych, ZESZYTY HISTORYCZNO-POLITYCZNE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO, 30, s.60-65
 • ZACHER L., LAMENTOWICZ W. (1979), Liberalna wersja socjalnego reformizmu w ujęciu R. L. Heilbronera, EKONOMISTA, 4, s.-
 • ZACHER L. (1976), Raporty dla Klubu Rzymskiego, CZŁOWIEK I ŚWIATOPOGLĄD, 1, s.-
 • ZACHER L. (1976), Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego Polski 1976 - 1980, CZŁOWIEK I ŚWIATOPOGLĄD, 3, s..
 • ZACHER L. (1975), Idea i przesłanki wartościowania techniki, PRAKSEOLOGIA, 3-4, s.-
 • ZACHER L. (1974), Planowanie przyszłości technicznej, STUDIA NAUK POLITYCZNYCH, 2, s..
 • ZACHER L. (1974), Nauka w epoce rewolucji naukowo - technicznej, MIESIĘCZNIK LITERACKI, 3, s.-
 • ZACHER L. (1974), Nowa strategia i nowe perspektywy, CZŁOWIEK I ŚWIATOPOGLĄD, 7, s..
 • ZACHER L. (1974), Rewolucja naukowo - techniczna i możliwość sterowania jej procesami, CZŁOWIEK I ŚWIATOPOGLĄD, 5, s.-
 • ZACHER L. (1974), Problemy polityki naukowej na Zachodzie, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 1, s.-
 • ZACHER L. (1973), Współczesne problemy sterowania rewolucją naukowo - techniczną w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, CINTE, (WIT) 50, s.-
 • ZACHER L. (1973), Zmiany techniczne a zmiany społeczne (problemy sterowania rozwojem w dobie rewolucji naukowo - technicznej), STUDIA FILOZOFICZNE, 7, s.97-104
 • ZACHER L. (1973), Cywilizacja techniczna a problemy organizacji i zarządzania, HUMANIZACJA PRACY, 6, s.43-48
 • ZACHER L. (1973), Społeczno - ekonomiczne problemy współczesnej rewolucji naukowo - technicznej, GOSPODARKA PLANOWA, 1, s.-
 • ZACHER L. (1972), Społeczne i ekonomiczne przesłanki i następstwa rewolucji naukowo-technicznej, CINTE, Wybrane Informacje Tematyczne, s.-
 • ZACHER L. (1972), Swoistość i sfery oddziaływania rewolucji naukowo-technicznej, CZŁOWIEK I ŚWIATOPOGLĄD, 11-12, s.48-63
 • ZACHER L. (1972), Rewolucja naukowo-techniczna - interpretacja pojęcia, problemy teoretyczne i praktyczne, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 4, s.506-517
 • ZACHER L. (1971), Ekonomiczne aspekty działalności badawczo-wynalazczej, EKONOMISTA, 2, s.301-313
 • ZACHER L. (1971), Zmiany techniczne a przemiany strukturalne i społeczne – uwagi futurologiczne, HUMANIZACJA PRACY, 5-6, s.-
 • ZACHER L. (1970), Struktury dynamizujące postęp techniczny, GOSPODARKA PLANOWA, 9, s.-
 • ZACHER L. (1970), Wykorzystanie mocy wytwórczych, Przegląd Związkowy, 3, s..
 • ZACHER L. (1970), Polityka naukowa Japonii, Przegląd Informacji o Naukoznawstwie, 1, s.10-15
 • ZACHER L. (1969), Zewnętrzne aspekty polityki przemian strukturalnych w gospodarce, GOSPODARKA PLANOWA, 12, s.-
 • ZACHER L. (1969), Organizacja i zarządzanie działalnością naukowo - badawczą w Stanach Zjednoczonych, Przegląd Informacji o Naukoznawstwie, 2, s.12-24
 • ZACHER L. (1969), Prognozowanie rozwoju gospodarki, nauki i techniki, Przegląd Informacji o Naukoznawstwie, 2, s.1-5
 • ZACHER L. (1968), Badania naukowo-techniczne a rozwój gałęziowej struktury przemysłu, GOSPODARKA PLANOWA, 12, s.-
 • ZACHER L. (1968), Korzyści rewolucji naukowo-technicznej (Kraje Trzeciego Świata), Życie Gospodarcze, 10, s.11
 • ZACHER L. (1968), Nośnik postępu, Życie Gospodarcze, 50, s.-
 • ZACHER L. (1968), Model kształcenia kadr a potrzeby gospodarki narodowej, Przegląd Informacji o Naukoznawstwie, 4, s.-
 • ZACHER L. (1968), Zmiany strukturalne w gospodarce średnio rozwiniętej, GOSPODARKA PLANOWA, 4, s.-
 • ZACHER L. (1966), Zmiany strukturalne a dynamika postępu technicznego, GOSPODARKA PLANOWA, 12, s.-
Editing of monographs:
 • ZACHER L., (2016), 'Moc sprawcza ludzi i organizacji', Warsaw
 • ZACHER L., (2013), Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Warsaw
 • ZACHER L., (2012), Nasza Cyfrowa Przyszłość. Nadzieje-ryzyka-znaki zapytania, Warsaw
 • ZACHER L., (2012), Nauka. Technika. Społeczeństwo Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Warsaw
Monographs:
 • ZACHER L. (2018), Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT
 • ZACHER L. (2017), Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, SPRINGER
 • ZACHER L. (2016), 'Moc sprawcza ludzi i organizacji', Warsaw, POLTEXT
 • ZACHER L. (2013), Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Warsaw, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZACHER L. (2012), Nauka. Technika. Społeczeństwo Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Warsaw, POLTEXT
 • ZACHER L. (2012), Nasza Cyfrowa Przyszłość. Nadzieje-ryzyka-znaki zapytania, Warsaw, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN
 • ZACHER L. (2011), Transformacje demokracji, Warsaw, DIFIN
 • ZACHER L. (2007), Zarządzanie problemami i projektami w nowoczesnej organizacji, Warsaw, WSZECHNICA TWP
 • ZACHER L. (2007), Transformacje społeczeństw, Warsaw, C.H. BECK
 • ZACHER L. (2006), Gry o przyszłe światy, Warsaw, WARSZAWSKA DRUKARNIA NAUKOWA PAN
 • ZACHER L. (2003), Spór o globalizację - eseje o przyszłości świata, Warsaw, ELIPSA
 • ZACHER L. (2000), Racjonalność myślenia , decydowania i działania (Problemy stare i nowe), Warsaw, FE TRANSFORMACJE
 • ZACHER L. (1999), Społeczeństwo informacyjne - w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, Warsaw, FE TRANSFORMACJE
 • ZACHER L. (1997), Problemy społeczeństwa informacyjnego - Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • ZACHER L. (1997), Rewolucja informacyjna i społeczeństwo- Niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje, Warsaw, FE TRANSFORMACJE
 • ZACHER L., Matusak P. (1996), Integracja Europy - elementy historii, problemy, przyszłość, Warsaw, FE TRANSFORMACJE
 • ZACHER L. (1996), Z zagadnień socjologii polityki, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • ZACHER L. (1994), Understanding the Contemporary World - Inquiries into the Global, Technological and Ecological Issues, vol. 1, Warsaw, FE TRANSFORMACJE
 • ZACHER L. (1994), Społeczeństwo a ryzyko - Multidyscyplinarne studia o człowieku i społeczeństwie w sytuacjach niepewności i zagrożenia, Warsaw, Fundacja Edukacyjna Transformacje - Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego
 • ZACHER L. (1992), Społeczeństwo informacyjne - Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, Warsaw, FE TRANSFORMACJE
 • ZACHER L. (1992), Globalne problemy współczesności - interpretacje i przykłady, Lublin, WYDAWNICTWO MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • ZACHER L. (1989), Wizje przyszłości świata - Richta, Heilbroner, Schumacher, Warsaw, Krajowa Agencja Wydawnicza
 • ZACHER L. (1986), Filozofowie o technice - Interpretacje dawne i nowe, Warsaw, Krajowa Agencja Wydawnicza
 • ZACHER L. (1984), Rozwój człowieka i społeczeństwa w uwarunkowaniach współczesnej cywilizacji, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
 • ZACHER L. (1984), Społeczne wartościowanie techniki - Przegląd zagadnień, Warsaw, seria Komitetu "Polska 2000" PAN, Ossolineum
 • ZACHER L. (1983), Bibliografia prac prognostycznych 1976-1980, Warsaw, seria Komitetu "Polska 2000" PAN, Ossolineum
 • ZACHER L. (1981), Nauka - Technika - Społeczeństwo, Warsaw, OSSOLINEUM-WROCŁAW
 • ZACHER L. (1980), Zagadnienia informacji oraz działalności innowacyjnej, Warsaw, PAN
 • ZACHER L. (1980), Perspektywy postępu nauki i techniki, Warsaw, seria Komitetu "Polska 2000" PAN, Ossolineum
 • ZACHER L. (1978), Sterowanie procesami rewolucji naukowo-technicznej - Przesłanki i założenia ogólne, Wrocław, OSSOLINEUM-WROCŁAW
 • ZACHER L. (1977), Zmiany strukturalno- jakościowe w gospodarce w dobie rewolucji naukowo-technicznej, Warsaw, PWN
 • ZACHER L. (1977), Problemy postępu noukowo-technicznego, Warsaw, PWN
 • ZACHER L. (1974), Problemy strategii rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, Warsaw, Instytut Wydawniczy CRZZ
 • ZACHER L. (1974), Studia nad zagadnieniami rewolucji naukowo-technicznej, Warsaw, OSSOLINEUM-WROCŁAW
Chapter in monographs:
 • ZACHER L. (2018), Wstęp in: Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, Lech W. Zacher, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT, s.7-16
 • ZACHER L. (2017), Technologization of Man and Marketization of His Activities and Culture of the Future in: Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, Zacher L., SPRINGER, s.27-48
 • ZACHER L. (2017), Człowiek - środowisko: zderzenia racjonalności, ideologii i interesów in: Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Ryszard F. Sadowski, Zbigniew Łepko, Warsaw, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, s.547-554
 • ZACHER L. (2017), Some Reflections on Technology and Values Nowadays in: Globalisation, Leisure and Social Change. Essays in Honour of Professor Ishwar P. Modi, B.K. Nagla, Vinay Kumar Srivastava, Jaipur, RAWAT PUBLIACTIONS, s.66-74
 • ZACHER L. (2016), Technology and a New International Distribution of Power in: New Technologies as a Factor of International Relations, Monika Szkarłat, Katarzyna Mojska, Newcastle-upon-Thyne, CAMBRIDGE SCHOLAR PUBLISHERS, s.35-52
 • ZACHER L. (2016), Wprowadzenie in: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, POLTEXT, s.7-9
 • ZACHER L. (2016), Technical civilization - the information society in the perspective of knowledge in: Society Technology Economy in the world of network connections. Towards the Future. Jubilee Book dedicated to Professor Sławomir Partycki, Betlej A., Błaszczak D., Górka M., WYDAWNICTWO KUL, s.87-104
 • ZACHER L. (2016), Intellectuals in changing contexts civilizational and cultural (some aspects of) the tasks to his teaching in: Intelektualiści. Między powołaniem a apostazją, Szymczyk J., Zemło M., Jabłoński A., WYDAWNICTWO KUL, s.33-40
 • ZACHER L. (2016), Democratizing Technology in the Information Era in: Information Economy. Theoretical and Methological Foundations, Dziuba D. T., Warsaw, The Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, s.51-82
 • ZACHER L. (2016), European Integration in the Contexts of the World Transformations and Reconfigurations (Some Aspects of Security and Dangers) in: Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania.Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Cieślarczykowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, Stanisław Jaczyński, Jerzy Kunikowski, Siedlce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s.185-207
 • ZACHER L. (2016), On Technology - Society Studies in: Social Science and Energy Issues, Sylwia Mrozowska, Kraków, WYDAWNICTWO LIBRON, s.13-30
 • ZACHER L. (2016), Ekologia jako obszar wyborów, lęków i nadziei in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, -, WOLTERS KLUWER, s.230-242
 • ZACHER L. (2015), Pułapki urbanizacji w perspektywie globalnej in: Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju, Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki, Warsaw, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN, s.111-118
 • ZACHER L. (2015), Nadzieje i ryzyka rewolucji informacyjnej in: Nie-bezpieczny świat. Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo, Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda, Edyta Świeboda, Warsaw, AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, s.417-436
 • ZACHER L. (2015), Technika i wartości in: Leksykon socjologii moralności, Janusz Mariański, Kraków, NOMOS, s.844-849
 • ZACHER L. (2015), in: Kreowanie społeczeństwa niewiedzy, A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło, Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.255-284
 • ZACHER L. (2015), Underestimated Assumptions and Contexts of TA Theories and Practices. From the Experience of Transition Economies in: The Next Horizon of Technology Assessment, -, Praga, INFORMATORIUM, s.279-286
 • ZACHER L. (2015), Rewolucja informacyjna a dystrybucja wiedzy i władzy in: Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny, Julian Aleytner, Jezry Kleer, -, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN, s.77-94
 • ZACHER L. (2015), Digital Future(s) in: Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, Mehdi Khosrow-Pour, -, IGI GLOBAL, s.3735-3744
 • ZACHER L. (2015), Contexts of ICT Development and Use: A Reflexive Interdisciplinary Approach in: Yearbook 2013 of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society, Arno Bamme, Gunter Getzinger, Thomas Berger, Pribram, PROFIL VERLAG GmbH MUNCHEN WIEN, s.211-226
 • ZACHER L. (2015), Information Society Discourse in: Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, Mehdi Khosrow-Pour, Hershey, IGI GLOBAL, s.2060-2068
 • ZACHER L. (2014), Intellectual perspective in a digital society in: The problems of modern education. What now, what next?, Edyta Sadowska, Wiesław Sztumski, Częstochowa, WYDAWNICTWO WSL W CZĘSTOCHOWIE, s.73-82
 • ZACHER L. (2014), Transformacje kontekstów rozwoju i bezpieczeństwa (wymiar nie tylko europejski) in: Elements of theory and practise of transdisciplinary studies of security problems. Tom II. Security and security culture in theory, research and practise, Agnieszka Flipek, -, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s.11-36
 • ZACHER L. (2014), Reflections on Government’s Accountability in Complex Socio-Economic Realities (In the Post-Political Era) in: Governometrics and Technological Innovation for Public Policy Design and Precision, Sangeeta Sharma, Pankaj Nagar, Inderjeet Singh Sodhi, -, IGI GLOBAL, s.302-324
 • ZACHER L. (2014), Odpowiedzialność/nieodpowiedzialność: nowe wymiary, relacje i konteksty in: Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk, -, WYDAWNICTWO KUL, s.13-48
 • ZACHER L. (2014), Hybrydowy świat człowieka i ewolucja systemów socjotechnicznych in: Oblicza internetu. Sieciowe dyskursy (roz)poznawanie cyfrowego świata, Marek Sokołowski, Elbląg, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, s.14-22
 • ZACHER L. (2014), Game Policy Context (in Conditions of Information Civilization) in: Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, Janusz Golinowski, Alina Kaszkur, Bydgoszcz, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO, s.45-65
 • ZACHER L. (2013), W poszukiwaniu nowych wzorców rozwoju (w obliczu rosnącej kryzysowości świata i życia) in: Teorie kryzysu, S. Partycki, -, WYDAWNICTWO KUL, s.305-311
 • ZACHER L. (2013), Human and Societal Potentials for Transcending the Crisis of Civilization in: Spirituality and Civilization Sustainability in the 21st Century, Andrew Targowski, Marek J. Celinski, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.79-96
 • ZACHER L. (2013), Are We Overcivilized? Toward (a) More Sustainable Future(s) in: Spirituality and Civilization Sustainability in the 21st century, Andrew Targowski, Marek J. Celinski, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.45-58
 • ZACHER L. (2013), Człowiek utechniczniony i zwirtualizowany w hybrydowym świecie in: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, Zacher Lech W., Warsaw, POLTEXT, s.111-128
 • ZACHER L. (2013), Świadomość techniczna in: Formy świadomości społecznej, Krzysztof Sztalt, Mariusz Zemło, -, TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO, s.295-316
 • ZACHER L. (2013), Inna Europa w innym świecie - relacje i wzajemne oddziaływania w dalszej perspektywie (Esej o ciągłej zmienności w czasie i przestrzeni) in: Co po postindustrializmie?, K. Wielecki, S. Sowiński, -, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.37-56
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZACHER L. (2012), Technological vs. Political Modernization - Interactions and Feedbacks in: Modernization, Globalization and Social Transformation, Modi Ishwar, Jaipur, RAWAT PUBLIACTIONS, s.90-101
 • ZACHER L. (2012), Refleksje o ideologii cyfrowego świata i jego przyszłości in: Nasza Cyfrowa Przyszłość. Nadzieje-ryzyka-znaki zapytania, Lech W. Zacher, Warsaw, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN, s.107-140
 • ZACHER L. (2012), Ocena techniki i jej skutków jako wyzwania dla polityki in: Nauka Technika Społeczeństwo Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Zacher L., Warsaw, POLTEXT, s.391-400
 • ZACHER L. (2012), Toward Democratization of Science and Technology Spheres. Some Opportunities and Problems in: Yearbook 2011 of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society, A. Bamme, G. Getzinger, T. Berger, -, PROFIL VERLAG GmbH MUNCHEN WIEN, s.165-185
 • ZACHER L. (2012), Ideologia, polityka, władza a współczesna technika in: Odsłony współczesnej techniki, Golinowski, Bydgoszcz, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO, s.13-34
 • ZACHER L. (2012), Uwikłanie nauki i techniki w dyskursie publicznym in: Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społęczną, Jabłoński A., Szymczyk J., Zemło M., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, s.97-115
 • ZACHER L. (2012), Tranzycyjne modele społeczeństw i gospodarek - założenia do modelowania ewaluacji i predykcji in: Socjologia techniki i ekologii, Zalewska D., Wrocław, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, s.15-34
 • ZACHER L. (2012), Uwikłania i konteksty ładu miedzynarodowego (w postimperialnym świecie) in: Na gruzach imperium..., A. Stepień-Kuczyńska, M. Słowikowski, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.35-62
 • ZACHER L. (2012), Technika a cele ludzkie i społeczne in: Nauka Technika Społeczeństwo Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Zacher L., Warsaw, POLTEXT, s.273-302
 • ZACHER L. (2012), Relacja technika - społeczeństwo jako przedmiot badań i ewaluacji in: Nauka Technika Społeczeństwo Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Zacher L., Warsaw, POLTEXT, s.15-38
 • ZACHER L. (2012), Technika - człowiek: niesymetryczna koewolucja in: Nauka Technika Społeczeństwo Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Zacher L., Warsaw, POLTEXT, s.317-336
 • ZACHER L. (2012), Wprowadzenie in: Nauka Technika Społeczeństwo Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Zacher L., Warsaw, POLTEXT, s.7-12
 • ZACHER L. (2011), Strukturalne trajektorie modernizacji - perspektywa nie tylko społeczna in: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy, Kleer J., Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.98-107
 • ZACHER L. (2011), Modernizacja techniczna indukowana w dwudzistoleciu Rzeczypospolitej Polskiej in: Powiązania zewnętrzne - Modernizacja Polski, Morawski W., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.530-552
 • ZACHER L. (2011), Konteksty rozwoju edukacji in: Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, Warsaw, DIFIN, s.27-34
 • ZACHER L. (2011), Państwo i rynek w wielowymiarowym kontekście - między ideologią a pragmatyzmem in: Servire veritati, Marzec P., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.55-74
 • ZACHER L. (2011), Dyskurs ekologiczny – między teorią a praktyką in: UWARUNKOWANIA ROZWOJUZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKIOPARTEJ NA WIEDZY, POSKORBKA B., Białystok, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, s.335-337
 • ZACHER L. (2011), Rozwój trwały – czynniki sprzyjające i niesprzyjające in: Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, POSKORBKA B., Białystok, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, s.310-324
 • ZACHER L. (2011), Ewolucja usztuczniania i odrealniania człowieka i jego świata in: Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, A. Mica, P. Łuczenko, Pszczółki, ORBIS EXTERIOR, s.137-171
 • ZACHER L. (2011), Demokracja jako rozczarowanie i nadzieja - uwagi i refleksje wprowadzające in: Transformacje demokracji, Lech W. Zacher, Warsaw, DIFIN, s.28-42
 • ZACHER L. (2011), Nauka i technika jako obszar eksperymentów i praktyk partycypacyjnych in: Transformacje demokracji, Lech W. Zacher, Warsaw, DIFIN, s.109-143
 • ZACHER L. (2011), Globalne rządzenie i globalne społeczeństwo obywatelskie in: Transformacje demokracji, Lech W. Zacher, Warsaw, DIFIN, s.385-408
 • ZACHER L. (2010), Niekompatybilności generacyjno-demograficzne w perspektywie przyszłości in: Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia, Kleer J., Wierzbicki A. P., Galwas B., Kuźnicki L., Warsaw, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN, s.326-339
 • ZACHER L. (2010), Informacyjne transformacje społeczeństw i jednostek - perspektywa generacyjna in: Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie, Karpińska A., Białystok, TRANSHUMANA, s.109-119
 • ZACHER L. (2010), Wideopolityka - nowa technologia oddziaływania i władzy (stępne refleksje i predykcje) in: Studia nad wiedzą. Wiedza między słowem a obrazem, Zemiło M., Jabłoński A., Szymczyk J., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.199-310
 • ZACHER L. (2010), Technology-driven generational and demographic incompatibilities in: Critical Issues in Sceince and Technology Studies, Karner S., Getzinger G.,, Graz, UNIVERSITAT KLAGENFURT, s.228-247
 • ZACHER L. (2010), The future as space, where knowledge, imagination and interests clash in: Limits of Knowing the Future, Zalewska D., Wrocław, OPSIS WROCŁAW, s.47-74
 • ZACHER L. (2010), Subdyscypliny socjologii - nieobecne i słabo obecne in: Jedna nauka wiele historii. Dzieje subdyscyplin socjologicznych w Polsce, Łuczeczko P., Wicentego D., Gdańsk, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, s.206-213
 • ZACHER L. (2010), Modernizacja techniczna polskiej gospodarki - uwarunkowania, poglądy, polityki (próba ewaluacji) in: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.254-285
 • ZACHER L. (2010), Dezintegracje i rekonfiguracje całości społecznych in: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Świat się dzieli, świat się łączy. Ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją, Pomorski J. M., Kraków, WYDAWNICTWO UNIWESYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie, s.48-59
 • ZACHER L. (2009), Gry o przyszłość - wielopodmiotowe i generacyjne in: Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, Lichniak I., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.161-182
 • ZACHER L. (2009), Percepcja rzeczywistości a dociekanie przyszłości in: Rola nauki w myśleniu o przyszłości, Kleer J., Galwas B., Wierzbicki A., Warsaw, KOMITET PROGNOZ PRZY PREZYDIUM PAN, s.127-136
 • ZACHER L. (2009), Drogi integracji: procesy, uwarunkowania i wybory racjonalności in: Regiony Europy - Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju, Stępień- Kuczyńska A. i in, Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.61-70
 • ZACHER L. (2009), Generacyjna perspektywa rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI) in: Multimedia i mobilność - wolność czy smycz?, Szewczyk A., Krok E., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.101-109
 • ZACHER L. (2009), Biowładza i biopolityka (refleksje, przykłady, predykcje) in: Wiedza - władza, Szymczyk J. i in, Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.95-108
 • ZACHER L. (2009), Bariery racjonalności w decyzjach (refleksje o kontekstach decydowania in: Człowiek i jego decyzje, Kłosiński K.A., Biela A., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.107-124
 • ZACHER L. (2009), Reaching the New Economy: labels, models, patterns, strategies and policies in: E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Partycki S., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.11-19
 • ZACHER L. (2009), Przyszłość jako obszar zderzenia wiedzy, ... in: Granice poznania przyszłości, Zalewska D., Wrocław, INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.57-79
 • ZACHER L. (2009), Przyszłość demokracji w zglobalizowanym społeczeństwie informacyjnym - gra według reguł i sił in: Closer to citizens. Wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej, Bokajło W., Wiktorska-Święcka A., Wrocław, OFICYNA WYDAWNICZA ATUT - WROCŁAWSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE, s.99-110
 • ZACHER L. (2009), Transformacje i rekonfiguracje podmiotów polityki w bliskiej i dalszej perspektywie in: Jednostka - społeczeństwo - państwo wobec megatrendów współczesnego świata, Piwnicki G., Mrozowska S., Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.52-62
 • ZACHER L. (2009), Modele, strategie, uwarunkowania i konteksty trwałego rozwoju in: Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Poskrobko P., Białystok, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, s.127-139
 • ZACHER L. (2009), Models, strategies, conditionings and contexts of sustainable development in: Sustainable Development versus Knowledge-based Economy, Poskrobko B., Białystok, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, s.15-30
 • ZACHER L. (2009), Odrealnienie człowieka i jego świata. Wstępne refleksje i uwagi in: Człowiek a światy wirtualne, Kiepas A., Sułkowska M., Wołek M., Katowice, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, s.31-41
 • ZACHER L. (2009), Modele dyskursów globalizacyjnych in: Filozofia wobec globalizacji, Czakon T., Katowice, OFICYNA WYDAWNICZA WACŁAW WALASEK, s.13-25
 • ZACHER L. (2009), Information Society Discourse in: Encyclopedia of Information Science and Technology. Second Edition, Khosrow-Pour M., Hershey, New York, INFORMATION SCIENCE REFERENCE, s.1985-1993
 • ZACHER L. (2008), Pokonywanie dystansu. (refleksje metodologiczne) in: Fenomenologia autostrady. Aspekt filozoficzny., Mikołajec J. A., Sobieraj I., Kraków-Zabrze, OFICYNA WYDAWNICZA STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ, s.52-58
 • ZACHER L. (2008), Internet jako przedmiot wielowymiarowej ewaluacji (kryteria, oceny, konteksty) in: Oblicza internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu., Sokołowski M., Elbląg, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU, s.221-228
 • ZACHER L. (2008), Modernizacja techniczna a modernizacja polityczna - interakcje in: Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Filozoficzne aspekty i dziedziny modernizacji, Barański M., Katowice, ŚLĄSK, s.227-240
 • ZACHER L. (2008), Modernizacja - Wielości kontekstów, modeli dróg, prędkości i efektów in: Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów, Barański M., Katowice, ŚLĄSK, s.19-29
 • ZACHER L. (2008), Transformacje społeczeństw konsumpcyjnych - między techniką a kulturą in: Kultura a rynek, Patrycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.40-54
 • ZACHER L. (2008), Społeczeństwo informacyjne - w poszukiwaniu agendy badawczej i programu ideologicznego in: Fenomen internetu, Szewczyk A., Krok E., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.57-65
 • ZACHER L. (2008), Globalne wizje polityczno-strategiczne (na przykładzie opracowań CIA) in: Przyszłość i polityka, Ponczek E., Sepkowski A., Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.43-64
 • ZACHER L. (2008), Wyobraźnia - orientacja prospektywna - kształtowanie przyszłości in: Światłocienie wyobraźni, Wróbel S., Poznań, WYDAWNICTWO UAM, s.331-340
 • ZACHER L. (2008), Ambiwalentność rozwoju - od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego in: Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Siwik A., Haber L.H., Kraków, UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE, s.65-77
 • ZACHER L. (2008), Some Repetitive Reflections on Visioning the Future in: Transformative Pathways: Attainable Utopias, S. Sharma, P.K. Sharma, Jaipur, PRATEEKASHA PUBLICATIONS, s.83-106
 • ZACHER L. (2007), Modelowanie rzeczywistości politycznej w nowym otoczeniu technoinformacyjnym in: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, Siwik A., Kraków, AGH, s.439-452
 • ZACHER L. (2007), Elektronizacja polityki w społeczeństwie informacyjnym in: Problemy społeczeństwa informacyjnego, Szewczyk A., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.302-312
 • ZACHER L. (2007), E-Transformations of Societies in: Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, Information Science Reference, Veikki-Antiroiko A., Kopenhaga, IGI GLOBAL, s.3754-3763
 • ZACHER L. (2007), Społeczeństwo obywatelskie czy społeczeństwo bez etykiet? in: Nowoczesność – ponowoczesność – społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, Partycki S., Lublin, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.16-23
 • ZACHER L. (2007), Gospodarka i społeczeństwo jako transfomujący się obszar zarządzania in: Zarządzanie problemami i projektami w nowoczesnej organizacji, Zacher L., Warsaw, WSZECHNICA TWP, s.11-105
 • ZACHER L. (2007), Struktury wiedzy - w gospodarce i społeczeństwie in: WIEDZA w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie,, Piech K., Skrzypek E., Warsaw, INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI, s.3-15
 • ZACHER L. (2007), Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne in: Europa – kontynent ryzyka: społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie, Bożek M., Troszyński M., Warsaw, AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, s.17-40
 • ZACHER L. (2007), The role and social image of scientists in the emerging knowledge society in: The Problems of Scientists and Scientific Froups Activity. International Annual Papers, S.A. Kugel, Petersburg, ST. PETERSBURG STATE POLYTECHNICAL UNIVERSITY, s.72-82
 • ZACHER L. (2007), E-Government in the Information Society in: Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, Information Science Reference, Veikki-Antiroiko A., ---, IGI GLOBAL, s.23-31
 • ZACHER L. (2007), The role and social image of scientists in the emerging knowledge society in: Problemy dejatelnosti uczonogo i naucznych kollektivow, Kugel S.A., Sankt Petersburg, ST. PETERSBURG STATE POLYTECHNICAL UNIVERSITY, s.72-82
 • ZACHER L. (2006), E-Government in the Information Society in: Encyclopedia of Digital Government, Ari-Veikko A., Matti M., ---, IGI GLOBAL, s.541-547
 • ZACHER L. (2006), E-Transformations of Societies in: Encyclopedia of Digital Government, Ari-Veikko A., Matti M., ---, IGI GLOBAL, s.756-762
 • ZACHER L. (2006), Zarządzanie - rządzenie - demokracja jako elementy organizacji społeczeństw in: Jak możliwa jest filozofia organizacji?, Broda J., Musiał A., Rąb J., Zabrze, STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ, s.62-80
 • ZACHER L. (2006), Posłowie: Kontrowersje wokół globalizacji in: Globalizacja – Krytyczne wprowadzenie, Scholte J.A., Sosnowiec, HUMANITAS I WSZIM, s.539-549
 • ZACHER L. (2006), Rewitalizacja progresywna (rekonfiguracja, sieciowość, modernizacja) in: Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizacyjnych, Godlewska-Majewska H., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.17-26
 • ZACHER L. (2006), W kierunku społeczeństwa wiedzy – Niektóre przesłanki i rekomendacje dla myślenia strategicznego in: Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Okoń-Horodyńska E., Piech K., Warsaw, INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI, s.290-302
 • ZACHER L. (2006), Społeczeństwo informacyjne w myśli współczesnej in: Społeczeństwo informacyjne – Istota – rozwój – wyzwania, Witkowska M., Cholawo-Sosnowska K., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.190-210
 • ZACHER L. (2006), Przedmowa in: Społeczeństwo informacyjne – Istota – rozwój – wyzwania, Witkowska M., Cholawo-Sosnowska K., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.9-12
 • ZACHER L. (2006), Społeczeństwo post - informacyjne w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości in: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Haber L.H., Niezgoda M., Kraków, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, s.71-81
 • ZACHER L. (2006), E-społeczeństwo - powstanie, rozwój i transformacje in: Nowa ekonomia a społeczeństwo, Partycki S., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.79-97
 • ZACHER L. (2006), Człowiek - komputer: relacja oraz ko-ewolucja (próba ewaluacji i prognozy) in: Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Szewczyk A., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.54-60
 • ZACHER L. (2006), Multilog europejski w przyszłości in: Dialog europejski Zachód-Wschód. Polityka-Gospodarka-Społeczeństwo, Kmieciński J., Stępień-Kuczyńska A., Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.23-36
 • ZACHER L. (2006), Przyszłość konkurencji. in: Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, Kuciński K., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.56-64
 • ZACHER L. (2005), Inteligencja w perspektywie integracji, globalizacji i społeczeństwa informacyjnego in: Inteligencja – Między tradycją a wyzwaniami przyszłości, Mikułowski Pomorski J., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.271-282
 • ZACHER L. (2005), Environmental Aspects of Security in: Europe and Complex Security Issues, Żukrowska K., Warsaw, INSTYTUT WIEDZY, s.334-343
 • ZACHER L. (2005), Sztuczna inteligencja jako element procesu usztuczniania się człowieka in: Komputer - przyjaciel czy wróg?, Szewczyk A., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.297-300
 • ZACHER L. (2005), Etykietowanie przyszłych społeczeństw – kryteria, określenia, ewaluacje in: U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, Sokołowski M., Olsztyn, OFICYNA WYDAWNICZA KASTALIA, s.23-34
 • ZACHER L., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2005), Teaching Sustainable Development in New Business Schools (The Case of Transitional Economy) in: Committing Universities to Sustainable Development, -, Graz, TUG, s.166-174
 • ZACHER L. (2005), Edukacyjne i doradcze aspekty ekologicznych wymagań Unii Europejskiej wobec przedsiębiorstw in: Przedsiębiorstwa i gospodarka po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Kuciński K., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.140-150
 • ZACHER L. (2005), Rozwój samopodtrzymujący się – orientacje racjonalnościowe in: Zrównoważony rozwój – od utopii do praw człowieka, Papuziński A., Warsaw, WYDAWNICTWO BRANTA, s.133-142
 • ZACHER L. (2005), Transformacje gospodarek: od sektora informacyjnego do gospodarki opartej na wiedzy in: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Rószkiewicz M., Wędrowska E., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.59-70
 • ZACHER L. (2005), Współistnienie nauk (od mono- do postdyscyplinarności) in: Czy dwie kultury?, Broda J. i in., Zabrze, STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ, s.19-40
 • STRUMIŃSKA-KUTRA M., ZACHER L. (2005), Teaching Sustainable Development in New Business Schools (The Case of Transitional Economy) in: Proceedings..., ---, Vienna, GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.166-174
 • ZACHER L. (2004), Utopijność w myśleniu, organizowaniu i działaniu in: Organizacje jako utopie, Broda J., Musiał A., Rąb J., Zabrze, STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ, s.11-27
 • ZACHER L. (2004), Tożsamość w warunkach usieciowienia świata i globalizacji (Refleksje i uwagi futurologiczne) in: Globalizacja a problem tożsamości narodowej, Broda J., Zabrze, STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ, s.11-27
 • ZACHER L. (2004), Czynniki i warunki modyfikujące systemy gospodarcze in: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne., Swadźba S., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.15-24
 • ZACHER L. (2004), Science and Technology Development: Old Dillemas - new conditions - modified challenges in: Transition Economies in the European Research and Innovation Area, Jasiński A.H., Warsaw, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.166-180
 • ZACHER L. (2004), Dobre państwo - niektóre powinności in: Dobre państwo, Kieżun W., Kubin J., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.161-164
 • ZACHER L. (2004), Pojęcia globalizacji i jej modele in: Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji, Bożyk P., Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA, s.7-21
 • ZACHER L. (2004), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce in: Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Bożyk P., Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA, s.113-119
 • ZACHER L. (2004), Uinformacyjnienie i usieciowienie działań i życia ludzi (niektóre problemy) - Model konceptualny in: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Łapińska A., Wędrowska E., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.161-171
 • ZACHER L. (2004), Jednostka w społeczeństwie informacyjnym in: Informacja – dobra lub zła nowina, Szewczyk A., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.171-175
 • ZACHER L. (2004), Wyzwania dla polityki, rządzenia i demokracji na przełomie tysiącleci in: Globalizacja – integracja – transformacja, Backer R., Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.7-20
 • ZACHER L. (2004), Globalizacja jako zagadnienie interdyscyplinarne in: Ekonomiczne i społeczne aspekty globalizacji, Kuciński K., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.93
 • ZACHER L. (2004), Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy (dylematy tranzycyjne między informacją, wiedzą a wyobraźnią in: Społeczeństwo informacyjne: wizja czy rzeczywistość?, Haber L.H., Kraków, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, s.103-112
 • ZACHER L. (2003), Rosja na rozdrożach, struktury, potencje transformacji in: Europa Środkowa i Wschodnia wobec współczesnych wyzwań integracyjnych, Stępień-Kuczyńska A., Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.277-292
 • ZACHER L. (2003), Społeczeństwo wiedzy i jego wrogowie in: Wiedza - światłem na drodze społeczeństwa przyszłości, Szewczyk A., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.434-442
 • ZACHER L. (2003), Człowiek - informacja: niebezpieczne związki in: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Łapińska A., Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, s.493-498
 • ZACHER L. (2003), Poczucie krzywdy i sytuacja krzywdy współcześnie (intuicje, przykłady i interpretacje, predykcje i teorie naprawcze) in: Krzywda - Zagadnienia teoretyczne i problemy praktyki, Tulibacki W., Olsztyn, OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA, s.131-158
 • ZACHER L. (2003), Business-driven Sustainability - a moderately skeptical view in: Corporate Sustainability, Oehme I., Seebacher U., Karner S., Graz, IFF/IFZ, s.303-312
 • ZACHER L. (2003), Dochodzenie do nowej gospodarki: etykiety, modele, wzorce, strategie i polityki in: Nowa gospodarka a transformacja, Piątkowski M., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.331-344
 • ZACHER L. (2003), Nowe możliwości nauki i techniki jako wyzwania moralne in: Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki, Żydowo M., Warsaw, PAN- CENTRUM UPOWSZECHNIANIA NAUKI, s.189-203
 • ZACHER L. (2003), Globalizacja - społeczeństwo informacyjne - demokracja. Między globalnoscią a lokalnością in: Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, Barański M., Stolarczyk M., Katowice, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.60-78
 • ZACHER L. (2003), Business-driven sustainability - A moderately skeptical view in: Proceedings of the 'International Summer Academy on Technology Studies: Corporate Sustainability, Oehme I., Seebacher U., Karner S., Koszalin, IFF/IFZ, s.303-312
 • ZACHER L. (2003), Edukacja - miedzy misją a komercją in: Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie, Karpińska A., Białystok, TRANSHUMANA, s.130-142
 • ZACHER L. (2003), Erozja zaufania jako nowe wyzwanie wychowawczo - edukacyjne in: Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie, Karpińska A., Białystok, TRANSHUMANA, s.31-48
 • ZACHER L. (2003), Erozja zaufania jako nowe wyzwanie wychowawczo - edukacyjne in: U podstaw dialogu o edukacji, Karpińska A., Białystok, TRANSHUMANA, s.31-48
 • ZACHER L. (2003), Humanistyczne wyzwania globalizacji in: Humanistyka w procesie transformacji, Matusak P., Dmowski R., Siedlce, AKADEMIA PODLASKA, s.9-31
 • ZACHER L. (2002), Between Risk and Trust - Values, Rules and Behaviour in the E-Society in: Innovations for an e-Society - Challenges for Technology Assessment, -, Berlin, ---, s.-
 • ZACHER L. (2001), Intellectual Capital and the Commercialization of the Mind in: Knowledge cafe for Intellectual Product and Intellectual Capital, Kwiatkowski S., Stowe Ch., Warsaw, LKAEM, s.361-376
 • ZACHER L. (2000), The Way Towards a Knowledge Society - Some Barriers not only for Countries in Transition in: Towards the Information Society - The Case of Central and Eastern European Countries, G. Banse, Berlin, SPRINGER, s.53-60
 • ZACHER L. (1996), Bytowanie społeczne:szanse i prawa człowieka, równowaga polityczna vs. darwinizm społeczny in: Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, L. W. Zacher w zbiorze pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, Katowice, ...., s.39-54
 • ZACHER L. (1996), Telewizja jako społecznie ryzykowna forma przekazu informacji i wartości in: Transformacja telewizji w Polsce, L. W. Zacher, W. Dudek, Katowice, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, s.11-24
 • ZACHER L. (1996), Problemy i metody przewidywania przyszłości (przegląd tendencji w literaturze) in: Czy warto myśleć o przyszłości, Zacher L., Warsaw, ...., s.13-32
 • ZACHER L. (1996), Integracja - dezintegracja, regionalizacja - globalizacja (ujęcie postmodernistyczne) in: Integracja Europy, Zacher L., Matusak P., Warsaw, FE TRANSFORMACJE, s.48-67
 • ZACHER L. (1996), Środowisko człowieka w kontekście wartości uniwersalnych i globalnych in: Człowiek bliżej ziemi, Zacher L., Świątkowski M., Warsaw, ...., s.28-36
 • ZACHER L. (1995), Środowisko człowieka jako wartość uniwersalna i globalna in: Człowiek i środowisko. Humanistyka i ekologia, Zacher L., Świątkowski M., Olsztyn, ...., s.9-16
 • ZACHER L. (1994), Uwagi o państwie i jego roli w polityce i gospodarce in: Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Okoń-Horodyńska E., Katowice, ---, s.17-30
 • ZACHER L. (1993), O postępie i regresie ekologicznym in: Humanizm ekologiczny, t. kryzys idei postępuHumanizm ekologiczny, t. kryzys idei postępu, Zacher L., Lublin, INFOR, s.91-102
 • ZACHER L. (1992), Problemy współpracy ekologicznej (w kontakcie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską oraz stosunków ze Wschodem) in: Ekologia społeczna i wspólpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska, Zacher L., Warsaw, INFOR, s.81-86
 • ZACHER L. (1992), Technika - wojsko - przyszłość (obserwacje, hipotezy) in: Z dziejów szkolnictwa i rozwoju techniki w Wojsku Polskim, cz. III, Technika-Polityka-Etyka, Zacher L. W., Warsaw, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, s.7-22
 • ZACHER L. (1992), Socjopolityczne uwarunkowania zmian gospodarczych - kilka refleksji in: Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej, Zacher L., Katowice, INFOR, s.208-216
 • ZACHER L. (1991), Bezpieczeństwo ekologiczne - wymiary polityczne, międzynarodowe i globalne in: Międzynarodowe społeczeństwo ekologiczne, Zacher L., Lubin, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ, s.95-124
 • ZACHER L. (1990), Prawa i wolności obywatelskie a postęp techniczny (na przykładzie energetyki jądrowej) in: Raport w sprawie elektrownii jądrowej, Zacher L., Warsaw, INFOR, s.1-13
 • ZACHER L. (1990), Scenariusze społeczeństwa informacyjnego in: Rozwój telekomunikacji a perspektywy społeczeństwa informacyjnego, L. W. Zacher, Zegrze, Wyższa Szkoła Oficerskiej Wojsk Łączności, s.8-18
 • ZACHER L. (1989), Problemy globalne - próba delimitacji i przykłady in: Społeczność międzynarodowa wobec problemów globalnych, Zacher L., Pietraś Z.J., Pietraś M., Warsaw, SPRINGER - VERLAG, s.128-145
 • ZACHER L. (1989), Refleksje i uwagi o interesach oraz o polityce i stosunkach międzynarodowych in: Interesy narodowe a współistnienie państw, Zacher L., Warsaw, Z. J. Pietraś, M. Pietraś, s.29-49
 • ZACHER L. (1989), Metodologia badań ewaluacyjnych techniki (w kontekście społecznej akceptacji energetyki jądrowej) in: Energetyka jądrowa - człowiek - środowisko, Zacher L., Poznań, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, s.196-218
 • ZACHER L. (1989), Racja stanu w uwarunkowaniach cywilizacji technicznej in: Racja stanu- historia, teoria, współczesność, Zacher L., Olszewski E., Lublin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.86-96
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2015, Editor-in-Chief, TRANSFORMACJE
 • 2013, Editor-in-Chief, TRANSFORMACJE
 • 2011, Editor-in-Chief, "Transformacje"
 • 2011, Editorial Advisory Board, "Dialogue and Universalism"
 • 2011, Editorial Advisory Board, TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT
 • 2011, Editorial Advisory Board, "African Journal of Science, Technology, Innovation and Development"
 • 2011, Editorial Advisory Board, "Social Science Explorer"
 • 2010, Member of the Scientific Counsil, SOCIAL SCIENCE EXPLORER
 • 2010, "Redaktor naczelny", TRANSFORMACJE
 • 2009, Editorial Board Member, DIALOGUE AND UNIVERSALISM
 • 2009, Editorial Board Member, TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT
 • 1991, "Redaktor naczelny", TRANSFORMACJE,
Ph.D. Mentor:
 • 2006 Kształtowanie się rynku usług edukacyjnych na terenie Warszawy Doktorant: Antczak Barbara
Publication of reviews:
 • ZACHER L., (2008), Wędrujący świat - quo vadis? review: Wędrujący świat G.W. Kiołodko, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE wydawca: PRÓSZYŃSKI I S-KA, strony: nr 2008/3, s. 103-107
Participation in conferences:
 • Informacja w spoleczeństwie XXI wieku, 2017
 • XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Nowe ścieżki rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, 2017
 • MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ, 2017
 • GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI.UJĘCIA PROSPEKTYWNE ORAZ INTERDYSCYPLINARNE, 2016
 • Society - Technology - Economy in the world of network connections. Towards the Future, 2016
 • Interdisciplinary Play and Interplay in the Postdigital Age, 2016
 • XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 2016
 • Cyberprzestrzeń i światy wirtualne - Wielkie otwarcie? Otwarta nauka i edukacja, 2016
 • X Interdyscyplinarna konferencja naukowa CZŁOWIEK I ŚWIAT-WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI Odpowiedzialność globalna w teorii i praktyce, 2016
 • Etyczne wyzwania idei wielokulturowości, 2016
 • Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku, 2016
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Społeczeństwo.NET – Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych, 2016
 • Knowledge and Morality, 2015
 • Third National Scientific Conference: Cyberspace and virtual worlds- master and disciple in the digital world, 2015
 • The 2nd European TA Conference: The Next Horizon of Technology Assessment, 2015
 • VIII Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu”. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, 2014
 • Technology Assessment - Conceptions, Methods, Experiences, 2014
 • Sieć przestrzenią współpracy społecznej, gospodarczej i politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, 2014
 • XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 2013
 • Dylematy współczesnej edukacji, 2013
 • „Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej”, 2013
 • Perły Samorządu 2012, 2013
 • Konferencja oraz ranking - perły samorządu 2012, 2013
 • Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności, 2012
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Metodologia Badań Bezpieczeństwa Narodowego BEZPIECZEŃSTWO 2012, 2012
 • Dyskurs w polityce, o polityce, z polityką, 2012
 • New Technologies as a Factor of International Relations, 2012
 • TECHNOLOGY - SOCIETY - SUSTAINABILITY, 2012
 • Tworzenie iluzji społecznych - wiedza w sferze publicznej, 2011
 • W stronę nowego ładu politycznego, 2011
 • Zrównoważony rozwój oparty na wiedzy, 2011
 • Wirtuzalizacja: problemy, wyzwania, skutki, 2011
 • Demokracja - plebiscyt show, 2011
 • Critical Issues in Science and Technology Studies, 2011
 • Socjologia w rozmiarze XL, czyli rzecz o nowych dyscyplinach socjologii, 2011
 • Dyskursy wiedzy, 2010
 • Struktura społeczna a proces globalizacji, 2010
 • Demokracja - rozwój i problemy, 2010
 • Zrównoważony rozwój, teoria i praktyka, 2010
 • Critical Issues in Sceince and Technology Studies, 2010
 • Przyszłośc Europy a problemy z wartościami, 2010
 • Wiedza - między słowem a obrazem, 2009
 • 20 lat transformacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, 2009
 • Ekonomiczne i polityczne wyzwania współczesnego świata, 2009
 • Człowiek i jego decyzje, 2009
 • Granice poznania przyszłości, 2009
 • Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, 2009
 • Społeczeństwo- kultura- technologia na początku XXI wieku, 2009
 • E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, 2009
 • ISA's 50th Annual Convention, 2009
 • Dzieje subdyscyplin socjologicznych w Polsce, 2008
 • Oblicza internetu, 2008
 • Science in the 21 Century: The Generation Change, 2008
 • Centra i peryferie w globalnym i regionalnym systemie stosunków międzynarodowych na progu XXIw., 2008
 • Sociological Research and Public Debate, 2008
 • Kultura a rynek, 2008
 • Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, 2008
 • Rola inteligencji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W 50 rocznicę śmierci Floriana Znanieckiego, 2008
 • Jednostka-społeczeństwo-państwo wobec megatrendów współczesnego świata, 2008
 • Fenomen Internetu, 2008
 • Regiony Europy-uwarunkowania, wyzwania, perspektywy rozwoju, 2007
 • Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, 2007
 • Od Społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, 2007
 • Demokracja obywatelska i społeczeństwo obywatelskie na poziomie lokalnym i regionalnym, 2007
 • Światłocienie wyobraźni, 2007
 • Fenomenologia autostrady, 2007
 • Problemy społeczeństwa informacyjnego, 2007
 • Nowoczesność – ponowoczesność – społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, 2007
 • Fragmentaryzacja i rekompozycja w procesie przemian, 2007
 • Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, 2007
 • Struktury wiedzy – w gospodarce i w społeczeństwie, 2007
 • Alternatywy globalizacji, 2006
 • Peter Drucker in Memoriam, 2006
 • Dydaktyka Informatyki i Informatyka w Dydaktyce, 2006
 • Nowa ekonomia a społeczeństwo, 2006
 • Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, 2005
 • Konferencja z cyklu W poszukiwaniu nowej wiedzy pt. Społeczeństwo - Ryzyko - Demokracja, 2005
 • U progu wielkiej zmiany. Media w kulturze i cywilizacji XXI wieku. Nurty kategorie - idee, 2005
 • Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, 2005
 • Czy dwie kultury?, 2005
 • Komputer - przyjaciel czy wróg?, 2005
 • Człowiek a światy wirtualne, 2005
 • Informatyka w społeczeństwie XXI wieku, 2005
 • Commiting Universities to Sustainable Development, 2005
 • Strategia Lizbońska - nowe wyzwania dla Polski, 2005
 • Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, 2004
 • Przedsiębiorstwa krajowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 2004
 • Common Foreign and Security Policy in the New Era, 2004
 • Zrównoważony rozwój - nauka w służbie ochrony środowiska, 2004
 • Crises and Sustainability, 2004
 • 4S & EASST Conference, 2004
 • Dwie Kultury, 2004
 • Transition economies in the European Research and Innovation Area: New challenges for the development and promotion of their science and technology, 2004
 • ENCOS 2004, 2004
 • Cosmopolitanism and Enlargement of Europe, 2004
 • Kongres Austraickiego Towarzystwa Socjologicznego, 2003
 • Prakseologiczne i etyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, 2003
 • International Summer School, 2003
 • Problemy politologii na progu XXI wieku, 2003
 • Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, 2003
 • Informacja w społeczeństwie XXI wieku, 2003
Membership in organizations:
2000.01–2010.02
, International Studies Association
2000.01–2000.12
, Institute of Public Administration, New York
2000.01
, International Sociological Association
2000.01
, European Assoc for the Study of Science and Technology
1992.01
, Fundacja Edukacyjna "Transformacje" (in Polish)
Activity educational innovations:
 • 2006.10–2011.12 Sociology, Information Society, Elements of Ecology, Environmental Protection
Additional Information
Consultancy:
Forecasting Committee "Polska 2000 Plus", Polish Academy of Sciences
Government Centre for Strategic Studies
Chancellery of the Prime Minister
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.11–2015.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2011.10
, University Of Natural Sciences And Humanities in Siedlce
2009.05
Appeal Recruitment Committee, Kozminski University, Chairman
2001.10
-, Kozminski University
2000.01–2002.12
International Studies Association, -, Course Programme Committee Member
2000.01–2000.12
Institute of Public Administration, -, Course Programme Committee Member
2000.01
"Polska 2000 Plus" Commitee, Polish Academy of Sciences, Course Programme Committee Member
2000.01
International Sociological Association, Course Programme Committee Member
1992.01
"Transformacje" Foundation, President