Information card 

PhD
RENATA DYLĄG

Department of Accounting

PhD RENATA DYLĄG

CV
Research area:
 • International Financial Reporting Standards
 • financial accounting
 • valuation
Publications
Articles in scientific journals:
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2014), GRI Guidelines in the practice of social reporting in Poland, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 329, s.82-97
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2014), Reporting on social and environmental issues, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 75, s.23-45
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2011), Recognising revenue from the Construction of Real Estate in financial statements of developers in Poland, Journal of Accounting and Management System, 1 (35), s.25-42
 • DYLĄG R. (2010), Application of fair value in measurement and presentation of property in financial statements of Polish real estate developers sector, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28/2010, s.123-136
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2010), Reporting problems for SME's according to IFRS for SME's, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6/2010, s.44-61
 • DYLĄG R. (2010), Accounting policy of listed companies in scope of revenue recognition resulting from property development contracts, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 55 (111), s.95-110
 • DYLĄG R. (2008), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a wartość godziwa, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, marzec, s.15-23
 • DYLĄG R. (2007), Zasady ujmowania przychodów i kosztów specyficznych dla firm z branży IT w świetle ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF i US GAAP, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 39(95), s.21-33
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 467, s.107-123
 • DYLĄG R. (2007), Zakres i techniki ustalania wartości godziwej w MSR/MSSF i ustawie o rachunkowości, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 41(97), s.81-97
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2005), Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.61-77
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2004), Addytywna funkcja produkcji w aspekcie rachunkowości zarządczej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.33-37
 • DYLĄG R. (2002), Analiza kapitałowa a zachodnie standardy rachunkowości emerytalnej, SYSTEMY CONTROLLINGOWE PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI, 948, s.54-62
 • DYLĄG R. (2002), The Critical Analysis of International and American Standards of the Pension Accounting, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 8, s.55-68
Chapter in monographs:
 • DYLĄG R. (2014), Budżetowanie in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, D. Dobija, M. Kucharczyk, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.429-471
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2014), Standard costing and analysis of the deviations in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.637-687
 • DYLĄG R., PUCHALSKA E. (2013), Accounting policy versus creative accounting in: IFRS: Global Rules & Local Use, I. Indrichowska, D. Kubićkowa, DOSTAL JIRI– NAVEP, s.44-60
 • DYLĄG R. (2012), Wycena według wartości godziwej a kryzys finansowy in: KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Partycki S., WYDAWNICTWO KUL, s.674-685
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2011), Shall the valuation of fair value assets be applied or not? Controversies connected with the valuation of biological assets in: Performance Mangement: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.51-67
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK B. (2011), Fair Value in Polish Commercial Bank Reporting in: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.67-91
 • DYLĄG R. (2010), Fair value and valuation and presentation of property in financial statements of Polish real estate developers sector in: Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, s.91-109
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2009), Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP in: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Kiziukiewicz T., Difin, s.131-144
 • DYLĄG R. (2009), Budżetowanie in: Rachunkowość zarządcza, Dobija D., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.471-506
 • DYLĄG R., CIEŚLAK I. (2009), Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń in: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.507-552
 • DYLĄG R. (2008), Financial Reporting and Fair Value in: Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, -, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, s.14-24
 • DYLĄG R. (2008), Fair Value in Comapnies' Financial Reporting in: General Accounting Theory - Evolution and Design for Efficiency, Górowski I., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.185-196
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2007), Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3 in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., DYLĄG R. (2006), Sprawozdawczość z zakresu kapitału intelektualnego uniwersytetów i jednostek badawczych. Pierwsze próby wdrożenia in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krawczyk W., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2005), Analityczna funkcja produkcji jako narzędzie budżetowania wynagrodzeń premiowych in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Krawczyk W., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.123-135
 • DYLĄG R. (2005), Balancing Performance and Compensation in: General Accounting Theory. Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.301-309
 • DYLĄG R., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2004), Production Function. Accounting vs. Econometric Approach in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Mieczysław Dobija, Susan Martin, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.131-141
 • DYLĄG R. (2004), Income Statement in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.41-65
 • DYLĄG R. (2004), Bilans majątkowy in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.21-41
 • DYLĄG R. (2004), Podstawowe koncepcje i zasady rachunkowości in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija Dorota, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-21
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2004), Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego in: Polska szkoła rachunkowości, Gmytrasiewicz M., Karmańskiej A., SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • DYLĄG R. (2003), Capital Analysis of Pension Fund Inflows and Outflows in: General Accounting Theory. In statu nascendi, Dobija Mieczysław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.00
Scientific Activities
Projects:
 • 2009–2011
Participation in conferences:
 • II International Conference: Finance and accounting for the sustainable development. Economy - ethics - environment, 2014
 • IFRS: Global Rules & Local Use, 2013
 • Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, 2012
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • The 6th Workshop on European Financing Reporting, 2010
 • Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, 2010
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2009
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005
Membership in organizations:
2010–2010
, European Accounting Association