Information card 

Prof. MAREK KURYŁOWICZ

Prof.
MAREK KURYŁOWICZ

Department of Theory, Philosophy and History of Law

Prof. MAREK KURYŁOWICZ

CV
History of scientific positions:
2001
Full Professor, Department of History of Law and State, Kozminski University
1997–2006
Full Professor, School of Law and Public Administration
1995
Full Professor, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1989–1997
Associate Professor, The John Paul II Catholic University of Lublin
1989–1995
Associate Professor, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1979–1998
Lecturer, The John Paul II Catholic University of Lublin
1977–1989
Lecturer, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1973–1977
Assistant Professor, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1969–1973
Senior Assistant, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1966–1969
Research Assistant, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
Performed academic and organizational function:
2012.10–2017.11
-, Kozminski University
2001.01–2011.12
,
1996.01–1999.01
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1995.01–1998.12
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1990.01–1996.01
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1981.01–1987.12
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1980.01–1997.12
, -
1977.01
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1974.01–2014.12
, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Research area:
 • Roman law
 • history of law
 • European legal culture
 • antique law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2009
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
2009
Polish Academy of Sciences, Poland
Internships:
1981
Universita degli Studi w Camerino, Italy
1981
University of Munich, Germany
1976
The University of Salzburg, Austria
Publications
Articles in scientific journals:
 • KURYŁOWICZ M. (2015), Testamentum holographum, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.219-227
 • KURYŁOWICZ M. (2013), Horace,Sermones1, 8: The Poet On Cemetery Paths,Between Law And Custom, STUDIA PRAWNICZE KUL, 4 (56), s.25-35
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KURYŁOWICZ M. (2011), From Totalitarianism to Humanitarianism. Literary Visions of Roman Law, ZESZYTY PRAWNICZE, 11.1, s.-
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Wokół pojęcia aequitas w prawie rzymskim, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, XV, s.15-28
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Ius Romanum Schola Sapientiae. Pocta Petrovi Blahowi k 70. Narodeniiam, 2009, CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, 1, s.470-472
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Terra, mare et homines, II.Studies in Memory of Profesor Tadeusz Łoposzko, 2010, CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, 1, s.468-469
 • KURYŁOWICZ M. (2010), Prawo rzymskie jako ideał prawa dobrego i sprawiedliwego, PRZEGLĄD PRAWA EGZEKUCYJNEGO, 10, s.5-20
 • KURYŁOWICZ M. (2009), Prof. dr Adam Wiliński (w 100-lecie urodzin i 60-lecie doktoratu), STUDIA IURIDICIA LUBLINESIA, ---, s.11-26
 • KURYŁOWICZ M. (2007), Swetoniusz, Caligula 38. Próba interpretacji w świetle rzymskiego prawa spadkowego, STUDIA PRAWNO-USTROJOWE, -, s.179-188
 • KURYŁOWICZ M. (2004), Zur Tatigkeit der romischen Adilen III Die cura annonae; Falsa mensura; Das crimen annonae (dardanariatus); Die Sanktionen, ORBIS IURIS ROMANI, -, s.89-104
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Krąg spadkobierców ustawowych w ujęciu prawno-historycznym, REJENT, -, s.15-33
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Testamentum holographum, REJENT, -, s.86;119-126
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Rzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, SERIA PRAWNICZA - PRAWO 1, -, s.167-175
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Dorobek oraz plany badawcze polskiej romanistyki, CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, -, s.41-457
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Zur Tatigkeit der romischen Adilen II: De modo agrorum. III. Pecuari., ORBIS IURIS ROMANI, -, s.31-44
Monographs:
 • KURYŁOWICZ M. (2012), Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, -, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KURYŁOWICZ M., Wiliński A. (2008), Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków, ZAKAMYCZE
 • KURYŁOWICZ M. (2008), Symbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • KURYŁOWICZ M. (2006), Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Prawo rzymskie: historia-tradycja-współczesność, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Chapter in monographs:
 • KURYŁOWICZ M. (2017), Ex iniuria ius non oritur. Szkic do dziejów zasady in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1239-1250
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Alterum non laedere i uniwersalność rzymskich zasad prawa in: Państwo i prawo w dobie globalizacji, S.Sagan, -, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.171-181
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Libera mortis facultas w państwie i prawie rzymskim in: Iudicium et Scienta. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, A.Przyborowska-Klimczak, A.Tarach, -, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.715-727
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Prawo talionu in: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. piórkowska-Flieger, -, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.1065-1078
 • KURYŁOWICZ M. (2009), Adam Wiliński 1909-1977 in: Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS w latach 1949-2009, Przyborowska-Klimczak A., Lublin, ---, s.---
 • KURYŁOWICZ M. (2009), Wokół istoty małżeństwa rzymskiego in: Finis legis Christus: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, J. Wroceński, J. Krajczyński, Warsaw, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.1141-1154
 • KURYŁOWICZ M. (2007), Fideicommissum hereditatis, zapis uniwersalny i podstawienie powiernicze in: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, -, Kluczbork, Klucz-Druk Sp. z o.o., s.183-195
 • KURYŁOWICZ M. (2007), De publicis iudiciis. Instytucje justyniańskie o postępowaniach sądowych publicznych in: Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Nowikowski I., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.561-571
 • KURYŁOWICZ M. (2006), Prawo osobowe in: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego, Sawczuk M., Kraków, ZAKAMYCZE, s.339-350
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Vicesima hereditatum. Z historii podatku od spadków in: W kręgu prawa podatkowego i finansów. Księga pamiątkowa prof. Cezarego Kosikowskiego, Dzwonkowski H., Głuchowski J., Pomorska A., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.219-223
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Prawa antyczne w polskiej literaturze historycznoprawnej in: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, Dębiński A., Wócik M., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.165-174
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Libri terribiles. Z historii rzymskiego prawa karnego in: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska, Leszczyński L., Skrętowicz E., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.745-755
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Taedium vitae w rzymskim prawie karnym in: Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, Kowalski H., Kuryłowicz M., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.189-200
 • KURYŁOWICZ M. (2004), The Importance of Roman Law in Shaping European Legal Culture in: European Integration Through Education, Kucha R., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.25-35
 • KURYŁOWICZ M. (2004), Bemerkungen zum Prinzip adoptio naturam imitatur im romischen Recht in: Roman Law as Formative of Modern Legal Systems. Studies in Honour of Wiesław Litewski, Sondel J., Reszczyński J., Ściślicki P., Kraków, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, s.279-289
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2009, Member of the Program Council, ZESZYTY PRAWNICZE
 • 2009, Member of Editorial Committee, KRYTYKA PRAWA
 • 2009, Członek Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego, ORBIS IURIS ROMANI
 • 2009, "Program Board Member", ZESZYTY PRAWNICZE
 • 2002, Editor-in-Chief, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA
 • 2002, Editor-in-Chief, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA
 • 2002, "Redaktor naczelny", STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA
 • 2002, "International Editorial Committee Member", ORBIS IURIS ROMANI
 • 2000, Member of the Program Council, REJENT
 • 1998, Przewodniczący Rady Wydawniczej Wydawnictwa UMCS, Wydawnictwo UMCS
Ph.D. Mentor:
 • 2010 Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939) Doktorant: Renata Wiaderna - Kuśnierz
Publication of reviews:
 • KURYŁOWICZ M., (2009), review: Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć rzeczy i przedmiotu praw rzeczowych w europejskiej nauce prawa prywatnego W. Dajczak, REJENT wydawca: ---, strony: nr 10, s. 186-191
Participation in conferences:
 • V Lubelskie Seminarium Karnistyczne nt. Prostytucja, 2013
 • Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne, 2013
Membership in organizations:
2007.01
, Central Committee for Academic Degrees and Science Titles
1999.01–2002.01
, Committee on Legal Sciences, Polish Academy of Sciences
1991.01–2007.01
, The Scientific Committee on Ancient Culture, Polish Academy of Sciences
1987.01
, Societas Humboldtiana Polonorum
1987.01–2002.01
, Lublin Scientific Society
1977.01–2002.01
, Polish Historical Society
1977.01
, Lublin Scientific Society
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012.10–2017.11
-, Kozminski University
2001.01–2011.12
1996.01–1999.01
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1995.01–1998.12
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1990.01–1996.01
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1981.01–1987.12
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1980.01–1997.12
, -
1977.01
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1974.01–2014.12
, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie