Information card 

Prof. MAREK KURYŁOWICZ

Prof.
MAREK KURYŁOWICZ

Department of Theory, Philosophy and History of Law

Prof. MAREK KURYŁOWICZ

CV
History of scientific positions:
2001
Full Professor, Department of History of Law and State, Kozminski University
2001–2011
Full Professor, University of Rzeszów
1997–2006
Full Professor, School of Law and Public Administration
1995
Full Professor, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1989–1997
Associate Professor, The John Paul II Catholic University of Lublin
1989–1995
Associate Professor, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1979–1998
Lecturer, The John Paul II Catholic University of Lublin
1977–1989
Lecturer, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1973–1977
Assistant Professor, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1969–1973
Senior Assistant, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1966–1969
Research Assistant, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
Research area:
 • Roman law
 • history of law
 • European legal culture
 • antique law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2009
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
2009
Polish Academy of Sciences, Poland
Internships:
1981
Universita degli Studi w Camerino, Italy
1981
University of Munich, Germany
1976
The University of Salzburg, Austria
Publications
Articles in scientific journals:
 • KURYŁOWICZ M. (2015), Testamentum holographum, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.219-227
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KURYŁOWICZ M. (2013), Horace,Sermones1, 8: The Poet On Cemetery Paths,Between Law And Custom, STUDIA PRAWNICZE KUL, 4 (56), s.25-35
 • KURYŁOWICZ M. (2011), From Totalitarianism to Humanitarianism. Literary Visions of Roman Law, ZESZYTY PRAWNICZE, 11.1, s.-
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Wokół pojęcia aequitas w prawie rzymskim, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, XV, s.15-28
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Ius Romanum Schola Sapientiae. Pocta Petrovi Blahowi k 70. Narodeniiam, 2009, CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, 1, s.470-472
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Terra, mare et homines, II.Studies in Memory of Profesor Tadeusz Łoposzko, 2010, CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, 1, s.468-469
 • KURYŁOWICZ M. (2010), Prawo rzymskie jako ideał prawa dobrego i sprawiedliwego, PRZEGLĄD PRAWA EGZEKUCYJNEGO, 10, s.5-20
 • KURYŁOWICZ M. (2009), Prof. dr Adam Wiliński (w 100-lecie urodzin i 60-lecie doktoratu), STUDIA IURIDICIA LUBLINESIA, ---, s.11-26
 • KURYŁOWICZ M. (2007), Swetoniusz, Caligula 38. Próba interpretacji w świetle rzymskiego prawa spadkowego, STUDIA PRAWNO-USTROJOWE, -, s.179-188
 • KURYŁOWICZ M. (2004), Zur Tatigkeit der romischen Adilen III Die cura annonae; Falsa mensura; Das crimen annonae (dardanariatus); Die Sanktionen, ORBIS IURIS ROMANI, -, s.89-104
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Krąg spadkobierców ustawowych w ujęciu prawno-historycznym, REJENT, -, s.15-33
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Testamentum holographum, REJENT, -, s.86;119-126
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Rzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, SERIA PRAWNICZA - PRAWO 1, -, s.167-175
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Dorobek oraz plany badawcze polskiej romanistyki, CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, -, s.41-457
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Zur Tatigkeit der romischen Adilen II: De modo agrorum. III. Pecuari., ORBIS IURIS ROMANI, -, s.31-44
Monographs:
 • KURYŁOWICZ M. (2012), Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, -, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KURYŁOWICZ M., Wiliński A. (2008), Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków, ZAKAMYCZE
 • KURYŁOWICZ M. (2008), Symbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • KURYŁOWICZ M. (2006), Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 • KURYŁOWICZ M. (2003), Prawo rzymskie: historia-tradycja-współczesność, Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Chapter in monographs:
 • KURYŁOWICZ M. (2017), Ex iniuria ius non oritur. Szkic do dziejów zasady in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1239-1250
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Prawo talionu in: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. piórkowska-Flieger, -, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.1065-1078
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Alterum non laedere i uniwersalność rzymskich zasad prawa in: Państwo i prawo w dobie globalizacji, S.Sagan, -, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.171-181
 • KURYŁOWICZ M. (2011), Libera mortis facultas w państwie i prawie rzymskim in: Iudicium et Scienta. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, A.Przyborowska-Klimczak, A.Tarach, -, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.715-727
 • KURYŁOWICZ M. (2009), Adam Wiliński 1909-1977 in: Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS w latach 1949-2009, Przyborowska-Klimczak A., Lublin, ---, s.---
 • KURYŁOWICZ M. (2009), Wokół istoty małżeństwa rzymskiego in: Finis legis Christus: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, J. Wroceński, J. Krajczyński, Warsaw, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.1141-1154
 • KURYŁOWICZ M. (2007), Fideicommissum hereditatis, zapis uniwersalny i podstawienie powiernicze in: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, -, Kluczbork, Klucz-Druk Sp. z o.o., s.183-195
 • KURYŁOWICZ M. (2007), De publicis iudiciis. Instytucje justyniańskie o postępowaniach sądowych publicznych in: Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Nowikowski I., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.561-571
 • KURYŁOWICZ M. (2006), Prawo osobowe in: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego, Sawczuk M., Kraków, ZAKAMYCZE, s.339-350
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Vicesima hereditatum. Z historii podatku od spadków in: W kręgu prawa podatkowego i finansów. Księga pamiątkowa prof. Cezarego Kosikowskiego, Dzwonkowski H., Głuchowski J., Pomorska A., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.219-223
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Prawa antyczne w polskiej literaturze historycznoprawnej in: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, Dębiński A., Wócik M., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.165-174
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Libri terribiles. Z historii rzymskiego prawa karnego in: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska, Leszczyński L., Skrętowicz E., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.745-755
 • KURYŁOWICZ M. (2005), Taedium vitae w rzymskim prawie karnym in: Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, Kowalski H., Kuryłowicz M., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.189-200
 • KURYŁOWICZ M. (2004), The Importance of Roman Law in Shaping European Legal Culture in: European Integration Through Education, Kucha R., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.25-35
 • KURYŁOWICZ M. (2004), Bemerkungen zum Prinzip adoptio naturam imitatur im romischen Recht in: Roman Law as Formative of Modern Legal Systems. Studies in Honour of Wiesław Litewski, Sondel J., Reszczyński J., Ściślicki P., Kraków, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, s.279-289
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2009, "Program Board Member", ZESZYTY PRAWNICZE
 • 2009, Członek Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego, ORBIS IURIS ROMANI
 • 2009, Member of the Program Council, ZESZYTY PRAWNICZE
 • 2009, Member of Editorial Committee, KRYTYKA PRAWA
 • 2002, Editor-in-Chief, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA
 • 2002, Editor-in-Chief, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA
 • 2002, "Redaktor naczelny", STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA
 • 2002, "International Editorial Committee Member", ORBIS IURIS ROMANI
 • 2000, Member of the Program Council, REJENT
 • 1998, Przewodniczący Rady Wydawniczej Wydawnictwa UMCS, Wydawnictwo UMCS
Ph.D. Mentor:
 • 2010 Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939) Doktorant: Renata Wiaderna - Kuśnierz
Publication of reviews:
 • KURYŁOWICZ M., (2009), review: Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć rzeczy i przedmiotu praw rzeczowych w europejskiej nauce prawa prywatnego W. Dajczak, REJENT wydawca: ---, strony: nr 10, s. 186-191
Participation in conferences:
 • V Lubelskie Seminarium Karnistyczne nt. Prostytucja, 2013
 • Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne, 2013
Membership in organizations:
2007
, Central Committee for Academic Degrees and Science Titles
1999–2002
, Committee on Legal Sciences, Polish Academy of Sciences
1991–2007
, The Scientific Committee on Ancient Culture, Polish Academy of Sciences
1987
, Societas Humboldtiana Polonorum
1987–2002
, Lublin Scientific Society
1977–2002
, Polish Historical Society
1977
, Lublin Scientific Society
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012–2017
-, Kozminski University
2001–2011
1996–1999
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1995–1998
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1990–1996
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1981–1987
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1980–1997
, -
1977
, Maria Curie-Skłodowska Univeristy
1974–2014
, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie