Prof. Monika Latos-Miłkowska

Department of Labor Law
Associate Professor

prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska - Naukowiec specjalizujący się w prawie pracy, Autorka ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych. Autorka monografii "Ochrona interesu pracodawcy" oraz komentarza do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Współautorka komentarza do kodeksu pracy pod red. Prof. Ludwika Florka. Współautorka tomów III, IX, XI i XIV Systemu Prawa Pracy. Autorka licznych artykułów naukowych publikowanych w wiodących wydawnictwach i czasopismach naukowych poświęconych problematyce prawa pracy, takich jak: Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Monitor Prawa Pracy. Szczególnym przedmiotem zainteresowań badawczych jest problematyka zbiorowego prawa pracy, zwłaszcza statusu prawnego zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych, problematyka ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Uczestniczka w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, na których wygłaszała referaty.

Publikacje w czasopismach naukowych:

LATOS-MIŁKOWSKA M., Gurynow-Pulkowska A. (2022), "Ochrona roszczeń pracowniczych w razie upadłości konsumenckiej", STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, 2022/1, s. 59-71, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2021), "Porozumienia zbiorowe w Tarczy Antykryzysowej", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 10/2020, s. 26-35, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2021), "Przetwarzanie danych osobowych pracowników a zwolnienia grupowe", ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA, XXI, s. 363-371, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2021), "Działalność socjalna pracodawcy w tarczy antykryzysowej", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 1, s. 6-11, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2021), "The Protection of Employers’ Interests during the Coronavirus Pandemic. The Case of Poland", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 13 (1), s. 7-24, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2021), "Zakres podmiotowy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wypłacanego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19", Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej,  Tom 19 Nr 2, s. 1-22, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), "Związek zawodowy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą", MONITOR PRAWA PRACY, 11/2020, s. 6-11, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), "The Legal Status of an Intercompany Trade Union Following Amendments to the Trade Union Act: Selected Issues", STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Vol. 27, s. 29-39, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), "Piotr Grzebyk, Od rządów siły do rządów prawa. Polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, ss. 272", BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, vol. 25 nr 1, s. 177-181, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), "Status prawny członka zarządu spółki kapitałowej w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 4/2020, s. 18-23, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2019), "Status prawny jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 12/2019, s. 19-25, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2021), "Rozdział 20. Status prawny nauczycieli akademickich. Pkt 20.6.4: Urlopy nauczycieli akademickich", w: Krzysztof W. Baran, Z. Góral (red.), System prawa pracy. TOM XI. Pragmatyki pracownicze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. ????, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2021), "Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy", w: Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka (red.), System prawa pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1087-1120, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2021), "Rozwiązanie umowy o pracę  bez wypowiedzenia", w: Krzysztof W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom XIV. Historia polskiego prawa pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. brak spisu treści, afiliacja: ALK.

LATOS-MIŁKOWSKA M. (2021), "Rozdział 20. Status prawny nauczycieli akademickich. Pkt 20.7: Szczególne obowiązki nauczycieli akademickich", w: Krzysztof W. Baran, Z. Góral (red.), System prawa pracy. TOM XI. Pragmatyki pracownicze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. ????, afiliacja: ALK.  

Od 2019 r. zatrudniona w Akademii Leona Koźmińskiego na stanowisku profesora uczelni. Od 2019 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Prawa Pracy w Kolegium Prawa ALK. Radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy.