Prof. Małgorzata Skórzewska-Amberg

Department of Theory, Philosophy and History of Law
Associate Professor

Professor Małgorzata Skórzewska-Amberg is Associate Professor at Kozminski University and teaches in the Department of Theory, Philosophy, and History of Law; she holds a habilitation in social sciences in the field of legal science, and a Ph.D. in law. She graduated from the Faculty of Technical Physics and Applied Mathematics of the Warsaw University of Technology (M.Eng. in computer science) and the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw (M.A. in law). Her scientific interests include new technologies law with a particular focus on cybercrime, the legal protection of children against sexual abuse, criminal law, cybersecurity, digital data protection, technical and legal aspects of cryptography, and related legislation.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2019), "Digitalisation of Healthcare and the Problem of Digital Exclusion", Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 27, tom: 27, nr 2, s. 48-63, afiliacja: ALK.

 

 1. KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), "Pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii w ochronie zdrowia", Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (96-97), s. 270-286, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), "Odpowiedzialność karna za tzw. cyber rape na gruncie art. 191a k.k.", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3, s. 113-125, afiliacja: ALK.

 

 1. KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), "Technologie informacyjno – komunikacyjne w ochronie zdrowia – problematyka naruszania prywatności", INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 6, 7, s. 28-39, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), "Prawnokarne regulacje cyberprzestępczości w Polsce: udana harmonizacja czy niewykonalne zadanie?", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 2, s. 126-156, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), "Wolność a bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej – kilka uwag na gruncie jurysprudencji", Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (88- 89), s. 200-212, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), "Zmiany w kodeksie karnym na tle postanowień dyrektywy 2011/93/UE", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s. 74-82, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (na tle dyrektywy 2011/93/UE) ", PAŃSTWO I PRAWO, 8(810), s. 52-64, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland", ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s. 1-14, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Information Society and Penal Law. Penal Law – Special Part: Report for Poland", ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 2, s. 1-31, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), "Prawnokarna ochrona informacji cyfrowej w Polsce", TRANSFORMACJE, 1-2 (68-69) 2011, s. 264-285, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), "Pornography in Cyberspace - European Regulations", Masaryk University Journal of Law and Technology, 5, 2, s. 261-272, afiliacja: ALK.

 

Monografie:

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2019), "Prawnokarna ochrona dziecka przed seksualnym wykorzystaniem w cyberprzestrzeni", Wydawnictwo Poltext, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), "Ingerencja władzy publicznej w cyberprzestrzeni. Zabezpieczenie czy naruszenie praw jednostki", w: Lech W. Zacher (red.), Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 111-143, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), "Global Threat but National Legislation: How to Adapt to the New Cyberspace Society", w: Emilio Viano (red.), Cybercrime, Organized Crime, and Societal Responses: International Approaches, Springer, s. 67-86, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), "Impact of ICT on the Law", w: Zacher L.  (red.), Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, Springer, s. 157-168, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), "Impact of ICT on the Law ", w: Lech W. Zacher (red.), Technology-Society-Sustainability (Selected Concepts, Issues and Cases) , Springer, s. w druku, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), "Cyber Risk and Data Protection in Polish Financial Sector ", w: Ruth Taplin (red.), Managing Cyber Risk in the Financial Sector, Routledge, London, s. 130-157, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), "Zagrożenia w cyberprzestrzeni – problemy legislacyjne w prawie karnym", w: P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel  (red.), Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno, s. 112-138, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Cyberprzestępczość - odpowiedzialność karna", w: M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz (red.), Człowiek wobec uzależnień. Alkohol-Narkotyki-Dopalacze, ASPRA-JR, Warszawa-Zielona Góra, s. 161-180, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Karalność pornografii dziecięcej w polskim Kodeksie karnym", w: S.Pikulski, M. Romańczuk - Grońska (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza El Set, Olsztyn, s. 333-339, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Prawo w cyberprzestrzeni - nowa treść czy nowa forma?", w: Lech W. Zacher (red.), Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki., POLTEXT, Warszawa, s. 565-586, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2012), "Cyfrowa przyszłość - aspekty prawno-instytucjonalne", w: Lech W. Zacher (red.), Nasza cyfrowa przyszłość (nadzieje, ryzyka, znaki zapytania), PAN - Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" przy Prezydium PAN, Warszawa, s. 170-191, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2012), "Konwergencja prawa warunkiem koniecznym w społeczeństwie informacyjnym", w: Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło (red.), Konwergenjca czy dywergencja kultur i systemów prawnych ?, C.H.BECK, Warszawa, s. 293-298, afiliacja: ALK.

 

 1. SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), "Legal Protection of Digital Information in the era of Information Warfare", w: Ottis R. (red.), Proceedings of the 10th European Conference on Information Warfare and Security, Academic Publishing Limited, Reading, s. 237-244, afiliacja: ALK.

 

.