Prof. Joanna Kielin-Maziarz

Department of Constitutional Law
Associate Professor

Professor Joanna Kielin-Maziarz teaches in the Division of Constitutional Law at Kozminski University. In 2008, she obtained her Ph.D. in legal sciences, and in 2015, a post-doctoral degree in the same field. In 2007, after studies at the College of Europe, she received the Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies. She authored and co-authored several scientific publications in Polish, English, and French, including monographs, scientific articles, chapters, and reviews. She participated in many Polish and international scientific conferences, where she gave lectures, including several in English. Since 2009, she has been a member of the Polish Society of Constitutional Law and the International Association of Constitutional Law. Since 2011, she is a member of the International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Since 2012, she is a member of the Center for the Theory and Philosophy of Human Rights. Since 2019, she is a member of the Legal Interdisciplinary Science Center at Kozminski University. In 2021, she became a member of the Review Commission of the Polish Society of Constitutional Law. She is also a member of the Gubernaculum et Administratio (Governance and Administration) journal editorial board. She is a reviewer of the journals Studia Wyborcze (Electoral Studies), Studia Prawnicze KUL (Law Studies of KUL), and Krytyka Prawa (Law Critique). Moreover, she is an attorney of the Warsaw Bar Association.

 

Research projects:

2020–now – “Praworządność w Agendzie 2030 ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju” (The Rule of Law in the UN 2030 Agenda on Sustainable Development).

2018–2019 – “Zasada zrównoważonego rozwoju – jej normatywność w aspekcie prawnoporównawczym” (The Rule of Law and Its Normativeness in the Legal-Comparative Aspect). 2016–2017 – “Realizacja zasad konstytucyjnych” (Implementation of Constitutional Rules).

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2020), "Zasada zrównoważonego rozwoju – uwagi na tle jej miejsca w Konstytucji RP", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 12 (1), s. 206-228, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2020), "Nowe prawo klimatyczne w dobie pandemii", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, -, s. -, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "Rozporządzenie REACH w świetle zasady ostrożności", PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 2, s. 161-183, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "Nowa Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 5, s. 2-7, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Environmental Management and Sustainable Development", TRANSFORMACJE, 3-4 (78-79), s. 250-259, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie dla realizacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji i produkcji Unii Europejskiej", STUDIA PRAWNICZE KUL, 3(55), 3(55), s. 57-73, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Problems and Challenges in the EU sustainable Consumption and Production Action Plan", International Journal of Public Law and Policy, 3, 3, s. 276-286, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Rozumienie zasady zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym", ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, 1, s. 9-28, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Recenzja: Kodeks wyborczy - wstępna ocena. red. K. Skotnicki", STUDIA WYBORCZE, 13, 13, s. 79-87, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "Nowe rozporządzenie EMAS III", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 760, 10 (760), s. 23-29, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Nowe rozporządzenie w sprawie wspólnotowego oznakowania ekologicznego", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 746, 8, s. 12-22, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), "Realizacja konstytucyjnego obowiązku ochrony praw konsumentów", PRZEGLĄD SEJMOWY, 99, 4, s. 261-272, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Realizacja koncepcji najlepszych dostępnych technik w prawie wspólnotowym", PRAWO I ŚRODOWISKO, 2 (62)/10, s. 75-81, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariuszy publicznych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, 81, 81, s. 43-65, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2009), "Funkcjonowanie systemu EMAS w Unii Europejskiej", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 7/8(61/62), s. 111-120, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2006), "System EMAS oraz zasady jego wdrażania", Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, III, 1, s. 67-75, afiliacja: ALK.

 

Monografie:

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej", KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Environmental Management as an Exemplification of the European Union Law Principles", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Redakcja monografii:

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J. (red.), (2014), "Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WAWRZYNIAK J., KIELIN-MAZIARZ J. (red.), (2011), "Wokół Konstytucji. Pisma Wybrane. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Sokolewicza", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2020), "Wyzwania dla miast płynące z zobowiązań międzynarodowych w kontekście zrównoważonego rozwoju", w: K. Skotnicki (red.), Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce, Uniwersytet Łódzki, s. 265-278, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2017), "Can the EU Sustainable Consumptionand Production Action Plan Realizethe Sustainable Development Principle?", w: Zacher L.  (red.), TECHNOLOGY- SOCIETY- SUSTAINABILITY , Springer, s. 309-321, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "Tryb wyboru prezydenta RP ", w: J. Wawrzyniak, J. Kielin- Maziarz  (red.), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Wolters Kluwer, s. , afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2014), "Czy koncepcja zrównoważonego rozwoju ogranicza wolność działalności gospodarczej?", w: R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik (red.), Działalność gospodarcza w obszarach chronionych , WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 69-85, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2013), "Kodeks wyborczy – procedura głosowania przez pełnomocnika", w: Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor (red.), Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, WSEI, Lublin, s. 147-159, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Prawo do swobodnego tworzenia zrzeszeń w świetle wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - negatywna wolność zrzeszania się ", w: Jerzy Jaskiernia (red.), EFEKTYWNOŚĆ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA OBSZARY ANALIZY SKUTECZNOŚCI EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA, Adam Marszałek, Toruń, s. 105-117, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Konstytucyjna ochrona organizacji społecznych - kilka uwag", w: K. Spryszak, R. Czarny (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Jerzego Jaskierni, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, Toruń, s. 767-775, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2012), "Problems and Challenges in the EU sustainable Consumption and Production Action Plan ", w: Sylvia Kierkegaard (red.), Law, Governance and World Order, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, Ateny, s. 236-246, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej – wybrane problemy", w: M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Dekada Harmonizacji w Prawie Ochrony Środowiska, KUL, Lublin, s. 63-81, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "Prawa kobiet w Wielkiej Brytanii", w: W. Sokolewicz, L. Kondratiewa-Bryzik (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 109-121, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2011), "Konstytucyjna zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości", w: J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom 1: Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, Warszawa, s. 590-606, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (wybrane aspekty)", w: N.Szczęch (red.), Księga jubileuszowa z okazji 5-lecia wydziału prawa Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy, WYŻSZA SZKOŁA MENEDŹERSKA, Legnica, s. 79-90, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J., Kasperek A. (2010), "Nauczanie przedmiotów prawniczych w szkole ", w: Pankowska D., Sokołowska-Dzioba T. (red.), Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 120-135, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Bezpieczeństo ekologiczne w ramach relizacji europejskiej i polskiej polityki ochrony środowiska", w: Sokolewicz W. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II Bezpieczeństwo, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 239-268, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), "The Principle of Equality as a Basis for Constitutional Complaint", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 117-130, afiliacja: ALK.

 

KIELIN-MAZIARZ J. (2010), "Wpływ Rady Europy na standardy ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej", w: Jaskiernia J. (red.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989 - 2009, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, Toruń, s. 398-412, afiliacja: ALK

-