Prof. Jan Wawrzyniak

Department of Constitutional Law
Full Professor

Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak jest kierownikiem Zakładu Prawa Konstytucyjnego ALK. Koordynuje i inspiruje poczynania badawcze i dydaktyczne współpracowników. Zainteresowania badawcze prof. Jana Wawrzyniaka skupiają się wokół podstawowych zasad konstytucyjnych, wokół konstytucyjnych wartości zawartych w prawie europejskim, wokół ewolucji ustrojowej Polski.  Ważnym przedmiotem zainteresowania prof. J. Wawrzyniaka jest także system konstytucyjny Italii oraz zagadnienia prawa porównawczego. Za publikacje afiliowane przy Akademii Leona Koźmińskiego był dwukrotnie nagradzany przez Rektora ALK. Prof. J. Wawrzyniak łączy pracę badawczą i dydaktyczną z aktywnością o charakterze praktycznym. W latach 1996-2006 był doradcą Prezydenta RP.  W latach 2001--2006 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.  Na pograniczu aktywności naukowej i dydaktycznej znajdowała się praca na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw nauk społecznych w Stacji Naukowej PAN w Rzymie (1987--1992). Przez cały dotychczasowy okres aktywności zawodowej (53 lata) łączy pracę naukową z dydaktyką, ostatnio tylko w Akademii Leona Koźmińskiego.  Był także wykładowcą na uczelniach zagranicznych, zwłaszcza włoskich (Rzym-LUISS, Uniwersytety w Sassari, Teramo, Cagliari). Prowadził badania naukowe we Francji, Włoszech, Holandii, Czechach i Rosji. Jest członkiem rady redakcyjnej rocznika "Toruńskie Studia Polsko--Włoskie" oraz członkiem rady programowej kwartalnika "Przegląd Konstytucyjny". Odznaczony m.in.: Oficerskim Krzyżem Zasługi Republiki Włoskiej (1996) Krzyżem Oficerskim OOP (2001) Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2014)

Jest m.in. autorem następujących publikacji książkowych i artykułowych:

  • Rewolucja i demokracja;PWN Warszawa,1986 r. (nagroda im.L.Waryńskiego)
  • La Polonia e le sue Costituzioni dal 1791 ad oggi.Le radici istituzionali della svolta polacca; Maggioli Editore,Rimini, 1992 r.
  • Zarys polskiego ustroju konstytucyjnego;Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz; 1999 r.
  • Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów; Wyd.Sejmowe, Warszawa, 2016 r.

Publikacje w czasopismach naukowych:

WAWRZYNIAK J. (2020), "O potrzebie uprawiania prawa konstytucyjnego porównawczego", PAŃSTWO I PRAWO, Nr 9/2020 [895], s. 112-120, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2019), "Sztuka pisania podręczników (artykuł recenzyjny)", PAŃSTWO I PRAWO, 3/2019, s. 117-123, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2018), "Problematyka zmiany konstytucji Republiki Włoskiej", PAŃSTWO I PRAWO, 12(874), s. 56-72, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2017), "Il principio di separazione dei poteri e la sua degenerazione in Polonia", Percorsi Costituzionali, 2.2017, s. 647-668, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2014), "O niektórych osobliwościach Konstytucji V Republiki Francuskiej", STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA, XXII, s. 149-164, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2009), "L'etat d'urgence dans la constitution de la Pologne et d'autres etats post-socialistes del Union Europeenne", KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, Athens 11 - 15.06.2007, VIIth World Congress of Constitutional Law, s. 35-42, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2007), "O próbie rewizji konstytucji Republiki Italii", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s. 90-103, afiliacja: Inna.

WAWRZYNIAK J. (2007), "Reformy instytucjonalne we Włoszech", PRZEGLĄD SEJMOWY, 6(83), s. 135, afiliacja: Inna.

Monografie:

WAWRZYNIAK J. (2016), "Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów", Wydawnictwo Sejmowe, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

KIELIN-MAZIARZ J., WAWRZYNIAK J. (red.), (2014), "Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J., Radziewicz P. (red.), (2014), "Konstytucja Rząd Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J., KIELIN-MAZIARZ J. (red.), (2011), "Wokół Konstytucji. Pisma Wybrane. Księga jubileuszowa prof. Wojciecha Sokolewicza", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: Inna.

WAWRZYNIAK J. (red.), (2005), "Tryb ustawodawczy a jakość prawa", WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, Warszawa, afiliacja: Inna.

WAWRZYNIAK J., KRUK M. (red.), (2005), "Polska w Unii Europejskiej", ZAKAMYCZE, Kraków, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

WAWRZYNIAK J. (2018), "Włoski Sąd Konstytucyjny - krótka historia przełamywania niektórych trudności", w: M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka (red.), Potentia Non Est Nisi Da Bonum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, WYDAWNICTWO "DOM ORGANIZATORA", s. 825-838, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2017), "Zasady podziału władzy a orzeczenieTrybunału Konstytucyjnego z 9 grudnia 2015 r. (K35/15)", w: K. Bartuzi (red.), Minikomentarz dla makroprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 141-153, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2017), "Paradoksy doktryny i praktyki praw człowieka w dobie globalizacji", w: G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandes-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 143-153, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2015), "Treść małej Konstytucji w 1947 r.", w: M. Zubik, R. Jastrzębski  (red.), Małe konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919-1947-1992, Wydawnictwo Sejmowe, s. 75-86, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2015), "Wybrane problemy genezy i funkcjonowania Włoskiego Sądu Konstytucyjnego ", w: P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje, Tradycje i Porównania , Wydawnictwo Sejmowe, s. 859- 866, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2014), "Parlament a prezydent i rząd w świetle zasady podziału i równowagi władz (kilka refleksji) ", w: J. Wawrzyniak, P. Radziewicz  (red.), Konstytucja Rząd Parlament. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Ciemniewskiego., Wydawnictwo Sejmowe, s. 364-373, afiliacja: Inna.

WAWRZYNIAK J. (2014), "Parlament a prezydent i rząd w świetle zasady podziału i równowagi władz (kilka refleksji)", w: P. Radziweicz, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja Rząd Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 364-373, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2014), "Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", w: J. Kielin - Maziarz, J. Wawrzyniak (red.), Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s. 118-138, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2012), "Rola tzw. Małych Konstytucji w polskim konstytucjonaliźmie", w: Balicki Ryszard, Masternak-Kubiak Małgorzata (red.), W służbie dobru wspólnemu, Wydawnictwo Sejmowe, s. 145-156, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2012), "Partie polityczne w Parlamencie Europejskim", w: Ryszard M. Czarny, Kamil Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 139-149, afiliacja: Inna.

WAWRZYNIAK J. (2012), "Rola tzw. Małych Konstytucji w polskim konstytucjonalizmie", w: R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 145-156, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2011), "Prawa kobiet we Włoszech", w: W. Sokolewicz, L. Kondratiewa-Bryzik (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 201-207, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2011), "Sejm i Senat w latach 1989-2010", w: J. Bardach (red.), Dzieje Sejmu Polskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 275-367, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2010), "Prezydent a parlament w Polsce w minionym dwudziestoleciu (zarys problematyki)", w: P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas (red.), Prawa człowieka - społeczeństwo obywatelskie - państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 404-411, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2009), "Władza a własność, czyli o wybranych problemach ewolucji stosunków między władzą polityczną a władzą ekonomiczną", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 137-154, afiliacja: ALK.

WAWRZYNIAK J. (2008), "L'etat d'urgence dans la constitution de la Pologne et d'autres etats post-socialistes del Union Europeenne", w: Wawrzyniak J. (red.), VIIth World Congress of Constitutional Law. Athens 11 - 15.06.2007. Referaty delegacji polskiej - Law School Papers, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 0,5 ark, afiliacja: WSPIZ.

WAWRZYNIAK J. (2008), "Od Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy do Traktatu Reformującego Unię Europejską", w: Wawrzyniak J. (red.), Tworzenie prawa w Polsce i we Włoszech wybrane problemy, KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

WAWRZYNIAK J. (2008), "„Sejm i Senat w latach 1989 – 2007", w: Dzieje Sejmu Polskiego”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

WAWRZYNIAK J. (2005), "Inicjatywa ustawodawcza - teoria, prawo, praktyka", w: Wawrzyniak J. (red.), Tryb ustawodawczy a jakość prawa, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, Warszawa, afiliacja: Inna.

Publikacje inne:

WAWRZYNIAK J. (2015), Opinia dotycząca projektu ustawy o prawie łowieckim przygotowanej dla komisji ustawodawczej Sejmu, Opracowanie na rzecz praktyki.