Prof. Jan Chmielewski

Department of Administrative and Public Economic Law
Associate Professor

Professor Jan Chmielewski is Secretary of the Department of Administrative and Public Business Law and legal counsel; he holds a Ph.D. in legal sciences. He works at the Judicial Decisions Bureau of the Supreme Administrative Court. Chmielewski specializes in administrative and administrative court proceedings and administrative law (constitutional and substantive), including forest and environmental protection law. He authored many glosses, monographs, and scientific articles. Moreover, Chmielewski participated in scientific projects financed by institutions such as Poland’s National Centre for Research and Development and National Science Centre.

 

Scientific projects:

The Potential for the Development and Implementation of Vacuum Railway Technology in Poland in the Social, Technical, Economic and Legal Context, “GOSPOSTRATEG HYPERLOOP” (May 1, 2019–April 30, 2020); the project was funded by Poland’s National Centre for Research and Development; the project included the analysis of environmental protection law regulations relevant to the introduction of a low-pressure railway (hyperloop) in Poland.

Wolność gospodarcza w prawie krajowym w świetle wymogów prawa europejskiego (Economic Freedom in National Law and in the Light of European Law Requirements), implemented in 2013–2016 within statutory activity of Kozminski University.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2019), "Problematyka prawna uciążliwości zapachowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze gminy", SAMORZĄD TERYTORIALNY, 3/2019, s. 52-64, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2019), "Pojęcie lasu w ustawie o lasach – próba konceptualizacji", PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 3/2019, s. 38-50, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2019), "Dopuszczalność zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie art. 155 k.p.a. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2017 r., II SA/Po 743/16", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 184-200, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2019), "Opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego w administracyjnym postępowaniu dowodowym ", MONITOR PRAWNICZY, 20, s. 1098-1104, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2019), "Jawność postępowania administracyjnego a zasada zaufania do władz publicznych – kontekst społeczny i normatywny", PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 7-8, s. 44-57, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2018), "Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania", PRAWO I ŚRODOWISKO, 3(95), s. 86-95, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2018), "Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 października 2017 r., II SA/Sz 749/17", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 192-202, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2018), "Czynności niecierpiące zwłoki podejmowane w czasie trwania sporu o właściwość między organami administracji publicznej", MONITOR PRAWNICZY, 13/2018, s. 698-704, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2017), "Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. (IV SAB/Wa 457/15)", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 62-73, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI P., CHMIELEWSKI J. (2017), "Instytucjonalna ciągłość i zmiana w społeczności lokalnej. Na przykładzie zarządzania wspólnymi zasobami w Jurgowie, wsi polskiego Spisza", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3 (226), s. 99–128, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "Runo leśne w polskim porządku prawnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda", PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 2, s. 29-54, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "Obszar chronionego krajobrazu w systemie prawa ochrony przyrody", PRAWO I ŚRODOWISKO, 3 (87), s. 71-76, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "Constitutional Basis of Polish Forest Law", POLISH YEARBOOK OF ENVIRONMENTAL LAW, 6, s. 7-22, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "Autokontrola decyzji organu I instancji w ogólnym postępowaniu administracyjnym – na tle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 8, 4, s. 2-21, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "Przekazanie sprawozdania po terminie", PRAWO I ŚRODOWISKO, 4, s. 117-120, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "Z problematyki aktów planistycznych w prawie administracyjnym - na przykładzie planów i uproszczonych planów urządzenia lasów", SAMORZĄD TERYTORIALNY, 10, s. 51-63, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "O preambule aktu normatywnego – na tle orzecznictwa sądów administracyjnych", ADMINISTRACJA. TEORIA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA, 1 (42), s. 58-79, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 lipca 2014 r., IV SA/Po 223/14", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LX, 4, s. 504-510, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "Glosa do wyroku wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013 r., IV SA/Wa 1852/13", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LX, 9, s. 1135-1143, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "Pełnomocnik i pełnomocnictwo w ogólnym postępowaniu administracyjnym", MONITOR PRAWNICZY, 11, s. 589-599, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2016), "Ciekawe środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, LXI, 703-704, s. 27-33, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), "Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s. 92-108, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2015), "Wykładnia autentyczna w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 3 (60), s. 45-63, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2015), "Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 r., I SAB/Wa 456/11", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LIX, 3, s. 371-380, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2015), "Pozostawienie podania bez rozpoznania w postępowaniu administracyjnym (art. 64 KPA)", MONITOR PRAWNICZY, 2, s. 73-79, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2015), "Sustainable Forest Management. Polish Solutions in a Legal Perspective", POLISH YEARBOOK OF ENVIRONMENTAL LAW, 5, s. 35-62, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2015), "Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2014 r., II SA/Bk 619/14", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 11, s. 1505-1522, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2015), "Zasady ogólne gospodarki leśnej i prawa leśnego", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 7, 1, s. 97-124, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2014), "Art. 61 a KPA jako podstawa odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego", MONITOR PRAWNICZY, 2, s. 82-88, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2014), "Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2013 r., I OPS 4/13", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LVIII, 7-8, s. 945-962, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2014), "Lasy ochronne. Przyczynek do rozważań nad administracyjno-prawną problematyką lasów szczególnie chronionych", PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 4, s. 83-111, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2014), "Obiektowe formy ochrony przyrody w gminach - aspekty prawne", SAMORZĄD TERYTORIALNY, XXIV, 9, s. 28-39, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2013), "Prawne aspekty reglamentacji europejskiej swobody przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, -, s. 35-56, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2013), "Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., I OPS 6/12", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LVII, 12, s. 880-889, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2012), "Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r.,, VIII SA/Wa 449/09", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LVI, 2, s. 91-97, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2012), "Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Krakowie z dnia 15 września 2011 r. , III SA/Kr 619/11", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LV, 7-8, s. 485-490, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2011), "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2009 r., II OSK 1038", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, LV, 6, s. 466-473, afiliacja: ALK.

 

Monografie:

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2018), "Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2015), "Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym", C. H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2018), "Akty planowania w polskim prawie leśnym. Wybrane zagadnienia", w: M. Rogalski (red.), Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, s. 8.1-9.0, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2018), "Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej po noweli kwietniowej Kodeksu postępowania administracyjnego - kilka refleksji", w: Fundowicz S., Możyłowski P., Stanisławski T. (red.), Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, s. 23-35, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2017), "Z problematyki form działania administracji leśnej. Przyczynek do studium administracyjnoprawnego", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1095-1117, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J. (2015), "The Common Good and the European Union– selected legal issues", w: Janusz Sługocki  (red.), Administrative Law and Science in the European Context , WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s. 27-40, afiliacja: ALK.

 

CHMIELEWSKI J. (2010), "The Overriding Public Interest. Investing Versus Environmental Protection", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 41-52, afiliacja: ALK

-