Prof. Jan Barcz

Department of International Law and European Union Law
Full Professor

Professor Jan Barcz is Head of the Department of International and European Union Law. He is a member of editorial boards of such journals as Państwo i Prawo (The State and Law), Europejski Przegląd Sądowy (European Judicial Review), and Sprawy Międzynarodowe (International Affairs). Moreover, Barcz is a member of e.g. the International Law Association, the European Law Institute in Vienna, Team Europe (a group of experts of the European Commission in Poland), the Conference of Ambassadors of the Republic of Poland, and the Council for Relations with the EU for the Marshall of the Masovian voivodeship. Professor Barcz’s scientific interests focus on the legal aspects of Polish-German relations, the constitutional law of the EU, and the economic law of the EU. He is a former diplomat who worked, among other things, as the ambassador of Poland in Vienna (1995–2000).

 

Scientific Projects:

2018–2020 – five projects (co-lead) implemented within the European Commission (Representation in Poland), concluded with the publication of collective works (see the listing of collective works).

2013–2016 – international research project “PADEMIA – Erasmus Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe,” coordinated by the Jean-Monnet-Chair (JMC) at the University of Cologne, Germany (researcher).

2012–2013 – international research project “OPAL – The Observatory of Parliaments After the Lisbon Treaty,” a project funded by the research councils of the UK, France, Germany, and the Netherlands within the framework of Open Research (researcher).

 

Most Significant Academic Achievements:

1. Academic Textbooks

* (with M. Górka and A. Wyrozumska) Instytucje i prawo Unii Europejskiej (Institutions and Law of the European Union), Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2020) (6th edition).

* “Podstawy wiedzy o prawie Unii Europejskiej” (Basic Knowledge About the European Union Law), in: Zarys prawa (Introduction to Law), ed. J. Kuciński, Warsaw: Wolters Kluwer 2016) (2nd edition).

* (with E. Kawecka-Wyrzykowska and K. Michałowska-Gorywoda) Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne (European Integration in Transition Period: Economic Aspects), Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016 (2nd edition).

* (editor) Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (Economic Law of the European Union), Warsaw: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2011, pp. 1131.

* (editor) Ustrój Unii Europejskiej (European Union System), Warsaw: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010 (2nd edition), 2 vols., ca. pp. 1800.

 

2. Lectures and Supervision of Master’s and Doctoral Theses

For several years now, Professor Barcz’s students participate in scientific conferences as part of their learning experience and organize conferences themselves as a form of an active exam. In the spring semester of 2020, they organized seven seminars on the participation of the EU in the fight against the Covid-19 pandemic, with honorable members of the European Commission from Brussels as guests. The seminars were organized in cooperation with the European Commission representatives in Warsaw.

Master’s and doctoral theses supervised by Professor Barcz regularly participate in competitions. Most significant awards were granted to: Martyna Wolińska’s “Gazociąg Północny w świetle prawa UE” (Nord Stream in the Light of the EU Law) received the Minister of Foreign Affairs Award for the best master’s thesis concerning international relations (2012); Michał Kruk’s “Znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w UE. Kategoria bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia ochrony prawnej” (Trademarks Contrary to Public Order or Good Customs in the EU: The Category of Absolute Premises to Refuse Legal Protection) received the award of the president of the Patent Office of the Republic of Poland for the best doctoral dissertation concerning the protection of intellectual property.

As part of his membership in Team Europe, a group of experts of the European Commission in Poland, Barcz cooperates in didactic projects related to promoting knowledge about European integration and projects that popularize knowledge in the field.

 

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. BARCZ J., KRANZ J. (2020), "Niedobry wyrok w niefortunnym czasie (uwagi na tle wyroku FTK z 5.05.2020 r.)", PAŃSTWO I PRAWO, Nr 9/2020 [895], s. 23-46, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2019), "Unia Europejska wobec niepraworządnego państwa członkowskiego", PAŃSTWO I PRAWO, 1, s. 3-23, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2019), "The 1989–1991 Watershed in Polish–German relations and the issue of compensation for victims of nazi crimes living in Poland (the Agreement of 16 October 1991)", PRZEGLĄD ZACHODNI, 2019, s. 183-208, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2018), "Zwrot w stosunkach polsko-niemieckich 1080-1991 a odszkodowania dla ofiar zbrodni nazistowskich zamieszkałych w Polsce (Porozumienie z 16 października 1991 r.)", PRZEGLĄD ZACHODNI, 3, s. 233-258, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2018), "Sprawa odszkodowań wojennych od Niemiec a Traktat 2+4", PAŃSTWO I PRAWO, 4, s. 3-28, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2018), "Spójność Unii Europejskiej w dobie zmian", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s. 21-39, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2018), "Regulacje krajowe dotyczące płacy minimalnej dla pracowników delegowanych. Interpretacja przepisów dyrektywy 96/71/WE w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6 (153), s. 35-41, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2017), "Nowy Traktat dla Unii Europejskiej?", PAŃSTWO I PRAWO, 1, s. 3-18, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2017), "Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski po upływie 70 lat od zakończenia II wojny światowej w świetle prawa międzynarodowego", PAŃSTWO I PRAWO, 11, s. 18-32, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2017), "Some Reflections on the 25th Anniversary of the Polish-German Treaty", PRZEGLĄD ZACHODNI, II, s. 145-155, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "W XXV-lecie Traktatu polsko-niemieckiego. Kilka Refleksji", PRZEGLĄD ZACHODNI, 3, s. 7-18, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Unia Europejska a Wielka Brytania - prawne aspekty porozumienia nakierowanego na zapobiegnięcie Brexitowi", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s. 4-13, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Brexit: w sprawie interpretacji postanowień art. 50 TUE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s. 4 - 14, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2015), "W sprawie modelu przyszłej UE: integracja zróżnicowana czy integracja elastyczna?", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 19-35, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2015), "Flexible Integration as a Target System of Governance  for the European Union", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 18, s. 59-80, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2015), "Główne kierunki reformy ustrojowej UE(aspekty instytucjonalno - prawne)", PAŃSTWO I PRAWO, 7, s. 23-55, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2015), "Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) w świetle prawa Unii Europejskiej", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11, s. 4-13, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "Szczyt państw strefy euro (Euro Summit) – ocena z ustrojowego i prawnego punktu widzenia", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s. 4-11, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2014 r. Koniec sporu o konstytucyjność reformy strefy euro?", PRZEGLĄD SEJMOWY, 5 (124), s. 91-108, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., KOLISNYK I. (2014), "Podpisanie i tymczasowe stosowanie Układu o stowarzyszeniu z Ukrainą – aspekty prawnie ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s. 4-14, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "Skład Parlamentu Europejskiego w okresie kadencji 2014-2019 w świetle ewolucji alokacji miejsc między państwa członkowskie", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s. 4-14, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "W poszukiwaniu centrum władzy w Unii Europejskiej w świetle reformy strefy euro: o co idzie gra?", LIBERTE!, 16, s. 166-173, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2013), "Uwagi o stanie nauki w Polsce w dziedzinie prawa Unii Europejskiej", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s. 3 - 14, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2013), "Środki międzyrządowe konsolidujące strefę euro (w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UW w sprawie Pringle)", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s. 3-19, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2013), "Spójność Unii Europejskiej a sanacja i konsolidacja strefy euro", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s. 7- 22, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2013), "Polish Policy in the Context of the Euro Area Reform", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 16, s. 69 - 84 , afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2013), "Obowiązek notyfikacji środków krajowych na podstawie dyrektywy 98/34/WE w świetle problemów interpretacyjnych polskiej ustawy o grach hazardowych", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, -, s. 13-34, afiliacja: ALK.

 

 1. KRANZ J., BARCZ J. (2013), "Powierzenie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej a Traktat o Europejskim Mechanizmie Stabilności i Traktat o unii fiskalnej. Uwagi w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-370/12", PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s. 23-47, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Wiarygodnie i aktywnie w Unii Europejskiej. Komentarz do berlińskiego przemówienia ministra Sikorskiego", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s. 109-115, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Stabilizacja sytuacji finansowej w strefie euro a uprawnienia parlamentów narodowych - wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12.09.2012 r.", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11, s. 4-11, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Europa a la carte: konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej?", KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE, 3, s. 17-28, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Akty delegowane i akty wykonawcze - pojęcie i kryteria rozróżnienia", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s. 6-16, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "W sprawie formuły prawnej wprowadzenia do prawa UE Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s. 4-13, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Konsolidacja Eurogrupy: umocnienie efektywności Unii czy groźba jej fragmentacji?  ", RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2, s. 19-42, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Inicjatywa obywatelska - aspekty prawne i instytucjonalne", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s. 16-25, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Poland in the Institutional System of the New European Union:Attempt at Identifying Problems.", THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 19, 2, s. 37-55, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Prezydencja w Radzie UE- aspekty prawne i instytucjonalne", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 7, s. 4-17, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie UE w świetle wyroku TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s. 41-60, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "EU Reform and the Financial Crisis", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 12/2009 , s. 13-25, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Długi cień historii. W sprawie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 października 2008r.", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s. 45 - 62, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Instytucjonalne uwarunkowania strategii rozszerzenia Unii Europejskiej", RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2, s. 87 - 110, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Selected Aspects of Ratification of the Lison Treaty In Poland Kozminski", KOZMINSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, 5: THE SYSTEMIC REFORM OF THE ACADEMY LAW SCHOOL P, s. 23-34, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Long Shadow of History: On the Decision of the European Court ob Human Rights ob 7 October 2008", THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 18, 1, s. 43 - 60, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Wybrane problemy związane z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu z Lizbony z Ustawą Zasadniczą RFN", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s. 13-25, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Glosa do wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r.", PRZEGLĄD SEJMOWY, 6, s. 255- 266, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Legitymacja demokratyczna zmiany postanowień Traktatów stanowiących UE na podstawie tzw. procedur kładki (wprowadzonych przez Traktat z Lizbony) w świetle rozwiązań niemieckich", ZESZYTY PRAWNICZE, 3-4 (23-24), s. 26-46, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., SWIEBODA P. (2008), "Co dalej z Traktatem z Lizbony", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s. 22-30, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2008), "Co dalej z Traktatem z Lizbony", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s. 4-15, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Wnioski – rekomendacje", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s. 36-38, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 5, s. 8-34, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Formuła z Joaniny", MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ, 7/8, s. 56-60, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Czy warto umierać za pierwiastek?", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 6, s. 55-57, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Obecny reżim prawny w Tytule IV TWE. Zaznaczenie klauzuli kładki zawartej w art. 67 ust. 2 TWE", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 4, s. 4-15, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Możliwość reformy ustrojowej UE w warunkach odrzucenia Traktatu konstytucyjnego", MONITOR EUROPEJSKI, 1, s. 88-89, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Włączenie postanowień Konwencji z Pruem do prawa UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Na drodze do Traktatu reformującego UE - główne problemy proceduralne i instytucjonalne", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s. 4-17, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Polskie postulaty. Aspekty prawne (podczas Konferencji Międzynarodowej)", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 10, s. 3-5, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Jurysdykcja ETS do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE. Wnioski - rekomendacje", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, -, s. 36-38, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Główne kierunki reformy ustrojowej UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s. 4-11, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Prezydencja niemiecka a nowy Traktat reformujący UE", ZESZYTY NIEMIECKOZNAWCZE, 1, s. 5-29, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Konwencja z Prum a Unia Europejska - problem metody i relacji", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s. 15-28, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w dziedzinie wiz, azylu, imigracji i innych polityk związanych ze swobodnym przepływem osób (Tytuł IV TWE)", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 4, s. 35, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Traktat z Lizbony. Zasadnicze zmiany instytucjonalne", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s. 7-44, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Pierwiastki wzmocniły pozycję Polski tylko marginalnie", MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ, 6, s. 14-16, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. BARCZ J. (2021), "Sprawy Polskie podczas konferencji 2 + 4. Potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej i odszkodowania od Niemiec", Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2020), "Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej. Główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2020), "Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., KRANZ J. (2019), "Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2017), "Główne kierunki reformy ustrojowej post-lizbońskiej Unii Europejskiej (2010-2017). Sanacja i konsolidacja strefy euro", WSZECHNICA IJM, Piaseczno, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2017), "Ustrój lizbońskiej Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe, struktura, instytucje i prawo", WSZECHNICA IJM, Piaseczno, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2017), "Instytucje i prawo Unii Europejskiej", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Główne kierunki reformy ustrojowej post-lizbońskiej UE (2010-2015). Sanacja i konsolidacja strefy euro", WSZECHNICA IJM, Piaseczno, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Ustrój lizbońskiej Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe, struktura, instytucje", WSZECHNICA IJM, Piaseczno, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2016), "Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2015), "Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wobec reformy strefy euro. Studium prawno-porównawcze", Dom Wydawniczy Elipsa, Chabówka, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2013), "Unia Europejska w dobie reform. Podstawy prawne. Wybór dokumentów", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2013), "Reforma strefy euro Unii Europejskiej. Na drodze do sanacji i konsolidacji. Wybór dokumentów", ELIPSA, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2012), "Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Michałowska-Gorywoda K., Kawecka - Wyżykowska E. (2012), "Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych", LEXIS-NEXIS, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami. Budowanie podstaw prawnych.", ELIPSA, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Górka M., Wyrozumska A. (2010), "Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., GRZELAK A., Mapkto M., Siwek A. (2009), "Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym", UKIE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Poznaj Traktat z Lizbony", UKIE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2008), "Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny i teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2008), "Poznaj Traktat z Lizbony", URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J., Wyrozumska A., Górka M. (2008), "Instytucje i prawo UE. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2008), "Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy instytucjonalnej", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J., Kawecka - Wyżykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2007), "Integracja europejska", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J., LIBERA B. (2007), "Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym/Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J., Kolowca I. (2006), "Prawo Unii Europejskiej: wybór dokumentów i aktów prawnych. Vol. 2, Swoboda przepływu osób", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2006), "Prawo Unii Europejskiej: casebook: wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 2", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2006), "Prawo Unii Europejskiej: casebook: wybór orzecznictwa sądów wspólnotowych. [4], cz. 1", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2006), "Traktat akcesyjny: traktaty stanowiące podstawę Unii, prawo polskie – dokumenty", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J., Kolowca I. (2006), "Prawo Unii Europejskiej: wybór dokumentów i aktów prawnych. Vol. 1, Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2005), "Parlament Europejski oraz Parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej", OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2005), "Przewodnik po Traktacie Konstytucyjnym", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2005), "Poznaj Traktat Konstytucyjny", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2005), "Przyszłośc Unii Europejskiej - aspekty polityczne. Jak najlepiej zrozumieć, o co chodzi w debacie nad przyszłością", URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KRANZ J., BARCZ J., Jałowiecki B. (2004), "Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową", PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. BARCZ J., Ruchniewicz K. (red.), (2021), "Akt normalizacyjny. 50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku", Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Ruchniewicz K. (red.), (2021), "Akt historyczny. 30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej", Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., GRZELAK A., Szyndlauer R. (red.), (2020), "Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres dialogu politycznego 2016-2017", Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2019), "Polska w Unii Europejskiej w latach 2016-2019. Wybór artykułów i przyczynków ", WSZECHNICA IJM, Piaseczno, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Czachór Z. (red.), (2019), "Priorytety nowe Komisji Europejskiej a interesy Polski", Komisja Europejska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Czachór Z. (red.), (2019), "Priorities of the New European Commission and the Interests of Poland. Team Europe’s Assessments and Conclusions", Komisja Europejska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Zawidzka - Łojek A. (red.), (2018), "Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne", Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Zawidzka - Łojek A. (red.), (2018), "Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE", Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Domaradzki S., Kuligowski R., Szewczyk M., Szklarczyk-Amati E. (red.), (2018), "Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania", Komisja Europejska, Luksemburg, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Saganek P. (red.), (2016), "Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej", Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Bokszczanin J. (red.), (2013), "Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje – nowe wyzwania", Dom Wydawniczy Elipsa, Chabówka, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2012), "Źródła prawa Unii Europejskiej", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2011), "Prawo gospodarcze Unii Europejskiej", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Wilkin J. (red.), (2011), "Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni", ---, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2011), "Prawne aspekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Wilkin J. (red.), (2011), "Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym. Wybrane zagadanienia dotyczące finansowania uczelni", FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2011), "System prawa Unii Europejskiej", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2010), "Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (red.), (2010), "Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Część II, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji", KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (red.), (2010), "Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć I, Materiały. System prawny, porządek instytucjonalny oraz proces decyzyjny w UE. Szkolenie dla urzędników Korpusu Prezydencji", KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (red.), (2009), "Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i polskiego Trybunału Konstytucyjnego", KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2009), "Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej", AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2009), "Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., PUDŁO-JAREMEK A. (red.), (2009), "Wybór dokumentów. Podstawowe dokumenty organizacyjne Unii Europejskiej, Cześć II", KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2009), "Unia Europejska. System prawny, porządek instytucjonalny, proces decyzyjny", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Górka M. (red.), (2009), "System instytucjonalny Unii Europejskiej", IWEP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2009), "Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej", IWEP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2009), "Ustrój Unii Europejskiej", IWEP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2009), "Zasady ustrojowe Unii Europejskiej", IWEP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2009), "Źródła prawa Unii Europejskiej", IWEP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2009), "Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej", IWEP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2009), "Fundamental Rights Protection in the European Union", CH BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2008), "Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej", URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2008), "Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej. Zarys prawa", C.H. BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2007), "Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty prawno-polityczne", WSPIZ I NIPMiE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2007), "Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2007), "Konwencja z Prüm. Eksperyment prawotwórczy w UE", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2006), "Deutsch in der Europaischen Union. Grundsatze, Institutionen und Mechanismen der Entscheidnung", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2006), "Prawo Unii Europejskiej: zagadnienia systemowe, prawo materialne i polityki", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KRANZ J., BARCZ J. (red.), (2006), "Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2005), "Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J., Gęsior I. (red.), (2005), "Prawo Unii Europejskiej. Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej. Prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2005), "Umocnienie aksjologii UE ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2005), "Demokratyzacja i wzmocnienie legitymacji Unii Europejskiej", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2005), "Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne.", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2005), "Prawo wspólnotowe. Wybrane problemy", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (red.), (2005), "Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce. Wybrane problemy", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. BARCZ J. (2020), "Praworządność jako podstawowa wartość spajająca proces integracji europejskiej", w: J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlaue (red.), Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres „dialogu politycznego” 2016–2017, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, s. 15-35, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2020), "Państwa członkowskie UE", w: Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 55-82, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2020), "Zakres przedmiotowy UE", w: Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 83-102, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2020), "Procedury stanowienia prawa UE", w: Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 287-322, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Wyrozumska A. (2020), "Podstawy konstytucyjne członkostwa Polski w UE  iefektywność prawa UE w Polsce", w: Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 479-520, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2020), "Włączenie do prawa Unii Europejskiej traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności a spójność ustrojowa Unii Europejskiej", w: Adam A. Ambroziak, A. Szypulewska-Porczyńska (red.), Polska w Unii Europejskiej. Od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa. Monografia jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, s. 67-88, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2020), "Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Szczególne wyzwania dla społeczeństwa obywatelskiego", w: A. Bodnar, A. Ploszka (red.), Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 862-871, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2020), "Ewolucja charakteru prawnego Unii Europejskiej. Klasyfikacje teoretyczne procesu integracji europejskiej", w: Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 21-54, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2019), "W sprawie rzetelności rozliczeń polsko-niemieckich roszczeń związanych z II wojną światową ", w: E. Mreńca (red.), Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesnej: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, Warszawa, s. 57-68, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2019), "Umocnienie zewnętrznej reprezentacji UE w toku reformy strefy euro ", w: W. Kostecki, B. E. Nowak, K. Smogorzewski (red.), Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, s. 135-150, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., Cała-Wacinkiewicz E. (2019), "Praworządność", w: Jan Barcz, Zbigniew Czachór (red.), Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe, Komisja Europejska, s. 72-76, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2019), "Polska a rozwój instytucji Unii Europejskiej", w: E. Haliżaka, Te Łoś-Nowak, A. Potyrały, J. Starzyk-Sulejewskiej (red.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918–2018, Narodowe Centrum Kultury, s. 609-632, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2018), "Czy państwo niepraworządne może być członkiem Unii Europejskiej?", w: Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J. (red.), Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 227-237, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2018), "Zróżnicowana Unia Europejska. Wyzwania instytucjonalne związane z ustanawianiem „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej  ", w: I. Kraś, R. Kubicki, T. Wallas (red.), Aspekty polityczno-społeczne, ekonomiczne i prawne przyszłości Unii Europejskiej , Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa, s. 191-210, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2018), "Różnicujący się proces integracji europejskiej a Polska", w: Jan Barcz, Spazimir Domaradzki, Rafał Kuligowski, Marcin Szewczyk, Eliza Szklarczyk-Amati (red.), Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, Komisja Europejska, Luksemburg, s. 29-36, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2017), "Znaczenie pojęcia potencjalnych przepisów technicznych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Fortuna", w: Jeżewski J. (red.), Człowiek - Państwo - Prawo, WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, Warszawa, s. 93-108, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Spójność UE w warunkach jej zróżnicowania wewnętrznego: scenariusze dla Polski", w: Józef Niżnik (red.), Unia Europejska w systemie geopolitycznym a kierunki ewolucji jej systemu politycznego, DOM WYDAWNICZY ELIPSA , s. 262-280, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Reforma Unii Europejskiej a status Polski w procesie integracji europejskiej", w: A. Goryńska (red.), Państwo, Prawo, Gospodarka. 15-lecie Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 531-552, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "„Radziecka hipoteka”. Kształtowanie się polityki bezpieczeństwa Austrii na początku lat 90. w świetle zmian politycznych w Europie środkowej  i Wschodniej ", w: Jan Krzan (red.), Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, C.H. Beck Wydawnictwo Polska , s. 25-42, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Niemiecka płaca minimalna a swobody unijnego rynku wewnętrznego", w: Jan Barcz Przemysła Saganek (red.), Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa UE, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 111-132, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Doktryna Skubiszewskiego", w: P. Skubiszewski, J. Stańczyk (red.), Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 31 - 46, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Podstawy wiedzy o prawie Unii Europejskiej", w: Jerzy Kuciński (red.), Zarys prawa, Wolters Kluwer Polska, Wabienice, s. 428 - 534, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "”Die sowjetische Hypothek”. Die Gestaltung der Sicherheitspolitik Österreichs Anfang der 1990er Jahre im Lichte der politischen Wende im Mittel- und Osteuropa", w: Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska (red.), Österreich im polnischen öffentlichen Diskurs nach 1945 (hrsg. von A. Kisztelińska-Węgrzyńska), Universitas, Universitas Kraków, Kraków, s. 67 - 103, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Ocena klauzuli integracyjnej w Konstytucji RP w świetle badań porównawczych", w: Arkadiusz Wudarski (red.), Prawo obce w doktrynie prawa polskiego: polska komparatystyka prawa, STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, s. 533-548, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Ocenaklauzuli integracyjnej w Konstytucji RP w świetle badań porównawczych", w: Arkadiusz Wudarski (red.), Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa obcego, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Warszawa Miedzeszyn, s. 533-548, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Ustrojowa reforma Unii Europejskiej a miejsce Polski w Europie. Polska w modelu integracji elastycznej", w: Witold Morawski (red.), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, WoltersKluwer, Warszawa, s. 45-68, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Przepisy ustawy o grach hazardowych jako przepisy techniczne - czyli co powiedział i co mógł powiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Fortuna oraz w wyroku w sprawie Naczelnik Urzędu Celnego I w Ł.?", w: Taborowski M.  (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 23-50, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2016), "Logika argumentów prawnych na rzecz uznania granicy polsko-niemieckiej po II wojnie światowej w myśli Józefa Kokota", w: D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus (red.), W służbie Śląska - Polski - Europy. Studia i szkice poświęcone Profersorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO, Opole, s. 103-114, afiliacja: ALK.

 

 1. PUDŁO-JAREMEK A., BARCZ J. (2015), "The Polish Parliament and EU Affairs", w: Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Olivier Rozenberg, Julie Smith, Wolfang Wessels (red.), The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, PALGRAVE MACMILLAN LTD, Kolonia, s. 594-612, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2015), "Institutional and Legal Consequeces of the Euro Area Crisis: The EU on the Way to a Political Union?", w: Bogdan J. Góralczyk (red.), European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?, WYDAWNICTWO ASPRA, Warszawa, s. 109-132, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "Polska wobec wyzwań instytucjonalnych UE w 10 lat po uzyskaniu członkostwa", w: M. Chrzanowski, A. Przyborowska-Klimczak, P. Sendecki (red.), Pro Scientia Iuridica, LIBROPOLIS, Lublin, s. 21-32, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "Austria w drugiej połowie lat 90. wobec „Rozszerzenia na Wschód” (Osterweiterung) Unii Europejskiej", w: A. Kisztelińska-Węgrzyńska, K.A. Kuczyński (red.), Austria i relacje polsko-austriackie w XX/XXI wieku. Polityka - kultura-gospodarka, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 127-142, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "Implementacja Traktatu z Lizbony: sprawa liczby członków Komisji Europejskiej", w: P. Radziewicz, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja – Rząd – Parlament, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 45-56, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "Ewolucja ustrojowa Unii Europejskiej: idee i realia", w: Filip Tereszkiewicz (red.), Przyszłość Europy. Polska perspektywa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 63-67, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "Zwiększenie liczby rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach implementacji Traktatu z Lizbony ", w: B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz, s. 153-163, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "Zakres kompetencji UE w ramach Wspólnej Polityki Handlowej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony a skutek bezpośredni postanowień TRIPS", w: E. Gwardzińska, A. Werner, J. Wierzbicki (red.), Polityka celna. Ekonomia - Prawo - Praktyka, Wydawnictwo BW Jan Brodziński, Szczecin, s. 183 - 194, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2014), "W sprawie niektórych przesłanek stosowania art. 90 Konstytucji RP w świetle procedury ratyfikacyjnej Traktatu o unii fiskalnej", w: M. Grzybowski, P. Tuleja (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne i Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 429 – 440, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2013), "Układy indemnizacyjne zawarte po II wojnie światowej przez Polskę z dwunastoma państwami zachodnimi. Podstawowe zagadnienia interpretacyjne", w: E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 23-39, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2013), "Wspólne stanowisko 2008/944/WPZiB określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego. Analiza prawna", w: Jan Barcz, Jan Bokszczanin (red.), Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje - nowe wyzwania, ELIPSA, Warszawa, s. 43-74, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2012), "W sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2010 r. na temat Traktatu z Lizbony", w: Jaskiernia J. (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 576-588, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Po szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2011 r.: Unia na drodze do konsolidacji czy fragmentacji? ", w: J.P. Gieorgica, R. Smoleń (red.), Polska Prezydencja  w Unii Europejskiej w roku 2011, INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO, Szczecin, s. ----, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Polska w Uni Europejskiej po reformach wpowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony", w: Witold Morawski (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 241-259, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Legitymacja wewnątrzkrajowa tak zwanych  procedur kładek wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony. Postanowienia ustawy kooperacyjnej w świetle rozwiązań niemieckich", w: Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska  (red.), Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, Wrocław, s. 38-59, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Instrumenty międzyrządowe dotyczące kryzysu w strefie euro a spójność Unii: możliwość przystąpienia państw członkowskich UE spoza strefy euro", w: M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red.), Traktat z Lizbony - wybrane zagadnienia, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 105-116, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "W sprawie formuły prawnej przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ", w: J. Jaskiernia (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 935 - 956, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Polsko-niemieckie traktaty 1990-1992 - trwały drogowskaz dobrego sąsiedztwa", w: ... (red.), Colloquium Opole 2011. Od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa, WYDAWNICTWO INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, Opole, s. 17 - 36, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Problemy instytucjonalne i prawne związane z akcesem Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", w: F. Langchamps de Berier, R. Sarkowicz, M. Szpunar (red.), Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa, s. 271 - 294, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi", w: J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 96-113, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Główne problemy prawne polskiej Prezydencji", w: J. Czaputowicz, Z. Czachór (red.), Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Warszawa, s. 97-101, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2012), "Zawieranie umów międzynarodowych przez Unię Europejską. Niektóre problemy intertemporalne związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony", w: M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski, K. Wiśniowska (red.), Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 463 - 476, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Potwierdzenie przez RFN granicy polsko-niemieckiej jako zasadnicza przesłanka nowego ułożenia relacji między Polską a zjednoczonymi Niemcami", w: W. Góralski  (red.), Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, ELIPSA, Warszawa, s. 157-195, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "The Federal Republic of Germany's Confirmation of the Polish-German Boundary as the Basis for New relations between Poland and United Germany", w: W. Góralski  (red.), Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations, ELIPSA, Warszawa, s. 133-168, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Die Bestätigung der deutsch-polnischen Grenze durch die Bundesrepublik Deutschland als Grundvoraussetzung für die Neuordnung der Beziehungen zwischen Polen und dem wiedervereinigten Deutschland", w: W. Góralski (red.), Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten, ELIPSA, Warszawa, s. 149-188, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Polonia i mniejszość niemiecka: w sprawie dysparytetu pojęciowego w Traktacie RPRFN z 17 czerwca 1991 r. Uwarunkowania negocjacyjne i konsekwencje prawne", w: W. Góralski (red.), Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, ELIPSA, Warszawa, s. 603-628, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Die polnische Gruppe und  die deutsche Minderheit: die Frage der Begriffsdisparität im Vertrag Polen – BRD vom 17. Juli 1991. Verhandlungsbedingungen und rechtliche Konsequenzen", w: W. Góralski (red.), Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten, ELIPSA, Warszawa, s. 603-628, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Polish Groups in Germany and the German Minority in Poland: the Disparity ob Notions in the Polish-German Treaty ob 17 June 1991 – Background to Negotiations and Legal Consequence", w: W. Góralski (red.), Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations, ELIPSA, Warszawa, s. 535-558, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), "Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Koncepcja, zasadnicze regulacje i porozumienia towarzyszące", w: W. Góralski (red.), Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, ELIPSA, Warszawa, s. 269-294, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), "Der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit: Konzeption, grundsätzliche Regelungen und begleitende Vereinbaungen", w: W. Góralski (red.), Historischer Umbruch und Herausforderung für die Zukunft : der deutsch-polnische Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 : ein Rücklick nach zwei Jahrzehnten, ELIPSA, Warszawa, s. 269-294, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J., GÓRALSKI W. (2011), "The Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Cooperation: Copnception, Basic Regulations and Accompanying Agreements", w: W. Góralski (red.), Breakthrough and challenges : 20 years of the polish-german treaty on good neighbourliness and friendly relations, ELIPSA, Warszawa, s. 241-262, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Wyzwania przed polską Prezydencją w Radzie UE: działania w nowych ramach instytucjonalnych", w: A. Stępniak, M. Krzemiński, J. Stefeniak-Kopoboru, A. Zabłocka-Abi (red.), Uwarunkowania i wyzwania polskiej Prezydencji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 41-52, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Niektóre kryteria zakazanej pomocy państwa w stosunku do szkół wyższych w świetle orzecznictwa sądów unijnych i decyzji Komisji Europejskiej", w: Barcz J., Wilkin J. (red.), Konwergencja sektora publicznego i niepublicznego w szkolnictwie wyższym. Wybrane zagadanienia dotyczące finansowania uczelni, FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH, Warszawa, s. 91-107, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Niektóre kryteria zakazanej pomocy państwa w stosunku do szkół wyższych w świetle orzecznictwa sądów unijnych i decyzji KE", w: Barcz, Jan, Wilkin Jerzy (red.), Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, ---, s. 91-107, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Łączenie realizmu z wizją przyszłości. Rola Krzysztofa Skubiszewskiego w ustanowieniu podstaw prawnych stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami", w: Roman Kuźniar (red.), Krzysztof Skubiszewski-dyplomata i mąż stanu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, s. 33-50, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Traktat akcesyjny", w: J. Barcz (red.), Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 28-50, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej", w: Barcz J. (red.), Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 209-240, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej", w: Barcz J. (red.), Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 73-109, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2011), "Rola standardów KBWE w ustalaniu treści klauzul dotyczących ochrony mniejszości narodowych w traktatach bilateralnych Polski z pierwszej polowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku", w: Gardocka T., Sobczak J.  (red.), Prawa mniejszości narodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 11-38, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Polityki społeczne w systematyce Traktatów stanowiących Unię Europejską", w: J. Barcz (red.), Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 1-17, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Kilka refleksji po wejściu w zycie Traktatu z Lizbony", w: K. Budzowski (red.), Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków, s. 15-24, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Das Pariser Protokoll vom 17. Juni 1990 und die Grenze zwischen Polen ind dem vereinten Deutschland", w: Ch. Koch (red.), Politik ist die Praxis der Wissenschaft vom Notwendigen, Meidenbauer, Martin Vlg., Munchen, s. 336-371, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi", w: J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 93-109, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Traktat akcesyjny", w: J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 28-50, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Rola standardów KBWE w ustalaniu treści klauzul dotyczących ochrony mniejszości narodowych w traktatach bilateralnych z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku", w: Gardocka Teresa, Sobczak Jacek (red.), Prawa mniejszości narodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa, s. 11-38, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej", w: J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 73-108, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej", w: J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 207-237, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Orzeczenie ETPCz z 7 października 2008 r. Ostatni etap zamknięcia skutków prawnych II wojny światowe", w: J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy środkowej i Wschodniej w latach 1989 - 2009, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, Warszawa, s. 230-249, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2010), "Parlament w traktacie z Lizbony", w: Irena Agata Szyszko (red.), Pytania o Europę. Opinie ekspertów, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa, s. 76-82, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Political and legal conditions", w: Barcz J. (red.), Fundamental Rights Protection in the European Union, CH BECK, Warszawa, s.  1-21, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Charakter prawny i struktura Traktatu dotyczącego przystąpienia do Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej", w: Barcz J. (red.), Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, Warszawa, s. 105-146, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Parlament Europejski w świetle postanowień Traktatu z Lizbony", w: J. Barcz, B. Janusz-Pawletta (red.), Parlament Europejski po wyborach w 2009 roku. Nowe zadania w świetle Traktatu z Lizbony, IWEP, Warszawa, s. 67-80, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE", w: J. Wawrzyniak, M. Lewandowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 344-354, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "W sprawie składu kolegium Komisji Europejskiej", w: A. Janika  (red.), Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, s. 197-210, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "W sprawie roszczeń majątkowych tzw. Niemców. O własności, cynizmie i polityce", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 307-324, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Odniesienia do Karty Praw Podstawowych w toku procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce", w: H. Machińska (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, OFICYNA PRAWA POLSKIEGO, Warszawa, s. 61-76, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Przyszłość Unii Europejskiej: kilka uwag o znaczeniu Traktatu z Lizbony, w: H. Groszyk, J. Kostrubiec", w: M. Grochowski  (red.), Pro scientia et disciplina. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMSC, Wolters Kluwer Polska, Lublin, s. 11-20, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Reforma ustrojowa Unii Europejskiej a kryzys finansowy", w: J. Osiński  (red.), Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, s. 13-30, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Struktura Unii Europejskiej", w: J. Barcz  (red.), Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, IWEP, Warszawa, s. 1-19, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Charakter prawny Unii Europejskiej", w: J. Barcz  (red.), Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, IWEP, Warszawa, s. 19-38, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Umowy międzynarodowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi", w: J. Barcz  (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, IWEP, Warszawa, s. 99-113, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Traktat akcesyjny", w: Barcz J. (red.), Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 27-48, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej", w: Barcz J. (red.), Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 70-103, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2009), "Polska wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej", w: Barcz J. (red.), Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia polityczno-ustrojowe, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 192-221, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2008), "Prepering the European Union for the Future. National report - Poland", w: - (red.), Preparing the European Union for the Future. Necessary Revisions of Primary Law after the non-ratafication of the Treaty establishing a Constitution for Europe- FIDE XXII Congress Linz 2008 Vol. 1, FIDE, Pittsburg, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. BARCZ J. (2008), "Unia Europejska: stare normy - nowe oczekiwania", w: Rotfeld A.D. (red.), Dokąd zmierza świat, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, s. 245-263, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2008), "Zmiana roli Sejmu i Senatu po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego", w: Kolarska-Bobińska L. (red.), Co warto, co należy zmienić. Poprawa jakości demokracji w Polsce, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, Warszawa, s. 33-44, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2008), "Droga do Traktatu z Lizbony ", w: Barcz J. (red.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Warszawa, s. 11-21, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2008), "Zasadnicze reformy strukturalne ustroju Unii Europejskiej ", w: Barcz J. (red.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Warszawa, s. 53-97, afiliacja: ALK.

 

 1. BARCZ J. (2008), "Status prawa WTO w prawie wspólnotowym. W sprawie skutku bezpośredniego postanowień porozumienia TRIPS", w: Nowak-Far A. (red.), Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska, CH BECK, Warszawa, s. 12-41, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Protokół paryski z 17 lipca 1990 r. w granica Polski ze zjednoczonymi Niemcami", w: Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, ELIPSA, Warszawa, s. 44-62, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Obecny zakres jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w tytule IV TWE", w: Barcz J. (red.), Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do orzekania w trybie prejudycjalnym w IV tytule TWE, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 82-101, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Unia Europejska: związek państw, państwo federalny czy organizacja międzynarodowa", w: Gołębiowski J. (red.), Integracja a granice suwerenności, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa, s. 28-42, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Możliwość reformy ustrojowej UE w warunkach odrzucenia Traktatu konstytucyjnego", w: Barcz J. (red.), Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty prawno-polityczne, WSPIZ I NIPMiE, Warszawa, s. 83-108, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Podstawy prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami ", w: Góralski W. (red.), Polska–Niemcy 1945–2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, s. 113-158, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "The Legal Bases of Poland''s Relations with United Germany", w: Góralski W. (red.), Poland-Germany. From Confrontation to Cooperation and Partnership in Europe, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, s. 115-161, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BARCZ J. (2007), "Procedura kładki na podstawie art. 42 TUE - aspekty prawne", w: Barcz J. (red.), Możliwość wykorzystania tzw. procedury kładki dla reformy ustrojowej Unii Europejskiej, demosEuropa i Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, Warszawa, s. 7-23, afiliacja: WSPIZ.

-