Prof. Dominika Wojtowicz

Department of Economics
Associate Professor

Professor Dominika Wojtowicz teaches in the Department of Economics. She received scholarships from the Department of Social Sciences at the University of Siena, Italy, and the Department of Management at the Polytechnic University of Cartagena, Spain. Her scientific interests focus on the effectiveness of public interventions aimed at strengthening regional and local development. She gained practical experience in such projects as the PARTITEA project coordinated by the European Movement International (Brussels), the COCOPS project “Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future” implemented within the Seventh Framework Program of the European Commission, and the MUS “Ministerstwa Uczące Się” (Ministries That Learn) project implemented by the Centre for European Regional and Local Studies EUROREG of the University of Warsaw. For several years, she has been an expert involved in the evaluation of research projects and programs financed by the European Union. She gives expert opinions for public administration institutions such as the Ministry of Investment and Economic Development and Voivodeship Marshals’ Offices. She coordinated research on modern methods and tools of evaluation for specific areas of public intervention in the studies “Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie” (Modern Methods of Measuring the Level of Impact of Infrastructural and Rolling Stock Investments in Transport) and “Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej” (Adaptation of the Methodology for Measuring the Net Effect of Public Interventions to the Needs of Transport Infrastructure Sector), but also in studies of evaluation application in the management of operational programs in Poland and Spain.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. WOJTOWICZ D., Śliwowski P., Olejniczak K. (2019), "Projektowanie rozwiązań publicznych na ludzką miarę – behavioral insights", SAMORZĄD TERYTORIALNY, 10, s. 7-19, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Olejniczak  K. (2016), "Innowacje w kształceniu kadr analitycznych administracji. Przykład szkolenia opartego na grze", Studia z polityki publicznej, 3(11), s. 175-189, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Olechnicka A. (2016), "Short-Term Problems and Long-Term Oriented Policy:  EU Cohesion Policy Responding to Crisis", BAROMETR REGIONALNY, 14, 3, s. 25-33, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2016), "Reluctant to Learn? The Use of Evaluation to Improve EU Cohesion Policy Implementation in Polish and Spanish Regions", EVIDENCE & POLICY, November, s. 1-18, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Wolański M., WIDŁA-DOMARADZKI Ł. (2015), "The Use of Conjoint Method for Assessing the Relevance of Railway Investments", Transport Problems, 10, 1, s. 121-135, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Olejniczak K. (2015), "Towards Better Regulations – The Role of Regulatory Impact  Assessment in Modern State Lawmaking Systems", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 23, 2, s. 58-60, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2015), "Fundusze unijne szansą na wzrost gospodarczy? Studium przypadku województwa lubelskiego", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE,  3(61)/2015, 3, s. 15-23, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2014), "THE ROLE OF EUROPEAN UNION FUNDS IN LOCAL INVESTMENT POLICY: EVIDENCE FROM ŁODZKIE REGION", Journal of Applied Economic Sciences, Volume IX , Issue 3(29) Fall 2014, s. 523-537, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2014), "Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2(56)/2014, s. 28-51, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2013), "The Purposefulness and Effectiveness of Supporting Entrepreneurship with Public Funds - EU Funds of the Development of Self-Employment and Startups", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(123), s. 69-85, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Kupiec T. (2013), "Complementarity between programmes and projects within the Regional Policy. The case of the Łódzkie Voivodship", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 4 (54), s. 44-63, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., PACIOREK K. (2012), "Systemy i narzędzia jakość zarządzania w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 48, 2, s. 5-18, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., WOLAŃSKI M. (2010), "Empiryczna weryfikacja założeń metodologii ewaluacji wpływu do potrzeb oceny inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 8, 1(27), s. 159-174, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., WIDŁA-DOMARADZKI Ł., WOLAŃSKI M. (2010), "Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 4 (42), s. 83-104 , afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2009), "Determinanty sprawności instytucji samorządowych - w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s. 87-100, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Fudala B. (2009), "Doświadczenia ZPORR a Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 2 (36), s. 47-71, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2006), "W stronę równości płci - projekt PARITEIA", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, s. 26-28, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2006), "Kompetencje liderów lokalnych w procesie pozyskiwania funduszy pomocowych UE", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3 (16), s. 153-166, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2006), "Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy", SAMORZĄD TERYTORIALNY, 10(190), s. 34-56, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2006), "Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD", STUDIA REGIONALNE I LOKALNE, 1(23), s. 83-104, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2005), "Uwarunkowania efektywnej absorpcji funduszy pomocowych Unii Europejskiej w Polsce", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3(9), s. 138-152, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2005), "Antydestrukcyjna antyglobalizacja", TRANSFORMACJE,, 4, s. 49-52, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2001), "Homoeconomicus, czyli co nam przyniosła cywilizacja", TRANSFORMACJE, 1, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. WOJTOWICZ D. (2019), "Pomoc rozwojowa: sukces czy porażka? Krytyczna analiza wpływu polityki spójności UE na rozwój regionalny i lokalny w Polsce", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Olejniczak K., Śliwowski P., Domaradzka A., PŁOSZAJ A. (2014), "Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Bańka M. (2008), "Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2006 i 2007–2013", Difin, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. SIWIŃSKI W., WOJTOWICZ D. (red.), (2010), "Globalny kryzys a jednocząca się Europa", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. WOJTOWICZ D., Kupiec T., Olejniczak K. (2020), "Between Compliance and Systemic Change: Evaluation practice in eight CEE countries", w: Stanisław Mazur (red.), Public Administration in Central Europe Ideas as Causes of Reforms, Routledge, s. 314, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Widła-Domaradzki Ł. (2017), "Stratified Propensity Score Matching – quasi-experimental research design for theory-based impact evaluation with lacking dependent variable", w: Jacek Pokorski, Zuzanna Popis, Teresa Wyszyńska, Katarzyna Hermann-Pawłowska, (red.), Theory-based evaluation in complex environments, Chapter: VII, Publisher: PARP, , POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s. 170-181, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Olejniczak  K. (2016), "Building Capacity For Evaluation Use: The Knowledge Brokers Game", w: Dotti, Nicola (red.), Learning from implementation and evaluation of the EU Cohesion Policy: Lessons from a research-policy dialogue., RSA Research Network on Cohesion Policy, Brussels, Brussels, s. 208-223, afiliacja: ALK.

 

 1. Widła-Domaradzki Ł., WOJTOWICZ D. (2016), " Estimating The Impact Of The EU Cohesion Policy On Local Level", w:  Dotti, Nicola (red.), Learning from implementation and evaluation of the EU Cohesion Policy: Lessons from a research-policy dialogue, RSA Research Network on Cohesion Policy, Brussels, s. 154-171, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D., Tsyrulnykova A. (2015), "The Role of Social Networks in Establishing New Ventures ", w: Svetlana Gudkova  (red.), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the field  , KOZMINSKI UNIVERSITY, s. 37-64, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2014), "Włochy", w: Ledzion B., Mazur S., Olejniczak K.  (red.), Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OEC, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , Warszawa, s. 129-136, afiliacja: ALK.

 

 1. WOLAŃSKI M., WIDŁA-DOMARADZKI Ł., WOJTOWICZ D. (2011), "Applying system thinking to evaluation of structural funds", w: Bienias S., Kozak M., Olejniczak K. (red.), Evaluating the effects of regional interventions, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO, Warszawa, s. 230-254, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2010), "Metropolises and Big Cities as Regions’ Growth Locomotives: Analyses of Regional Strategies in Poland", w: Soos G., Temmes M. (red.), Big Cities, Capitals and City-Regions In Central and Eastern Europe, NISPAcee, Bratysława, s. 179-191, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2010), "Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy a wdrażanie funduszy unijnych w Polsce", w: Siwiński W., Wojtowicz D. (red.), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, POLTEXT, Warszawa, s. 158-168, afiliacja: ALK.

 

 1. GORZELAK G., WOJTOWICZ D. (2009), "Ocena wpływu NPR i NSRO na rozwój regionalny i przestrzenny oraz zwiększenie spójności regionalnej i przestrzennej", w: Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B.  (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Pedagogiczne i Naukowe, Warszawa, s. 517-528, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2009), "Efekty terytorialne pomocy przedakcesyjnej UE", w: Gorzelak G., Olechnicka A. (red.), Polska z Perspektywy badań ESPON – oceny, wnioski, rekomendacje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 140-152, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2008), "Fundusze unijne a zmiany układów regionalnych i wewnątrzregionalnych", w: Gomółka K. (red.), Fundusze unijne a rozwój regionalny, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg, s. 4-19, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2008), "Rozwój regionalny i przestrzenny", w: Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B.,  (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 517-528, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2008), "Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – niwelowanie czy pogłębianie nierówności ekonomicznych regionów", w: Bokajło W., Pacześniak A. (red.), Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, WYDAWNICTWO ALTA 2, Wrocław, s. 213-224, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJTOWICZ D., CZARCZYŃSKA A., KUŚMIERZ M. (2007), "Fathers in Poland", w: Woerds S., Stavenuiter M. (red.), Caring is Sharing. Involvement of fathers in care and household tasks in five European countries, Amsterdam School of Social Science Research, Amsterdam,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJTOWICZ D. (2006), "Możliwości oraz wykorzystanie środków pomocowych UE dla poprawy zdolności konkurencyjnej regionów", w: Runiewicz M. (red.), Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

.