Prof. Celina Nowak

Department of Administration and Administrative Law
Associate Professor

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. NOWAK C. (2014), "Przeszczepy prawne jako instrument hybrydyzacji prawa", STUDIA PRAWNICZE (PAN), 3, s. w druku, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2014), "Judicial Control of the Prosecutors’ Activities in the Light of the ECHR", EUCrim, 2, s. 60-63, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C., KOSONOGA J. (2014), "Actualité du droit penal polonais 2013-2014", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2 , s. 453-458, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2013), "Prokuratura Europejska – idea się urzeczywistnia", PROKURATURA I PRAWO, 11, s. 19-44, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2013), "Actualité du droit penal polonais 2012-2013", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s. 477-481, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), "Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland", ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s. 1-14, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2013), "The internationalization of the Polish criminal law: how the Polish criminal law changed under the influence of globalization", CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE, 59, 2, s. 139-156, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2012), "The Europeanisation of Polish Substantive Criminal Law: How the European Instruments Influenced Criminalisation in Polish Law", NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, 3-4, s. 363-380, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C., Pływaczewski E. (2012), "Sprawozdanie z konferencji „Globalisation, criminal law and criminal justice (Międzynarodowa konferencja naukowa, Londyn, 26–28 czerwca 2012) ", PROKURATURA I PRAWO, 11, s. 181-185, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2012), "Actualité de droit penal polonais 2011 - 2012", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s. 474-477, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2012), "O pojęciu transnarodowego prawa karnego", PAŃSTWO I PRAWO, 12, s. 3-14, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2012), "Publicyzacja sfery prywatnej na przykładzie penalizacji korupcji w obrocie gospodarczym", KRYTYKA PRAWA, 4, s. 219-237, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2011), "Actualité de droit penal polonais 2010 - 2011", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s. 487-491, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2011), "Internacjonalizacja prawa karnego - zarys problematyki", CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s. 245-253, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2010), "Actualité de droit penal polonais", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 2, s. 497-501, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2007), "Zakres odpowiedzialności za czyny korupcyjne w prawie polskim a zobowiązania międzynarodowe", PAŃSTWO I PRAWO, 9, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2005), "Actualite de droit penal polonais", REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE, 1,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2005), "Corpus Iuris - wersja florencka a polskie prawo karne materialne", PRZEGLĄD PRAWA KARNEGO, 24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2005), "Przestępstwo zniesławienia z użyciem Internetu w polskim prawie karnym", STUDIA PRAWNICZE, 4, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2005), "Małoletni cudzoziemcy bez opieki w Poslce - analiza wybranych zagadnień prawnych", DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2004), "Korupcja w sektorze prywatnym", PAŃSTWO I PRAWO, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2004), "Nowe instrumenty prawa międzynarodowefi w walce z korupcją a prwo polskie", PAŃSTWO I PRAWO, 2, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2003), "Jubileusz porf. Leszka Kubickiego (Instytut Nauk Prawnych PAN, warszawa, 21 III 2003)", PAŃSTWO I PRAWO, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2003), "Współpraca sądowa i policyjna w dziedzinie przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji", PAŃSTWO I PRAWO,   afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. NOWAK C. (2014), "Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2008), "Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych", CH BECK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2004), "Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji", FUNDACJA IM.STEFANA BATOREGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C., Banasik A. (2003), "Skrypt edukacji klinicznej", UW WPiA - WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. NOWAK C. (red.), (2019), "Wartość współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej", Wydawnictwo Poltext, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (red.), (2016), "The European Public Prosecutor's Office and national authorities", CEDAM / WOLTERS KLUWER, Milan, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (red.), (2013), "Evidence in EU Fraud Cases", Wolters Kluwer Polska, Warsaw, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (red.), (2011), "Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JAKUBOWSKA - HARA J., NOWAK C. (red.), (2010), "Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych", SCHOLAR, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (red.), (2009), "Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE I OLAF, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (red.), (2008), "Reforma prawa karnego - Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor B. Kunickiej-Michalskiej", SCHOLAR, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (red.), (2008), "Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r.", TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (red.), (2007), "Ochrona interesów finansowych rozszerzonej Unii Europejskiej: nowe wyzwania, stare problemy. Materiały z konferencji, Sopot, 16-19 marca 2006 r.", TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C., HUDZIK M. (red.), (2005), "Instytucje i instrumenty prawne w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej - prawo krajowe i perspektywa europejska. Materiały z konferencji, Warszawa, 4-7 grudnia 2003 r.", TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. NOWAK C. (2019), "Impact of the Case C-486/14 – Kossowski at National Level ", w: V. Mitsilegas, A. di Martino, L. Mancano  (red.), The Court of Justice and European Criminal Law. Leading Cases in a Contextual Analysis, Hart Publishing, s. 234-243, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2016), "Kryminalizacja stalkingu jako przykład przeszczepu prawnego w polskim prawie karnym", w: dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, doc. dr Anna Walczak-Żochowska (red.), Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, C.H.BECK, s. 1041 stron, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2016), "Poland", w: Alessandro ernardi, Adriano Martufi (red.), Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems, JOVENE EDITORE S.P.A., s. 323-356, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2016), "Quelques remarques sur l'internationalisation du droit pénal polonais", w: J. Alix, M. Jacquelin, S. Manacorda, R. Parizot (red.), Humanisme et justice. Mélanges en l'honneur de Genevieve Giudicelli-Delage, DALLOZ, Paris, s. 767-774, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2015), "Transnarodowe prawo karne jako odrębna dziedzina prawa międzynarodowego?", w: J. Nowakowska-Małusecka, I. Topa (red.), Międzynarodowe i europejskie prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice, s. 82-89, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2014), "Le contrôle judiciaire du parquet au regard de la CEDH", w: G. Giudicelli-Delage (red.), Le contrôle judiciaire du parquet – Necessité, Modeles, Enjeux, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Pabianice, s. w druku, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2014), "Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – praktyka stosowania przepisów", w: - (red.), Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Materiały pokonferencyjne,  CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEx3_2, Warszawa, s. 36-47, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C., Steinborn S. (2013), "Poland", w: Katalin Ligeti   (red.), Toward a Prosecutor for the European Union. Volume 1. A comparative Analysis, Hart Publishing, s. 498-539, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2013), "Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – ewolucja rozwiązań ustawowych, praktyka orzecznicza", w: A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 730-741 , afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2013), "Kilka uwag o kryminalizacji zachowań korupcyjnych", w: S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn, s. 351-358, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2013), "PIF offences in Poland - legislative and statistical aspects", w: C. Nowak (red.), Evidence in EU Fraud Cases, Wolters Kluwer Polska, Warsaw, s. 137-169, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C., Steinborn S. (2012), "Poland. National report", w: Katalin Ligeti (red.), The Future of Prosecution in Europe, Hart Publishing, s. 528-539, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2011), "Problem tożsamości polskiego prawa karnego a proces internacjonalizacji prawa karnego", w: tanisław Pikulski, Marta Romańczuk-Grącka, Bogna Orłowska-Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, WYDAWNICTWO ELSET, Olsztyn, s. 24-38, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2011), "European Union criminal law - a laboratory of internationalization of law", w: Nowak C. (red.), Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 281-201, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2010), "Nauczanie kliniczne jako nowa metoda nauczania prawa", w: Kozerska E., Sadowski P., Szymański A. (red.), Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 265-272, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2010), "Inequality of Imprisonment in Europe. The Polish Perspective", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 229-240, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2009), "Modyfikacje w zakresie wykonywania kary bezwzględnego pozbawienia wolności - odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz problem niewykonywania kary pozbawienia wolności", w: J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, SCHOLAR, Warszawa, s. 226-265, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2009), "Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka", w: P. Wiliński (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 95-149, afiliacja: Inna.

 

 1. NOWAK C. (2009), "Rzetelność postępowania karnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA", w: Wiliński P. (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 79-94, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2009), "Metodologia przygotowania studenta do pracy z klientem (+ scenariusze zajęć)", w: B. Namysłowska-Gabrysiak (red.), Studencka poradnia prawna. Podręcznik dla opiekunów, C.H.BECK, Warszawa, s. 113-130, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2008), "Instytucjonalne aspekty działań antykorupcyjnych w kontekście ochrony interesów finansowych WE", w: Nowak C. (red.), Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej. Materiały z konferencji, Warszawa, 15-17 listopada 2007 r., TOWARZYSTWO BADAWCZE PRAWA EUROPEJSKIEGO, Warszawa, s. 255-266, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2008), "Organizacja pracy w Klinice", w: B. Namysłowska-Gabrysiak (red.), Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów, C.H.BECK, Warszawa, s. 1-14, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2008), "Praca z klientem", w: B. Namysłowska-Gabrysiak (red.), Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów, C.H.BECK, Warszawa, s. 15-25, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2008), "Krajowe instytucje antykorupcyjne - analiza wybranych zagadnień", w: Nowak C. (red.), Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, Warszawa, s. 255-266, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2008), "O pojęciu osoba pełniąca funkcję publiczną", w: J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński (red.), Reforma prawa karnego - Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor B. Kunickiej-Michalskiej, SCHOLAR, Warszawa, s. 170-183, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK C. (2007), "Pologne", w: Ruiz-Fabri H., Della Morte G., Lambert-Abdelgawad E., Martin-Chenut K. (red.), La clemence saisie par le droit. Amnistie, prescription et grace en droit international et compare, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Rzym, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2007), "Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie korupcji - ujęcie teoretyczne", w: Czapliński W., Wróbel A. (red.), Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, CH BECK, Warszawa, s. 321-386, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C., JAKUBOWSKA - HARA J., KOSONOGA J. (2006), "Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów", w: Czpliński W. (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2006), "Szczególne przypadki bezkarności sprawców przekupstwa", w: Bojarski T., Nazar K., Nowosad A., Szwarczyk M. (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2005), "Komentarz do Decyzji Ramowej Rady 2003/568/JHA z dnia 22 lipca 2003 r. o zwalczaniu korupcji w sektorze prywatnym", w: Zielińska E. (red.), Prawo Wspólnot Europejskich a prawo karne, OFICYNA NAUKOWA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2005), "Kontakty zewnętrzne i PR poradni", Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia, CH BECK, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2005), "System zbierania informacji o klientach oraz zasady ochrony danych osobowych klientów w poradni", Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia, CH BECK, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C., JAKUBOWSKA - HARA J. (2004), "The Offence of Defamation With the Use of Internet in Polish Criminal Law", w: Ferré Olivé J.C., E. Musco, B. Kunicka-Michalska, J. Almeida Cabral (red.), Penal Legislation in the Fight Against Financial Crimes, Fraud and Corruption, Computer Fraud and Internet Crimes, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Dania,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2004), "Korupcja w sektorze prywatnym – standardy międzynarodowe a prawo polskie", Korupcja w sektorze prywatnym. Materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C., ZIELIŃSKA E. (2003), "Harmonisation of penal sanctions in Poland", w: M. Delmas-Marty, G. Giudicelli-Delage, E. Lambert-Abdelgawad (red.), L’harmonisation des sanctions pénales en Europe, SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE, Rzym,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOWAK C. (2003), "Korupcja w administracji publicznej - analiza wybranych zagadnień", w: Ferré Olivé (red.), Fraude y corrupcion en la administration publica. Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Dania,  afiliacja: WSPIZ.

 

NOWAK C. (2003), "Współpraca międzynarodowa w zakresie przestępstw finansowych i korupcji de lege ferenda", w: Ferre Olive (red.), Cooperacion policial y judicial en material de delitos financieros, fraude y corrupcion, Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Dania, afiliacja: WSPIZ