Prof. Anna Błachnio-Parzych

Department of Criminal Law
Associate Professor

Professor Anna Błachnio-Parzych works in the Department of Criminal Law. Her scholarly interests focus on European criminal law, comparative law, substantive criminal law – especially economic and procedural criminal law – and the philosophy of law. She received several scholarships from the Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law and the Centre of Penal Theory and Penal Ethics (Institute of Criminology) at the University of Cambridge. She is a member of international research networks: Quasi-Criminal Enforcement Mechanisms and European Criminal Law Academic Network. Professor Błachnio-Parzych is also a member of scientific associations like the Polish Scientific Association of Criminal Law or the Association Internationale de Droit Penal (AIDP). She is a judge and attorney at law certified by the Polish administration. Moreover, she works as jurisprudence specialist assistant in the Criminal Chamber of the Polish Supreme Court.

 

Scientific projects:

– grant of the Poland’s National Science Centre, competition Sonata Bis: “Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karna” (Guarantees of Penal Responsibility And Administrative-Criminal Responsibility; 2019–2023), principal investigator;

– grant of the Poland’s National Science Centre, competition Sonata: “Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej” (The Concurrence of Repressive Liability. Models of Solutions to the Problem of Cumulation of Penalties for the Same Act; 2014–2016), principal investigator.

 

 

Publikacje naukowe:

 • Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Objaśnienia do art. 6 KPP, (w:) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, s. 199–219
 • Prawo do krytyki jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną za zniesławienie, “Państwo i Prawo” 2019, 11–12, s. 148–155
 • Solutions to the accumulation of different penal responsibilities for the same act and theirassessment from the perspective of the ne bis in idem principle, “New Journal Of European Criminal Law” 2018, 9, 3, s. 366–385
 • Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej, (w:) Prawo karne gospodarcze. Tom 10. System Prawa Handlowego, red. R. Zawłocki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 575–618
 • Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.
 • Orzeczenia zbieżne (concurrent sentences) i orzeczenia konsekutywne (consecutive sentences) w angielskim prawie karnym, “Studia Prawnicze PAN“ 2016, 2, s. 157–170
 • The EU legislation on financial markets against market manipulation and its implemen-tation in Polish law, (w:) EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods, red. J.B. Banach-Gutierrez, Ch. Harding, Routledge, New York 2016, s. 233-244
 • Anti-Social Behaviour Order (ASBO) w prawie angielskim – istota, przesłanki, charakter odpowiedzialności, “Państwo i Prawo” 2015, 12, s. 46–58

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), "Korzyść majątkowa w znamionach strony podmiotowej przestępstwa oszustwa. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2016 r., II AKa 445/15", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2019/11, s. 61-74, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), "Prawo do krytyki jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną za zniesławienie. Glosa do wyroku SN z dnia 15 września 2016 r., II KK 95/16", PAŃSTWO I PRAWO, 11-12, s. 148-155, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Przepisy karne w ustawie z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych", MONITOR PRAWNICZY, 22, s. 19-23, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Solutions to the accumulation of different penal responsibilities for the same act and their assessment from the perspective of the ne bis in idem principle", NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, 9, 3, s. 366-385, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Zasada ne bis in idem a obowiązek ustanowienia sankcji skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2018 r., sprawy połączone C-596/16 i C-597/16, Enzo Di Puma przeciwko Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) i Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) przeciwko Antoniowi Zecce", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s. 37-42, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2016, K 45/14", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 1, s. 4, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), "Orzeczenia zbieżne (concurrent sentences) i orzeczenia konsekutywne (consecutive sentences) w angielskim prawie karnym", STUDIA PRAWNICZE (PAN), 2, s. 157-170, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A., HUDZIK M. (2015), "Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13.9.2012 r., II AKa 129/12 (zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary a roszczenie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania)", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s. 136-141, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2015), "Glosa do postanowienia SN z 10 lipca 2013 r., II KK 20/13 [o oszustwie polegającym na utworzeniu podmiotu gospodarczego w celu zwrotu nadpłaconego VAT]", PALESTRA, 1-2, s. 127-132, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2015), "Anti-Social Behaviour Order (ASBO) w prawie angielskim - istota, przesłanki, charakter odpowiedzialności", PAŃSTWO I PRAWO, 12, s. 46-58, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "The Use of Inside Information. Judgment of the European Court of Justice of 23 December 2009, Case C-45/08, Spector Photo Group, Chris Van Raemdonck v. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen", The European Criminal Law Assiociations’ Forum (EUCRIM), 4, s. 136-140, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 2012 r., II Ako 128/12", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s. 353-356, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "Sankcja karna a sankcja administracyjna jako środek przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi w wybranych krajach europejskich", STUDIA PRAWNICZE (PAN), 1, s. 165-186, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "Wykorzystanie informacji poufnej i manipulacja na rynku – nowe projekty Komisji Europejskiej mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom na rynku", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s. 24-31, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "The Nature of Responsibility of an Undertaking in Antitrust Proceedings and the Concept of ‘Criminal Charge’ in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights", YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 5(6), s. 35-55, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), "Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2011), "Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Redakcja monografii:

 

 1. Jakubowska-Hara J., BŁACHNIO-PARZYCH A., KUCZYŃSKA H., KOSONOGA J. (red.), (2013), "Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Ksiega jubileuszowa Prof. Jana Skupińskiego", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2020), "Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Objaśnienia do art. 6 KPP ", w: A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 199-219, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), "Захист ринку капіталів від зловживань у Польщі - проблеми імплементації законодавства ЄС", w: O.Г. Koшoвий, В.М. Тepтишник, Н.М. Шелудькo (red.), Зловживання на ринку капіталів економікo-правові аспекти, Лірa, Автори, s. 373-394, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), "Dział X. Przepisy karne", w: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 1606-1634, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej", w: R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze. Tom. 10. System Prawa Handlowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 575-618, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Komentarz do art. 173 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", w: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 1555-1560555-1560, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), "Zbieg odpowiedzialności z ustawy o grach hazardowych i odpowiedzialności karnoskarbowej a zasada ne bis in idem", w: M. Taborowski, A. Sołtys (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 347-370, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), "Przepisy o karach pieniężnych", w: Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann  (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), "Przestępstwa przeciwko obowiązkom informacyjnym", w: Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann  (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), "Przestępstwa doprowadzenia BFG do straty", w: Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann  (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), "Przepisy karne", w: Paweł Wajda, Magdalena Szczepańska (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 1430-1443, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), "The EU legislation on financial markets against market manipulation and its implementation in Polish law", w: J.B. Banach-Gutierrez, Ch. Harding (red.), EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods, Routledge, New York, s. 233-244, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), "Zasada ne bis in idem a odpowiedzialność w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów", w: Wojciech Jasiński (red.), Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 57-84, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "The Concept of Defining and Combating Market Manipulation in Existing and Proposed EU legislation", w: D. Brodowski; M. Espinoza de los Monteros della Parra; K. Tiedemann; J. Vogel (red.), Regulating Corporate Criminal Liability, Springer International Publishing, s. 145-157, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "Komentarz do art. 172 i 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowym", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 1315-1320, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "Zakaz manipulacji, Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (artykuły: 39, 40, 41, 42)", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 708-731, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "Przepisy intertemporalne ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego", w: J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Wielka Nowelizacja procedury karnej, Sąd Najwyższy, Warszawa, s. 175-184, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "Przepisy karne, Dział X (artykuły: 178,179,180,181,182,183,184)", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 1327-1350, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), "Przepisy karne", w: Marek Wierzbowski, Paweł Wajda (red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 712-717, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "Karnoprawna ocena wystawienia tzw. fikcyjnej faktury VAT", w: Jolanta Jakubowska-Hara, Anna Błachnio-Parzych, Hanna Kuczyńska, Jacek Kosonoga (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Prof. Jana Skupińskiego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 225-233, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), "Odpowiedzialność karna z tytułu udaremnienia lub utrudnienia kontroli", w: M. Pawelczyk, R. Stankiewicz (red.), Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa, s. 13-29, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (Art. 6)", w: Andrzej Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 194-217, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "Przepisy karne, Dział X (artykuły: 178,179,180,181,182,183,184)", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 1602-1631, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "Komentarz do art. 172 i 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowym", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 1590-1595, afiliacja: Inna.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "Zakaz manipulacji, Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (artykuły: 39, 40, 41, 42)", w: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, CH BECK, Warszawa, s. 868-897, afiliacja: Inna.

 

BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), "Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej (Rozdział XV)", w: Robert Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego. Tom 10, CH BECK, Warszawa, s. W. Włodyka, afiliacja: Inna

-