Prof. Aleksander Maziarz

Department of Administrative and Public Economic Law
Vice-Rector for Didactics

Professor Aleksander Maziarz serves as Vice-Rector for Didactic Affairs and teaches in the Department of Administrative and Public Business Law. His scientific interests include administrative and competition law. Maziarz is a member of the Disciplinary Commission at Poland’s National Council for Science and Higher Education.

In 2007–2009, he trained to be an attorney, and since 2009, he works as an attorney. He teaches students training to become attorneys and attorneys that seek to further their professional development. For many years now, he has been the examiner of administrative law in the bar examination appointed by the Minister of Justice. He graduated from the Warsaw University of Technology with an MBA. Moreover, Maziarz is also a member of the program council of the Institute of Legislation and Parliamentary Work of the Supreme Attorney Council.

He is editor-in-chief of the De Lege Ferenda scientific journal and a member of the editorial board of the Journal of Social Sciences.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. MAZIARZ A. (2019), "Ochrona gruntów rolnych w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku NSA z dnia 13 grudnia 2018 r., II OSK 528/18", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s. 134-140, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2019), "Interpretacja zasady dobrego sąsiedztwa w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 stycznia 2019 r., II OSK 568/17", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s. 140-157, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2018), "Nadużycie pozycji dominującej przez wykonanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej", ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, CXIV, s. 569-580, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2018), "Patent pools in the light of us and eu competition law", GARI International Journal of Multidisciplinary Research, 9, s. 1-14, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2017), "Wybrane problemy instytucji opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych", PALESTRA, 5, s. 5-14, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2017), "Doktryna essential facilities w prawie konkurencji", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 9, s. 11-16, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2017), "Case comment: Judgment of the Court of 15 September 2016 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA v Energy Regulatory Office", POLISH REVIEW OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, 6, 2, s. 101-110, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2016), "Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 16 września 2015 r.  II OSK 2023/14", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s. 681- 699, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2016), "Zasady dostępu do akt sprawy w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją Europejską", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 1-2, s. 107-116, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2016), "Services of General Economic Interest: Towards Common Values?", EUROPEAN STATE AID LAW QUARTERLY, 15, 1, s. 16-30, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2015), "Zasady ustalania rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 8, s. 2-7, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2015), "Universal services in EU law in the era of liberalization", EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 4, s. 1-11, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2015), "Services of General Economic Interest in the Telecommunications Sector", Competition Policy International Antitrust Chronicle, 11, s. 2-8, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2015), "Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 r., II SA/Wa 295/14", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 4, s. 601-610, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2015), "Kilka uwag do nowelizacji ustawy – Prawo budowlane", MONITOR PRAWNICZY, 19, s. 1015-1020, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2015), "Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozów lotniczych w prawie UE", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 7, 1, s. 309–329, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2014), "Joint venture w prawie konkurencji UE", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11, s. 20-26, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2014), "Block exemption for sale of new motor vehicles: A major change ahead?", EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW, 35, 2, s. 63-67, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2014), "Do Non-Economic Goals Count in Interpreting Article 101(3) TFEU?", EUROPEAN COMPETITION JOURNAL, 10, 2, s. 341-359, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2014), "Zobowiązania przedsiębiorstw jako forma zakończenia postępowania antymonopolowego przed Komisją Europejską", MONITOR PRAWNICZY, 13, s. 678-683, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Porozumienia o wymianie informacji w prawie konkurencji UE", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 7/2013, s. 32-40, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Tying and Bundling: Applying EU Competition Rules for Best Practices", International Journal of Public Law and Policy, 2013 Vol.3, No.3, s. 263-275, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Zasady ustalania wysokości grzywien za naruszenie unijnych reguł konkurencji", MONITOR PRAWNICZY, 9/2013, s. 475-480, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Niehoryzontalne połączenia przedsiębiorstw w prawie konkurencji UE", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 1, s. 2-7, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Odmowa kontraktowania jako przejaw nadużycia pozycji dominującej", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, -, s. 563-585, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r., II OSK 706/12", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s. 92-96, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Pojęcie uzgodnionej praktyki w świetle art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLKIEJ, 1-2, s. 101-107, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Kartele kryzysowe w unijnym prawie konkurencji", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10, s. 25-31, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Rabaty udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w unijnym prawie konkurencji", MONITOR PRAWNICZY, 19, s. 1029-1034, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Drapieżnictwo cenowe w unijnym prawie konkurencji", PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 11, s. 90-100, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2012), "Evolution of setting a collective dominant position in EU competition law", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 12, s. 38-44, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2012), "Ewolucja ustalania kolektywnej pozycji dominującej w prawie UE", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 5, s. 13-18, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2012), "Eksterytorialne stosowanie unijnego prawa konkurencji ", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 61-72, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2012), "Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów", SAMORZĄD TERYTORIALNY, 6, s. 62-69, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2011), "Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 9, s. 14-19, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2011), "Which authority is competent to decide when a power company  is abusing monopolistic power:  the President of the UOKiK or the President of the URE? Case comment to the judgement of the Supreme Court of April 2, 2009  – ENION S.A.", YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 4, s. 225-231, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2010), "O ustawodawstwie antymonopolowym w Polsce w latach 1918-1939", CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE, LXII, 1, s. 315-321, afiliacja: ALK.

 

 1. KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), "Realizacja konstytucyjnego obowiązku ochrony praw konsumentów", PRZEGLĄD SEJMOWY, 99, 4, s. 261-272, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2010), "Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 63, 12 , s. 31-36, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2010), "Szwedzki model ochrony konkurencji", Zeszyty Naukowe - Zeszyty Prawnicze WSZiP, 2, s. 64-68, afiliacja: Inna.

 

 1. MAZIARZ A. (2009), "Kontrola Koncentracji w prawie UE", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 5, s. 49-56, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2009), "Ochrona konkurencji i konsumentów w Wielkiej Brytanii", JURYSTA, 7, s. 35-39, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2009), "Współzależności między wspólnotowymi a polskimi unormowaniami ochrony konkurencji", Zeszyty Naukowe - Zeszyty Prawnicze WSZiP, 2(31), s. 0, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2009), "Niemiecki model ochrony konkurencji i konsumentów", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 12, s. 11-15, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2007), "Struktura i organizacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów", Rocznik WSH w Radomiu, III, 3, s. -, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. MAZIARZ A. (2019), "Reguły konkurencji Unii Europejskiej", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2013), "Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej", KUL, Lublin, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. Hrynivetska M., MAZIARZ A. (2015), "Legal Aspects of Starting Up a  Business in Selected EU Countries", w: Svetlana Gudkova (red.), Exploring Entrepreneurship. Inspiration from the Field, POLTEXT, Warszawa, s. 83-98, afiliacja: ALK.

 

 1. MAZIARZ A. (2012), "Tying and Bundling: Applying Competition Rules for Best Practices", w: Sylvia Kierkegaard (red.), Law, Governance and World Order, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, Kopenhaga, s. 122-133, afiliacja: ALK.

 

KIELIN-MAZIARZ J., MAZIARZ A. (2010), "The Principle of Equality as a Basis for Constitutional Complaint", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 117-130, afiliacja: ALK