Prof. Agnieszka Grzelak

Department of International Law and European Union Law
Associate Professor

Professor Agnieszka Grzelak teaches in the Department of International and European Union Law. Since 2016, she has been a member of the Supreme Court Research and Analyses Office. Currently, she works at the Office of the Commissioner for Human Rights as a member of the expert committee on the respecting of civil rights in secret services activities, a member of the scientific council of the Association of Information Security Administrators (SABI), and a member of the expert corps of Poland’s National Science Centre. She authored about eighty scientific publications in the field of legal sciences, including English publications. She is a principal investigator and researcher in projects financed by the National Science Centre and other institutions. She received awards for research achievements and publications.

 

Research projects:

2020researcher in the project financed by the European Commission Representation in Poland concluded with the publication: J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlauer (eds.), Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres dialogu politycznego 2016-2017 (The Rule of Law in Poland in the Light of European Commission Documents: The Period of Political Dialogue 2016–2017; Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2020).

2009–2020 – FIDE project “The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection;” country reporter; project concluded with the publication by A. Grzelak, M. Wróblewski, “Poland,” in: The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection, ed. J. J. Rijpma (Eleven Int. Publ.), pp. 477–496.

2013–2015 – principal investigator in the National Science Centre grant OPUS no. 2012/07/B/HS5/03908: “Standard ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej” (Standard for the Protection of Personal Data in the Area of Police and Judicial Cooperation in Criminal Cases in the European Union).

 

Awards:

2020 – Kozminski University Rector’s Award for scientific achievements.

2016 – honorable mention in the category of the best book on European integration awarded by the Polish European Community Studies Association.

 

Educational outreach activities:

– Statements in the media (press, radio, online), e.g. https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/restrykcje-obostrzenia-zwiazane-z-koronawirusem-a-prawa,500005.html.

– Teaching civics at Kozminski University to high school students: https://cutt.ly/9geBTVj.

 

Teaching innovation:

– In the academic year 2020/2021: development and implementation of a program for optional tutorials/masterclasses conducted in a practical form – writing procedural writs and analyzing judicial decisions:

– Recent Case-Law of the Court of Justice of the European Union;

– International Protection of Human Rights;

– Privacy and Data Protection in the European Union.

– With Professor Jan Barcz: the organization of seminars on EU law in which students prepare and present articles that receive commentary from experienced lecturers, e.g. https://www.kozminski.edu.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/seminarium-studentow-iii-roku-prawa-w-kolegium-prawa-alk/.

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. GRZELAK A., Sakowicz A. (2020), "Wymóg niezależności sądu krajowego jako element skutecznej ochrony sądowej (uwagi na tle wyroku TS z 19.11.2019 r. dla polskiego wymiaru sprawiedliwości)", PAŃSTWO I PRAWO, 5/2020, s. 59-77, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2019), "Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments ", POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, 38, s. 209-228, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2018), "Wzajemne zaufanie jako podstawa współpracy sądów państw członkowskich UE w sprawach karnych (uwagi na marginesie odesłania prejudycjalnego w sprawie C-216/18 PPU Celmer)", PAŃSTWO I PRAWO, 10/2018, s. 50-66, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2018), "Ramy prawne UE na rzecz umacniania praworządności. Uwagi na tle wniosku  Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2017 r.", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 2, s. 213-230, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2017), "Trybunał Sprawiedliwości ponownie o relacji między koniecznością zwalczania przestępczości a prawem do prywatności - glosa do wyroku TS z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 Tele2 Sverige AB oraz C-698/15 Watson, Brice, Lewis ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s. 31-36, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Wróblewski M. (2017), "Niezależność organu nadzorczego w dyrektywie 2016/680/UE - wyzwania dla ustawodawcy krajowego", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5 (140), s. 11-17, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2016), "Data Retention Saga Continues: Decision of the Polish Constitutional Tribunal of 30 July 2014 in Case K 23/11", EUROPEAN PUBLIC LAW, 22, 3, s. 475-488, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2016), "Ustawa o działaniach antyterrorystycznych- kilka uwag na temat potrzeby jej uchwalenia ", KWARTALNIK NAUKOWY OAP UW E-POLITIKON, XX, s. 50-70, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2016), "Czy obywatelstwo UE ogranicza możliwość ekstradycji do państw trzecich?- glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2016 r. w sprawie C-182/15 Petruhhin", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s. 29-34, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2016), "Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union", PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, 107, s. 129-143, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2015), "Prokuratura Europejska - czy stanie się faktem?", KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 4, s. 77-102, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2014), "Scrutiny of the European Commission's legislative proposals by national parliaments - example of COM(2012) 10 on data protection in cooperation in criminal matters", Online Papers on Parliamentary Democracy, 1, s. 1-24, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2014), "Europejskie organy ochrony danych osobowych - reforma systemu i nowe wyzwania", Studia z polityki publicznej, 4, s. 87-108, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2014), "Granica między skuteczną walką z przestępczością a prawem do prywatności i do ochrony danych osobowych - glosa do wyroku TS z 8.4.2014 r. w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 7, s. 45-52, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2014), "Przedawnienie karalności przestępstw seksualnych w kontekście prawa Unii Europejskiej", BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 15, s. 55-70, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2014), "Projekt ochrony danych osobowych - czy rzeczywiście powstanie jednolity i spójny system?", KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 4, s. 93-127, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2013), "Uwarunkowania prawne i konsekwencje wyłączenia Zjednoczonego Królestwa ze współpracy w PWBiS", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s. 11-19, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2012), "Projekt ochrony danych osobowych w sprawach karnych w UE - kolejny krok na drodze do społeczeństwa nadzorowanego?", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11, s. 20-28, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2012), "ECJ Judgment in Case C-123/08 Dominic Wolzenburg", POLISH REVIEW OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, 0, s. 191-205, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2011), "Przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych UE - propozycje Komisji Europejskiej", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 11, s. 67-76, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A., Łacny J. (2011), "Kontrola przestrzegania unijnej zasady pomocniczości przez parlamenty narodowe - pierwsze doświadczenia", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 4, s. 11-42, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A., Sadowski W. (2010), "Poland in the European Legal Area", THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 2, s. 96-110, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2009), "Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2009 r. (sygn. akt Kp 3/08)", PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s. 205-215, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2009), "Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Nowe aspekty instytucjonalne", PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, 7-8, s. 16-20, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2009), "Reforma postępowania prejudycjalnego w III filarze Unii Europejskiej", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 17, s. 133-155, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "Włączenie konwencji z Prum w ramy prawne Unii Europejskiej - konsekwencje dla polskiego ustawodawcy", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 15, s. 455-478, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "Finansowanie z budżetu przeznaczonego na biuro poselskie kosztów przejazdu i pobytu poza granicami Polski", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s. 133-135, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "Przyjęcie i wydatkowanie darowizny przez biuro poselskie", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, -, 1, s. 136-138, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "W sprawie pytania prawnego, dotyczącego art. 35 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (sygn. akt P 50/07)", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s. 220-230, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "Reforma PWBiS w traktacie z Lizbony (w j. ang.)", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 11, s. 157-178, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "Włączenie Konwencji z Prum w ramy prawne Unii Europejskiej - kosekwencje dla polskiego ustawodawcy", STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 15, s. 455-478, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "Funkcjonowanie Europolu i Eurojustu. Doświadczenia Polski", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, -, 3/4, s. 71-87, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "W sprawie wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Trakt", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, -, 3/4, s. 220-235, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "Łączenie mandatu poselskiego z przynależnością do koła łowieckiego oraz sprawowaniem funkcji prezesa koła łowieckiego", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, -, 2, s. 111-114, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2007), "Kompetencje ETS w III filarze UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, -, 6, s. 10-18, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2007), "Warunki, które musi spełnić Polska w związku z przystąpieniem do strefy Schengen", ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 1, s. 271-273, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2007), "Traktat z Lizbony. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s. 122-140, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2007), "Kompetencje ETS w III filarze UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s. 10-18, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. GRZELAK A. (2015), "Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości. W stronę standardu europejskiego", Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A., Ostropolski T. (2011), "Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policujna", Europrawo, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2009), "Unia Europejska na drodze do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości", Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. BARCZ J., GRZELAK A., Mapkto M., Siwek A. (2009), "Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym", UKIE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Ostropolski T. (2009), "Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2002), "Unia Europejska a prawo karne", WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Redakcja monografii:

 

 1. BARCZ J., GRZELAK A., Szyndlauer R. (red.), (2020), "Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres dialogu politycznego 2016-2017", Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Łakomiec K., Sandecka K. (red.), (2019), "Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (red.), (2019), "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz.", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Kozik P., Kozieł K., Wróblewski M., Banyś T., Gorzko P. (red.), (2018), "Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wydanie I", MUST READ MEDIA, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (red.), (2012), "Europejskie prawo karne", Wyd. C.H. Beck, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. GRZELAK A. (2020), "Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce w okresie dialogu politycznego 2015–2017. Ocena Komisji Europejskiej", w: J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlaue (red.), Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres „dialogu politycznego” 2016–2017, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, s. 15-35, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Wróblewski M. (2020), "Roszczenia cywilnoprawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego", w: A. Sieradzka, M. Wieczorek (red.), Monitoring zgodny z RODO. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 149-162, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Wróblewski M. (2020), "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych", w: D.Lubasz (red.), MERITUM Ochrona danych osobowych, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 915-978 , afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Wróblewski M., Gumularz M., Kozik P. (2020), "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z uwzględnieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680", w: D.Lubasz (red.), MERITUM Ochrona danych osobowych, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 1208-1454  , afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Wróblewski M. (2019), "Inspektor ochrony danych osobowych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości", w: M. A. Mielczarek, T. Wyka (red.), Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 163-187, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2019), "Miejsce i znaczenie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w polskim porządku prawnym", w: M. Wyrzykowski (red.), Europejska Konwencja Praw Człowieka – teoria i praktyka w Państwach-Stronach Konwencji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 59-43, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2019), "Rang und Wirkung der EMRK in der polnischen Rechtsordnung", w: M. Wyrzykowski (red.), Die Europäische Menschenrechtskonvention – Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 43-59, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2019), "Kadrowa reforma Sądu Najwyższego jako odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości – próba nieudana", w: Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek (red.), Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 156-181, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2019), "Obowiązek współpracy administratora danych z organem nadzorczym w świetle przepisów RODO i dyrektywy 2016/680", w: M. A. Mielczarek, T. Wyka (red.), Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 45-58, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2018), "Die Richtlinie (EU) 2016/680 (sog. Polizeirichtlinie) - ihre Ziele, Grundsätze und Probleme bei der Umsetzung in nationales Recht", w: A. Ligocka, M. Małolepszy, M. Soine (red.), Die grenzüberschreitende Informationsgewinnung und -verwertung am Beispiel der Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Strafverfolgungsbehörden, Logos Verlag Berlin, Berlin, s. 105-118, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2018), "Współpraca między organami ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych - nadchodzące wyzwania prawne", w: Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral (red.), Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 63-80, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Wróblewski M. (2018), "Komentarz do art. 34-59", w: M. Gumularz, P. Kozik, K. Kozieł (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Przepisy wdrażające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Komentarz, Must Read Media, Warszawa, s. 239-326, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2018), "Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce podniesione przez Komisję Europejską", w: J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne., Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, s. 57-72, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2018), "Odpowiedź Polski na czwarte zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności", w: Jan Barcz, Anna Zawidzka-Łojek (red.), Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa, s. 107-136, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2018), "Dyrektywa 2016/680 (tzw. dyrektywa policyjna) - jej cele, zasady i problemy z implementacją do prawa krajowego", w: A. Ligocka, M. Małolepszy (red.), Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, s. 115-126, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2018), "Czy rejestr domen prowadzących nielegalną działalność hazardową może naruszać prawa człowieka? ", w: A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 307-326, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Wróblewski M. (2018), "Niezależność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w świetle prawa UE", w: M. Gumularz, P. Kozik, M. Kozieł (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Przepisy wdrażające Rozporządzenie Parlamentu EUropejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Komentarz, Must Read Media, Warszawa, s. 219-238, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Wróblewski M. (2018), "Stosowanie przepisów krajowych w sytuacjach kolizyjnych - konflikt między krajowymi ustawami wdrażającymi ogólne rozporządzenie o ochronie danych", w: M. Gumularz, P. Kozik, K. Kozieł (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Przepisy wdrażające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). KOmentarz. , Must Read Media, Warszawa, s. 33-47, afiliacja: ALK.

 

 1. Wróblewski M., GRZELAK A. (2018), "Wielka Piątka ochrony danych osobowych - RODO, dyrektywa policyjna, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa wdrażająca RODO, ustawa wdrażająca dyrektywę policyjną i ich wzajemne relacje", w: M. Gumularz, P. Kozik, K. Kozieł (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Przepisy wdrażające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Komentarz, Must Read Media, Warszawa, s. 13-31, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2017), "Główne cele ogólnego rozporządzenia o ochronie danych", w: T. Osiej, M. Kawecki (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 11-24, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A., Miksa K. (2016), "Problematyka zapłodnienia pozausrojowego (in vitro) w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich ", w: A. Białek M. Wróblewski  (red.), Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka , BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELKSICH, s. 109-126, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2016), "Ochrona danych osobowych ofiar przestępstw w prawie Unii Europejskiej", w: D. Kornobis-Romanowska (red.), Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Currenda, Sopot, s. 187-209, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2016), "Personal Data Protection and Fight Against Crime – Howto Find the Right Balance? Some Remarks Based on Current Legislative Agendaof the European Union and the Council of Europe", w: Joanna Nowakowska-Małusecka (red.), New Challengesfor International Organizations, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice, s. 209-218, afiliacja: ALK.

 

 1. GRZELAK A. (2015), "Prawo do bycia zapomnianym - dwa trybunały, różne stanowiska?", w: L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Zimowit, Rzeszów, s. 103-113, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2010), "Tworzenie europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach karnych - dotychczasowe osiągnięcia i problemy", w: Adamska-Frąckowiak A., Grzeszczak R. (red.), Europejska Przestrzeń Sądowa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2010), "La creation de l'espaces europeen judiciaire en materie penale - les accomplissements realises et les problemes rencontres", w: A. Frąckowiak-Adamska, R. Grzeszczak (red.), L'espace judiciaire europeen, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 251-268, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "Aspekty prawnej jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości WE do orzekania w trybie prejudycjalnym w III filarze UE (interpretacja art. 35 ust. 1-4 TUE)", w: Jan Barcz (red.), Postępowanie Prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, PWN LEXISNEXIS, Warszawa, s. 19-42, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "General remarks on the basis of the EAW Framework Decision – framework decision as a legal instrument and constitutional problems", w: P. Hofmański, A. Górski (red.), The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, C.H.BECK, Warszawa, s. 125-135, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2008), "Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych ", w: A. Łazowski (red.), Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze 2008, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1395-1481, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2007), "Znaczenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości WE wydawanych w trybie prejudycjalnym w ramach tytułu IV TWE", w: Barcz J. (red.), Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, PWN LEXISNEXIS, Warszawa, s. 102-126, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2007), "Współpraca instytucjonalna w sprawach karnych na przykładzie Eurojustu i Europejskiej Sieci Sądowej – problemy teoretyczne i praktyczne ", w: W. Czapliński, A. Wróbel (red.), Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, C.H.BECK, Warszawa, s. 201-226, afiliacja: Inna.

 

 1. GRZELAK A. (2007), "Wzmacnianie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi w obszarze współpracy w sprawach karnych jako czynnik integrujący Unię Europejską ", w: K. Żukrowska (red.), Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, s. 391-412, afiliacja: Inna.

 

GRZELAK A. (2006), "  4 opinie w publikacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu: Opinia prawna o projektach ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego; Opinia prawna o dopuszczalności ograniczenia ...", w: M. Królikowski i in. (red.), Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V kadencji, „Przed pierwszym czytaniem”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 22-24, 47-50, 59-66, 67-70, , afiliacja: Inna

-