PhD Michał Ziółkowski

Department of Constitutional Law
Assistant Professor

Michał Ziółkowski, Ph.D. in legal science (2017; LLM in 2009). His specializations include constitutional law, judicial review of the constitutionality of law, theory of constitutional law, liability of public authorities, and human rights. He won the Państwo i Prawo (State and Law) Award for the best doctoral thesis in the field of legal science; he authored scientific articles and chapters in monographs published by prestigious publishing houses such as Cambridge University Press, Wolters Kluwer, and C. H. Beck. Ziółkowski presented papers in Polish and English for conferences organized by domestic (the University of Warsaw, Jagiellonian University, the University of Wrocław, the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences) and foreign universities (European University Institute, Dublin City University, WZB Berlin Social Science Center, the University of Salamanca, the Sant’Anna School of Advanced Studies in Piza, the Czech Academy of Sciences, Academia Sinica in Taiwan). He was a member of research teams and researcher in such projects financed by Poland’s National Science Centre as “Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym” (European Constitutionalism: A Pluralistic Conception of Relation Between EU and Domestic Law in Judicial Decisions; 2014–2019) and “Konstytucyjne prawo intertemporalne” (Constitutional Intertemporal Law; 2014–2018).

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2020), "Two Faces of the Polish Supreme Court After “Reforms” of the Judiciary System in Poland: The Question of Judicial Independence and Appointments", European Papers, vol. 5, no. 1, s. 347-362, afiliacja: ALK.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M., Krajewski M. (2020), "EU judicial independence decentralized : A.K.", COMMON MARKET LAW REVIEW, Vol. 57, No. 4, s. 1107-1138  , afiliacja: ALK.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2020), "Niezależność jako istota prawa do sądu? Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2 019 r., III PO 7/1 8", Przegląd Konstytucyjny, 3/2020, s. 83, afiliacja: ALK.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2020), "Przesłanki wyznaczania sędziów do składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego i konsekwencje ich naruszenia", RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 82/3, s. 33-49, afiliacja: ALK.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2020), "Konstytucyjna kompetencja sądu do ochrony własnej niezależności (uwagi na marginesie uchwały SN z 23.01.2020 r.)", PAŃSTWO I PRAWO, 10/2020, s. 71-95, afiliacja: ALK.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2019), "Constitutional Moment and the Polish Constitutional Crisis 2015–2018 (a few Critical Remarks)", Przegląd Konstytucyjny, 4/2019, s. 76-106, afiliacja: ALK.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M., Bernatt M. (2019), "Statutory Anti-Constitutionalism ", WASHINGTON INTERNATIONAL LAW JOURNAL, Vol. 28 nr 2, s. 39, afiliacja: ALK.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2018), "Constitutional Moment and the Polish Constitutional Crisis 2015–2018  (a few Critical Remarks)", Przegląd Konstytucyjny, 4/2018, s. 76-106, afiliacja: ALK.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2016), "Zasada równości kobiet i mężczyzn – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s. 96–111, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2016), "Uprzywilejowanie wyrównawcze – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", PAŃSTWO I PRAWO, 4, s. 98–106, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M., Paprocka A. (2015), "Advisory opinions under Protocol No. 16 to the European Convention on Human Rights", EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW, 2, s. 274–292, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2015), "Zasada równości w prawie – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 94–112, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M., GRUSZCZYŃSKI Ł. (2014), "Projekt nowej dyrektywy tytoniowej w świetle postanowień Konstytucji RP", STUDIA PRAWNICZE, 1, s. 73–111, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2013), "Prerogatywa Prezydenta do powoływania sędziów w świetle konstytucyjnej zasady współdziałania władz ", PRZEGLĄD SEJMOWY, 1, s. 59–77, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2012), "Skutki czasowe wyroków Trybunału Konstytucyjnego (w świetle orzecznictwa TK i SN)", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s. 11–21, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2012), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2010 r., II CSK 3/10", PAŃSTWO I PRAWO, 4, s. 137–142, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2011), "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 IV 2010 r. IV CO 37/09 ", PAŃSTWO I PRAWO, 11, s. 127–133, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2011), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 V 2009 r. III CZP 139/09", PAŃSTWO I PRAWO, 3, s. 125–131, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2011), "Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2009 r. (sygn. akt III PZP 2/09) ", PRZEGLĄD SEJMOWY, 5, s. 185–191, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2011), "Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 9, s. 4–12, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2010), "Wyrok ETPCz jako orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 8, s. 4–10, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2009), "Status homoseksualnych partnerów rejestrowanych związków partnerskich w świetle niedyskryminacyjnego prawa UE", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s. 31–44, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M., Bodnar A. (2008), "Zgromadzenia Spontaniczne ", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 38–51, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M., Sledzinska-Simon A. (2020), "Constitutional Identity of Poland: Is the Emperor Putting on the Old Clothes of Sovereignty?", w: C. Calliess, G. van der Schyff (red.), Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism, Cambridge University Press, s. 243-267, afiliacja: ALK.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2017), "Komentarz do postanowienia z dnia 17 lipca 2003 r., K 13/02 (niedopuszczalność wznowienia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym)  ", w: L. Garlicki, M. Wiącek, M. Derlatka (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Księga XXX-lecia, Wolters Kluwer Polska, s. 471–489, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M., Śledzińska-Simon A. (2017), "Pojęcie „tożsamość konstytucyjna” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego", w: K. Sękowska-Kozłowska, A. Gliszczyńska-Grabias, G. Baranowska, A. Hernandez-Połczyńska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer Polska, s. 57-73, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2016), "Niedopuszczalność wznowienia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym", w: L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek (red.), Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat  orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 471-488, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2015), "Bezpośredni horyzontalny skutek norm konstytucyjnych (analiza krytyczna) ", w: P. Radziewicz, A. Młynarska-Sobaczewska (red.), Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji RP i Eropejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s. 113–137, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2015), "Standard legalności stanowienia ustawy w orzecznictwie konstytucyjnym", w: Piotr Radziewicz (red.), Kontrola legalności ustawy w Sejmie, Wydawnictwo Sejmowe, s. 239–295, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M., Wyrzykowski M. (2012), "Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego ", w: R. Hauser, Z Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, C. H. Beck, s. 1–47, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2012), "Europeizacja Konstytucji – rekonstrukcja znaczenia", w: Katarzyna Kubuj, Jan Wawrzyniak  (red.), Europeizacja Konstytucji Państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 19–31, afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M., Wyrzykowski M. (2012), "Konstytucyjny status proceduralny jednostki jako adresata działań organów administracji ", w: R. Hauser, Z Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. , C.H. Beck Wydawnictwo Polska , s. 273–374 , afiliacja: Inna.

 

 1. ZIÓŁKOWSKI M. (2011), "Anonimowa konstytucja. Dyskretna europeizacja (uwagi na tle procedury zmian Konstytucji Królestwa Niderlandów)", w: Katarzyna Kubuj, Jan Wawrzyniak (red.), Europeizacja Konstytucji Państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 109-130, afiliacja: Inna.

.