PhD Marta Górka

Department of Administration and Administrative Law
Lecturer

Marta Górka, Ph.D., is Assistant Professor in the Department of Administration and Administrative Law; she holds a Ph.D. in legal sciences. She graduated from the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław. She is a specialist in administrative and economic law, public finance of local governments, and management control. Her scientific interests include administrative and economic law, but also issues related to the law of new technologies, especially in the field of their application to improve public security and increase the effectiveness of public administration.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. GÓRKA M. (2019), "Skuteczność i efektywność realizacji zadań publicznych przez szczególne (nietypowe) podmioty prawa administracyjnego", STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE, 1, 40, s. 41-53, afiliacja: Inna.

 

 1. GÓRKA M. (2016), "Dekoncentracja wewnętrzna dotycząca wykonywania kompetencji kolegialnych organów administracji publicznej", Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyk, 1, s. 80--107, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. GÓRKA M. (2017), "Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracynym ", Wydawnictwo Adam Marszałek, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. GÓRKA M. (2020), "Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej a ochrona danych osobowych", w: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 306-319, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRKA M. (2019), "Monitoring wizyjny – narzędzie służące realizacji zadań własnych gminy", w: A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz (red.), Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy. Acta Iuridica Lebusana vol. 12, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, s. 355-370, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRKA M. (2019), "E-administracja i rozwój nowych technologii a ochrona konstytucyjnego prawa do prywatności", w: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 94-108, afiliacja: Inna.

 

 1. GÓRKA M., GÓRALCZYK W. (2019), "Przeniesienie praw z aktu administracynego na przykładzie zezwolenia na prowadzenie apteki", w: Jakimowicz W., Krawczyk M., Niżnik-Dobosz I. (red.), Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 283-300, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRKA M. (2018), "Kodeks dobrych praktyk sponsoringowych w sporcie dotyczący spółek z udziałem Skarbu Państwa ", w: B. Stępień-Załucka (red.), Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu, Uniwersytet Rzeszowski, s. 58-68, afiliacja: Inna.

 

 1. GÓRKA M. (2017), "Budżet partycypacyjny - mechanizm kreowania budżetu gminy przez jej mieszkańców - wybrane zagadnienia", w: B. Ślusarz  (red.), Wyzwania rozwoju miast: łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 156-168 , afiliacja: Inna.

 

 1. GÓRKA M. (2016), "Monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej a prawo do prywatności", w: A. Błaś (red.), Antywartości w prawie administracyjnym : VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów , Wolters Kluwer, s. 391-399, afiliacja: Inna.

 

 1. GÓRKA M. (2015), "Dekoncentracja wewnętrzna - instytucja umożliwiająca realizację wartości prawa administracyjnego", w: J.Zimmermann (red.), Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, Wolters Kluwer, s. 408-414, afiliacja: Inna.

 

GÓRKA M. (2015), "Rodzaje dekoncentracji wewnętrznej w materialnym prawie administracyjnym", w: Małgorzata Giełda, Renata Raszewska-Skałecka (red.), Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, Uniwersytet Wrocławski, s. 51-65, afiliacja: Inna

-