PhD Katarzyna Królikowska

Department of Civil Law
Assistant Professor

dr Katarzyna Królikowska - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego ALK od września 2018 r. Doktor nauk prawnych (2015, WPiA UW), studia prawnicze na UW (2007) ukończone z pierwszą lokatą, absolwentka SGH w Warszawie (finanse i bankowość 2008, stosunki międzynarodowe 2009). W 2021 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Bonn (Niemcy). Posiada międzynarodowy tytuł LLM. Dr Katarzyna Królikowska zdobywała doświadczenie dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji UW (w języku polskim i angielskim), na Wydziale Nauk Ekonomicznych, obecnie w ALK . Prowadzi szkolenia dla aplikantów radcowskich I roku aplikacji w OIRP w Warszawie (2019).

 • autorka ponad 30 publikacji naukowych oraz licznych wystąpień na zagranicznych i polskich konferencjach naukowych z zakresu prawa cywilnego, harmonizacji prawa rzeczowego w Unii Europejskiej, wybranych umów handlowych i konsumenckich, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, a także prawa spółdzielczego i mieszkaniowego.
 • autorka komentarzy do ustaw cytowanych w orzeczeniach sądowych i pismach procesowych: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (CHBeck 2017), ustawy o timeshare (CHBeck 2019), publikacje w serii System Prawa Prywatnego – sekcja Prawo Handlowe (red. prof. M. Stec) i Prawo Spółdzielcze (red. prof. K. Pietrzykowski)
 • recenzent wydawnictwa Eleven International Publishing (The Hague) 2019
 • recenzent czasopisma naukowego „Housing Studies” 2018 (wyd. Taylor&Francis, Londyn), „Studia Prawa Prywatnego” (wyd. CHBeck) 2019, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” (wyd. Polska Akademia Umiejętności) 2018
 • promotor pomocniczy prac doktorskich na WPiA UW (dr Jan Lipski 2020, dr Agnieszka Cichal 2020)
 • współpraca z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości przy przygotowaniu raportu nt. mankamentów regulacji upadłości spółdzielni mieszkaniowych i wpływu na prawa członków do mieszkań (2021)
 • sekretarz Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w ALK od kwietnia 2019 r
 • współpraca od 2020 r. ze Studencką Poradnią Prawną ALK przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę (opracowanie zadania konkursowego i regulaminu Konkursu)

K. KRÓLIKOWSKA, L. BOSEK, “Constitutional Dimensions of the Judicial Restitution of Wrongfully Expropriated Property in Poland", (2018) Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, 41, 3, s. 369-408.

K. KRÓLIKOWSKA, "Komentarz do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 2018, s. 665-1373.

K. KRÓLIKOWSKA, "Komentarz do Prawa Spółdzielczego", w: K. Osajda (red.), Prawo Spółdzielcze i Mieszkaniowe. Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 2018, s. 3-130.

K. KRÓLIKOWSKA, "Komentarz do ustawy o timeshare", w: K. Osajda (red.), Prawo Konsumenckie. Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 2019, s. 1083-1612.

K. KRÓLIKOWSKA, Rozdział § 35 Pojęcie spółdzielni mieszkaniowej, [w:] System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego i B. Kordasiewicza, tom 21. Prawo Spółdzielcze pod red. K. Pietrzykowskiego, CHBeck, Warszawa 2020, s. 437-471.

K. KRÓLIKOWSKA, Rozdział § 39 Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, [w:] System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego i B. Kordasiewicza, tom 21. Prawo Spółdzielcze pod red. K. Pietrzykowskiego, CHBeck, Warszawa 2020, s. 630-639.

K. KRÓLIKOWSKA, Rozdział § 40 Przekształcenia praw do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych [w:] System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego i B. Kordasiewicza, tom 21. Prawo Spółdzielcze pod red. K. Pietrzykowskiego, CHBeck, Warszawa 2020, s. 640-700.

K. KRÓLIKOWSKA, Rozdział 10.3. Umowy timesharingowe [w:] System Prawa Handlowego, pod red. S. Włodyki i A. Szumańskiego, tom 5A. Prawo Umów Handlowych, pod red. M. Stec, CHBeck, Warszawa 2020, s. 1063-1153.

K. KRÓLIKOWSKA, Komentarz do art. 85-87, 104-105 Prawa bankowego [w:] Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, pod red. L. Kociuckiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 628-727, 859-974.

K. KRÓLIKOWSKA, Ochrona więzi emocjonalnych między osobami bliskimi na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych [w:] Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr, red. J. Pisuliński, J. Zawadzka, wyd. CHBeck, Warszawa 2020, s. 163-204.

K. KRÓLIKOWSKA, „Postępowanie upadłościowe spółdzielni mieszkaniowych”, Raport dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021, 250 stron, opublikowany na stronie https://iws.gov.pl

 

 • Członek Stowarzyszenia UNIDROIT Alumni Association (Rzym) od 2020 r.
 • Obecnie radca Prokuratorii Generalnej RP (2017-2018, 2020-) – reprezentacja interesów cywilnoprawnych Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym
 • Poprzednio radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego (2020)
 • Poprzednio asystent sędziego (specjalista ds orzecznictwa) w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2007-2017)
 • Członek European Law Institute w Wiedniu oraz European Law Institute (Polish Hub) (od 2019 r.)
 • Członek Stowarzyszenia European Network for Housing Research w Delft (Holandia) (od 2013 r.)
 • Członek International Law Association – Grupa Polska (od 2003 r.)