M.A. Ivanna Kyliushyk

Conducts research on contemporary migration processes. Her research interests concern Ukrainian migration, political inclusion and participation of foreigners, migration and integration policies. She graduated MA studies at the Lesya Ukrainka East European National University (Faculty of History) and at the University of Warsaw (Centre for East European Studies). Currently, she is a PhD student at the Faculty of Political Science and International Studies at the University of Warsaw. She is preparing a doctoral dissertation on the political rights of foreigners at the local government level. She is a social activist, since 2015 she has been collabrating with the “Our Choice” Foundation, where she coordinates the activities of Ukrainian House in Warsaw and conducts various research projects. At the Kozminski University she is a researcher in project “BigMig: Digital and non-digital traces of migrants in Big and Small Data approaches to human capacities” (2020/37/B/HS6/02342 OPUS), which is financed by Poland’s National Science Centre. She is also a researcher in project: “MIMY - Empowerment through liquid integration of migrant youth in vulnerable conditions” (funded by the European Commission; Call: H2020-SC6-MIGRATION-2019) and prior to that she was a researcher in project: “The Impact of COVID 19 on Ukrainian Women Migrants in Poland” (financed by the Heinrich Böll Foundation, Warsaw office – Poland).

Publications in scientific journals:

KYLIUSHYK I. (2020), „Политические права иностранцев из третьих стран в Польше. Результаты количественных исследований” (Prawa polityczne cudzoziemców z państw trzecich w Polsce. Wyniki badań ilościowych), Studia Politologiczne, 58, s. 173–187, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2019), “Legal Conditions for Employment of Foreigners in Poland in Theory and Practice”, Zoon Politikon, online, 125–144, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2018), „Prawa polityczne cudzoziemców w Polsce”, Zoon Politikon, online, 5–21, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2015), „Замороженные конфликты. Ждет ли Украину такой же удел?” (Konflikty zamrożone. Czy Ukrainę czeka taki los?), International students scientific journal „Perspectives”, 4, 34–48, afiliacja: WNUŁU. 

Chapters in monographs:

KYLIUSHYK I. (2021), „Виборчі права іноземців у виборах місцевого самоврядування у Польщі” (Prawa wyborcze cudzoziemców w wyborach samorządowych w Polsce), w: Pustovyi O., Kyliushyk I., Chról E. (red.), Zeszyty Naukowe Koła Doktorantów „Ucrainica”, tom 1-2, 9–22, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2021), „Українська міграція до Польщі: причини, кількість, характер” (Migracja ukraińska do Polski: przyczyny, ilość, charakter), w: Pustovyi O., Kyliushyk I., Chról E. (red.), Zeszyty Naukowe Koła Doktorantów „Ucrainica”, tom 1-2, 31–42, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2020), „Konfrontacja Rosji i OBWE po rozpadzie Związku Radzieckiego”, w: Turłukowski J. (red.), Rozpad ZSRR i jego następstwa prawne. Zarys Problematyki, 231–255, afiliacja: UW. 

Author of review articles for the following books:

KYLIUSHYK I. (2021), Кукуруз О. „Взаимодействие политики и права в процессе общественной трансформации в Украине и Республике Польша” (Wzajemne oddziaływanie polityki i prawa w procesie transformacji społecznej w Ukrainie i Polsce), Studia Politologiczne, 62, 158–163, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I., Olechno A. (2021) „Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rządów Ukrainy”, Studia Politologiczne, 61, 291–295, afiliacja: UW.    KYLIUSHYK I. (2021), Manasyan A. „Constitutional stability as an important prerequisite for stable democracy”, Studia Politologiczne, 60, 245–249, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2020), Савчин М. „Современные тенденции конституционализма в контексте глобализации и правового плюрализма” (Współczesne trendy w konstytucjonalizmie w kontekście globalizacji i pluralizmu prawnego), Studia Politologiczne, 56, 318–322, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2019), Фрейзе П., „Четыре сценария будущего: Жизнь после капитализма” (Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie), Studia Politologiczne, 54, 303–309, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2019), Luft S., „Kryzys uchodźczy – przyczyny, skutki, konflikty”, Świat, Polityka, Bezpieczeństwo, online, afiliacja: UW. 

KYLIUSHYK I. (2019),  Gawrycka M., Ziętarski J., Maier M., „Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia”, Świat, Polityka, Bezpieczeństwo, online, afiliacja: UW. 

Co-author of the research report:

KERYK M., COPE B., KYLIUSHYK I. (2021), „Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19”, online, 44 s., afiliacja: Fundacja „Nasz Wybór”, UW.