Bounded Leadership International context

Bounded Leadership International context

 

 

 

 

Principal Investigator
Wiedza
prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Koźmiński
Overall budget
Koszty
531 629 PLN
Project duration
24.01.2018-23.01.2023
Funded by
Koszty
National Science Centre 2017/25/B/HS4/02393 OPUS

Aim of the project

The main research goal of the project is development of a Bounded Leadership based on guidelines provided by the latest researches of professor Koźmiński (2013) in the international dimension. Thanks to    obtained    grant    from    NCN("Development    of    Bounded    Leadership    Model"    UMO-2014/15/B/HS4/04428)initial research on bounded leadership has been already conducted in Poland and results confirm assumptions of the bounded leadership theory. The continuation of the research should  verify  if  bounded  leadership  concept is  an  universal theory or culturally  grounded  one. The following research issues are subject of the project: (1) How competences affect leadership? (2) What constraints  are  related  to  leadership?  (3)What is  relationship  between  leaders’  influence  and leadership?  (4) How  digital  settings  influence  constraints? On  such  basis  the  following  theses  have been advanced: H.1. Leadership in Poland and other countries depends on competencies and ability to overcome constraints H.2. There are cultural differences between leaders from Poland and other countries in terms of leadership. H.3. Digital settings help overcome constraints Confirmation or rejection of the before-mentioned theses will have a great meaning for development of international dimension of bounded leadership theory.

Project impact

There are number of leadership theories which are based on research conducted in specific situations, industries or countries. Leadership studies which allow to apply good practices to various cultures are rather limited. Previous research suffers from some conceptual and empirical concerns. Presented research project aims to test a broad, unique and complementary leadership theory. Research activities will be undertaken in countries with high level of managerial education. This way it will be possible to perform comparison among study participants who come from different cultural backgrounds. Measurable effect of the project shall be: (1) Development of various language versions of standardized -reliable and accurate research tools -(a) 360 degrees test testing leadership competences, (b) questionnaire to measure leadership constraints(c) questionnaire measuring leaders’ influence(2) Preparation of lectures for foreign conferences (four conferences at the term of the project); (3) Development of two papers for scientific journals;(4) Arrangement of scientific seminary presenting results of researches; (5) Development of good practices set in the field of overcoming of the external/ internal leaders' constraints; (6) Developing online platform enabling 360 evaluations in different languages.

 

Warszawa, dn. 17.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/BLIC

W związku z realizacją projektu pt.: „Wymiar międzynarodowy Teorii Ograniczonego Przywództwa”, realizowanego na podstawie umowy nr: UMO-2017/25/B/HS4/02393 i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, Zamawiający - Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie międzynarodowego badania w 4 krajach w zakresie testowania Modelu Ograniczonego Przywództwa.

A.    ZAMAWIAJĄCY

Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 59 03-301 Warszawa NIP: 5241005438 REGON: 010228830

B.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania ilościowego metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na osobach pełniących w okresie objętym badaniem funkcje kierownicze, w czterech krajach: Japonii, Indiach, USA, Francji. Zamówienie obejmuje także przekład narzędzia badawczego z języka polskiego lub angielskiego na język urzędowy każdego z krajów, w którym będzie realizowane badanie.  Celem projektu jest weryfikacja założeń teorii ograniczonego przywództwa. Przedmiotem badania, którego dotyczy niniejsze zamówienie jest w szczególności analiza i porównanie między próbami z różnych krajów samooceny menedżerów w zakresie: posiadanych zdolności kierowniczych i przywódczych, stopnia wpływu na zachowania interesariuszy organizacji oraz sposobu radzenia sobie z czynnikami potencjalnie utrudniającymi lub uniemożliwiającymi realizację działań w firmie, a także weryfikacja hipotez na temat relacji między tymi zmiennymi. Badanie będzie przeprowadzone w ramach projektu pt. „Wymiar międzynarodowy Teorii Ograniczonego Przywództwa” realizowanego  na podstawie umowy nr: UMO-2017/25/B/HS4/02393 i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki 

C.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja badania powinna się odbyć zgodnie  z poniższymi wytycznymi 1.    CHARAKTERYSTYKA PRÓBY  Osoby badane: N=800 menedżerów/kierowników (rozumianych jako osoby nadzorujące pracę minimum dwóch pracowników), zarejestrowanych w internetowych panelach badawczych (access panelach), z czterech krajów: •    Japonia (N=200 osób) •    Indie (N=200 osób) •    Francja (N=200 osób) •    USA (N=200 osób) Dla każdego kraju uwzględnione będą następujące przedziały wiekowe respondentów: - do 30 roku życia,  - 31-54 lata,  - 55 lat i więcej  W każdym z przedziałów wiekowych powinna być podobna liczba osób (minimum 50 osób w każdym przedziale wiekowym).

Dla każdego kraju uwzględnione będą następujące przedziały dotyczące wielkości podmiotu, w którym respondenci są zatrudnieni: - 6-50 zatrudnionych - powyżej 51 zatrudnionych W każdym z przedziałów wiekowych powinna być podobna liczba osób (minimum 80 osób w każdym przedziale).

Dla każdego kraju uwzględnione będą następujące przedziały dotyczące stażu pracy na stanowisku menedżerskim: - do 2 lat,  - 3-14 lat,  - 15 lat i więcej W każdym z przedziałów stażu pracy na stanowisku menedżerskim powinna być w badanych próbach podobna liczba osób (minimum 50 osób w każdej z grup).

2.    NARZĘDZIE BADAWCZE W badaniu wykorzystane będzie narzędzie badawcze udostępnione przez Zamawiającego. Kwestionariusz z pytaniami zamkniętymi, składający się z trzech wymienionych niżej części oraz pytań metryczkowych  Sekcje tematyczne kwestionariusza wraz z ich krótką charakterystyką: A.    Kwestionariusz kompetencji liderskich i menedżerskich składający się z 50 pytań B.    Kwestionariusz radzenia sobie z ograniczeniami składający się z 39 pytań C.    Kwestionariusz wpływu składający się z 24 pytań D.    Pytania metryczkowe dotyczące podstawowych charakterystyk społeczno-demograficznych badanych menedżerów oraz ich aktywności w mediach społecznościowych. 

Narzędzie badawcze w wersji polskiej i angielskiej przekazane będzie Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pliku .doc.  Do zadań Wykonawcy w obszarze prac nad narzędziem należy: - dokonanie przekładu kwestionariusza na wersje językowe, dla każdego z objętych badaniem krajów z dbałością o odwzorowanie w każdej wersji znaczenia pojęć i sformułowań.*   - adaptacja narzędzia badawczego do skryptu internetowego i weryfikacja poprawności, działania skryptu oraz przejrzystości prezentacji pytań w internetowej wersji narzędzia. - przekazanie Zamawiającemu Raportu z przebiegu działań związanych z przekładem i przygotowaniem językowych wersji internetowych narzędzia i ich weryfikacji. - przeprowadzenie badania z użyciem przetłumaczonego i zweryfikowanego narzędzia badawczego.

* W przypadku gdy w danym kraju obowiązuje większa liczba języków urzędowych, przekład powinien być dokonany na język najbardziej powszechny wśród osób kwalifikujących się do badanej próby. Uzasadnienie wyboru języka powinno znaleźć się w Raporcie z przebiegu działań związanych z przekładem i przygotowaniem językowych wersji internetowych narzędzia i ich weryfikacji

3. FORMA DANYCH Po zrealizowaniu badania Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1. Bazy danych: oddzielnie dla każdego z krajów jak i zbiorczo (z zachowaniem unikalnych identyfikatorów respondentów) z wynikami badań w formatach:  •    .xls, .xlsx, lub .csv •    .sav (SPSS) – z opisanymi etykietami zmiennych i etykietami kodów wartości oraz oznaczonymi brakami danych 2. Raporty z kontroli jakości zgromadzonych danych obejmujące: •    analizy czasu wypełnienia kwestionariuszy •    analizy logicznej spójności danych (zgodność wartości zmiennej ze zdefiniowanym w kwestionariuszu zakresem, zróżnicowanie odpowiedzi, odpowiedzi wykluczające się itd.)

4. DŁUGOŚĆ WYPEŁNIANIA KWESTIONARIUSZA – do 30 minut

5. TERMIN I OKRES REALIZACJI Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia badania to: 7 kwietnia 2021 r.   - przewidziany okres realizacji całego przedmiotu zamówienia (tj. od zawarcia umowy do przyjęcia prac przez Zamawiającego): 60 dni kalendarzowych.  - termin dostarczenia baz z badania: do 10 dni roboczych od zakończenia realizacji badania w ostatnim kraju  - termin dostarczenia raportów z kontroli jakości zgromadzonych danych: do 10 dni roboczych od zakończenia realizacji badania w ostatnim kraju

D.    WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)    posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich czterech lat przed rokiem ogłoszenia zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje co najmniej dwie różne usługi ilościowych badań międzynarodowych (gdzie każde z badań było realizowane w co najmniej trzech krajach jednocześnie, na próbie minimum 200 respondentów w każdym z krajów)

Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC

2)    Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia, tj. osobą dedykowaną do realizacji przedmiotu zamówienia (koordynator), która: a)    posiada wyższe wykształcenie, b)    w okresie ostatnich 4 lat przed rokiem ogłoszenia zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC kierowała co najmniej 5 międzynarodowymi projektami badawczymi o charakterze ilościowym (finansowanych komercyjnie lub ze środków publicznych).  Międzynarodowe badanie powinno być realizowane w co najmniej trzech krajach. 

Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC

E.    KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert ze względu na następujące kryteria:  A.    Cena – 60 pkt B.    Doświadczenie Wykonawcy – 40 pkt.

A.    Ocena kryterium „cena” dotyczyć będzie całkowitych kosztów realizacji zamówienia – we wszystkich krajach razem.

Ocena w kryterium „cena oferty brutto” – maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma/ją oferta/y, zawierająca/e najniższą łączną cenę brutto. Oferty pozostałe będą punktowane zgodnie z następującym wzorem i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Liczba punktów = (Cena brutto najniższej oferty/cena brutto badanej oferty)*60

Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC

B.    Kryterium oceny Doświadczenia Wykonawcy. 

W ramach tego kryterium Wykonawca może zdobyć maksymalnie 40 punktów. Zrealizowanie w ciągu ostatnich 4 lat przed rokiem ogłoszenia zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC usług w postaci ilościowych badań międzynarodowych (przy czym każde z badań było realizowane w co najmniej trzech krajach jednocześnie, na próbie minimum 200 respondentów w każdym z krajów)  a.    2 badań – 0 pkt,   b.    3-4 badania – 20 pkt,  c.    więcej niż 4 badania – 40 pkt.

Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC

F.    TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1.    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2021 r. do godziny 23:59:59 2.    Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do zapytania 3.    Oferta powinna zawierać następujące elementy: - Wykaz zrealizowanych usług, których przedmiotem była realizacja ilościowego badania międzynarodowego – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC - Kwalifikacje osoby dedykowanej do realizacji zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC - Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC 4.    Ofertę należy złożyć w formie skanów podpisanych załączników do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC wymienionych w części F Zapytania ofertowego (pkt. 3). Skany należy przesłać na adres e-mail: nauka@kozminski.edu.pl 5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania oferty: 1.    Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.    Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4.    Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC. 5.    Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 6.    Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę. 7.    Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą(e) Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8.    Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, prosimy o dołączenie skanu pełnomocnictwa do oferty. 9.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10.    Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny netto i brutto wyrażonej w walucie polski złoty (PLN). 11.    Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 12.    Oferty niekompletne nie będą podlegać ocenie przez Zamawiającego.

G.    DODATKOWE INFORMACJE

1.    W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia za zgodą stron. 2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny. 3.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia. 4.    Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia, m.in.: a.    W przypadku nienależytego wykonania zamówienia na skutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia; b.    W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia; c.    W przypadku stwierdzenia przedkładania przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotu zamówienia fałszywych oświadczeń lub dokumentów stwierdzających nieprawdę lub też popełnienie oszustwa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wartości brutto przedmiotu zamówienia; d.    Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

H.    WYBÓR WYKONAWCY 1.    Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który spełni łącznie poniższe warunki: -  nie został wykluczony z postępowania, - uzyska największą liczbę punktów w kryteriach określonych w części E. Zapytania, -  jego oferta nie zostanie odrzucona. 2.    W przypadku gdy najwyżej ocenione oferty będzie miało tę samą łączną ilość punktów, przy ostatecznym wyborze Wykonawcy zdecyduje zaoferowana cena i wybrany zostanie podmiot oferujący najniższą cenę. 3.    W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższać zaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z tym Wykonawcą.  4.    Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przystąpi do negocjacji z Wykonawcą/ami z kolejnych miejsc  z listy rankingowej. 5.    Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie oferty dodatkowej polegać będzie na przedstawieniu nowej propozycji cenowej, nie wyższej niż zaoferowana w ofercie pierwotnej. 6.    W przypadku gdy wybrany Wykonawcy odmówi podpisania umowy na realizację zamówienia, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zajął kolejne (drugie) miejsce na liście rankingowej.

I.    SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Pytania dotyczące zapytania ofertowego oraz przedmiotu zamówienia należy przesyłać na adres nauka@kozminski.edu.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załączniki do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC - Wykaz zrealizowanych usług, których przedmiotem była realizacja ilościowego badania międzynarodowego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC - Kwalifikacje osoby dedykowanej do realizacji zamówienia Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/BLIC - Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Zapytania Ofertowego 1/2021/BLIC z dnia 17.03.2021 r. na przeprowadzenie międzynarodowego badania w 4 krajach w zakresie testowania Modelu Ograniczonego Przywództwa.

Badanie będzie przeprowadzone w ramach projektu pt. Wymiar międzynarodowy Teorii Ograniczonego Przywództwa realizowanego na podstawie umowy nr: UMO-2017/25/B/HS4/02393 i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Do realizacji zamówienia Zamawiający przewidział wybór Wykonawcy, który spełni łącznie poniższe warunki:

-  nie został wykluczony z postępowania,

- uzyska największą liczbę punktów w kryteriach określonych w części E. Zapytania,

-  jego oferta nie zostanie odrzucona.

 W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2021/BLIC wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający nie wykluczył wykonawcy.

Zamawiający nie odrzucił oferty.

 Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie oferty złożonej przez IMAS International Sp. z o.o., postanowił przyznać maksymalną punktację (100 pkt.) i tym samym podmiot ten zostanie zaproszony do zawarcia umowy.

Akademia Leona Koźmińskiego jako uczelnia niepubliczna nie podlega Prawu Zamówień Publicznych i w związku z tym ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/BLIC nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy PZP.

Prof. Andrzej K. Koźmiński

Profesor, specjalizujący się w zakresie zarządzania, założyciel i były Rektor ALK. Prezydent ALK. Autor wielu publikacji w Polsce i za granicą