BigMig: Digital and non-digital traces of migrants in Big and Small Data approaches to human capacities

BigMig: Digital and non-digital traces of migrants in Big and Small Data approaches to human capacities

Principal Investigator
Wiedza
prof. Izabela Grabowska
Overall budget
Koszty
1 670 760 PLN
Project duration
15.07.2021-14.01.2026
Funded by
Koszty
National Science Centre 2020/37/B/HS6/02342 OPUS

Our whole lives we have been raised with the notion that “international journeys educate” and through undertaking these opportunities we are able to open up our minds to the world. The whole idea of the 19th Century Grand Tour was to take tours to the principal cities and places of interests in Europe, formerly said to be an essential stages of education of youth with ‘good birth’ and ‘fortune’. In the 20th and beginning of the 21st Century a gap year has been popular among middle class students who from Europe and USA started mainly travelling to Asia; while previously they were mostly travelling to Europe and USA respectively. It is different however for Central and Eastern Europeans. They just go for work and additionally they can develop their human capacities and eventually transfer them home.

Can we say that international migration is a school of life? What distinguishes migration from other „school of life” experience? During changing cultural contexts we learn things which were never taught at school about: self, others, relationships, work. Migrants can be seen as onlookers who can through their experience bring perspective which muted in familiar context. It is different to watch the world through a keyhole, and differently through an open door.

This BigMig project develops an interdisciplinary approach, drawing on migration studies, sociology, psychology and social informatics. It makes use of Big and Small Data analysis. BigMig integrates these disciplines and methodologies with a common focus on migrant selectivity, the impact of migration on human capacities, and their relations with social remittances and carriers. The main aims of this project are to understand: (1) the selectivity of international migrants by comparing the personality traits, as well as the human and social capital of movers and stayers (Big Data); (2) the impact of migratory experience on formation and enhancement of human capacities (international comparative survey); and (3) social remittances as individual and collective outcomes of migration-patterned human capacities (multi-sited ethnography with asynchronous interviews).

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko:

Wykonawca ds. Big Data

w związku z realizacją projektu pt.: „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie” (nr 2020/37/B/HS6/02342) w ramach konkursu OPUS 19, na podstawie Umowy nr UMO-2020/37/B/HS6/02342, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Opis zakresu obowiązków:

 • stworzenie panelu kont migrantów w odniesieniu do niemigrantów oraz opracowanie sposobów identyfikacji/ definiowania migrantów w mediach społecznościowych takich jak, np. Twitter i Facebook oraz stworzeniu systemu kontroli jakości tych kont
 • zbieranie Big Data (np. tweetów z Twittera)
 • przygotowanie danych Big Data do analiz
 • analiza i interpretacja Big Data
 • dalszy rozwój ramowej architektury Migrant Tweet Trackera w projekcie
 • przygotowanie i złożenie co najmniej dwóch wysoko punktowanych publikacji na styku nauk społecznych i informatyki społecznej
 • udział w spotkaniach zespołu i efektywna komunikacja z zespołem
 • współpraca w innych komponentach/ podprojektach projektu w celu osiągnięcia mixed-method

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie wykształcenia wyższego związanego z obszarem informatyki
 • kompetencje w zakresie gromadzenia i analizowania dużych zbiorów danych Big Data w mediach społecznościowych, takich jak: Twitter, Facebook
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych tj. C1
 • doświadczenie w analizach NLP (Natural Language Processing)
 • doświadczenie w text-miningu
 • doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych

Powyższe kryteria będą weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz w trakcie rozmowy

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- CV w języku polskim lub angielskim zawierające informacje poświadczające m.in. posiadanie kompetencji i doświadczenia określonych w wymaganiach stawianych kandydatom

UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:

Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

- podpisana czytelnie klauzula informacyjna (załącznik nr 1)

Prosimy o przesłanie kopii (skanów/zdjęć) wyżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Wykonawca w projekcie BigMig” w terminie do dnia 24.07.2022 roku do godz. 23:59:59 (CET)

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres do 12 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna (z ewentualną możliwością przedłużenia)

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zatrudnienia: sierpień 2022 r.

Proces rekrutacji

Etap 1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i ocena kandydatów pod kątem wymagań

Etap 2. Z osobami spełniającymi wymagania przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Akademia Leona Koźmińskiego zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej osoby

Dodatkowe informacje

Pytania związane z procesem rekrutacyjnym można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Klauzula informacyjna

Zał. nr 2 – Zasady Oceny Kandydata

Prof. Izabela Grabowska

Izabela Grabowska is sociologist and economist; full professor of social sciences; 2016-2021 director of Interdisciplinary Doctoral School of SWPS University of Social Sciences and Humanities in Poland; 2002-2019 Research Fellow at the Centre of Migration Research in Warsaw; 2008-2019 member of IMISCOE Executive Board and Board of Directors; former national expert of the European Commission in ESCO (Classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) and European Mobility Partnership; publishes in highly impact factor journals, e.g.: Work, Employment and Society, Journal of Ethnic Studies, Europe-Asia Studies, International Migration; author of Movers and Stayers: Migration, Mobility and Skills (Lang 2016), co-author of research monograph: The Impact of Migration on Poland: EU Mobility and Social Change (with White, Kaczmarczyk and Slany, UCL Press 2018) and Migrants as Agents of Change (with Garapich, Jazwinska and Radziwinowiczowna, Palgrave Macmillan 2017); co-editor of Mobility in Transition. Migration Patterns After EU Enlargement (Amsterdam University Press 2013). She has led research projects on: migrants’ careers, social remittances, peer-groups & migration (ended in 2020), life courses of young migrants & Brexit (ends in 2021), migrant liquid integration (H2020 MIMY, in progress, ends in 2023). She is active in building international research consortia in EU Framework Programs and bilateral schemes.