Ekonomia Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego "Perspektywy" kierunek ekonomia prowadzony w ALK znajduje się na trzecim miejscu w Polsce.
 • Do gospodarki podchodzimy globalnie, przygotowując do działania na rynkach międzynarodowych, oraz praktycznie, bazując na technikach analitycznych.
 • Nasza kadra to specjaliści z doświadczeniem na stanowiskach rządowych, z międzynarodową praktyką akademicką oraz z doświadczeniem w zakresie konsultingu międzynarodowego.
 • Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem technik analitycznych (w tym specjalistycznych programów komputerowych), metod symulacji i prognozowania, generatora funduszy europejskich, analizy baz danych oraz wnioskowania na podstawie case’ów.
 • Obowiązkowe praktyki nasi studenci odbywają w korporacjach transnarodowych, międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w departamentach instytucji społecznych i publicznych zajmujących się globalną analizą rynków i współpracą międzynarodową.
 • Gościnne wykłady wygłaszają wybitni ekonomiści, w tym nobliści (m.in. R. Mundell, R.J. Aumann, E. Prescott, E. Phelps).
 • Nasi studenci mają możliwość odbycia części studiów na najlepszych uczelniach światowych m.in. we Francji (Grenoble Graduate School of Business), w Niemczech (FH Koblenz University of Applied Sciences), w Stanach Zjednoczonych (University of Florida, Warrington College of Business), w Singapurze (Singapore Management University), w Nowej Zelandii (Waikato Institute of Technology).
Zobacz, co o studiach sądzą absolwenci

 

Bartosz Sowiński, absolwent ekonomii

Można wiele pisać o tym, co dały mi studia ekonomiczne w Akademii Leona Koźmińskiego, lecz szczególnym aspektem wartym wspomnienia jest idealnie przekazywana wiedza praktyczna, umożliwiająca wykorzystywanie różnego rodzaju technik, innowacyjnych rozwiązań w życiu zawodowym, przydatna nie tylko w obrębie zawodów ekonomiczno-finansowych. Wiedza przekazywana jest przez wielu światowej sławy wykładowców, uczących z nastawieniem prostudenckim. Zdecydowanie uważam, iż kierunek ekonomiczny w ALK to był bardzo dobry wybór.

 

Ewa Gęsina, absolwentka ekonomii

Jestem bardzo zadowolona ze studiów, które podjęłam w Akademii Leona Koźmińskiego. Przede wszystkim uczelnia przykłada dużą wagę do wysokiego poziomu kształcenia oraz do wyboru bardzo dobrych wykładowców, którzy dzielą się ze studentami wiedzą zdobytą również w praktyce, np. na strategicznych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach i instytucjach (jak np. dr Marcin Piątkowski czy prof. Krzysztof Kalicki). Dodatkowo wielkim plusem jest fakt, że wiele wykładów prowadzonych jest w języku angielskim. Studia na tym kierunku umożliwiły mi również poznanie mechanizmów działania biznesu na szczeblu międzynarodowym.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • współczesnych trendów w teorii ekonomii
 • gospodarki globalnej
 • ekonomii menedżerskiej
 • modelowania procesów gospodarczych
 • zaawansowanej makroekonomii
 • rozwoju zrównoważonego
 • finansów i rachunkowości międzynarodowej
 • ekonomii społecznej
 • społecznej odpowiedzialności biznesu
 • marketingu międzynarodowego
 • negocjacji międzykulturowych
 • międzynarodowego transferu technologii
 • zarządzania w środowisku wielokulturowym

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia można podjąć pracę:

 • w instytucjach finansowych, w korporacjach, w firmach państwowych i prywatnych na stanowisku analityka ekonomicznego, analityka ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds. rozwoju rynku
 • w administracji publicznej w komórkach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą
 • w instytutach i firmach badawczych
 • w mediach - jako komentator ekonomiczny
 • we własnej firmie działającej na rynku globalnym

Specjalności* 

 • Międzynarodowe otoczenie biznesu (MOB)
 • Gospodarka, polityka, strategia (GPS)

* Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

WYBRANE PRZEDMIOTY 

  • Contemporary Economics
  • Symulacyjne gry decyzyjne
  • Modelowanie gospodarcze
  • Ekonomia matematyczna
  • Ekonomia menedżerska
  • Krytyczna analiza idei
  • Współczesna makroekonomia
  • Analiza Big Data
  • Industrial Organization
  • Ryzyko w transakcjach gospodarczych
  • Global Economy
  • Sustainable Development
  • Prawo gospodarcze
  • Zarządzanie strategiczne
  • Ekonomia nowych technologii
  • Globalne procesy społeczne
  • Negocjacje
  • Metodologia projektu
  • Konwersatorium  w języku angielskim
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: MIĘDZYNARODOWE OTOCZENIE BIZNESU (MOB)
 • Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji
 • Zarządzanie projektami
 • Nadzór korporacyjny
 • Marketing międzynarodowy
 • Rachunkowość zarządcza
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: GOSPODARKA, POLITYKA, STRATEGIA (GPS)
 • Good Governance
 • Ewaluacja polityk publicznych
 • e-Państwo
 • Strategie rozwoju i bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Marketing polityczny

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2018:

 • 29 czerwca (piątek)
 • 20 lipca (piątek)
 • 3 września (poniedziałek)
 • 15 września (sobota)
 • 21 września (piątek)

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa bezpośrednia lub przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128.  
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Ekonomia
Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1100 zł)
5400
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 900 zł)
4400
Opłata rekrutacyjna
550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 16 marca, godz. 12:00
 • 13 kwietnia, godz. 12:00
 • 25 maja, godz. 12:00
 • 29 czerwca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 7 września, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Pobierz broszurę: